toimintasuunnitelma vuodelle 2017

1(4)
Kiinteistöliitto Uusimaa ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.12.2016
TIIVISTELMÄ KESKEISISTÄ ASIOISTA
1. JÄSENMÄÄRÄN KASVATTAMINEN
Aktiivinen ja systemaattinen jäsenhankinta
• omat tilaisuudet potentiaalisille uusille jäsenille
• suoraviestintä (posti, sähköposti, soitot, isännöitsijäkäynnit ja -luentolounaat)
• Kampin keskusympyrän KLU-päivä 6.4.
• Taloyhtiö 2017 -tapahtuma Messukeskuksessa 26.4.
Monipuolinen viestintä ja markkinointi
• edellä mainituista
• neuvonta- ja koulutuspalveluista
• edunvalvonnasta
2. PALVELUJEN PARANTAMINEN
Verkkosivujen uusiminen
Sähköisen viestinnän ja asioinnin parantaminen
Puhelinkeskuksen toiminta neuvonnassa
Laki- ja teknisen neuvonnan yhdistelmä ja lisäpalvelut
3. NÄKYVYYDEN LISÄÄMINEN
Toimittajatapaamiset oman alueen teemoista
Neuvonnasta ja jäsenkyselyistä aiheita mediaan
Asiantuntijaroolin vahvistaminen; hakeudutaan toimitusten asiantuntijalistoille
Eri medioiden aktiivinen palvelu ja järkevä hyödyntäminen
Sosiaalisen median aktiivinen käyttö
Ajankohtaisten teemojen esilletuominen
• sähköautojen lataustekniikka
• korjaushankkeiden alkusuunnittelun merkitys
• tupakkalain muutokset
4. EDUNVALVONNAN LISÄÄMINEN
Kuntavaaleissa omien teemojen esille nostaminen
Kunnallispoliitikkojen ja virkamiesten tapaamiset
Suorat kontaktit päättäjiin
Yhteistyö kumppanitahojen kanssa (esim. Omakotiliitto)
2(4)
YLEISTÄ
Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus. Hallitus toimii jakaantuneena tarvittaviin työryhmiin.
Yhdistyksen toimisto vastaa käytännön toiminnan järjestämisestä sekä toimintasuunnitelman ja
hallitusten päätösten täytäntöönpanosta.
Yhdistys toimii yhteistoimintasopimusten perusteella läheisessä yhteistyössä
yhteistoimintayhdistysten (Hyvinkää-Riihimäki-Mäntsälä, Porvoo ja Finlands Svenska
Fastighetsförening) kanssa. Yhdistys tuottaa pääosin näiden paikallisyhdistysten tarvitsemat
palvelut ja osallistuu muun toiminnan järjestämiseen. Yhdistyksen toimihenkilö vastaa
yhteistoimintayhdistysten käytännön toiminnasta.
Jäsenrekisterin ajantasaisuutta ja tietojen kattavuutta kehitetään jatkuvasti. Jäsenhankinta
kohdistuu yhdistyksen koko toiminta-alueelle, mutta painopiste on Uusimaan niissä kunnissa,
joissa järjestäytymisaste on suhteellisen pieni, mutta potentiaalisten taloyhtiöiden määrä suuri.
Kokonaisjäsentavoitteena vuodelle 2017 on 400 uutta jäsentä. Hyvin tärkeää on, että myös
olemassa olevien jäsenten palveluista huolehditaan ja jäsentyytyväisyys säilytetään korkealla
tasolla ja eroamisten määrä mahdollisimman pienenä. Jäsentyytyväisyyttä seurataan erityisesti
koulutustilaisuuksissa tehtävillä kyselyillä sekä puhelinneuvonnan tyytyväisyystutkimuksella.
Yhdistys panostaa sisäiseen ja ulkoiseen viestintään parantamalla sähköisiä viestintäkanavia ja
sähköistä asiointia.
JÄSENMÄÄRÄ JA PALVELUT
Kasvun ohella myös palveluiden laadullinen kehittäminen on tärkeää. Keskeinen jäsenpalvelu on
puhelimitse tapahtuva, jäsenmaksuun sisältyvä jäsenneuvonta. Sitä täydennetään vain jäsenille
tarkoitetuilla erillisveloitettavilla, mutta edullisilla lisäpalveluilla. Näistä tärkeimpiä ovat kirjalliset
asiantuntijalausunnot, yhtiöjärjestysmuutokset sekä asiantuntijakäynnit tai puheenjohtajuudet
kokouksissa.
Neuvontatehtävissä on kahdeksan omaa toimihenkilöä, kuusi lakimiestä (joista kolme tekee 80 %:n
työviikkoa) ja kaksi teknistä asiantuntijaa. Teknisen neuvonnan osalta jäsenille tarjotaan
mahdollisuus myös valtakunnalliseen neuvontapalveluun kahtena päivänä viikossa. Palvelun
järjestää Suomen Kiinteistöliitto ja sen tuottaa Talokeskus-yhtiöt.
Neuvontaa täydentävät Suomen Kiinteistöliiton neuvontapalvelut sekä suomenkielisten
yhteistoimintayhdistysten vapaaehtoispohjalta toimivat asiamiehet ja yhdistyksen
asiakkuuspäällikkö. Talous-, vero- ja energianeuvontaa annetaan Suomen Kiinteistöliiton nimissä
neljänä päivänä viikossa. Työsuhdeneuvontaa jäsenille antaa Kiinteistötyöantajat ry.
Neuvontaa annetaan jäsentaloyhtiöiden hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille. Ei-jäsenet ja
osakkaat ohjataan Suomen Kiinteistöliiton maksulliseen puhelinneuvontaan. Neuvontapuheluissa
pyritään siihen, että vastaus kysymykseen saadaan välittömästi. Mahdollinen lisäselvitys annetaan
niin pian kuin mahdollista. Mahdolliset reklamaatiot yhdistyksen toiminnasta tai palveluista
selvitetään viipymättä, ensisijaisesti palvelun tuottaneen toimihenkilön toimesta.
Muiden jäsenpalveluiden osalta keskeisenä painopistealueena toimintavuonna 2017 on
jäsenyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden koulutustoiminta. Lisäksi selvitetään
korjausneuvonnan palvelun ja sovittelumenettelyn konseptointia. Esimerkkeinä:
”Putkistosaneerauksen aloitus – juridiikka ja tekniikka taloyhtiön kannalta” tai ”Osakkaan ja yhtiön
välisen riidan sovittelu – tekniikka ja juridiikka yhdellä käynnillä”.
3(4)
KOULUTUSTOIMINTA
Yhdistyksen oma ja yhteistyössä jonkun muun tahon kanssa järjestettävä koulutus kohdistuu
ensisijaisesti jäsentaloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajiin ja jäseniin. Isännöitsijöille suunnattavan
koulutuksen keskeinen tarkoitus on tukea yhdistyksen jäsenhankintaa.
Yhdistyksen koulutustoiminta vuonna 2017 painottuu seuraaviin aiheisiin:
•
•
•
•
•
•
•
yhtiökokoukset
lisä- ja täydennysrakentaminen
korjaushankkeet
energiatehokkuus
taloyhtiön turvallisuus ml. asbestiasiat
tilaajavastuu- ja ilmoitusvelvollisuuskysymykset
tupakkalain voimaantulo
Koulutustoiminta hoidetaan ensisijaisesti oman henkilökunnan voimin, jota täydennetään
tarvittaessa ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Yhdistyksen omissa tilaisuuksissa pidettävät esitykset
ovat pääsääntöisesti luonteeltaan asiantuntijapuheenvuoroja. Koulutustilaisuuksia ja tapahtumia
järjestetään ainakin seuraavasti:
Tammikuussa
™ 17.1. perinteinen Talous- ja tilinpäätösiltapäivä (Helsinki)
™ 19.1. Turvallinen taloyhtiö -kiertue, Kiinteistöliiton koulutus (Helsinki)
Helmikuussa
™ 7.2. Taloyhtiön hallituksen koulutusilta (Helsinki), aiheena yhtiökokoukset
Maaliskuussa
™ 7.3. Taloyhtiön hallituksen koulutusilta (Helsinki), aiheena tupakkalaki
™ 15.3. Vuosikokous (Helsinki)
Huhtikuussa
™ 4.4. Kylppärit kuntoon II (Espoo), kaikille avoin
™ 6.4. KLU vastaa ja palvelee -päivä Kampin alatason Keskusympyrässä,
mukana muitakin kiinteistöliittoperheen toimijoita
™ 26.4. Taloyhtiö 2017 –tapahtuma Messukeskuksessa
Toukokuussa
™ 17.5. Taloyhtiön hallituksen koulutusilta (Vantaa), aihe avoin
Syksyllä
™ vähintään kaksi Taloyhtiön hallituksen koulutusiltaa (Espoo ja Vantaa)
™ kaikille avoin putkiremontti-ilta ja näyttely
™ yksi Kylppärit kuntoon -koulutusilta
Sidosryhmien järjestämät koulutukset
•
•
Kiinteistöalan Kustannuksen verkkokurssit (ekurssit)
Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen ja Koulutussäätiön tutkinto- ja
ajankohtaiskoulutukset. Yhdistys pitää huolta siitä, että sen järjestämä
koulutustoiminta ei kilpaile konsernin järjestämän kaupallisen
koulutustoiminnan kanssa.
4(4)
Jäsenkunnalle suunnatusta koulutuksesta ei veloiteta jäseniä erikseen. Koulutustilaisuuksien
tarkoitus on myös tukea jäsenhankintaa ja sen vuoksi voidaan järjestää myös kaikille avoimia,
maksuttomia tilaisuuksia.
Koulutustoimintaa seurataan järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärän, alueellisen kattavuuden,
sisällön onnistumisen ja osallistujamäärien osalta. Jokaisen oman koulutustilaisuuden jälkeen
osallistujille lähetetään tyytyväisyyskysely.
NÄKYVYYS
Yhdistyksen näkyvyyttä lisätään pitämällä yhteyttä keskeisiin medioihin ja nostamalla esiin
ajankohtaisia, jäsenrajapinnasta esille tulevien aiheita kiinnostavasti ja maanläheisesti. Apuna
käytetään jäsenkyselyjä ja alueellisia selvityksiä.
Asiantuntijoiden kirjoituksia ja haastatteluja tarjotaan aktiivisesti eri medioille. Lisäksi seurataan
ajankohtaista keskustelua ja osallistutaan siihen omalla panoksella mahdollisimman tiiviisti.
Sosiaalisen median käyttöä lisätään edelleen ja se kytketään tiiviiksi osaksi yhdistyksen
verkkosivustoa.
EDUNVALVONTA
Kuntavaaleihin valmistautuminen ja niiden ympärillä käytävä keskustelu ovat vuoden 2017
keskeinen vaikuttamisen areena. Yhdistys nostaa vaalikeskusteluissa esille oman alueensa
jäsenistön kannalta tärkeimpiä teemoja. Vaalien jälkeen huolehditaan yhteydenpidosta keskeisten
poliittisten päättäjien kanssa. Edunvalvonnassa toimitaan tiiviissä yhteistyössä Suomen
Kiinteistöliiton kanssa. Omaa toimialuetta koskevissa asioissa yhdistyksen edunvalvonta hoidetaan
suoraan ja omatoimisesti. Kiinteistöliiton edellytetään tukevan omilla toimillaan yhdistyksen
edunvalvontaa ja jäsenhankintaa.
Kiinteistöliiton lisäksi yhdistyksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat paikalliset ja alueelliset
yhteistoimintayhdistykset. Sen lisäksi yhteistyötä tehdään konserniyhtiöiden ja tarpeen mukaan
muiden kiinteistöalan järjestöjen, kuten Omakotiliiton kanssa.
Isännöitsijäyhteistyö sekä hallituksen ja isännöitsijän yhteistoiminnan kehittäminen ovat esillä
työryhmissä ja koulutustilaisuuksissa.
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa seurataan kaupunginhallitusten ja –valtuustojen,
asumisen ja kiinteistönpidon kannalta tärkeiden lautakuntien sekä Helsingin seudun
ympäristöpalvelut HSY:n toimintaa ja vaikutetaan yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeisiin
asioihin. Muissa kunnissa vaikutetaan ajankohtaisiin asioihin mahdollisuuksien mukaan joko itse tai
paikallisten yhdistysten kautta. Sidosryhmärekisterin luominen ja sen hyödyntäminen
edunvalvonnassa on vuoden 2017 vaikuttamistoiminnan lähtökohta.