kiertokirjekoko elma

P OS T I - JA L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N
1966
KIERTOKIRJEKOKO ELMA
_____
No
74
N :o 74.
Kiertokirje
tilapäisestä erikoisleimasta.
Turussa 29. 7.—-2. 8.1966 pidettävän Suo­
men 70. Yleisen Raittiuskokouksen ja X X III
Pohjoismaisen
Raittiuskongressin
yhtey­
dessä leimataan kaikki1 Turun Kaupungin­
teatterin taloon järjestettävään Turun pos­
tikonttorin alaiseen tilapäiseen postitoimi­
paikkaan jätetyt tavalliset kirjelähetykset
ylläkuvatunlaisella erikoisleimalla.
Muilla paikkakunnilla asuvat, jotka ha­
luavat, että heidän lähetyksensä leimataan
kyseisellä erikoisleimalla, voivat lähettää
ne etukäteen eri koteloon suljettuina, jonka
päällyksessä on merkintä ” Raittiuskongres^
sin erikoisleima” , riittävin postimerkein
varustettuina tai riittävän postimaksun seu­
raamina, mieluimmin kirjattuna lähetyksenä
Turun postikonttoriin, mihin niiden on saa­
vuttava viimeistään 21. 7.1966 kuluessa. K y ­
seinen konttori huolehtii näiden lähetysten
leimaamisesta erikoisleimalla ja palauttami­
sesta tai edelleen lähettämisestä.
Helsingissä kesäkuun 23 päivänä 1966.
Pääjohtaja Oiva Salolla.
Yt. johtaja K. Korhonen.
Postiasemille jakelu n :o 26.
Helsinki 1966. Valtioneuvoston kirjapaino
6745 —
6/5