kiertokirje* kokoelma cirkulär* samling

POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN
POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS
KIERTOKIRJE*
KOKOELMA
CIRKULÄR*
SAMLING
N:o 4 9 - 5 3
1931
Sisällys: N:o 49. Kiertokirje postitoimipaikkojen
perustamisesta. — N:o 50. Kiertokirje posti­
toimipaikkojen muodostamisesta. — N:o 51.
Kiertokirje postitoimipaikkojen lakkauttami­
sesta. — N:o 52. Kiertokirje postitoimipaikan
alistamisesta toisen postitoimipaikan alaiseksi.
— K:o 53. Kiertokirje postitoimipaikan nimen
muuttamisesta.
Innehåll: Ji:o 10.
Cirkulär angående inrättande
av postanstalter. — N':o 50. Cirkulär angåen­
de ombildning av postanstalter. — K:o 51.
Cirkulär angående indragning av postanstalter.
— N:o 52. Cirkulär angående postanstalts
underordnande under annan postanstalt. —
N:o 53. Cirkulär angående namnförändring av
postanstalt.
N :o 49.
N :o 49.
Kiertokirje
Cirkulär
postitoimipaikko j en perustamisesta.
angående inrättande av postanstalter.
Tulevan kesäkuun 1 päivästä peruste­
taan seuraavat uudet postipysäkit, nimit­
täin
Den 1 instundande juni inrättas följande
nya posthaltpunkter, nämligen
Kivipuro Lamminkylän kylään Lappajär­
ven pitäjässä Vaasan lääniä, kuuluu Lappa­
järven postitoimiston alle ja vaihtaa postia
myös Vimpelin postitoimiston kanssa,
Koivio samannimiselle rautatielaiturille
Tampereen— Haapamäen rataosalla kuuluu
Vilppulan postitoimiston alle ja vaihtaa
postia myös postivaunun N:o 6 pj. kanssa,
Kivipuro i Lamminkylä by av Lappa­
järvi socken inom Vasa län, underlyder
Lappajärvi postexpedition och utväxlar
post jämväl med Vimpeli postexpedition,
Koivio å den likabenämnda järnvägshaltpunkten å bandelen Tampere— Haapamäki,
underlyder Vilppula postexpedition och ut­
växlar post jämväl med postkupén N :o 6
dagtåg,
Kuvemäki samannimiseen kylään Kuo­
pion pitäjässä Kuopion lääniä, kuuluu Kur­
kimäen postitoimiston alle ja vaihtaa postia
myös Paukarlabden postiaseman II kanssa,
sekä
Lavajärvi samannimiseen kylään Hä­
meenkyrön pitäjässä Turun ja Porin lää­
niä, kuuluu Hämeenkyrön postitoimiston
alle ja vaihtaa postia myös Viljakkalan
postiaseman I kanssa.
Kuvemäki i den likabenämnda byn av
Kuopio socken inom Kuopio län, underly­
der Kurkimäki postexpedition och utväxlar
post jämväl med Paukarlahti poststation
II, samt
1 8 -17— 31
Lavajärvi i den likabenämnda byn av
Tavastkyrö socken inom Åbo och Björne­
borgs län, underlyder Hämeenkyrö postexpedition och utväxlar post jämväl med
Viljakkala poststation I.
N :o 50.
N :q 50.
Kiertokirje
postitoimipaikkojen muodostamisesta.
angående
Cirkulär
ombildning av
postanstalter.
Tulevan kesäkumi 1 'päivästä muodos­
tetaan Melalahden postipysäkki ja Parkkiman postiasema II postiasemiksi I sekä Liminpuron ja Paukarlahden postipvsäkit
postiasemiksi II.
Från den 1 instundande juni ombildas
Melalahti posthaltpunkt och Parkkima post­
station II till poststationer I samt Liminpuro och Paukarlahli posthaltpunkter till
poststationer II.
N :o 51.
N :o 51.
Kiertokirje
postitoimipaikkojen lakkauttamisesta.
Cirkulär
angående indragning av postanstalter.
Tulevan kesäkuun 1 päivästä lakkaute­
taan Ilahtolan postiasema I sekä Tuhkasaaren, Viitikon, Muurinahon ja Leväsjoen
postipysäkit.
Från den 1 instundande juni indragas
Hahtola poststation I samt Tuhkasaari, Viitikko, Muurinako och Leväsjoki posthakpunkter.
N :o 52.
N :o 52.
Kiertokirje
postitoimipaikan alistamisesta toisen
postitoimipaikan alaiseksi.
Cirkulär
angående postanstalts underordnande
under annan postanstalt.
Tulevan kesäkuun 1 päivästä alistetaan
Pääjärven postiasema I Myllymäen posti­
toimiston, alle.
Från den 1 instundande juni underord­
nas Pääjärvi poststation I Myllymäki postexpedition.
N :o 53.
N :o 53.
Kiertokirje
postitoimipaikan nimen muuttamisesta.
Cirkulär
angående namnförändring av postanstalt.
Tulevan kesäkuun 1 päivästä tulee Kuorehveden pp. postipysäkin nimenä olemaan
Kuorevesi p p .; mikä posti- ja lennätintoimipaikoille tiedoksi ja noudatettavaksi tä­
ten ilmoitetaan.
Helsingissä, toukokuun 23 päivänä 1931.
Från den 1 instundande juni benämnes
Kuorehvesi p.p. posthaltpunkt Kuorevesi
p.p .; vilket post- och telegrafanstalterna
till kännedom och iakttagande härigenom
meddelas.
Helsingfors, den 23 maj 1931.
G. E. F. Albrecht.
■I. E. Wienola.