kiertokirje kokoelma

P O S T I - JA L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N
1965
K I E R T O K I R J E KOKOELMA
No 107
N: o 107.
Kiertokir j e
tilapäisestä erikoisleimasta.
Toinen kansainvälinen fennougristikong­
ressi pidetään Helsingissä Säätytalolla 23—
28. 8. 1965. Kongressin yhteyteen järjeste­
tään elokuun 26. päiväksi tilapäinen posti­
toimipaikka, joka käyttää tavallisten kirjelähetysten leimaamisessa ylläkuvatunlaista
erikoisleimaa.
Muilla paikkakunnilla asuvat, jotka ha­
luavat, että heidän lähetyksensä leimataan
kyseellisellä erikoisleimalla, voivat lähettää
ne etukäteen suljettuina eri koteloon, jonka
päällyksessä on merkintä ”Fennougristikong­
ressin erikoisleima”, riittävin postimerkein
varustettuina tai riittävän postimaksun seu­
raamina, mieluimmin kirjattuna lähetyk­
senä posti- ja lennätinhallituksen postimerkkeilyjaokseen os. Mannerheimintie 11
C, Helsinki, mihin niiden on saavuttava
viimeistään 16. 8. 1965 kuluessa. Mainittu
jaos huolehtii näiden lähetysten leimaami­
sesta erikoisleimalla ja palauttamisesta tai
edelleen lähettämisestä.
Helsingissä heinäkuun 28 päivänä 1965.
Pääjohtajan estyneenä ollessa:
Johtaja M. Honkasalo.
Johtaja Armas Uotila.
Postiasemille jakelu N:o 35.
Helsinki 1965. Valtioneuvoston kirjapaino
7:156— 6 5 / 5