Käyttöturvallisuustiedote

44.2.4
Sivu: 1/9
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 15.02.2017
Versionumero 3
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
· 1.1 Tuotetunniste
· Kauppanimike: Natriumkarbonaatti
· Artikkelinumero: A3900
· CAS-numero:
497-19-8
· EY-numero:
207-838-8
· Indeksinumero:
011-005-00-2
· Rekisteröintinumero 01-2119485498-19-XXXX
· 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
· Käyttöala
SU3 Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa
SU22 Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)
· Prosessiluokka
PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole
todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy
satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat
PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy
satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat
PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus
PROC7 Teollinen ruiskuttaminen
PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa
PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja)
PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä
PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla
PROC15 Käyttö laboratorioreagenssina
PROC17 Voitelu suurenergisissä oloissa metallintyöstössä
PROC18 Yleinen voitelu oloissa, joissa liike-energia on suuri
PROC19 Käsinsekoitus, suora ihokosketus
PROC22 Mineraalien ja/tai metallien valmistus ja käsittely korkeassa lämpötilassa
PROC23 Avoimet prosessit ja siirrot korkeassa lämpötilassa
PROC26 Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa
· Ympäristöpäästökategoria
ERC4 Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä
esineeseen tai sen päälle)
ERC5 Käyttö teollisuustoimipaikassa, jossa aine sisällytetään esineeseen tai sen päälle
ERC6a Välituotteiden käyttö
ERC6b Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä
esineeseen tai sen päälle)
ERC6d Reagoivien säätöaineiden käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa
(sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen
tai sen päälle)
ERC2 Formulointi seoksessa
· Aineen / valmisteen käyttö Laboratory chemical
(jatkuu sivulla 2)
FI
44.2.4
Sivu: 2/9
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 15.02.2017
Versionumero 3
Kauppanimike: Natriumkarbonaatti
(jatkuu sivulla 1)
· 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
· Valmistaja/toimittaja:
AppliChem GmbH
Ottoweg 4
D-64291 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151 93570
Fax.: +49 (0)6151 935711
[email protected]
· Tietoja antaa: Dept. Compliance
· 1.4 Hätäpuhelinnumero: +49(0)6151 93570 (Inside normal buisness hours)
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
· 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
· Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Eye Irrit. 2 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
· 2.2 Merkinnät
· Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Aine on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
· Varoitusmerkit
GHS07
· Huomiosana Varoitus
· Vaaralausekkeet
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
· Turvalausekkeet
P280
Käytä silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P264
Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
· 2.3 Muut vaarat
· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
· 3.1 Kemialliset ominaisuudet: Aineet
· CAS-nro. nimike
497-19-8 Natriumkarbonaatti
· Tunnistusnumero(t)
· EY-numero: 207-838-8
· Indeksinumero: 011-005-00-2
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
· 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
· Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
· Hengitettynä: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettävä lääkärin apua.
· Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä.
· Aineen päästyä silmiin:
Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja käännytään lääkärin
puoleen.
(jatkuu sivulla 3)
FI
44.2.4
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Sivu: 3/9
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 15.02.2017
Versionumero 3
Kauppanimike: Natriumkarbonaatti
(jatkuu sivulla 2)
· Nieltyä:
Annettava altistuneelle välittömästi vetta juotavaksi ( korkeintaan kaksi lasillista
Käännyttävä heti lääkärin puoleen.
· 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
· 5.1 Sammutusaineet
· Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestävällä vaahdolla.
· 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palamaton.
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
Tulipalossa voi vapautua:
hiilioksidit (CO, CO2)
· 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
· Erityinen suojavarustus: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
· Lisätiedot Palojätteet ja saastunut sammutusvesi on hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti
KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
· 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Vältettävä pölyn muodostumista.
Vältettävä pölyn hengittäminen.
Vältettävä kosketusta aineen kanssa.
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
· 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
· 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:
Otettava talteen mekaanisesti.
Avoid generation of dusts.
Saastunut alue puhdistetaan.
· 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.
*
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
· 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Vältettävä pölyämistä.
Pöly, jota ei voida välttää, on puhdistettava säännöllisesti.
· Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
· 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
· Varastointi:
· Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:
Säiliöt on pidettävä suljettuina.
Säilytettävä viileässä paikassa.
· Yhteisvarastointiohjeet: Ei saa varastoida yhdessä happojen kanssa.
· Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
· Suositeltava varastointilämpötila: 15-25 °C
· Varastoluokka: 10-13
(jatkuu sivulla 4)
FI
44.2.4
Sivu: 4/9
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 15.02.2017
Versionumero 3
Kauppanimike: Natriumkarbonaatti
(jatkuu sivulla 3)
· 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
*
KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
· Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
· 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
· Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin: Tarpeeton.
· Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
· 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
· Henkilökohtainen suojavarustus:
· Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.
Vältettävä kosketusta silmiin.
Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
· Hengityssuoja:
Suodin A-(P2)
Lyhytaik aisessa tai vähäisessä altistuk sessa hengityssuojasuodin; intensiivisessä tai
pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
Tilojen tuuletuksen ollessa riittämätön hengityssuojain.
· Käsisuojus:
Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä.
Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.
· Käsinemateriaali
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.
· Käsinemateriaalin läpäisyaika
Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.
· Pitkäaikaiseen kosketukseen soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista:
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: ≥ 0,4 mm
Läpäisevyyden arvo: taso ≥ 480 min
· Roiskesuojaukseen soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista:
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: ≥ 0,4 mm
Läpäisevyyden arvo: taso ≥ 480 min
· Silmäsuojus:
Tiiviit suojalasit
· Kehosuojus:
Protective clothing should be selected specifically for the working place, depending on concentration
and quantity of the hazourdous substances handled.
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
· 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
· Yleiset ohjeet
· Olomuoto:
Muoto:
Kiteinen jauhe
Väri:
Valkoinen
· Haju:
Hajuton
· Hajukynnys:
Ei määrätty.
(jatkuu sivulla 5)
FI
44.2.4
Sivu: 5/9
Käyttöturvallisuustiedote
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 15.02.2017
Versionumero 3
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Kauppanimike: Natriumkarbonaatti
(jatkuu sivulla 4)
· pH-arvo:
11,5
· Tilanmuutos
Sulamis- tai jäätymispiste:
Kiehumispiste ja kiehumisalue:
854 °C
Ei määrätty.
· Leimahduspiste:
Ei voida käyttää.
· Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): Aine ei ole syttyvä.
· Syttymislämpötila:
Hajoamislämpötila:
Ei määrätty.
· Itsesyttymislämpötila:
Ei määrätty.
· Räjähtävyys:
Tuote ei ole räjähdysvaarallinen.
· Räjähdysrajat:
Alempi:
Ylempi:
Ei määrätty.
Ei määrätty.
· Höyrypaine:
Ei voida käyttää.
· Tiheys 20 °C lämpötilassa:
2,533 g/cm³
· Tilavuuspaino 20 °C lämpötilassa:
· Suhteellinen tiheys
· Höyryntiheys:
· Haihtumisnopeus:
500-600 kg/m³
Ei määrätty.
Ei voida käyttää.
Ei voida käyttää.
· Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen 20 °C lämpötilassa:
220 g/l
· Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei määrätty.
· Viskositeetti:
Dynaaminen:
Kinemaattinen:
· 9.2 Muut tiedot
Ei voida käyttää.
Ei voida käyttää.
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
· 10.1 Reaktiivisuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
· Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
· 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Voimakas reaktio seuraavien aineiden kanssa:
Maa-alkalimetallit
alkalimetallit
Alumiini
väkevä rikkihappo
· 10.4 Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: In the event of fire: See chapter 5
· Lisätietoja: hygroscopic
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
· 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
· Välitön myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
(jatkuu sivulla 6)
FI
44.2.4
Sivu: 6/9
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 15.02.2017
Versionumero 3
Kauppanimike: Natriumkarbonaatti
(jatkuu sivulla 5)
· Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
Quantitative data on the toxicological effect of this product are not available.
· Komponentit
Laji
Arvo
Laji
Oraali
LD50
4090 mg/kg (rat)
Inhaloituna LD50/4 h 5750 mg/L (rat)
· Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
· Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Slight irrtations.
· Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
· Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset
vaikutukset
· Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Syöpää aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
· 12.1 Myrkyllisyys
· Vesimyrkyllisyys: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Testitapa Väkevyys Menetelmä Arvostus
EC50/48 h 265 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 300 mg/l (fish)
· 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Methods for the determination of biodegradability are not applicable on inorganic substances.
· 12.3 Biokertyvyys ei voida käyttää
· 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Ekologisia lisätietoja:
· Yleisohjeita:
Isompien määrien huuhtominen viemäristöön tai vesistöön voi aiheuttaa pH-arvon kohoamisen.
Korkea pH-arvo vahingoittaa vesieliöitä. Käyttötiivisteen ohentaminen laskee pH-arvoa huomattavasti
niin, että tuotteen käytön jälkeen viemäristöön huuhdottavalla jätevedellä on vain heikosti haitallinen
vaikutus vesistöihin.
Vesistövaarallisuusluokka 1 (listaluokitus): lievästi vesistöä vaarantava
Ei saa päästää juomaveteen, jäteveteen eikä maahan.
· 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
· 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
· 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
· Suositus:
Kemikaalit on hävitettävä kansallisten määräysten mukaisesti.
Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.
(jatkuu sivulla 7)
FI
44.2.4
Sivu: 7/9
Käyttöturvallisuustiedote
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 15.02.2017
Versionumero 3
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Kauppanimike: Natriumkarbonaatti
(jatkuu sivulla 6)
· Puhdistamattomat pakkaukset:
· Suositus:
Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä samalla tavalla kuin niiden sisältämä aine.
KOHTA 14: Kuljetustiedot
· 14.1 YK-numero
· ADR, ADN, IMDG, IATA
tarpeeton
· 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
· ADR, ADN, IMDG, IATA
tarpeeton
· 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· luokka
tarpeeton
· 14.4 Pakkausryhmä
· ADR, IMDG, IATA
tarpeeton
· 14.5 Ympäristövaarat:
· Marine pollutant:
Ei
· 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei voida käyttää.
· 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II
liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei voida käyttää.
· Kuljetus/lisätietoja:
Ei vaarallinen aine ylläolevien asetusten mukaisesti
· UN "Model Regulation":
tarpeeton
KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
· 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset
tai -lainsäädäntö
· Direktiivi 2012/18/EU
· Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I Aine ei sisälly
· 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointi tehtiin.
KOHTA 16: Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.
· Näyttelyalue ohjelehti: Dept. Compliance
· Yhteydenottohenkilö: Mr. Th. Stöckle
· Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
(jatkuu sivulla 8)
FI
44.2.4
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Sivu: 8/9
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 15.02.2017
Versionumero 3
Kauppanimike: Natriumkarbonaatti
(jatkuu sivulla 7)
Eye Irrit. 2: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys – Kategoria 2
· * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta
Liite: altistusskenaario
· Altistusskenaarion lyhyt kuvaus formulation, industrial applications
· Käyttöala
SU3 Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa
SU22 Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)
· Prosessiluokka
PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole
todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy
satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat
PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy
satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat
PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus
PROC7 Teollinen ruiskuttaminen
PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa
PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja)
PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä
PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla
PROC15 Käyttö laboratorioreagenssina
PROC17 Voitelu suurenergisissä oloissa metallintyöstössä
PROC18 Yleinen voitelu oloissa, joissa liike-energia on suuri
PROC19 Käsinsekoitus, suora ihokosketus
PROC22 Mineraalien ja/tai metallien valmistus ja käsittely korkeassa lämpötilassa
PROC23 Avoimet prosessit ja siirrot korkeassa lämpötilassa
PROC26 Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa
· Ympäristöpäästöluokka
ERC4 Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä
esineeseen tai sen päälle)
ERC5 Käyttö teollisuustoimipaikassa, jossa aine sisällytetään esineeseen tai sen päälle
ERC6a Välituotteiden käyttö
ERC6b Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä
esineeseen tai sen päälle)
ERC6d Reagoivien säätöaineiden käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa
(sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen
tai sen päälle)
ERC2 Formulointi seoksessa
· Altistusskenaariossa huomioitujen toimintojen/menetelmien kuvaus
Katso käyttöturvallisuustiedotteen liitteen osa 1
· Käyttöehdot
· Kesto ja tiheys 5 työpäivää/viikko.
· Fysikaaliset ominaisuudet
· Fysikaalinen olotila Kiinteä
· Aineen pitoisuus seoksessa Puhdas aine.
· Muut käyttöehdot
· Muut käyttöehdot, joissa vaikutusta ympäristön altistukselle Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
· Muut käyttöehdot, joilla on vaikutusta työtekijöiden altistukseen
Vältä aineen joutumista silmiin
Käyttö sisätiloissa.
· Muut käyttöehdot, joilla on vaikutusta kuluttajan altistukseen
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
· Muut käyttöehdot, joilla on vaikutusta kuluttajan altistukseen tuotteen käyttökaaren aikana
Ei sovellu
(jatkuu sivulla 9)
FI
44.2.4
Sivu: 9/9
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 06.03.2017
Tarkistus: 15.02.2017
Versionumero 3
Kauppanimike: Natriumkarbonaatti
(jatkuu sivulla 8)
· Riskienhallintatoimenpiteet
· Työntekijän suoja
· Järjestelytoimenpiteet Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
· Tekniset suojaustoimenpiteet Työstökoneissa huolehdittava sopivasta pölynimusta.
· Henkilökohtaiset suojaustoimenpiteet
Pölyä/savua/sumua ei saa hengittää.
Vältettävä kosketusta silmiin.
Tiiviit suojalasit
· Toimenpiteet kuluttajan suojelemiseksi
Huolehdi tuotteen riittävistä merkinnöistä.
Pidä lukittuna ja lasten ulottumattomissa.
· Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä ja puhdistusohjeet
· Vesi Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
· Jätehuoltotoimenpiteet Varmista, että jätteet kerätään ja säilytetään.
· Jätehuoltomenetelmät
Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.
· Jätelajit Osittain tyhjennettyjä ja puhdistamattomia pakkauksia.
· Altistusennuste
· Työntekijä (ihon kautta)
Laskettu arvo on pienempi kuin DNEL-arvo.
Altistusarvio on suoritettu ECETOC TRA:n mukaan.
· Työntekijä (hengityksen kautta)
Laskettu arvo on pienempi kuin DNEL-arvo.
Altistusarvio on suoritettu ECETOC TRA:n mukaan.
· Kuluttaja Ei merkittävää tämän altistusskenaarion osalta.
· Ohjeet jälkikäyttäjälle Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
FI