kierto kirjekokoelma

POSTI- JA L E N N Ä T I NH A L L I T U K S E N
KIERTO KIRJEKOKOELMA
1969
No 147-150
N:o 147
postitoimipaikkojen perustamisesta
Kiertokirje
Ensi marraskuun 1 päivästä perustetaan miston alainen Naskarlä -niminen postiLappeenrannan kaupungin Mustolan kau­ asema I.
punginosaan Kymen lääniä Lappeenrannan
Maaliskuun 1 päivästä 1970 perustetaan
posti-ja lennätinkonttorin alainen Lappeen­ Rauman kaupungin Hirspuumäellä sijaitse­
ranta 7 niminen postiasema I.
vaan näkötorniin Turun ja Porin lääniä Rau­
man posti- ja lennätinkonttorin alainen
Nanunkallio
-niminen haaraosasto V, joka
Tammikuun 1 päivästä 1970 perustetaan
Paimion kunnan Naskarlan kylään Turun ja on toiminnassa vuosittain ajalla 1. 3. —
Porin lääniä Paimion posti- ja lennätintoi- 31. 10.
N:o 148
Kiertokirje
postitoimipaikkojen muodostamisesta
Ensi marraskuun 1 päivästä muodostetaan
Tammikuun 1 päivästä 1970 muodoste­
Karakallion postiasema I haaraosastok­
si I, Turku 32 haaraosasto III haaraosastok­ taan Särkisopen postiasema I Kuopio 14
si IV ja Rantalan postipysäkki postiase­ -nimiseksi haaraosastoksi I ja Aureskosken
maksi I sekä Akkaansillan, Heininiemen, postiasema II postiasemaksi I.
Kerklaksin, Kokkonevan, Kujalan, Riutta­
sen, Sahankosken ja Syrin postipysäkit pos­
tiasemiksi II.
N:o 149
Kiertokirje
postitoimipaikan alistamisesta
Ensi marraskuun 1 päivästä lukien toimii Airakselan postiasema I Kuopion posti- ja len­
nätinkonttorin alaisena.
Postiasemille jakelu n:o 50
1 6 0 1 1 —6 9 / 1 7
N:o 150
Kiertokirje
postitoimipaikkojen lakkauttamisesta
Ensi marraskuun 1 päivästä lakkautetaan Haukivuoren kk., Härkinvaaran, Remekselän,
Sikilän ja Ylemmäisen postipysäkit.
Helsingissä lokakuun 20 päivänä 1969.
Pääjohtajan estyneenä ollessa:
Johtaja Martti Honkasalo
Vt. johtaja Mauri Kajo
H elsinki 1969. Valtion painatuskeskus
Oikaisu
posti-ja lennätinhallituksen kiertokirjeeseen n:o 148/1969
Ensi marraskuun 1 päivästä muodostetaan — — — — — — Akkaansillan, Heiniemen,
Kerklasin---------------- postipysäkit postiasemiksi II.
Posti-ja lennätinhallitus
1 6 7 8 9 —69/ 17