C(2017)

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 10. helmikuuta 2017
(OR. en)
6186/17
CH 24
AELE 24
AGRI 69
MI 118
UD 27
FL 4
WTO 31
IND 33
GAF 8
SAATE
Lähettäjä:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:
Vastaanottaja:
16. tammikuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
C(2017) 74 final
Asia:
KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 16.1.2017, 22 päivänä heinäkuuta 1972
tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen
pöytäkirjan N:o 2 taulukoiden II ja III ja taulukossa IV olevan b kohdan
muuttamisen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta jalostettuihin
maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 74 final.
Liite: C(2017) 74 final
6186/17
pt
DGC 2A
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 16.1.2017
C(2017) 74 final
KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 16.1.2017,
22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton
välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoiden II ja III ja taulukossa IV olevan b
kohdan muuttamisen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta jalostettuihin
maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta
FI
FI
KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 16.1.2017,
22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton
välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoiden II ja III ja taulukossa IV olevan b
kohdan muuttamisen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta jalostettuihin
maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta
EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22
päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen
sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta
ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn
neuvoston päätöksen 2005/45/EY 1 ja erityisesti sen 2 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972
allekirjoitettua sopimusta 2, jäljempänä ’sopimus’, muutettiin vuonna 2004 Euroopan
yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä sopimuksella 3 22 päivänä heinäkuuta 1972
tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen
muuttamisesta jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta.
Jälkimmäinen sopimus tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.
(2)
Sopimuksen 29 artiklan 1 kohdalla perustettu sekakomitea vastaa sopimuksen
hallinnasta ja sen moitteettomasta täytäntöönpanosta.
(3)
Sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 olevan 7 artiklan mukaisesti sekakomitea voi päättää
taulukoiden ja niiden lisäysten sekä sopimuksen pöytäkirjaan liitetyn lisäyksen
muuttamisesta.
(4)
Sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 olevissa taulukoissa I ja II luetellaan tuotteet, joihin
kyseistä pöytäkirjaa sovelletaan. Kaikki HS-nimikkeeseen 2202.90 kuuluvat tuotteet
kuuluvat pöytäkirjan N:o 2 soveltamisalaan, lukuun ottamatta vedellä laimennettuja tai
hiilihapotettuja hedelmä- ja kasvismehuja, jotka on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle
taulukon II säännösten mukaisesti. Erilaiset tulkinnat vedellä laimennettujen tai
hiilihapotettujen hedelmä- ja kasvismehujen määritelmästä ovat johtaneet
epäjohdonmukaiseen luokituskäytäntöön. Sekakomitea ehdottaa tämän vuoksi
kyseisten tuotteiden määritelmän selkiyttämistä taulukossa II.
1
EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17.
EYVL L 300, 31.12.1972, s. 189.
EUVL L 23, 26.1.2005, s. 19.
2
3
FI
2
FI
(5)
Todelliset hinnat ovat muuttuneet sopimuksen sopimuspuolten kotimarkkinoilla
sellaisten raaka-aineiden osalta, joihin sovelletaan hinnantasaustoimenpiteitä. Sen
vuoksi sekakomitea ehdottaa sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 olevan taulukon III ja
taulukossa IV olevan b kohdan korvaamista.
(6)
Komission olisi neuvoston päätöksen 2005/45/EY 2 artiklan mukaisesti vahvistettava
sekakomiteassa esitettävä Euroopan unionin kanta mainittuun ehdotukseen,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
1 artikla
Hyväksytään Euroopan unionin puolesta 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan
talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukkoihin II ja
III ja taulukossa IV olevaan b kohtaan tehtävät muutokset.
Sopimuksen pöytäkirjaan N:o 2 tehtävän muutoksen tekstin on perustuttava tämän päätöksen
liitteeseen.
2 artikla
Kun sekakomitean päätös on annettu, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 16.1.2017.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
FI
3
FI