kierto kirje kokoelma

P O S T I - JA L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N
K I E R T O KIRJE KOKOELMA
965
No 38
N :o 38.
Kiertokirje
eräistä posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinnossa
suoritettavista matka- ja
päivärahoista.
Posti- ja lennätinhallitus ilmoittaa, että
ilkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
i kirjelmällään N :o 1172/25. 2.1965 vahvis-
tanut kiertokirjeen N :o 82/1961 kohdissa 3)
ja 5) mainitut matka- ja päivärahat 1.12.
1964 lukien seuraaviksi:
matkarahaa:
a) postivaunupiirissä matkustavalle ensimmäiselle ekspeditöörille ja ekspeditöörille, vuodessa enintään ...........................................................................................
b) muulle kuin edellä a) kohdassa mainituille, postivaunupiirissä, autopostitoimistoissa sekä postiauto- ja postinkuljetuslinjoilla matkustavalle virka­
miehelle seuraavassa kohdassa sanotuin poikkeuksin, vuodessa enintään . . . .
c) sellaiselle edellä b) kohdassa tarkoitetulle virka-miehelle, joka tekee enintään
6 tuntia kestävän matkan yöpymättä asemapaikkansa ulkopuolella, vuodessa
enintään .......................................................................................................................
päivärahaa virkamiehelle, joka väliaikaisesti määrätään virantoimitukseen
muualle kuin asemapaikalleen tai joka on asemapaikkansa ulkopuolella oppilaana
posti- ja lennätinlaitoksen järjestämillä ammattioppikursseilla
a) perheelliselle, jolla on 17 vuotta nuorempia lapsia, päivässä en in tään ..........
b) perheelliselle, jolla ei ole 17 vuotta nuorempia lapsia, päivässä enintään . . . .
c) perheettömälle päivässä enintään ...........................................................................
Edellä olevilla määräyksillä on kumottu 5)
M a n lopussa ollut päivärahan alentamista
►% :11a koskeva määräys. Muuten noudata-
1.111,20
925,20
558,00
11,00
9,00
7,00
taan kiertokirjeissä N :o 82/1961 ja N :o 12
/1964 annettuja määräyksiä (Säännöskokoelma IX . 6).
Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1965.
Pääjohtaja
O iva Salolla.
Johtaja H. E. Kolinen.
Helsinki 1965.
27— 6 5 /5
Valtioneuvoston kirjapaino