Sote-uudistuksen ABC, esittelydiat 13.2.2017

Soteuudistuksen
kulmakivet
alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
13.2.2017 Soten ABC toimittajille
1
-
13.2.2017
Etunimi Sukunimi
Uuden soten kulmakivet
1.
Vahva järjestäjä
•
2.
Palvelujen integraatio
•
•
•
3.
tuki asiakaslähtöisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun hyödyntämiselle
Kustannusten kasvun hillintä
•
•
•
5.
Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi
oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttämä osaaminen oikeaan aikaan
sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan
Valinnanvapaus
•
4.
18 maakuntaa
kasvun taittuminen 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä
oikea-aikainen palvelu
parhaiden käytännöt ja vaikuttavimmat palvelu- ja hoitomuodot
Digitalisaatio
•
•
•
Arki on digitalisoitu
Tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia
Tiedolla johdetaan
2
-
13.2.2017
-
4
-
13.2.2017
Etunimi Sukunimi
Valinnanvapaus on keino
vahvistaa perustasoa ja
parantaa palvelua
•
nopeampi palveluun pääsy
•
asiakas voi vaikuttaa
•
laajemmat sote-keskusten palvelut
•
yhteinen päätöksenteko asiakkaan kanssa
parantaa hoidon ja palvelun tuloksia
5
-
13.2.2017
Menevätkö verorahat
tuntemattomaan?
Valtion ohjausta vahvistetaan.
Yksityisten yritysten ”kermankuorintaa”
pyritään rajoittamaan:
• Maakunta päättää rahoituksesta
• Tuottajien rahoitus kapitaatio- ja suoriteperusteista
• Asiakas voi äänestää jaloillaan
• Yritysten yhteiskuntavastuu kirjataan lakiin:
verotiedot julkistettava
• Kannustimet ja sanktiot
6
-
13.2.2017
Asiakas valinnanvapauden viidakossa?
•
Hoitovastuu on aina yhdellä
•
Selvä ja ymmärrettävä vertailutieto
•
Valintojen tekemiseen tukea
•
Asiakassuunnitelma
60 % asukkaista satunnainen palvelutarve
40 % asukkaista laajempi palvelutarve
•
•
7
-
13.2.2017
Paljon sairastavat
haluttuja asiakkaita?
•
Tuottajien rahoitukseen vaikuttaa asiakkaiden
ennustettu palvelutarve
•
Tuottajille hoitotuloksiin perustuvat kannustimet
•
Yli- ja alihoitamisen estäminen
•
Sanktiot
8
-
13.2.2017
-
Miten kustannuskasvua hillitään?
•
•
Valtion rahoituksen taso määräytyy
väestömäärän ja palvelutarpeen perusteella
Parempi tuottavuus ja vaikuttavuus;
avainasemassa toimintakäytäntöjen muutokset:
•
•
•
•
oikea-aikainen apu
varhainen tuki perheille
uudenlaiset sote-keskukset
ikääntyvien
toimintakyvyn ylläpito
• laitoshoidon vähentäminen
• sairaaloiden uusi työnjako
• paljon tukea tarvitsevien
palveluohjaus
• digipalvelut.
-
Rahoitus uudistuu merkittävästi
Valtio rahoittaa maakuntien sote-palvelut
89%
Tarveperusteinen
rahoitus
10
%
10%
Asukaslukuperusteinen
rahoitus
11
13.2.2017
87% Ikärakenne ja tarve
85,687 % ikärakenne ja
palvelutarve
1,500 % asukastiheys
1,400 % vieraskielisyys
0,300 % kaksikielisyys
0,113 % saaristoisuus
1%
Hyterahoitus
-
•
Maakunta päättää
rahoituksensa käytöstä.
•
Nykyistä kustannusten
siirtoa toiselle toimijalle
ei voi tehdä.
Kansanterveystyö ja
rakenteellinen sosiaalityö
uuteen arvoon
•
•
•
•
Sairaalavetoisesta järjestelmästä perustason
vahvistamiseen
Sote-keskuksen peruspalveluita täydennetään
vaativan tason konsultaatioilla (erikoislääkärit ja
sosiaalialan ammattilaiset)
Rahoitusmalli muuttuu merkittävästi: asukkaiden
tarve lähtökohtana
Yhdistetään uudella tavalla personoitu palvelu ja
palvelutarpeen arviointi sekä koko väestön
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
12
-
13.2.2017
Hyvinvoinnin edistäminen
kaikkien vastuulla
•
•
•
•
Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä
Maakunnat saavat rahoitusta
Maakunnat tarjoavat asiantuntemusta kunnille
Järjestöt yhteistyökumppani
13
13.2.2017
Sairaaloiden työnjako
ajan tasalle
Tiettyjä erikoisaloja keskitetään tutkitun
tiedon perusteella.
Nykyinen sairaalaverkko perustuu 30-40
vuoden takaiseen palvelumitoitukseen.
Hoitokäytännöt ovat kehittyneet ja
sairaalassaoloajat lyhentyneet.
Riittävät potilasmäärät takaavat
ammatillisen osaamisen ja hoidon laadun.
•
•
•
14
13.2.2017
Digitalisaatio:
Palveluja uusilla tavoilla
•
Digitalisaation avulla palveluita voidaan tuottaa
täysin uusilla tavoilla ja tehostaa prosesseja.
•
Sähköisillä palveluilla kannustetaan myös
asukkaita ylläpitämään itse toimintakykyään ja
terveyttään.
•
ICT-ratkaisujen lähtökohta: asiakkaiden tietoja
voidaan käyttää organisaatio- ja aluerajoista
riippumattomasti.
15
-
13.2.2017
Aikataulu
2016
Soteuudistuksen ja
maakuntien
perustamisen
lakiluonnokset
lausunnolle
8/2016
2017
Maakuntalaki ja
sotejärjestämislaki
eduskunnalle
1-2/2017
Valinnanvapautta
koskeva lakiluonnos
lausunnolle 2/2017
ja esitys eduskunnalle 4/2017
Maakuntien muita
tehtäviä koskevien
sisältölakien
muutokset
lausunnoille 3/2017
Väliaikaishallinto
alkaa valmistella
toiminnan
käynnistämistä
1.7.2017 alkaen
Maakuntien muita
tehtäviä koskevien
sisältölakien muutokset ja lupa- ja
valvontavirastoa
koskeva esitys
eduskuntaan 8/2017
Monikanavaisen
sote-rahoituksen
yksinkertaistamista
koskevat lakiluonnokset 2017
- aikana
2018
2019
Ensimmäiset
maakuntavaalit
tammikuussa
2018
presidentin
vaalien
yhteydessä
Sosiaali- ja
terveydenhuollon
järjestäminen
siirtyy
uusille
maakunnille
1.1.2019
Valinnanvapauteen ja
monikanavarahoitukseen
liittyvät lait
voimaan
1.1.2019.
Mahdollinen
siirtymäaika.
Mitä
valinnanvapaus
tarkoittaa minulle?
Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti
ylijohtaja Kirsi Varhila 13.2.2017
Sote-uudistuksen ABC toimittajille
17
-
31.1.2017
Valinnanvapaus lyhyesti
•
•
•
•
Voin vaikuttaa nykyistä enemmän
palveluihini. Voin valita vapaammin kenen
tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluja käytän.
Valitsen sote-keskuksen ja hammashoitolan.
Ne voivat olla julkisesti omistettuja tai
yksityisiä.
Palvelut ja asiakasmaksut ovat samat.
Jos on hätätilanne, soitan 112 tai menen
lähimpään päivystykseen.
18
-
31.1.2017
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta
31.1.2017
Valinnanvapaus on
osa sote-uudistusta
•
Tavoitteena on, että valinnanvapaus nopeuttaa
ihmisten pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja
lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihin.
•
Asiakas voi valita maakunnan omistaman yhtiön,
yksityisen yrityksen tai järjestön valinnanvapauden
piiriin kuuluvissa palveluissa.
•
Asiakasmaksu on sama tuottajasta riippumatta.
•
Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
19
-
31.1.2017
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta
31.1.2017
Millaisia valintoja
asiakas voi tehdä?
1.1.2019
20
-
13.2.2017
Sote-keskus ja hammashoitola
•
•
•
Asiakas voi valita sosiaali- ja terveyskeskuksen
ja hammashoitolan.
Sote-keskuksesta saa hoitajan ja lääkärin palveluita
sekä sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa ja
lyhytaikaista sosiaalipalvelua.
Asiakas voi saada sote-keskuksesta tai
hammashoitolasta maksusetelin yksittäisten
palvelujen hankkimiseen muilta tuottajilta
(esim. fysioterapia).
21
-
31.1.2017
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta
31.1.2017
Maakunnan liikelaitoksen palvelut
•
Maakunnan liikelaitos tarjoaa ne palvelut, joita ei saa sotekeskuksesta tai hammashoitolasta (päivystys ja suurin osa
erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista).
•
Maakunnan liikelaitoksen toimipisteitä ovat esimerkiksi sairaalat
ja sosiaaliasemat.
•
Tarvittaessa maakunnan liikelaitos arvioi asiakkaan
palvelutarpeen ja tekee asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman.
•
Asiakas voi saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin,
jolla hankkii tarvitsemiaan palveluja.
22
-
31.1.2017
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta
31.1.2017
Mikä on maksusetelin ja asiakassetelin ero?
•
•
•
Maksuseteli - sote-keskus tai
hammashoitola myöntää
Asiakasseteli – maakunnan
liikelaitos myöntää
Asiakas voi halutessaan saada maksusetelin yksittäisen
palvelun hankkimiseen toiselta tuottajalta, vaikka sotekeskus tuottaisi itse samoja palveluja.
Asiakas voi valita rekisteröidyn palveluntuottajan kaikkialta
Suomessa. Asiakasmaksu on sama.
Silloinkin sote-keskus tai hammashoitola vastaa asiakkaan
palvelujen kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista.
•
•
•
•
23
-
31.1.2017
Maakunnan liikelaitoksen toimipiste voi myöntää
asiakkaalle asiakassetelin yksittäisen palvelun tai
asiakassuunnitelman toteuttamiseksi.
Asiakas voi valita rekisteröidyn palveluntuottajan
kaikkialta Suomessa. Asiakasmaksu on sama.
Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan palvelujen
kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista.
Maakunta päättää, missä palveluissa asiakasseteli
otetaan käyttöön.
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta
31.1.2017
Mitä palveluja asiakas
voi valita?
SOTE-KESKUS, HAMMASHOITOLA, MAKSUSETELI
-Lääkäri ja hoitaja, sosiaalipalvelujen neuvonta, myös
erikoislääkärin vastaanottoja, tilapäisiä ja lyhytaikaisia
sosiaalipalveluja
-Hammaslääkärin ja suuhygienistin peruspalvelut
-Vastuu asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta
-Asiakas voi saada halutessaan maksusetelin yksittäisten
toimenpiteiden hankkimiseen muilta tuottajilta
MAAKUNNAN LIIKELAITOKSEN OMAT PALVELUT
-päivystys ja suurin osa erikoissairaanhoitoa ja sosiaalipalveluja
-Asiakas voi kuitenkin valita julkisen palvelun toimipisteen
koko maan alueelta
-Erikoissairaanhoidossa julkinen hoitopaikka valitaan yhdessä
lähettävän lääkärin kanssa
ASIAKASSETELI
-Maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa asiakassetelin
asiakassuunnitelman toteuttamiseen. Asiakasseteli on
myönnettävä palveluissa, joissa maakunta on ottanut sen
käyttöön
-Maakunta voisi ottaa asiakassetelin käyttöön esim. kotihoidossa tai tietyissä erikoissairaanhoidon toimenpiteissä.
Asiakas valitsee haluamansa rekisteröityneen tuottajan koko
maan alueelta.
24
-
31.1.2017
HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI
-Henkilökohtaisen budjetin avulla esimerkiksi vanhus- tai
vammaispalveluiden asiakas voi vaikuttaa palvelun tai
muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan
-Asiakas voi asiakassuunnitelman rajoissa päättää mihin ja
kenen tuottamiin palveluihin raha käytetään, kuten
henkilökohtaiseen avustajaan tai kuljetuspalveluihin
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 31.1.2017
Miten perustason palvelut vahvistuvat?
•
•
•
Palvelumallit, hoitomuodot ja teknologia uudistuvat
Ihmisiä hoidetaan yhä vähemmän sairaaloissa ja laitoksissa
Sote-keskusten palvelut laajenevat
• lyhytaikaisia sosiaalipalveluja: perhetyö, kotihoito, päihde- ja
mielenterveystyö, sosiaalinen kuntoutus jne
• erikoislääkärien avovastaanottoja
•
•
Oikea-aikainen palvelu ja hoito
Ennaltaehkäisy, matalan kynnyksen palvelut, esim.
perhekeskukset
25
-
31.1.2017
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta
31.1.2017
Palvelujen valintaan saa apua
•
•
•
Verkkopalvelut, asiakasneuvojat
ja palveluohjaajat opastavat
asiakasta sopivien palvelujen
valinnassa.
Erityistä apua tarvitseva henkilö
voi saada tukihenkilön, joka
selvittää vaihtoehdot siten, että
asiakas ymmärtää ja voi tehdä
ratkaisut omaehtoisesti.
Jos asiakas ei halua itse valita
palvelua, maakunnan liikelaitos
ohjaa sopivaan palveluun.
26
-
31.1.2017
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta
31.1.2017
Valinnanvapaus maakunnan näkökulmasta
•
Maakunta vastaa julkisesti rahoitetuista sosiaali- ja terveyspalveluista
alueellaan.
•
Maakunta vastaa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut,
ja että tuottajien palvelut ovat yhteen toimiva kokonaisuus.
•
Maakunta päättää asiakassetelillä tarjottavista palveluista.
•
Maakunta päättää palveluntuottajien rahoituksesta lain mukaan.
•
Maakunta ei kilpailuta valinnanvapauden piirissä olevia palveluja,
tuottajaksi pääsevät kaikki toimijat, jotka täyttävät vaatimukset.
27
-
31.1.2017
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta
31.1.2017
Maakunta tuottajana
•
Maakunnan on erotettava itse tuottamansa palvelut
maakunnan liikelaitokseen ja tytäryhtiöihin:
• maakunnan liikelaitos voi tuottaa palveluja itse,
sekä kilpailuttaa ja ostaa palveluja asiakkailleen
• maakunnan liikelaitos voi tarjota palveluja
antamalla asiakassetelin tai henkilökohtaisen
budjetin, jolloin asiakas voi valita itse
palveluntuottajan
• maakunnan on yhtiöitettävä markkinoilla olevat
omat palvelunsa (mm. sote-keskukset ja
hammashoitolat sekä asiakassetelipalvelut)
28
-
31.1.2017
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta
31.1.2017
Sote-keskuksen ja hammashoitolan tuottaja
Tuottajien on:
• rekisteröidyttävä
• täytettävä palveluntuottajalain vaatimukset, maakunnan
kriteerit ja tehtävä sopimukset maakuntien kanssa
• ilmoitettava vaadittavat tiedot julkisessa verkossa ja otettava
vastaan asiakkaat, jos listalla on tilaa
• vastattava asiakkaan palvelukokonaisuudesta
• ohjattava asiakas tarvittaessa palvelutarpeen arviointiin
maakunnan liikelaitokseen
• tuottajat saavat maakunnalta korvauksen.
29
-
31.1.2017
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta
31.1.2017
Asiakassetelillä palveluja tarjoava tuottaja
•
•
•
Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin
palvelujen tuottajina voivat olla kaikki toimijat,
jotka ovat valvontaviranomaisen
palveluntuottajarekisterissä.
tuottajien ilmoitettava vaadittavat tiedot
valtakunnallisessa verkkopalvelussa
asiakassetelituottajat saavat maakunnalta saman
korvauksen samasta palvelusta; korvaukset voivat
kuitenkin vaihdella eri maakunnissa
30
-
31.1.2017
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta
31.1.2017
Kustannukset valinnanvapausmallissa
Muiden maakuntien
liikelaitokset
Arvio vuosittaisista sosiaali- ja
terveydenhuollon rahavirroista
Valtion soterahoitus 17,3 mrd.
€
Maakuntien
sotetehtävät
18,8 mrd
euroa
Maakunnan
liikelaitoksen
palvelut
yhteensä
15 mrd €
Rahoitus
Oma tuotanto, voi
sisältää myös
ostopalveluja
10,7 mrd €
• Erikoissairaanhoito
• Sosiaalihuolto
• Muu oma tuotanto
Soteasiakasmaksut 1,5
mrd. €
Sote-keskukset
3,3-3,4 mrd. €
Palvelut
asiakassetelillä
2,8-2,9 mrd. €
Hammashoito
0,3 mrd. €
maksuseteli
-
13.2.2017
Henkilökohtaisen
budjetin palvelut
1,5 mrd. €
Sosiaalihuolto
sote-uudistuksessa
Virva Juurikkala
erityisasiantuntija STM
13.2.2017
32
-
13.2.2017
Etunimi Sukunimi
Mitä on sosiaalihuolto?
 Sosiaalihuolto on osa sosiaaliturvajärjestelmää. Siihen kuuluvat:
 koko väestön yleiset sosiaalipalvelut
 eräiden väestöryhmien erityispalvelut
 sosiaalihuollon taloudellinen tuki ja toimeentuloturva.
 Sosiaalihuollon tavoitteena on edistää yksilön, perheen ja yhteisön
toimintakykyä, hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.
 Tätä tehtäväänsä sosiaalihuolto hoitaa tiiviissä yhteistyössä eri sektoreiden
ja toimijoiden kanssa.
33
-
31.1.2017
Kokonaisvaltainen
työote johtaa tuloksiin

34
-
13.2.2017
Muutokseen johtavat
interventiot onnistuvat
vain, kun lähtökohtana on
ihmisen elämäntilanne
kokonaisuutena ja hänen
toimintakykynsä ja
mahdollisuuksiensa
aito parantaminen.
Etunimi Sukunimi
Mitä sosiaalihuollon palveluja
asiakas voi valita?
SOTE-KESKUS, MAKSUSETELI
- lääkäri , hoitaja ja sosiaalihuollon ammattihenkilö
samassa paikassa
- sosiaalipalvelujen ohjaus ja neuvonta
- tilapäisiä ja lyhytaikaisia sosiaalipalveluja
- yksittäisten toimenpiteiden hankkimiseen muilta
tuottajilta voi saada maksusetelin
MAAKUNNAN LIIKELAITOKSEN OMAT PALVELUT
-päivystys ja suurin osa sosiaalipalveluja ja
erikoissairaanhoitoa
-asiakas voi valita julkisen palvelun toimipisteen
koko maan alueelta
- asiakas voi valita palveluja antavan
ammattihenkilön toiminnan mahdollistamassa määrin
ASIAKASSETELI
-maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa
asiakassetelin asiakassuunnitelman toteuttamiseen.
- asiakasseteli on myönnettävä palveluissa, joissa
maakunta on ottanut sen käyttöön
-asiakas voi valita haluamansa rekisteröityneen
tuottajan koko maan alueelta.
HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI
35
-
31.1.2017
- tarkoitettu ensisijassa iäkkäille ja vammaisille
henkilöille, jolla on pitkäaikaista, jatkuvaa ja laajaalaista palvelujen tarvetta
- asiakas voi suunnitella ja vaikuttaa palvelujen ja
tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajat kolmannen
sektorin tai yksityisen yrityksen joukosta
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 31.1.2017
Mistä saan jatkossa sosiaalipalveluja?
Maakunnan liikelaitoksesta saan:
Sote -keskuksesta saan:
•
•
•
•
•
tietoa sosiaalipalveluista, neuvoa ja
apua pulmatilanteessani
tilapäisesti tai lyhytaikaisesti
tarvitsemiani sosiaalihuoltolain
mukaisia palveluja, kuten
kotipalvelua.
toimintakykyä ja itsenäistä
suoriutumista tukevia kotikäyntejä
samasta paikasta sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja
tietoa kunnan ja muiden alueen
toimijoiden hyvinvointia edistävistä
toiminnoista.
36
•
•
•
-
13.2.2017
laajemman palvelutarpeen
arvioinnin, asiakassuunnitelman ja
pitkäaikaisesti tarvitsemiani
sosiaalipalveluja ja tukea, kuten
sosiaalityötä ja asumispalveluja.
vapauden valita, otanko palvelut
vastaan liikelaitokselta vai valitsenko
asiakassetelin tai henkilökohtaisen
budjetin ja niiden mukaiset
palveluntuottajat.
apua ja tukea valintojen tekemiseen.
Etunimi Sukunimi
Maakunnalliset sosiaalipalvelut voidaan
organisoida uudella tavalla

Osa sosiaalipalveluista on lähipalveluja, jotka tuotetaan asiakkaan
kotiin, liikkuvana palveluna tai lähellä olevaan toimipisteeseen.

Erityistä osaamista vaativat palvelut voivat olla keskitettyjä tai
koottuina tietyille paikkakunnille. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
erityisosaamista edellyttävät tai harvoin tarvittavat vammaispalvelut tai
lastensuojelun palvelut

Työtehtävät voivat vaihtua muutoksessa
 Palvelut on muutoksessakin tärkeä yrittää järjestää asiakaslähtöisesti
37
-
13.2.2017
Etunimi Sukunimi
Sosiaalihuollon tiivis yhteys kuntiin,
maakuntaan ja sote-keskuksiin on säilytettävä
muutoksessa
Sosiaalipalvelut ovat osa laajaa palvelukokonaisuutta:
• Sosiaaliset näkökohdat on otettava huomioon kunnan ja maakunnan
eri toiminnoissa: terveydenhuollossa, koulu- ja nuorisotoimessa,
varhaiskasvatuksessa, maankäytössä ja rakentamisessa,
työllistämisessä, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä
liikenteen järjestämisessä.
• Maakunnan uusien tehtävien (työllisyydenhoito ja ns. kasvupalvelut)
yhteensovittaminen sosiaalihuollon kanssa voi mahdollistaa
kokonaan uudenlaisen toimintakulttuurin ja palvelut.
• Maakunnan velvollisuus on huolehtia laaja-alaisesti yhteen
sovitettuja palveluita tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden
tunnistamisesta.
38
-
31.1.2017
Joka kymmenes sote-asiakas tarvitsee
räätälöityä henkilökohtaista apua
Työikäiset tarvitsevat palveluja satunnaisesti
ja osaavat asioida myös sähköisesti.
10
%
asiakkaista
80–90%
sote-resursseista
Joka kymmenes tarvitsee apua usein ja
monenlaisiin ongelmiin. Heille tarvitaan
kanssakulkijaksi ammattilainen, joka katsoo, että
nämä henkilöt saavat tarvitsemansa avun.
-
Palveluohjauksen merkitys korostuu




Monituottajamallissa sosiaalityötä ja
sosiaaliohjausta tehdään laaja-alaisessa
verkostotyössä
Sosiaalityöllä on koordinoiva rooli eri toimijoiden
tuen ja palvelujen yhteensovittajana siten, että
saadaan asiakkaiden tarpeisiin vastaavia
kokonaisuuksia.
Tarvitaan panostusta keskitettyyn
palveluohjaukseen ja asiakaspalveluun,
jotta kokonaisuus säilyy ja tieto kulkee mukana
Omatyöntekijän rooli tulevaisuudessa?
40
-
13.2.2017
Etunimi Sukunimi
Rakenteellisen sosiaalityön tarve kasvaa
Mitä on rakenteellinen sosiaalityö?
 Ratkaisukeskeistä yhteiskunnallista sosiaalityötä sekä
paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti.
 Tiedon tuottamista asiakkaiden tarpeista sekä palvelujen ja
tukitoimien kyvystä vastata niihin (vaikuttavuus)
 Tavoitteellisten toimien määrittelyä ja tekemistä ongelmien
korjaamiseksi ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi.
 Sosiaalityön asiantuntemuksen tuomista politiikan ja
päätöksenteon avuksi.
-
41
Sosiaalinen raportointi pähkinänkuoressa:
esimerkkinä Helsinki
Järjestelmällinen tiedonkeruu asiakastyötä tekeviltä työntekijöiltä
• Pohjautuu asiakastyön dokumentointiin
(esim. palvelutarpeen arvio) ja
työntekijöiden asiantuntijuuteen
Laadullista tietoa muokataan ja täydennetään tilasto- ja
tutkimustiedolla siten, että se on helposti hyödynnettävissä
• Yhteistyössä Tietokeskuksen kanssa, julkaisukanavana
kaupungin internet-sivu
Sosiaalisen raportoinnin avulla tuotettua tietoa hyödynnetään
päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä sekä virasto- että
kaupunkitasolla
• Tieto poliittisten päättäjien käyttöön ja osaksi
kaupungin strategian suunnittelua
-
Hyötyykö sosiaalityö sote-uudistuksesta?




Isommat hartiat työn vahvistamiselle ja kehittämiselle, kun maakunta
johtaa palveluja kokonaisuutena. Luo uusia mahdollisuuksia jakaa ja
kehittää osaamista ja erikoistumista.
Maakunta saa järjestämisvastuulleen myös työllisyys- ja
kasvupalvelut. Tämä mahdollistaa uudenlaisten toimintamallien
kehittämisen esim. aikuissosiaalityössä.
Tarkoituksena on, että sosiaalihuollon ammattilaiset löytyvät jatkossa
kaikissa sote-keskuksista. Keskeistä on, onnistutaanko
tunnistamaan tuen tarpeessa olevat henkilöt.
Mitä ovat uudet lähipalvelut sosiaalityössä? Luoko esim. digitalisaatio
uudenlaisia mahdollisuuksia tavoittaa syrjäytyneitä ja syrjäseudulla
asuvia?
43
-
13.2.2017
Etunimi Sukunimi
Sosiaalihuollon uusi malli ei ole valmis

Valinnanvapausmalli tuo sosiaalihuoltoon
uudenlaisia rakenteita ja malleja. Se
edellyttää myös sosiaalihuollon
uudistumista ja uudenlaista osaamista.
Kentän osaajat tarvitaan mukaan
valmisteluun. Tarvitaan ammattilaisten
yhteistä osallistumista ja ideointia
asiakkaan asemaa parantavista
toimintamalleista.

Muutos edellyttää uutta asennetta kaikilta.

44
-
13.2.2017
Etunimi Sukunimi
Lisätietoja: alueuudistus.fi
Uutiskirjeiden tilaus:
alueuudistus.fi/uutiskirjeet
Twitter:
@STM-Uutiset
#sote, #sote2019
SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ
45
-
13.2.2017