kiertokirje. cirkulär. kokoelma samling 1931

POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN
KIERTOKIRJE.
KOKOELMA
POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS
{
CIRKULÄR.
SAMLING
1931
N:o
129
Sisällys: N:o 129. Kiertokirje postikurssin- pitämi­
sestä posti- ja lennätinlaitoksessa vuonna 1932.
Innehåll: N:o 129. Cirkulär angående anordnande
N :o 129.
N:o 129.
Kiertokirje
postikurssin pitämisestä posti- ja lennätin­
laitoksessa vuonna 1932.1
Cirkulär
angående anordnande av postkurs vid
post- och telegrafverket under år 1932.
av postkurs vid post- och telegrafverket under
år 1932.
Vid. denna dag skedd föredragning'..har.
Tänään tapahtuneessa' esittelyssä oh postija lennätinhallitus: päättänyt, että vuoden post- och telegrafstyrelsen beslutit att .under1932 aikana pidetään Helsingissä sellainen år 1932 anordna i Helsingfors en sådan
postikurssi, josta mainitaan posti- ja len- postkurs,; som omnämnes:: uti: punkt I av
nätinhjallituksen vuoden 1928 kiertokirjeen post- osh telegrafstyrelsens cirkulär. N:o 84
N :ö 84 I kohdassa. Sanottu kurssi; :jdka för år 1928. Sagda kurs, :som vidtager den
alkaa: tammikuun 20 . päivänä 1932, tulee 20 januari; 1932, kommer att pågå under
kestämään posti- ja lennätinhallitufeeh den tid, posh och telegrafstyrelsen senare
myöhemmin määräämän ' ajan.
bestämmer.
Ansökningarna :för deltagände i kursen
Hakemukset kurssille 'pääsemiseksiovat.
jätettävät " posti- ja lennätinhallitukseh f böra senast den’ 9: nästkommande januari
kanslia-osastolle .viimeistään ensi tammi-.: inlämnas till post- och telegrafstyrelsens
kuut’. 9 päivinä Muuten ovat kyseellisestä kansliavdelning. Beträffande -ifrågavarande
kurssista voimassa edellämainitun kierto-.: kurs i övrigt gälla bestämningarna i fore'
nämnda cirkulär.
kirjeen määräykset.
Angående övriga fackliga undervisningsMuista vuonna 1932 posti- ja lennätin-: .
laitoksessa pidettävistä, arnmattioppikurs- kurser, vilka under sagda år anordnas vid
seistä tulee, posti- jä lennätihhallitus ilmöit-f post- och telegrafverket, kommer underrät­
tarhaan myöhemmin.
telse senare att meddelas.'
Edelläoleva .ilmöitetäan ..täten posti- : ja. . Det ovanstående meddelas härigenom
lerinätintoimipaikoille tiedoksi': ja noudatet­ post- och telegrafanstalterna till kännedom
tavaksi.. Helsingissä,, joulukuun 22 päi:; . -och iakttagande-. Helsingfors;, den 22 .de­
cember 1931. . ..
vänä: 1931.
G. E. F. A lbrecht.
John Palmgren. ■.:.