Helsingin kaupungin vammaisneuvoston lausunto koskien Mari

HELSINGIN KAUPUNKI
VAMMAISNEUVOSTO
Kyseessä on Helsingin kaupungin vammaisneuvoston
hyväksymän asiakirjan allekirjoittamaton sähköinen versio.
Kaupunginhallitukselle
Asia:
Helsingin kaupungin vammaisneuvoston lausunto koskien
Mari Rantasen ym. valtuustoaloitetta kokemusasiantuntijoiden käytöstä
omaishoitajien palvelujen kehittämisessä
HEL 2016-010121 T 00 00 03
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto kannattaa valtuustoaloitetta, jotta Helsingin
kaupunki vahvistaisi kuntalaisten osallisuutta ottamalla mukaan kyseistä työtä tekevät
omaishoitajat omaishoidon tuen palveluja toteutettaessa, arvioitaessa ja
kehitettäessä.
Helsingin kaupungissa omaishoitajat ja heidän hoidettavansa ovat heterogeeninen
ryhmä iältään tai toimintakyvyltään. Tällöin omaishoitajien tarvitsemat palvelut ja
tukipalvelujen oikeat toteuttamistavat ovat hyvin erilaisia. Kaikissa tapauksissa tulisi
järjestää omaishoitajien ”työterveyshuolto” vuosittain pakolliseksi, samalla kun
vaadittaisiin, että omaishoitaja tosiasiassa käyttää lakisääteiset vapaapäivänsä
kuukausittain. Tämä edellyttää, että Helsingin kaupunki luo riittävästi monenlaisia
lyhytaikaisia hoitomuotoja omaishoidon eri-ikäisille vammaisille asiakkaille.
Palvelukokonaisuus pitää koota yhteistyössä omaishoitajan ja vammaisen
hoidettavan kanssa huomioon ottaen molempien tarpeet ja mieltymykset
mahdollisimman hyvin. Omaishoidon tukipalvelujen määrä ja käytössä olevat
toteuttamistavat tulee etukäteen kirjata hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan
siten, että omaishoitaja ymmärtää, mitä palveluja hän voi tarvittaessa saada ja millä
hinnalla hän voi niitä käyttää.
Helsingin kaupungin on myös huolehdittava siitä, ettei omaishoidon tukipalvelujen
käyttö aiheuta kohtuuttomia kustannuksia hoidettavalle tai omaishoitajalle, joista
perhe ei selviydy käytettävissä olevilla tuloillaan.
Helsingissä 10. marraskuuta 2016
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto
Ilpo Haaja
Reija Lampinen
Ilpo Haaja
puheenjohtaja
Reija Lampinen
sihteeri
Sihteeri
Vammaisasiamies Reija Lampinen
Sosiaali- ja terveysvirasto
Lakipalvelut
PL 6060
00099 Helsingin kaupunki
1
[email protected]