LAPUAN KAUPUNKI

KUULUTUS
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULO JA VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN /
VANHAN PAUKUN ALUE, KORTTELI 843
Lapuan kaupunki ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulosta 8. Liuhtarin kaupunginosan korttelissa 843 Vanhan Paukun alueella. Alueen kaavamuutoksen tavoitteena on luoda edellytyksiä kerrostaloasumisen lisärakentamiseen ja Vanhan Paukun alueen toimintaan soveltuvien liike- ja toimistotilojen sijoittumiseen korttelin 843 itäosaan. Samalla selvitetään myös korttelin 843 länsipäässä
makasiinirakennuksen ja rautatien välisen alueen maankäytön kehittämismahdollisuuksia.
Valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä järjestetään pe. 24.2.2017 klo 16.30 kaavahankkeen
yleisötilaisuus Teknisen keskuksen lautakunnan kokoushuoneessa, osoite Poutuntie 8. Tilaisuudessa esitellään kaavahankkeeseen liittyviä selvityksiä sekä kaava-alueen yleissuunnitelmaluonnoksia ja korttelin 843 itäosan kaavaluonnosta.
Kaavahankkeen valmistelu- ja suunnitteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
ovat nähtävillä 17.2.–10.3.2017 välisen ajan Lapuan kaupungin maankäyttö- ja kiinteistöosastolla,
osoite Poutuntie 8 G sekä kaupungin kotisivuilla www.lapua.fi kohdassa Asuminen ja ympäristö.
Osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavan valmisteluaineistosta 10.3.2017 klo 15.00
mennessä osoitteella: Lapuan kaupunki, tekninen keskus, Poutuntie 8, 62100 Lapua tai sähköpostitse osoitteella [email protected] Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Tapio Moisio, puh.
0444384630 ja kaavanlaatija Juha-Matti Märijärvi puh. 0408256260 Ramboll Oy:stä.
Lapualla 15.2.2017
Tapio Moisio, kaupungingeodeetti