Oikeudenkäyntitilastot 2016: kansalaisia - curia

Euroopan unionin tuomioistuin
LEHDISTÖTIEDOTE nro 17/17
Luxemburgissa 17.2.2017
Tiedotusyksikkö
Oikeudenkäyntitilastot 2016: kansalaisia hyödyttävä oikeudenkäyntien keston
lyheneminen jatkuu
Unionin tuomioistuimelle esitettyjen ennakkoratkaisupyyntöjen ennätyksellinen määrä kertoo
kansallisten tuomioistuinten luottamuksesta samalla kun unionin yleinen tuomioistuin uudistaa
EU:n tuomioistuinrakennetta
Euroopan unionin tuomioistuimen toiminta oli kuluneena vuonna määrältään huomattavaa. Vuonna
2016 ratkaistujen asioiden määrä pysyi korkeana (1 628 asiaa). Vuosi 2016 oli samalla Euroopan
unionin virkamiestuomioistuimen viimeinen olemassaolovuosi.1
Unionin tuomioistuin
Ensinnäkin on mainittava, että unionin tuomioistuin ratkaisi vuonna 2016 yhteensä 704 asiaa
(+14 % vuoteen 2015 verrattuna). Ratkaistuja asioita oli näin viime vuoden aikana enemmän kuin
vireille saatettuja asioita (692 asiaa). Luvut kertovat huomattavasta tuottavuudesta, jonka
seurauksena 31.12.2016 vireillä olleiden asioiden määrä (872 asiaa) väheni hieman.
Vuonna 2016 vireille saatetuista asioista 470 liittyi kansallisten tuomioistuinten
ennakkoratkaisupyyntöihin. Se on ennätys unionin tuomioistuimen historiassa ja ilmentää
ennakkoratkaisumenettelyn merkitystä Euroopan unionin oikeuden kehittämisessä sekä
kansallisten tuomioistuinten luottamusta kyseiseen tuomioistuinten välisen yhteistyön muotoon
unionin oikeuden tulkitsemiseksi ja soveltamiseksi yhdenmukaisesti.
Toinen kuluneelle vuodelle tyypillinen suuntaus liittyy oikeudenkäyntien keskimääräiseen kestoon
unionin tuomioistuimessa. Ennakkoratkaisuasioissa keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2016
15 kuukautta. Tämä on lyhin käsittelyaika yli 30 vuoteen. Luku selittyy sillä, että unionin
tuomioistuin pyrkii jatkuvasti lisäämään tehokkuuttaan käyttämällä rationaalisesti kaikkia
työjärjestyksen tätä varten tarjoamia mahdollisuuksia. Valitusten osalta keskimääräinen
käsittelyaika oli 12,9 kuukautta. Se on lyhin käsittelyaika unionin yleisen tuomioistuimen
perustamisen jälkeisenä aikana. Kun kaikki asiatyypit otetaan huomioon, oikeudenkäyntien
keskimääräinen kesto oli 14,7 kuukautta.
1
Virkamiestuomioistuin lakkautettiin 1.9.2016, ja toimivalta ratkaista ensimmäisessä oikeusasteessa unionin ja sen
virkamiesten tai toimihenkilöiden väliset riita-asiat siirrettiin unionin yleiselle tuomioistuimelle. Vuoden 2016 tammikuun ja
elokuun välisenä aikana virkamiestuomioistuin ratkaisi 169 asiaa.
www.curia.europa.eu
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2012
2013
2014
Vireille saatetut asiat
2015
Ratkaistut asiat
2016
Vireillä olevat asiat
2012
2013
2014
2015
2016
Vireille saatetut asiat
632
699
622
713
692
Ratkaistut asiat
595
701
719
616
704
Vireillä olevat asiat
886
884
787
884
872
Unionin yleinen tuomioistuin
Unionin yleistä tuomioistuinta koskeva tilastoanalyysi kertoo olennaisilta osin kahdesta ilmiöstä eli
yhtäältä vireille saatettujen ja vireillä olevien asioiden määrän kasvusta ja toisaalta
oikeudenkäyntien keston huomattavasta lyhenemisestä.
Vireille saatettujen asioiden määrä kasvoi 17 % vuoden 2015 831 asiasta 974 asiaan vuonna
2016, mikä johtui pääosin unionin henkilöstöasioiden ratkaisemista ensimmäisessä
oikeusasteessa koskevan toimivallan siirtämisestä (pelkästään tämän vaikutus oli 163 asiaa).
Vireillä olevien asioiden määrä kasvoi vastaavasti vuoden 2015 1 267 asiasta 1 486 asiaan vuonna
2016.
Tuomioistuimen tuottavuus puolestaan pysyi vuodesta 2013 vallinneella tasolla, ja ratkaistujen
asioiden määrä oli tuomioistuimen perustamisen jälkeisen ajan kolmen suurimman joukossa
(755 ratkaistua asiaa). Varastojen purkaminen (erityisesti vuonna 2015), unionin yleisen
tuomioistuimen kokoonpanon uudistaminen joka kolmas vuosi ja uusien tuomareiden – jotka eivät
voi toimikautensa ensimmäisinä kuukausina vaikuttaa näkyvästi tuomioistuimen tuottavuuteen –
saapumisen edellyttämä tuomioistuimen uudelleenorganisointi yhdessä selittävät tasaantumista
vuosiin 2015 ja 2014 verrattuna.
Samanaikaisesti oikeudenkäyntien kesto, joka on tärkeä suorituskyvyn mittari, jatkoi myönteistä
kehitystään. Vuonna 2013 alkanut oikeudenkäyntien keston lyheneminen jatkui, sillä yleinen
keskimääräinen käsittelyaika oli 18,7 kuukautta (tuomiolla tai määräyksellä ratkaistut asiat
asiatyypistä riippumatta), joka on 1,9 kuukautta vähemmän kuin vuonna 2015 ja 8,2 kuukautta
vähemmän kuin vuonna 2013.
Lisäksi on mainittava, että muun muassa unionin yleisen tuomioistuimen uudelleenorganisoinnin ja
EU:n tuomioistuinrakenteen uudistamisen tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi viiden tuomarin
kokoonpanossa käsiteltäväksi osoitettujen asioiden määrä oli vuonna 2016 peräti 29, kun
niiden määrä oli vuosina 2010–2015 ollut keskimäärin vähemmän kuin yhdeksän vuodessa.
Asiamäärän kehityksessä oli huomattavaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden määrän
kasvu (+11 %), unionin henkilöstöasioiden ratkaisemista ensimmäisessä oikeusasteessa koskevan
toimivallan siirtäminen (virkamiestuomioistuimelta siirrettiin 1.9.2016 unionin yleiselle
tuomioistuimelle 123 asiaa ja 31.12.2016 mennessä saatettiin vireille 40 uutta asiaa eli
yhteismäärältään 163 asiaa, joiden osuus kaikista vireille saatetuista asioista oli 17 %), rajoittavia
toimenpiteitä koskevien asioiden määrän väheneminen (28 vireille saatettua asiaa vuonna 2016),
valtiontukiasioiden määrän säilyminen suurena (76 asiaa) – erityisesti jäsenvaltioiden verotuksen
osalta – sekä uuden asiatyypin mukaantulo luottolaitosten vakauden valvontaa koskevien
sääntöjen soveltamiseen liittyvien asioiden myötä.
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2012
2013
Vireille saatetut asiat
Vireille saatetut asiat
Ratkaistut asiat
Vireillä olevat asiat
2014
2015
Ratkaistut asiat
2016
Vireillä olevat asiat
2012
2013
2014
2015
2016
617
688
1 237
790
702
1 325
912
814
1 423
831
987
1 267
974
755
1 486
Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin
tuomioistuinta.
Lisätietoja: Gitte Stadler  +352 4303 3127