kiertokirje. cirkulär. kokoelma samling

POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN
POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS
K IE R T O K IR J E .
C IR K U L Ä R .
KOKOELM A
S A M L IN G
1928
N:o 5 4
Sisällys: X:o 54. Kiertokirje posti- ja lennätinbailituksen osastonjohtajain sijaisista.
Iimch&ll: N':o 54. Cirkulär angående ställföreträdarena för avdelningsdirektörerna vid postoch telegrafstyrelsen.
N:o 54.
N:o 54.
Kiertokirje
posti- ja lennätinhallituksen osastonjohtajain sijaisista.
Cirkulär
angående ställföreträdarena för avdelnings­
direktörerna vid post- och telegrafstyrelsen.
Allekirjoittanut posti- ja lennätinlaitoksen
pääjohtaja on määrännyt posti- ja lennätin­
hallituksen hallinto-osaston sihteerin, hal­
linto-osaston johtajan hoitaessa pääjohtajan
virkaa tai muuten ollessa estettynä, astu­
maan hallinto-osaston johtajan sijaan, pofjtiosaston apulaisjohtajan, postiosaston johta­
jan ollessa estettynä, astumaan postiosaston
johtajan sijaan, lennätintarkastajan, lennätinosaston johtajan ollessa estettynä, astu­
maan lennätinosaston johtajan sijaan, ulkomaantoimiston notarin, ulkomaantoimiston
esimiehen ollessa estettynä, astumaan ulko­
maantoimiston esimiehen sijaan sekä tilitoi­
miston kamreerin, tilitoimiston ylikamreerin
ollessa estettynä, astumaan ylikamreerin
sijaan; mikä posti- ja lennätintoimipaikkojen tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoi­
tetaan. Helsingissä, toukokuun 3 päivänä
1928.
Undertecknad generaldirektör för postoeh telegrafverket har förordnat sekretera­
ren vid post- och telegrafstyrelsens admi­
nistrativa avdelning att, då direktören för
administrativa avdelningen bestrider gene­
raldirektörens ämbete eller har annat för­
fall, träda i nämnda direktörs ställe, biträ­
dande direktören vid postavdelningen att
vid förfall för direktören för postavdelnin­
gen träda i dennes ställe, telegrafinspektö­
ren att vid förfall för direktören för telegrafavdelningen träda i lians ställe, nota­
rien vid utrikesbyrån att vid förfall för
föreståndaren för nämnda byrå träda i hans
ställe samt kamreraren vid räkenskapsbyrån att vid förfall för överkamreraren
träda i dennes ställe; vilket post- och tele­
grafanstalterna till kännedom och iaktta­
gande härigenom meddelas. Helsingfors,
den 3 maj 1928.
G. E. F. A lb r e c h t .
John Palmgren
1567—28