97/2017 - Finlex

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
nMuu
M
hylkyjen
vvvv
ro asia poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2017
97/2017
Valtioneuvoston asetus
hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
lisätään hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annettuun asetukseen (24/2017) uusi 1 a § seuraavasti:
1a§
Suomi on yleissopimuksen liittymiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan
ilmoituksen:
Suomi ilmoittaa yleissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että Suomi soveltaa
yleissopimusta hylkyihin, jotka sijaitsevat sen alueella, mukaan luettuna aluemeri.
————
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2017.
Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2017
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
Hallitusneuvos Tiina Ranne
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ
ISSN 1455-8904
1