Joensuun vuosikello 2017 - pohjois

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017
Päästöjen hillintäsuunnitelma vuodelle 2017
•
Useita toimintaa ohjaavia toimenpiteitä mm.:
–
–
–
•
•
•
•
•
2
Ilmasto-ohjelman päivitys
Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman (SEAP) raportointi
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) raportointi ja
toimenpideohjelman laatiminen
• Joensuun kaupunki on jo liittynyt uuteen sopimuskauteen 2017-2025.
Samaan sopimukseen kuuluvat myös yrityskiinteistöt Oy, Puhas Oy,
Joensuun vesi - liikelaitos, Senioripiha Oy, Karelia AMK, Joensuun
pysäköinti Oy ja Saimaan satamat Oy.
• Lisäksi Joensuun Tiedepuisto, Joensuun Kodit ja Joensuun Elli liittyvät
energiatehokkuussopimukseen omien sopimustensa kautta.
Ilmasto-ohjelman mukaisesti vuosi 2017 on energiantuotannon
teemavuosi
Joensuussa toteutettuja kaupungin ja yritysten ilmastotoimia koostetaan
yhteen Ilmastoteot Joensuussa koosteeseen
Ilmastotori-hankkeella on vuoden 2017 toiminnasta oma vuosikalenteri.
Toiminnan pääpainopiste on ilmastokumppanuuksissa.
Kaupunkistrategian valmistelussa ilmasto-ohjelma on yksi keskeinen
työkalu ja talousarviossa ilmastoasiat on huomioitu hyvin jokaisen
painopisteen osalta
Kävelyä ja pyöräilyä edistetään mm. kaavoituksen ja rakenteiden
kautta. Kaavoituksessa huomioidaan myös mm. yhteiskäyttöautot,
viherkatot.
Päästöjen hillintäsuunnitelma vuodelle 2017
•
Joukkoliikennettä kehitetään edelleen
–
•
•
Symmetrisen kaupungin ja Green Parkin osalta suunnitellaan uusia
energiaratkaisuja
Varhaiskasvatus- ja opetuspuolella useita toimia:
–
–
–
–
–
–
•
YMKA-tiimi (varhaiskasvatuksen ympäristökasvatustiimi) perustettu,
vuosittain kaksi kokoontumista Botanialla
Hiilijalanjäljen oppimisympäristö toteutetaan Karhunmäen koululle
Vihreä lippu-toimintaa jatketaan kouluilla
Nepenmäen koulu ja uusi normaalikoulu täyttävät vihreän rahoituksen
kriteerit.
Heinävaaran koulun öljylämmityksen korvaamista uusiutuvilla
kilpailutetaan parhaillaan.
Oppimisympäristöjen digitalisaatioon laadittua suunnitelmaa toteutetaan
2016 - 2018.
Kasvusopimuksen mukaisesti joka 5. hankinta toteutetaan
innovatiivisesti. Kaikki merkittävät investoinnit hyödynnetään yritysten
kehitys- ja innovaatioalustoina ja referenssikohteina.
–
3
Matkustajamäärät ovat kasvaneet kampanjoiden kautta
Joensuu on pilottina TEKESin Innovatiiviset hankinnat –toiminnassa
katuvalaistuksen kilpailutuksen osalta
Poimintoja talousarviosta vuodelle 2017
•
•
•
•
Vapaa-aikapuolelle laaditaan oma ympäristöohjelma
Tekniselle keskukselle laadittu ympäristöohjelma jalkautetaan
Kaupungin tekemät ilmastositoumukset huomioidaan
suunnittelussa, rakentamisessa, hankinnoissa sekä muussa
toiminnassa
Hyvinvoinnin toimiala
– Osallistutaan kasvusopimuksen toimeenpanoon avaamalla
oppimisympäristöt tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustoiksi.
•
Toteutetaan vuonna 2016 valmistuvan Pyöräilyn ja kävelyn
kehittämissuunnitelman toimenpiteitä.
– Laaditaan suunnitelma keskustan polkupyöräpysäköinnin
parantamiseksi ja toteutetaan se yhtä aikaa
toripysäköintilaitoksen ja Kauppatorin alueen rakentamisen
kanssa.
•
Tilakeskuksen toiminnalliset tavoitteet:
– Talonrakennuksen investointihankkeissa jatketaan niin sanotun
vihreän teknologian kartoittamista ja hyödyntämistä.
• Näihin kuuluvat muun muassa energiatehokkaat ratkaisut,
ilmaisenergia sekä älykkäät automaatiojärjestelmät.
4
Poimintoja talousarviosta vuodelle 2017
•
Elinvoimapalveluiden toiminnalliset tavoitteet:
– Karhunmäen koululla vuonna 2017 Sensire Oy:n kanssa
toteutettavaan kehityshankkeeseen varaudutaan 35 000 eurolla.
•
Kaupunkiympäristön toimialalla
– Toteutetaan Ilmasto-ohjelmaa tukevia toimenpiteitä:
• muuttamalla ulkovalaistusta energiatehokkaammaksi
vaihtamalla n. 1 000 valaisinta
• täydennysrakentamisohjelmalla, kaavamääräyksillä ja
tontinluovutus ehdoilla
• joukkoliikenteen matkustajamäärän lisäämistä tavoitellaan
ottamalla käyttöön liikennöitsijöiden kannustekorvaus ja uusi
mobiilimatkaopas.
• Luovutetuista omakotitonteista vähintään 90 % on luovutettu
sähköisen tonttien luovutusohjelman kautta.
• Hankinnoilla on mahdollistettu uusien innovaatioiden
kehittäminen, kaikissa kilpailutettavissa hankinnoissa on
tehty innovaatioarviointi ja vähintään 20 % hankinnoista on
innovatiivisia.
5
Poimintoja talousarviosta vuodelle 2017
•
Rakennus- ja ympäristölautakunta
– Toteutetaan lmasto-ohjelmaa mm. seuraavilla toimenpiteillä:
• Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen – hanke jatkuu vuonna 2017.
Keskeinen toimenpide on Ilmastokumppanuustoimenpiteiden
kehittäminen yritysten kanssa. Tavoitteena on saada vähintään 10
uutta yritystä sitoutumaan ilmastokumppanuuteen.
• Ilmasto-ohjelma päivitetään vuonna 2017. Toteutetaan SEAP
(kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma) raportointi liittyen
Covenant of Mayors sitoumukseen.
•
Tekninen keskus
– Ympäristönäkökulma huomioidaan kiinteistöjen käytössä ja uusia
toimintatapoja kehitetään
• Tavoitteena on pienentää kiinteistöjen veden- ja energiankulutusta,
sekä jalkauttaa teknisessä keskuksessa laadittu ympäristöohjelma
•
Kaupunkikonserni
– Yhtiöt sitoutuvat Joensuun kasvusopimuksen toimeenpanoon ja
siihen liittyvään raportointiin (mm. innovatiiviset hankinnat,
yritysyhteistyöpilotit ja innovaatioalustatoimenpiteet
investoinneissa)
– Yhtiöt sitoutuvat Joensuun ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja
Motivan energiatehokkuussopimuksen toteuttamiseen
6
Kokonaispäästöt
700
600
Jätehuolto
500
kt CO2e
Maatalous
Tieliikenne
400
Fossiiliset polttoaineet - muut
Fossiiliset polttoaineet - kaukolämpö
300
Sähkö -teollisuus
Sähkö - palvelut ja rakentaminen
200
Sähkö - asuminen ja maatalous
Sähkö - tuulivoima
100
0
2007
2010
2013
Kokonaispäästöt ovat Joensuussa
vähentyneet -22 % vuosina 2007-2014
7
2014
Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa –
hankkeen vuosikello 2017
HINKU-vuosikellot vuodelle 2018
HINKU-yhteyshenkilöiden
tapaaminen/koulutus
Energiahankkeiden tapaaminen
Energiatehokkuus hankinnoissa
-koulutus
Ohjausryhmän kokous
Energiansäästöviikko
viikolla 41
HINKU-päivä SYKEllä
Tiekartta-seminaari
Ohjausryhmän kokous
Energiahankkeiden tapaaminen
Öljyvapaa ja vähähiilinen
P-K tiekartan työpajatoimintaa
Earth Hour 25.3.2017
HINKU-päivä 29.3.2017
Porvoossa
Uusiutuvat liikenteessä
seminaari
HINKU-julkaisu
Opintomatka Saksaan
Energiahankkeiden tapaaminen
HINKU-yhteyshenkilöiden
Yhteishankinnan
tapaaminen/koulutus
suunnittelu ja käynnistäminen Tiekartta-luonnos
8
* Vuosikello voi täydentyä/muuttua
** Energiakatsaukset ja ratkaisukortit koko ajan