kiertokirje. cirkulär» kokoelma samling 1931

POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN
POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS
KIERTOKIRJE.
KOKOELM A
CIRKULÄR»
SA M L IN G
1931
N:o
29
Sisällys: N:o 29. Kiertokirje muutoksesta ja
lisäyksestä asetukseen vapaakirjeoikeudesta ja
postirahanvapaudesta.
Innehåll: N:o 29. Cirkulär angående ändring och
tillägg till förordningen om fribrevsrätt och
portofrihet.
N :o 29.
N:o 29.
Kiertokirje
Cirkulär
muutoksesta ja lisäyksestä asetukseen
vapaakirjeoikeudesta ja postirahanvapaudesta.
angående ändring och tillägg till för­
ordningen om fribrevsrätt och
portofrihet.
Muutoksena ja lisäyksenä 26 päivänä
huhtikuuta 1924 vapaakirjeoikeudesta ja
postirahanvapaudesta annetun asetuksen
14 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa
17 päivältä kesäkuuta 1925, on 20 päivänä
maaliskuuta 1931 annetulla asetuksella sää­
detty seuraavaa:
Jälempänä luetelluilla on vapaakirjeoikeus tai postirahanvapaus, kullakin niin
laajalti kuin tässä säädetään:
Med ändring och komplettering av 14 §
i förordningen den 26 april 1924 angående
fribrevsrätt och portofrihet, sådant detta
lagrum lyder i förordningen den 17 juni
1925, har genom förordning av den 20 mars
1931 stadgats följande:
1201— 31
Fribrevsrätt eller portofrihet, i det om­
fång här nedan stadgas, tillkommer:
Ahvenanmaan maakuntalautakunnan alai­
nen maakunnamnetsänhoitaja.
Ahvenanmaan maakuntalautakunnan alai­
nen metsänhoidonneuvoja ja metsän­
vartija.
Maamiesopisto (valtion).
Maitotalouskoelaitos (valtion).
Maitotalousopisto (valtion).
Pienviljelysneuvojaopisto (valtion).
Suomen vapaan evankelisluterilaisen seurakuntaliiton hallitus ja seurakuntain
johtajat.
Tietopuolinen karjanhoitokoulu (valtion).
V apaakir jeoikeus.
Postirahanvapaus.
V apaakir jeoikeus.
Vapaakir jeoikeus.
Vapaakir jeoikeus.
V apaakir jeoikeus.
Postirahanvapaus kirjeenvaihdossa keske­
nään ja muiden seurakuntien johtajien,
uskonnollisen yhdyskunnan johtajan,
valtionviranomaisten, alioikeuksien, hol­
houslautakunnan
ja
lastenvalvojan
kanssa.
Postirahanvapaus.
Edelläoleva ilmoitetaan täten posti- ja lennätintoimipaikoille tiedoksi ja nouda­
tettavaksi.
Helsingissä, maaliskuun 28 päivänä 1931.
Pääjohtajan estettynä ollessa:
Johtaja
John Palmgren.
M atti Andersson.
Det fria evangelisklutherska församlings- Portofrihet vid skriftväxling sinsemellan
förbundets i Finland styrelse och för­
och med föreståndare för andra för­
samlingarnas föreståndare.
samlingar och religionssamfund samt
med statsmyndigheter, underrätt, förmyndarnämnd och barnatillsyningsman.
Försöksanstalt för mjölkhushållningen (sta­ Fribrevsrätt.
tens).
Mjölkhushållningsinstitut (statens).
Fribrevsrätt.
Lantmannainstitut (statens).
Fribrevsrätt.
Småbrukskonsulentinstitut (statens).
Fribrevsrätt.
Ålands landskapsnämnd
underlydande Fribrevsrätt.
landskapsforstmästare.
Ålands landskapsnämnd
underlydande Portofrihet.
skögsvårdsinstruktör och skogvakt.
Teoretisk kreatursskötarskola (statens).
Portofrihet.
Det förestående varder post- och telegrafanstalterna till kännedom och iaktta­
gande härigenom meddelat. Helsingfors, den 28 mars 1931.
Vid förfall för generaldirektören:
Direktör
John Palmgren.
Matti Andersson.