Hakemisen ABC

Hakemisen ABC
Haku päällä 2017
HAKEMISEN ABC TYÖPAJAN SISÄLTÖ
• Hyvän hakemuksen rakennuspalikat: Selkeällä
hakemuksella kohti tuloksekasta järjestötoimintaa
• Talousarvio on osa hakemusta: talousarvio on toiminta
euroina
• Tulosten raportoinnista: raportointi ei ole vaikeaa
13.2.2017
2
MUISTA NÄMÄ!
• Hakeminen vain sähköisesti STEAn verkkoasioinnissa
https://asiointi.stea.fi
• Uudet hakijat: ensin rekisteröityminen (rekisteriote ja
säännöt).
• Ei liitteitä (poikkeuksena investointiavustukset ja
yhteistyösopimukset), sisällön tulee käydä ilmi
hakemuksesta. STEA kysyy tarvittaessa
lisätietoja/tarkennuksia hakemukseen liittyen.
HAKUAJAT
• Ohjelmahaku maaliskuun loppuun mennessä
• Uudet hakemukset toukokuun loppuun mennessä
• Kohteelle ei ole myönnetty avustusta aikaisemmin
• Avustuslajin muuttuessa kyseessä on uusi kohde
• Jatkohakemukset syyskuun loppuun mennessä
• Kohde on saanut avustusta vuonna 2016 tai 2017
• Ohjeet www.stea.fi
Perustiedot I
Vain tulevan vuoden
hakusumma!
13.2.2017
7
Perustiedot II
13.2.2017
8
1 Tarve
Mieti, minkä takia toimintaa tarvitaan? Mikä on ongelma, johon
toiminnalla halutaan puuttua?
Muista perustella tarve toiminnalle 1) kohderyhmän kannalta ja
2) alueen tarpeiden kannalta (huomioi olemassa olevat
toiminnot/toimijat).
• Kerro millä tavalla kohderyhmä on osallistunut tarpeen
selvittämiseen ja toiminnan suunnitteluun?
• Mieti mitä taustatietoa voit hyödyntää (selvitykset, tutkimukset
yms.).
• Pohdi tarvitseeko sinun tehdä myös erillinen tarvekartoitus (kysely,
keskustelu kohderyhmän kanssa).
9
2 Tavoitteet
Määrittele tarpeeseen pohjautuva päätavoite ja jaa se alatavoitteiksi.
Tavoite kuvaa tavoiteltua tilaa tai muutosta kohderyhmän
terveydessä tai sosiaalisessa hyvinvoinnissa.
• Aseta tavoite, joka on saavutettavissa ja todennettavissa
aikataulun ja resurssien puitteissa.
• Tavoitteen tulee olla konkreettinen, jotta siihen pääseminen on
mahdollista todentaa.
• Tavoite ei kuvaa tekemistä.
10
3 Kohderyhmä
Kohderyhmä ovat ihmiset, jotka halutaan saada toimintaan
piiriin.
Ketkä ovat toiminnan tarpeessa ja minkä takia?
• Kerro potentiaalisen kohderyhmän määrä alueella ja kuinka monta
heistä projekti tavoittaa.
• Kuvaa kohderyhmän ikä- ja sukupuolijakauma, mikäli se on
toiminnan kannalta oleellista.
• Kun kohderyhmä on määritelty selkeästi, tulosten osoittaminen on
helpompaa.
11
4 Toiminnan sisältö ja toteutus
Mitä toimintaa avustuksella tehdään?
Kuvaa konkreettiset toimenpiteet ja keinot, joiden avulla
kohderyhmän tilannetta pyritään parantamaan.
• Aikatauluta toiminta (esim. viikonpäivien/kuukauden mukaan) ja
kerro mitä eri projektivuosina aiotaan tehdä.
• Avaa mitä eri työntekijät tekevät?
• Entä vapaaehtoiset? Yhteistyökumppanit?
• Muista, että kulut syntyvät toiminnasta. Hakemuksesta on käytävä
ilmi, mitä toimintaa aiotaan järjestää, kuinka paljon ja kenelle.
12
Tarve, tavoitteet, kohderyhmä, toteutus
13.2.2017
13
5 Yhteistyökumppanit
Luettele toiminnan kannalta olennaiset yhteistyökumppanit ja
kuvaa heidän roolinsa juuri tämän toiminnan toteuttamisessa.
• Varmista yhteistyö kirjallisin sopimuksin ja liitä sopimus
hakemuksen liitteeksi.
• Kirjaa sopimukseen yhteistyökumppanin rooli ja tehtävä
yhteisessä hankkeessa.
• Muista, että sellaisesta lausunnosta ei ole hyötyä, jossa
yhteistyökumppani vain puoltaa STEAn avustuksen myöntämistä
järjestölle.
14
5 Yhteistyökumppanit
13.2.2017
15
6 Tuotokset, tulokset ja vaikutukset
Tuo esille toiminnalla saavutettu muutos kohderyhmässä.
Muista tuotosten, tulosten ja vaikutusten välinen ero.
• Tuotos = konkreettinen tekele (esim. tilaisuudet, vertaisryhmän
kokoontumiset, koulutukset)  väline tulokseen pääsemiseksi
• Tulos = aikaansaatu ja todennettu muutos kohderyhmän elämässä
(Kysy mikä muuttui?)
• Vaikutus = se hyvä, mitä seuraa aikaansaadusta muutoksesta. Voi
tapahtua pidemmällä aikavälillä.
16
7 Seuranta ja arviointi
Seurannalla hankitaan tietoa, jota hyödyntämällä
varmistetaan, että projekti etenee tehokkaasti kohti tavoitteita.
Huomaathan nämä!
• Millä keinoilla aiot seurata, eteneekö hanke suunnitelman mukaisesti
kohti asettuja tavoitetta?
• Millä keinoilla aiot todentaa, että toiminta on tuloksekasta? Oletko
asettanut esimerkiksi kävijämäärätavoitteet?
Lisäksi:
• Kuvaa seurannan organisointi ja toteutus ja kerro, miten ja kuka
seurannan käytännössä toteuttaa ja miten seurantatietoa tullaan
hyödyntämään jo projektin kuluessa.
• Mieti jo suunnitteluvaiheessa, minkälaista aineistoa projektin kokemuksista
kannattaa tuottaa ja koota. STEAlle projektista tulee toimittaa väli- ja
loppuraportti.
• STEAn raporteissa kysytään tietoja työntekijöiden ja vapaaehtoisten,
osallistujien ja yhteistyökumppanien näkökulmasta. Hanketyöntekijöiden
tulee kerätä tietoa kyseisiltä ryhmiltä ja itsearvioida toimintaa ja tuloksia.
Saatujen tulosten perusteella suunnitellaan tulevien vuosien toiminta.
• Muista STEAn itsearviointiopas stea.fi/aineistopankki
13.2.2017
17
Muista hakemuksen täyttöohje!
13.2.2017
18
Hakemuksen talousarvion
läpikäyntiä
• Talousarvio on osa hakemusta:
talousarvio on toiminta euroina
13.2.2017
19
Talousarvion täyttämisessä
huomioitavaa
• Vältä näitä
• Liian usein talousarvion laatiminen on kokonaan erotettu
toimintasuunnitelman tekemisestä.
• Talousarvion tekeminen on annettu yksin taloudenhoitajan tehtäväksi.
• Hallituksessa ei ole käyty keskustelua perusteiden määrittelemiseksi
ennen talousarvion laadintaa.
 Tämä johtaa usein siihen, että talousarvio kopioidaan hyvin vähäisin
muutoksin edelliseltä vuodelta eikä se vastaa todellisuutta ollenkaan.
• Epärealistisuus
 Priorisointi: pienemmässä järjestössä ehditään vuoden aikana tekemään
ainoastaan yksi iso/pitkä tapahtuman/hankkeen ja/tai pari-kolme pienempää?
• Tehtävä annetaan sellaiselle, jolla ei ole asiantuntemusta tai kokemusta
näihin asioihin. Kuka vastaa näihin kysymyksiin parhaiten:
 Mitä toiminnalla tavoitellaan?
 Mihin meidän pitää varata rahaa ja kuinka paljon?
 Miten toiminta jaksottuu vuoden mittaan?
HENKILÖSTÖKULUT
talousarviossa
• Verkkoasioinnissa täytettävässä
hakemuksessa tulee perustella
yksityiskohtaisesti henkilöstön tarve ja
avustuksella tehtävät hankinnat
• Jos avustettu toiminta tulisi
sisältämään palkattua henkilöstöä,
eritellään hakemuksessa seuraavat
asiat
• Nimike
• Tehtävänkuvaus
• Bruttopalkka kk
• Avustuskohteen osuus kkpalkasta
• Työaika kohteelle kuukausina
• Työaika kohteelle prosentteina
(%)
• Jos työntekijän työaikaa
kohdentuu useisiin eri
toimintoihin, tulee hakemuksessa
vahvistaa, että toimintokohtainen
työajanseuranta on käytössä.
21
13.2.2017
22
Palkkatiedot (ote täyttöohjeesta)
• Nimike: Kirjoita palkattavan työntekijän tehtävänimike (esim. projektityöntekijä).
• Tehtävänkuvaus: Kuvaa tehtävänkuvauskenttään tarkemmin, mitä työntekijän työnkuva
sisältää siten, että kuvauksesta selviää, mitkä osat avustettavasta toiminnasta kuuluvat
tämän työntekijän vastuulle, pois lukien yleishallinto. Mikäli hankkeeseen palkataan
toisena vuonna lisää työntekijöitä, kirjaa myös heidät, mutta kirjoita tehtävänkuvauksen
perään palkkausajankohta.
• Bruttopalkka kk/€: Henkilön kokonaiskuukausipalkka, johon sisältyy palkka ennen siitä
tehtäviä vähennyksiä, kuten veroja ja muita maksuja.
• Avustuskohteen osuus kk-palkasta/€: Se euromääräinen osuus henkilön
kuukausipalkasta, joka maksetaan tältä avustuskohteelta ennen siitä tehtäviä
vähennyksiä, kuten veroja ja muita maksuja.
• Työaika kohteelle/kk: Kirjaa kuukausina se aika, joka työskennellään avustuskohteelle.
Esimerkki: Henkilö työskentelee kohteelle vain ajanjaksolla maaliskuu-joulukuu. Kirjaa
tähän kohtaan 10.
• Työaika kohteelle/%: Kirjaa prosentteina se määrä, joka kohdentuu tälle
avustuskohteelle. Esimerkki: Henkilön kokonaistyöaika on 40 h. Tästä ajasta henkilö
kohdistaa työpanostaan tälle avustuskohteelle 30 h. Kirjaa tähän kohtaan 75. Jos
henkilö työskentelee vain tällä kohteella, kirjaa 100.
• Kuvaus muusta kuin tälle avustuskohteelle kohdistuvasta työstä: Kuvaa kenttään,
mitä muita kuin tämän avustuskohteen työtehtäviä henkilön työnkuvaan kuuluu (mukaan
lukien mahdolliset yleishallintoon kuuluvat työtehtävät). Mikäli avustuskohteella on
ositettuja työntekijöitä, STEA edellyttää, että hakijalla on käytössään hanke/toimintokohtainen työajanseuranta. Laita rasti ruutuun.
• Esimerkki: Nimike: Projektikoordinaattori, tehtävänkuvaus: Toimii projektityöntekijöiden
esimiehenä ja vetää vertaistukiryhmiä. Bruttopalkka kk/€: 2700, josta avustuskohteen
osuus kk-palkasta/€: 2025. Työaika kohteelle/kk: 12, työaika kohteelle 75%. Kuvaus
muusta kuin tälle avustuskohteelle kohdistuvasta työstä: Vetää kunnalle ostopalveluna
tuotettavia kuntoutusryhmiä 10h/vko.
23
Talousarvio
13.2.2017
24
13.2.2017
25
13.2.2017
26
13.2.2017
27
13.2.2017
28
Hankintojen erittely hakemuksessa
• Avustuksen hakija arvioi, tarvitseeko
hankintoja eritellä
• Kaikki ennakoidut
avustusvuoden (2018) aikaiset
yli 7 000 € (arvonlisäveroton
hinta) hankinnat tulee listata ja
arvioida onko kyseessä
hankintalain mukaan
kilpailutettava hankinta vai ei.
Hankintojen kilpailutustapaa
arvioidaan myös erikseen.
• Jokaiselle hankinnalle valitaan
erittelyissä oma talousarvion
kulutili
• Hankintoja ei tarvitse
kategorisesti budjetoida
talousarvion ulkopuolisiin
palveluihin. => Mitä tarkempia
kulutilejä käytetään, sen
parempi!
• Ilmoita myös julkisen
rahoituksen osuus haetusta
hankkeesta/ toiminnasta (%)
29
Merkittävät Ja POIKKEAVAT
kuluerät talousarviossa
• Jos talousarvio sisältää henkilöstökulujen ja hankintojen lisäksi sellaisia eriä,
jotka ovat poikkeavia tai merkittäviä suhteessa avustettavan toiminnan
kokonaiskuluihin, kerro näistä lyhyesti ja ytimekkäästi talousarvion avoimessa
tekstikentässä (hakemuksen oikeat ja riittävät tiedot)
• Esimerkkejä:
• Eteenpäin siirrettävät avustukset
• Ulkomaan matkat
• Yleisavustuksissa hallintokulujen tarpeellisuus, esim. palkkiot kuten
hallituksen kokouspalkkiot, -tarjoilut ja kulukorvaukset
• Toimitilavuokrat, muut toimitilat
• Eteenpäin siirrettävien avustusten osalta tulee kuvata kuinka siirretyn avustuksen
käytön raportointi aiotaan järjestää. Lisäksi avustuksen siirrosta on tehtävä
sopimus.
• Huom! Mikäli toimintaan hankitaan palveluita toiselta järjestöltä, kyse saattaa
olla kilpailutettavasta palveluhankinnasta.
• Avustusvalmistelija pyytää lisätietopyynnöllä osahankkeiden talousarviot
(eteenpäin siirrettävät avustukset)
• Ulkomaan matkojen osalta tulee eritellä mm. tarve ja osallistujien määrä
• Palkkioiden osalta tulee arvioida niiden kohtuullisuutta ja tarvetta
30
Kilpailuvaikutusten arviointi
avustushakemuksessa
31
Miksi kilpailuvaikutuksia arvioidaan?
• Perustuu EU:n kilpailu- sekä valtiontukilainsäädäntöön
• Avustuksia ei myönnetä taloudelliseen toimintaan
Valtionavustuslaki:
7 § valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset
valtionavustus voidaan myöntää valtion talousarvion puitteissa, jos:
mom 1 kohta 4: valtionavustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan
muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä
vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
36 § Vaikutusten arviointi
Valtionapuviranomaisen on sopivalla tavalla seurattava myöntämiensä
valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä
valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun.
32
Yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden
ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettyjen
valtionavustusten kilpailuvaikutusten arviointi ja seuranta
kohdentuu pääasiassa kolmeen ulottuvuuteen:
1.
Avustuksilla tuotetut toiminnot tai tuotteet eivät kilpaile
markkinaehtoisesti tuotettujen, yrittäjien tarjoamien palveluiden
kanssa


2.
Avustuksilla ei subventoida avustuksen saajan palvelutoimintaa tai
sen rinnakkaisorganisaatioiden elinkeinotoimintaa


3.
Esim. käsityötuotteiden myynti, työtoiminnan palvelut, terveys- ja
sosiaalipalvelut, koulutus- ja neuvontapalvelut
Mikäli muuta tarjontaa ei alueella ole, estääkö avustettu toiminta
markkinoille pääsyn?
Avustettu toiminta on eriytettävä toiminnallisesti ja kirjanpidollisesti
palvelu- tai elinkeinotoiminnasta
Kuntien rahoitus: avustuksia vai ostopalvelusopimuksia?
Avustuksilla toteutetut hankinnat kilpailutetaan
hankintalainsäädännön mukaisesti tai kynnysarvot alittavien
hankintojen osalta kevyemmällä menettelyllä STEAn ohjeistuksen
mukaisesti.
33
Hakemuksista poimittua - EI NÄIN!
• ”Ei kilpailuvaikutuksia”
• ”Kilpailutamme kaikki hankinnat, joten ei kilpailuvaikutuksia”
• ”Ei kynnysarvot ylittäviä hankintoja”
• ”Kukaan muu ei järjestä samaa toimintaa”
• ”Toimintaan osallistuminen on osallistujille maksutonta, joten
toiminta ei kilpaile paikallisten yrittäjien kanssa”
• ”Toimintaa tehdään vapaaehtoisvoimin, joten ei
kilpailuvaikutuksia”
34
VAAN ESIMERKIKSI NÄIN!
• ”Osana aktivoivaa työtoimintaa toimintakeskuksessa tuotetaan
vähäisessä määrin työsuoritteita kuten pihatöitä sisältäen nurmen
leikkuutta ja pihojen siistimistä yksityisille henkilöille. Olemme selvittäneet,
että toiminta-alueellamme on yksi puutarhapalveluita tarjoava yritys, mutta
se on erikoistunut maisemointiin ja edustusviheralueiden hoitoon. Näin
ollen toiminnassa tuotettujen palveluiden ei arvioida vääristävän kilpailua
alueella”.
• ”Osa avustuksella työskentelevistä työntekijöistä toimii myös yhdistyksen
Kuntoutuspalvelut-yksikössä. Mahdollisten kilpailuhaittojen
ehkäisemiseksi avustettava toiminta on toiminnallisesti eriytetty eri
toimipisteeseen ja henkilöstökulut kohdistetaan eri toiminnoille
toteutuneen työajanseurannan perusteella. Avustuksella voidaan saada
pientä kilpailuetua kuntoutuspalveluissa kilpailijoihin nähden, koska
avustus mahdollistaa kuntoutuspalveluissa laajemman henkilöstön
käytön, jolloin esimerkiksi sijaisjärjestelyt toimivat joustavasti. Tästä
aiheutuva kilpailuhaitta arvioidaan kuitenkin vähäiseksi.”
35
Avustuksen käytön
tulkintajärjestys
1)
avustuspäätös ja sen erityisehdot
2)
yleisehdot ja rajoitukset
3)
talousarvio
 Mikäli avustuksen saaja on STEAn pyynnöstä toimittanut
tarkennetun talousarvion, tulkitaan avustushakemuksen
talousarvion sijaan tarkennettua talousarviota.
4)
avustushakemus ja sen täydennykset sekä
5)
mahdolliset muut avustuspäätöksen tekemisen kannalta
oleelliset dokumentit.
Talousarvion tulkinta
avustuksen käytössä
• Avustuspäätöksessä ehto
 Avustusta tulee käyttää talousarvion tai tämän jälkeen
hyväksytyn tarkennetun talousarvion mukaisesti.
• Erät, joita ei budjetoitu lainkaan, ja jotka eivät ole
avustuspäätöksen tai sen ehtojen vastaisia.
 Oltava erityinen syy
 Saatava aina lupa rahoittajalta.
• Erät, jotka ovat yleensä tarkasti ennakoitavissa ja eivät ole
avustuspäätöksen tai sen ehtojen vastaisia.
• Tulkitaan tiukemmin ja siksi asiaan on hyvä pyytää lupa.
 Henkilöstökulut (pl. TES-korotukset, vanhempainvapaa yms.
lakisääteiset muutokset vuoden aikana).
 Vuokrat (pl. Ennakoimattomat järjestöstä riippumattomat,
vuokranantajasta aiheutuvat vuokrankorotukset)
 Työvälineen rikkoutuminen
Talousarvion tulkinta
avustuksen käytössä
• Muut erät, jotka ovat vaikeammin ennakoitavissa ja eivät ole
avustuspäätöksen tai sen ehtojen vastaisia.
• Olennaisuus
 Olennaisuutta tarkasteltava toiminnan/hankkeen kokoluokan
mukaisesti.
 Talousarvio jakautuu muiden kulujen osalta toimintakuluihin, muihin
kuluihin ja yleiskuluihin.
 Muutokset budjetoitujen toimintakulujen, muiden kulujen ja yleiskulujen
välillä ovat sallittuja (myös kuluerien sisällä) ja näihin ei tarvitse pyytää
erillistä lupaa STEAlta, jos ne ovat avustuspäätöksen mukaiseen
toimintaan edelleen kohdistuvia kustannuksia.
 HUOM! Mikäli muutos koskee tulkintajärjestyksen kohtia 1 ja 2
(avustuspäätöksen tai sen ehtojen muutos), tulee hakea
avustuspäätöksen ehtojen muuttamista.
• Tarpeellisuus toiminnan kannalta
 Muutetulla kulurakenteella päästään tavoitteisiin paremmin ja sen
vuoksi kulut ylittyy.
 Muutetulla kulurakenteella säästetään kuluja, koska niille ei ole
tarvetta hankkeen kannalta.
Talousarvion tulkinta
avustuksen käytössä
• Erät, jotka ovat avustuspäätöksen vastaisia, ei hyväksytä missään
tilanteessa.
 Avustuspäätös ja sen erityisehdot
 Avustuslajikohtaiset yleisehdot ja rajoitukset
• Kielto käyttää avustusta kunnan, valtion tai uskonnollisen yhdyskunnan
järjestämisvastuulle kuuluviin tai markkinaehtoisiin toimintoihin.
• Rajoitukset yleiskulujen osalta.
• Poistot ja laskennalliset erät.
• Rahoituskulut, varainhankinnan ja palvelutoiminnan kulut.
• Kielto avustuskohteiden yhdistämisestä.
• Rajoitukset toimitilakulujen osalta.
• Rajoitukset henkilöstökulujen osalta.
• Oikeudenkäyntikulut tai oikeuden langettamat korvaukset tai muut
rangaistusluonteiset maksut (esim. STEAn takaisinperinnästä suorittamatta
olevia velvoitteita, sakkoja tai viivästyskorkoja).
• STEAn avustusta ei voi käyttää vuosijuhlien/juhlavuosien kulujen
kattamiseen.
 Avustuksen saaja voi kattaa edellä mainitut kustannukset muilla
toiminnan tuotoillaan, esimerkiksi omalla varainhankinnallaan.
 Kyseiset kuluerät tulee kirjanpidossa selkeästi eriyttää STEAn
avustamasta toiminnasta.
Talousarviosta nostettua
Toiminnan muut tuotot
• STEA-avusteisen toiminnan muita tuottoja ovat mm. asiakas- ja osallistumismaksut sekä muista
julkisista rahoitusvälineistä tuleva rahoitus kuten ESR-avustukset
• Jos olet hakenut ESR-avustusta, ilmoita talousarvion muissa tuotoissa haettu avustusmäärä
• Avustusvalmistelija tulee lähettämään hakemuksen käsittelyvaiheessa hakijalle verkkoasiointiin
lisätietopyynnön, johon tulee liittää ESR-rahoitushakemukset/-päätökset.
• Ilmoita mahdollisimman tarkasti muiden tuottojen käyttötarkoitus
Talousarvion alijäämäisyys
• Hakuvaiheessa toiminta on mahdollista budjetoida alijäämäiseksi mm. seuraavissa tapauksissa:
• Järjestö kattaa osan toiminnasta omista kertyneistä varoistaan
• C-avustuksissa kulujen etupainotteisuus (huom! Ei koske Ak-avustuksia)
• Perustele erikseen toiminnan alijäämäisyys avoimeen kenttään !
Varakkaiden omarahoitusosuus
• Varakkaalta järjestöltä edellytetään omarahoitusta. Esitä omarahoitusosuus osana toiminnan tuottoja ja
esitä selkeästi, että kyse on omarahoitusosuudesta eikä toimintaan kohdistuvista varsinaisista
tuotosta.
40
Kättä pidemmäksi ja töihin
vietäväksi
• Hakemuksen peruskäsitteet
taulukko
• Eloisa-työkalu arvioinnin tueksi
13.2.2017
41
Hakemuksen peruskäsitteet
Termi
Mitä tarkoitetaan
Miten näkyy
hakemuksessa
Esimerkki
Tarve
Minkä takia toimintaa tarvitaan? Mikä on
ongelma, johon haluatte toiminnallanne
puuttua? Kuka on toiminnan tarpeessa ja
minkä takia?
Kerrotaan tehtyjen
tarvekartoitusten tai
taustaselvitysten
havainnot.
Avustushakemukset
ovat olleet
heikkotasoisia ja
järjestöt ovat pyytäneet
ohjausta.
Valmistelijoiden
työaikaa menee paljon
yksilölliseen
ohjaukseen.
Tavoite
Mikä on tavoiteltu muutos / tila, johon
toiminnallanne pyritte?
Asetettu selkeä
päätavoite ja sitä
tukevat alatavoitteet.
Tavoite ei kuvaa omaa
tekemistä.
1) Järjestöjen
hankesuunnittelun
osaaminen parantuu.
2) STEAn saamien
hakemusten laatu on
parantunut.
3) Hakemusten
tarkennuspyyntöjen
määrä vähenee.
Kohderyhmä
Kohderyhmän rajaus/segmentointi: Keiden
hyvinvointia edistetään? Mihin resurssit on
tarkoituksenmukaista kohdentaa?
Kerrotaan kohderyhmän
koko, ikä ja
sukupuolijakauma sekä
montako henkilöä
toiminnalla aiotaan
tavoittaa.
Sote-järjestötoimijat 6
alueella, tavoitetaan n.
600 työikäistä ihmistä,
jotka vastaavat
hakemusten täytöstä.
42
Hakemuksen peruskäsitteet
Termi
Mitä tarkoitetaan
Miten näkyy
hakemuksessa
Esimerkki
Yhteistyö
kumppan
it
Muut olennaiset toimijat kohderyhmän
kannalta, jotka tukevat hankkeen
toteuttamista.
Hakemukseen liitettävät
yhteistyösopimukset,
joista selviää, miksi
yhteistyötä tehdään
sekä
yhteistyökumppaneiden
työnjako ja vastuut.
OKM:n ja muiden
rahoittajien edustajat?
Sisältö ja
toteutus
Toiminnan sisältö ja varsinainen
tekeminen.
Kerrotaan millaisin
konkreettisin
toimenpitein tavoitteet
saavutetaan.
Projektisuunnitelma ja
talousarvio vastaavat
toisiaan.
8 koulutusta, á 6h, 80
osallistujaa/koulutus.
Paikkakuntina Turku,
Hki, Joensuu, Oulu,
Rovaniemi, Tampere.
Koulutuksen sisältö:
(…).
Tuotos
Tuotokset ovat konkreettisia välineitä
tulosten esittämiseen, dokumentointiin tai
levittämiseen esimerkiksi erilaiset
julkaisut tai koulutusmateriaalit.
Kuvataan projektilla
saavutettavat tuotokset
ja niiden määrä.
Koulutusmateriaali
(sekä näyttö- että
jakomateriaali),
videotallenne Hgin
tilaisuudesta.
43
Hakemuksen peruskäsitteet
Termi
Mitä tarkoitetaan
Miten näkyy
hakemuksessa
Esimerkki
Tulos
Toiminnalla aikaansaatu muutos
kohderyhmässä.
Kuvataan hankkeella
saavutettavat
muutokset
kohderyhmässä.
Kerrotaan määrälliset
ja laadulliset tulokset.
Kuinka monelle ja
millainen muutos on
tapahtunut ja miten
tämä todennetaan.
80 % koulutuksen osallistujista
kokee saaneensa toiminnan
kuvaamisessa auttavaa tietoa.
Kuvaa toiminnan
vaikutuksia pitkällä
aikavälillä. Pohdi,
miten aikaansaadut
tulokset vaikuttavat
yksilöihin, ryhmiin tai
toimintaympäristöön
Tarve yksilöohjaukselle vähenee
ja valmistelijoiden työaikaa
voidaan suunnata muihin
tehtäviin.
Saavutetut tulokset suhteutetaan
aina asetettuihin tavoitteisiin!
Vaikutus
Vaikutus syntyy yleensä
pidemmän ajan kuluessa.
Toiminnalla aikaansaatujen
tulosten heijastuminen muuallekin
kuin kohderyhmään.
Esim. kustannusvaikutukset tms.
Koulutukseen osallistuneiden
kirjoittamat hakemukset
paranevat edelliseen vuoteen
verrattuna.
Rahoitettujen hankkeiden laatu
paranee, kun toimintaa osataan
suunnitella ja arvioida paremmin.
44
Päätavoite: ”Tukea ja vahvistaa ikäihmisten hyvää arkea”
Alatavoitteet: 1) Vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä
2) Lisätä ikäihmisten tietoutta asuinalueensa palveluista
3) Lisätä ikäihmisten valmiuksia sähköiseen asiointiin
1. Toimenpiteet, joilla
tavoitteisiin pyritään
•
•
•
2. Aikataulu
Viikoittain
kokoontuvat
taideryhmät
•
Ulkoilukaveritoiminta
•
”Leffajengi” kerran
viikossa
•
Toukokuumarraskuu
Touko-elokuu
Toukojoulukuu
3. Toimenpiteen
oletetut vaikutukset
4. Mittari
Osallistujat saavat
mielekästä ja luovaa
tekemistä muiden
seurassa.
•
•
Osallistujat
aktivoituvat
liikkumaan muiden
kanssa.
•
•
Osallistujat saavat
mielekästä ja
kanssakäymiseen
aktivoivaa tekemistä.
•
•
Osallistujien koettu
yksinäisyys vähenee.
•
Ryhmien lkm
Osallistujien lkm
5. Tavoitetaso
•
•
Kertojen lkm
Osallistujien lkm
•
•
6. Arviointi
1 ryhmä/viikko neljällä
eri paikkakunnalla
60 aktiivista osallistujaa
(15/ryhmä)
240 krt
40 osallistujaa
•
•
Kertojen lkm
Osallistujien lkm
•
•
Osallistujat saavat
uusia ystäviä.
•
Osallistujat
yhteydenpito
sukulaisiin tai
ystäviin aktivoituu.
•
•
Yksinäiseksi itsensä
(vähintään melko
usein) kokevien
osuus
•
Uusia ystäviä
saaneiden osuus
•
Yhteydenpidon
aktiivisuus sukulaisiin
tai ystäviin, jotka eivät
asu samassa
taloudessa
•
Toiminnassa mukana
olleet yksittäiset
henkilöt
•
7. Vastuuhenkilö(t)
Menetelmä:
tilastointi
Lähtötaso: 0
•
•
Ryhmät: Liisa ja
Pekka
Tilastointi: Pekka
20 krt neljällä eri
paikkakunnalla
60 osallistujaa
1/3 vähemmän
(vuoden) lopussa kuin
lähtötilanteessa
•
•
2/3 osallistujista saa
uuden ystävän
toiminnan aikana
”Ei koskaan”/
”harvemmin
kuin kerran
kuukaudessa” osuus
1/3 vähemmän
(vuoden) lopussa kuin
lähtötilanteessa
100 eri henkilöä
•
Menetelmä:
kysely/haastattelu
alku- ja
loppuvaiheessa
Lähtötaso: xx
•
•
•
•
Menetelmä:
tilastointi
Lähtötaso: 0
•
Lomakkeen
suunnittelu: Pekka
ja Liisa
Kyselyiden
toteutus: ryhmien
vetäjät
Tulosten analyysi ja
yhteenveto: Liisa
Pekka
45