PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2017 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tarkastuslautakunta
20.02.2017
AIKA
20.02.2017 klo 16:00 - 19:06
PAIKKA
Kaupungintalo, kokoushuone Kotka
2/2017
15
KÄSITELLYT ASIAT
§
10
11
12
13
14
15
16
Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Tutustuminen Pudasjärven Hirsikartanoon
Talouden toteuma 2016
Tarkastusmuistiot
Tiedotusasiat
Seuraava kokous
Sivu
17
18
19
20
21
22
23
Puheenjohtaja
Juha Heikkilä
Pöytäkirjanpitäjä
Pekka Timonen-Nissi
Pöytäkirjantarkastajat:
|
|
|
|
|
|
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
2/2017
Tarkastuslautakunta
Aika
20.02.2017 klo 16:00 - 19:06
Paikka
Kaupungintalo, kokoushuone Kotka
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ
Nimi
Heikkilä Juha
Pohjanvesi Päivi
Ollila Alpo
Komulainen Erja
Vainio Taina
Hokkanen Katri
Timonen-Nissi Pekka
POISSA
Seppälä Panu
MUU
Turpeinen Seija
Klo
16:00 - 19:06
16:00 - 19:06
16:00 - 19:06
16:00 - 19:06
16:00 - 19:06
16:00 - 19:06
16:00 - 19:06
Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Tilintarkastaja
Pöytäkirjanpitäjä
Lisätiedot
Jäsen
16:50 - 18:12
Hallintojohtaja
ALLEKIRJOITUKSET
Juha Heikkilä
Puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
Pekka Timonen-Nissi
Pöytäkirjanpitäjä
§ 10 - 16
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU
Taina Vainio
on tarkastanut
pöytäkirjan sähköisesti
28.2.2017
Päivi Pohjanvesi
on tarkastanut
pöytäkirjan sähköisesti
5.3.2017
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
kaupunginvirastossa keskustoimistossa 6.3.2017 klo 9.00 - 11.00.
Pekka Timonen-Nissi, pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajat:
|
|
|
|
|
|
16
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tarkastuslautakunta
§ 10
20.02.2017
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
TARKA § 10
Puheenjohtajan esitys:
Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:
Todettiin.
|
|
|
|
|
|
2/2017
17
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tarkastuslautakunta
§ 11
2/2017
20.02.2017
Pöytäkirjantarkastajien valinta
TARKA § 11
Puheenjohtajan esitys:
Tarkastuslautakunta valitsee kokoukselle kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taina Vainio ja Päivi Pohjanvesi.
|
|
|
|
|
|
18
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tarkastuslautakunta
§ 12
20.02.2017
Tutustuminen Pudasjärven Hirsikartanoon
TARKA § 12
Pöytäkirjantarkastajat:
Kokouksen aluksi tarkastuslautakunta tutustui uuteen
Pudasjärven Hirsikartanoon.
|
|
|
|
|
|
2/2017
19
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tarkastuslautakunta
§ 13
2/2017
20.02.2017
Talouden toteuma 2016
TARKA § 13
Hallintojohtaja Seija Turpeinen esittelee tarkastuslautakunnalle
vuoden 2016 talouden toteuman alustavat luvut.
Puheenjohtajan esitys:
Lautakunta merkitsee katsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:
Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
|
|
|
|
|
|
20
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tarkastuslautakunta
§ 14
2/2017
20.02.2017
Tarkastusmuistiot
TARKA § 14
Tarkastuslautakunnan jäsenet esittelevät tarkastusmuistionsa.
Puheenjohtajan esitys:
Lautakunta merkitsee selostukset tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:
Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
|
|
|
|
|
|
21
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tarkastuslautakunta
§ 15
2/2017
20.02.2017
Tiedotusasiat
TARKA § 15
Tarkastuslautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat
kirjelmät ja päätökset:
1)
Ote valtuuston pöytäkirjasta 2.2.2017 § 9; Toimielimen
täydentäminen/Kaupunginhallituksen varajäsen ja
tarkastuslautakunnan varajäsen.
Puheenjohtajan esitys:
Lautakunta merkitsee em. kirjelmät ja päätökset tietoonsa
saatetuiksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:
Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
|
|
|
|
|
|
22
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tarkastuslautakunta
§ 16
2/2017
20.02.2017
Seuraava kokous
TARKA § 16
Puheenjohtajan esitys:
Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:
Seuraava kokous päätettiin pitää 14.3.2017 klo 17.00.
|
|
|
|
|
|
23
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
2/2017
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91
§):
Pykälät 10-16
Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 §:n 1 mom.).
Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen valittamalla on muutoin kielletty (pykälä ja peruste): § EtuostoL 22 § 2 mom.
OIKAISUVAATIMUS
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Pudasjärven kaupunki
Tarkastuslautakunta
Varsitie 7
PL 10, 93101 Pudasjärvi
[email protected]
Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
MARKKINAOIKEUS
* Päätökseen §
ei saa hakea muutosta Kuntalain (356/1995) eikä hallintokäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Asia voidaan siltä osin
saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. - Ohjeet ovat oikaisuvaatimusohjeita ja valitusosoituksen liitteenä.
MARKKINAOIKEUS
14 päivää
Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3
Puh. 010 364 3300
Faksi 010 364 3314
[email protected]
Pöytäkirjantarkastajat:
|
|
|
|
|
|
24
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
VALITUSOSOITUS
PÖYTÄKIRJA
2/2017
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. –
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. – Hallintovalituksella muutosta voi hakea vain asianosainen.
Valitusviranomainen:
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Isokatu 4, 90100 OULU
PL 189, 90101 OULU
Puh.
Faksi
029 56 42800
029 56 42841
[email protected]
Kunnallisvalitus: pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus: pykälät
Valitusaika
30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, pykälät, valitusaika
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu
nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi).
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisesta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).
Valituskirjat on toimitettava yllä mainitulle valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Pöytäkirjantarkastajat:
|
|
|
|
|
|
25