Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan unionin rahoituslaitoksena EIP myöntää pitkäaikaista
rahoitusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin,
kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin, jotka
tukevat EU:n toimintapoliittisten päämäärien toteutumista
Euroopassa ja muualla maailmassa. EIP:n omistajina ovat
EU:n 28 jäsenvaltiota. Olemme markkinoiden johtava
kansainvälinen ja monenkeskinen lainojen liikkeeseenlaskija
ja lainanantaja. Henkilöstöömme kuuluu 3300 työntekijää,
joiden toiminta pohjautuu lähes 60 vuoden kokemukseen
projektirahoituksesta.
EIP:n
pääkonttori
sijaitsee
Luxemburgissa. Lisäksi pankilla on yli 40 paikallistoimiston
verkosto.
Euroopan
investointipankki
lyhyesti
Lainaustoimintamme
painopistealueet
EIP kohdentaa toimintansa neljälle tärkeimmälle prioriteettialueelle kasvun ja
työllisyyden tukemiseksi: innovaatiot ja osaaminen, pk-yritykset, ilmastotoimet
ja strategiset infrastruktuurihankkeet kaikkialla Euroopan unionissa. Koska
tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman suuri vaikutus, myönnämme
lainoja taloudellisesti mielekkäisiin hankkeisiin, yhdistämme EU:n tukirahoitusta
omiin lainoihimme sekä neuvomme teknisissä ja taloudellisissa kysymyksissä.
Jatkamme Euroopan talouden elvyttämistä hyödyntämällä Euroopan strategisten
investointien rahaston ESIR:n mahdollisuuksia. Vuoden 2016 lopussa EIP-ryhmän
sitoumukset ESIR-rahastosta olivat 30,2 miljardia euroa, joilla saatiin aikaan 163,9
miljardin euron kokonaisinvestoinnit. Se on 52 prosenttia 315 miljardin euron
tavoitesummasta, joka on määrä saavuttaa kolmessa vuodessa.
ESIR
163mr,d9. €
ESIR-rahastosta
83,8
EIP-ryhmän
rahoitus
vuonna 2016:
mrd. €
Kaikki luvut vuodelta 2016
Yli 25 %
lainanannosta
Toimintamme eri puolilla
maailmaa vastaa EU:n
ulkopolitiikan tavoitteita.
Toimimme yhteistyössä
EU:n toimielinten kanssa
ennen kaikkea liittymistä
valmistelevissa maissa sekä
unionin itäisissä ja eteläisissä
naapurimaissa. Toimintaa on
myös Afrikan, Karibianmeren
ja Tyynenmeren maissa sekä
Aasiassa ja Latinalaisessa
Amerikassa. Tuemme
paikallisen yksityissektorin
kehittämistä, sosiaalisen ja
taloudellisen infrastruktuurin
parantamista sekä
ilmastopoliittisia hankkeita.
ilmastohankkeille
Rahoittamillamme hankkeilla
voidaan aidosti vaikuttaa
ihmisten elämään. Autamme
turvaamaan työpaikkoja tuhansissa
pienyrityksissä eri puolilla
Eurooppaa. Varmistamme kasvua
vauhdittavien hankkeiden,
kuten Antwerpenin satamaan
rakennettavan maailman
suurimman sulun toteutumisen.
Vahvistamme Euroopan
maailmanlaajuista kilpailukykyä
tukemalla huippuinnovointia ja
ilmastotoimia, kuten esimerkiksi
aaltoenergiahanketta Portugalin
rannikolla, missä suomalainen
start-up-yritys AW Energy muuntaa
aaltoenergiaa sähkövoimaksi.
EIP on EU:n yleisbudjetista riippumaton elin. Hankimme
olennaisen osan lainaustoimintaamme tarvittavista
rahoitusvaroista kansainvälisiltä joukkolainamarkkinoilta.
Rahoitusvaramme
Olemme yksi suurimmista ja vihreimmistä monenkeskisistä
lainanottajista
maailman
pääomamarkkinoilla.
Erinomaisen luottoluokituksemme ansiosta saamme
rahaa lainamarkkinoilta edullisesti. Markkinoiden tuomat
hyödyt siirretään edelleen asiakkaillemme.
€
.
d
r
m
4
,
66
EIP hankki rahoitusta
maailman
joukkolainamarkkinoilta
4
EIP-ryhmän
lainoilla ylläpidettiin
aa
n
o
o
j
l
i
m
,4
Asiakkaamme
EIP-ryhmän
innovaatiorahoitus
noin
13,5 mrd. €
työpaikkaa
pienyrityksissä
EIP myöntää lainoja sekä julkisyhteisöille että yksityisille yrityksille. Yli 25
miljoonan euron hankkeet rahoitetaan suoraan yksittäisillä lainoilla, joiden
laina-ajat ovat usein pitkiä. Pienet ja keskikokoiset hankkeet rahoitetaan
paikallisten kumppanipankkien kautta. Midcap-yritysten TKI-investoinnit
voivat myös saada suoraa tukea. Lainaamme pääsääntöisesti enintään puolet
hankkeen kokonaiskustannuksista. Lainamme toimivat usein katalysaattorina,
mikä edistää kansainvälisten julkisten rahoituslaitosten, Euroopan komission ja
yksityisten sijoittajien rahoituksen ohjautumista hankkeisiin.
Tarjoamme kattavan rahoitustuotevalikoiman edullisilla ehdoilla. Tietynlaisissa
Euroopan innovointia ja osaamista edistävissä hankkeissa olemme valmiit
ottamaan suurempia luottoriskejä kuin liikepankit. Lisäksi annamme teknistä
apua hankesuunnitteluun ja toteutukseen.
© EIB GraphicTeam
Euroopan investointipankki
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U [email protected]
Olemme sitoutuneet:
• integroimaan korkeat ympäristö- ja sosiaaliset
vaatimukset osaksi toimintaamme
• varmistamaan vakaan hallinnon, avoimuuden ja
vastuullisuuden toteutumisen sekä omassa että
yhteistyökumppaniemme toiminnassa
• minimoimaan oman ympäristöjalanjälkemme.
Yritysvastuu on osa kaikkea toimintaamme.
Haluamme parantaa ihmisten elämää edistämällä
kestävää ja osallistavaa kasvua.
print: QH-04-17-071-FI-C
ISBN 978-92-861-3066-3
doi: 10.2867/11319
digital: QH-04-17-071-FI-N
ISBN 978-92-861-3048-9 doi: 10.2867/485642
© Heliatek, © Heidelberger Druckmaschinen © PEP-Therapy, © David Gonzáles García
Vastuullinen
pankki
EIP-ryhmään kuuluvat EIP ja Euroopan
investointirahasto (EIR), joka on erikoistunut
antamaan riskirahoitusta pk-yrityksille ja
midcap-yrityksille kaikkialla Euroopassa.
Lisätietoja sivulla www.eif.org.
© EIB 01/2017
Jotta hanke voi saada tukea EIP:ltä, sen on
edistettävä EU:n tavoitteiden toteutumista
ja oltava taloudellisesti, teknisesti,
rahoituksellisesti ja ekologisesti moitteeton.
Lisätietoa palvelutarjonnastamme löytyy
osoitteesta www.eib.org/products.