STEA Haku päällä -koulutuspäivä 2017

STEA
Haku päällä
-koulutuspäivä
2017
Päivän ohjelma
9.00-11.30 Yleistä STEA-avustuksista (välissä pieni tauko)
11.30-12.30 lounas
12.30-13.45 jakaudumme kahteen ryhmään:
1) Avustushakemuksen ABC, 2) Suomi 100 -avustusohjelmat
13.45-14.15 kahvitauko
14.15-15.30 Toinen kierros pienemmissä ryhmissä
(jos olet ilmoittautunut molempiin osioihin, vaihda ryhmää)
13.2.2017
2
STEA
• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaalija terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen
valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista
sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja
hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.
STEA aloitti toimintansa
1.1.2017.
• Vuoden 2017 alusta toimintansa aloittaneen Veikkaus Oy:n
tuotoista käytetään 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseen.
• STEAn vastuulla ovat käytännössä samat tehtävät kuin entisellä
Raha-automaattiyhdistyksen avustusosastolla.
• Myöskään avustustoiminnan linjauksiin ei ole tehty oleellisia
muutoksia.
• Sosiaali- ja terveysministeriön jakamiin avustuksiin sovelletaan
vuoden 2017 alusta lähtien valtionavustuslakia, eikä
avustusmenettely muutu aikaisemmasta olennaisesti.
• Lisäksi erillisiin valtioneuvoston asetuksiin on koottu säännökset
avustustoimintaan liittyvistä menettelyistä sekä avustusasioiden
neuvottelukunnasta ja arviointi- ja avustusjaostosta.
Avustusasioiden neuvottelukunta
sekä arviointi- ja avustusjaosto
• Valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan
neuvottelukunnan sekä sen arviointi- ja avustusjaoston
Neuvottelukunta:
Arviointi- ja avustusjaosto:
• Enintään 14 järjestöjen ja
yhteisöjen ehdottamaa jäsentä.
• Enintään 7 jäsentä järjestöjen,
yhteisöjä sekä toimialan ehdottamaa
jäsentä
• Antaa STM:lle lausuntoja
avustustoiminnan linjauksista
ja strategisista suuntaviivoista.
• Kehittää ja arvioi
avustuspolitiikkaa ja
järjestötoimintaa.
• Jäsenet eivät saa olla esteellisiä,
esimerkiksi työsuhteessa tai muussa
sidossuhteessa avustuksensaajiin.
• Antaa STM:lle lausuntoja avustusten
jaosta (itsenäisesti suhteessa
neuvottelukuntaan).
• Tekee arviointeja avustettavien
järjestöjen toiminnasta.
13.2.2017
5
Valtionavustuslaki määrittelee
perustehtävämme
• Valtionavustuslaissa ja sitä tarkentavassa valtioneuvoston
asetuksessa määritellään STEAn perustehtävät:
• avustusvalmistelu,
• avustusten maksatus,
• myönnettyjen avustusten valvonta
• ja vaikutusten arviointi.
• Valtionavustuslaissa on myös avustuksen hakijoita ja saajia
koskien tärkeimmät ehdot, joiden puitteissa avustuksia
myönnetään ja käytetään.
13.2.2017
6
Säädökset luovat perustan
avustusten myöntämiselle
• Avustusta voidaan myöntää oikeuskelpoisille yleishyödyllisille
yhteisöille ja säätiöille.
• Avustuksia ei ole tarkoitettu lakisääteisten julkisten
palveluiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan
rahoittamiseen.
• Avustuksia ei myönnetä järjestöillekään laajamittaiseen
rahavälitteiseen, elinkeinotoimintaa lähellä olevaan toimintaan
tai lakisääteisten julkisten palveluiden rahoittamiseen.
• Valtionavustuksista annettuun lakiin on koottu avustuksen
myöntämisen yleiset edellytykset, joiden puitteissa STEA
tapauskohtaisesti harkitsee avustuksen myöntämistä
valmistellessaan avustusehdotusta sosiaali- ja
terveysministeriölle.
13.2.2017
7
Avustuslajit rahoitusmuotoina
Toiminta-avustus voidaan myöntää avustuksen saajan
toimintaan yleisesti (yleisavustus) tai tiettyyn osaan sen
toiminnasta (kohdennettu toiminta-avustus).
Erityisavustus voidaan myöntää:
1) investointiavustuksena aineellisen tai aineettoman
hyödykkeen hankintaan; tai 2) hankeavustuksena kokeilu-,
käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen taikka
muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen.
13.2.2017
8
STEA tukee tavoitteellista ja
vaikuttavaa toimintaa
13.2.2017
9
Tavoitteena aktiivinen ja
monipuolinen järjestötoimijoiden
kenttä
• Avustustoiminnan pitkän tähtäimen tavoitteena on, että
Suomessa on tulevaisuudessakin monipuolinen ja
aktiivinen järjestötoimijoiden kenttä, jossa aikaansa
seuraavilla ja yhteistyökykyisillä järjestöillä on hyvät
mahdollisuudet edistää kansalaisten terveyttä ja sosiaalista
hyvinvointia.
• Avustuksilla luodaan kestävät edellytykset vireälle
kansalaistoiminnalle jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja
toimintaympäristössä.
• STEA on merkittävin yksittäinen sosiaali- ja terveysalan
järjestötoiminnan rahoittaja Suomessa.
13.2.2017
10
Toimintaympäristö
• STEA seuraa aktiivisesti
toimintaympäristöä ja siinä
tapahtuvia muutoksia.
• Hyödynnämme seuranta- ja
toimintaympäristötietoja
avustusten suuntaamisessa
sekä avustetun toiminnan
kehittämisessä.
• Arvioidessamme
avustushakemuksia
kiinnitämme erityistä huomiota
toiminnan tarvelähtöisyyteen.
13.2.2017
11
Avustusten valvonta ja arviointi
• STEAlla on lakisääteinen tehtävä valvoa
avustusten asianmukaista käyttöä ja
arvioida avustetun toiminnan tuloksia ja
vaikutuksia.
• Avustuksensaajilla on velvollisuus
raportoida avustuksen käytöstä STEAlle
vuosittain. STEAn valvontatiimin ja
arviointi- ja kehittämistiimin asiantuntijat
ohjaavat ja opastavat järjestöjä
tarvittaessa avustusten käyttöön ja
raportointiin liittyvissä asioissa.
13.2.2017
12
Tuloksellisuus- ja
vaikutusselvitys (TVS)
• Pyydetään tänä vuonna Ak-kohteista. Pyyntö tulee verkkoasiointiin helmikuun aikana.
• Palautettava 31.3.2017 mennessä verkkoasiointiin.
• Ei pääsääntöisesti pyydetä kohteilta, joiden avustus on vuonna 2016 ollut alle 30 000 €.
• Ohjeistusta on parannettu saamamme palautteen perusteella. Ohjeet löytyvät STEAn
verkkosivuilta ja verkkoasioinnista.
• Seurantavastaavat analysoivat saadut TVS:t ja lähettävät verkkoasioinnin kautta
jokaisesta selvityksestä erillisen palautteen avustuksen saajalle.
Sisällölliset muutokset
• Määrälliset tiedot pyydetään kahdelta edelliseltä vuodelta (mikäli tietoja ei
esimerkiksi ole vuodelta 2015, riittää myös arvio).
• Toiminnan sisältö ja aikaansaadut tulokset kuvataan mahdollisimman selkeästi
vuoden 2016 osalta. Kerro kuitenkin myös muutokset suhteessa edellisvuoteen
(esim. Toiminta piti sisällään vertaisryhmätoimintaa ikäihmisille. Ryhmät
kokoontuivat kerran viikossa. Uusia ryhmiä perustettiin vuonna 2016 kolme
kappaletta jne.)
• Kohderyhmävalikko on korvattu kysymyksellä kohderyhmän tavoittamisesta.
• Yleisavustusten seuranta alkaa 2018
Väliraportti
• Pyyntö tulee verkkoasiointiin helmikuun aikana.
• Palautettava 31.3.2017 mennessä verkkoasiointiin.
• Pyydetään kaikilta C-kohteilta, joilla on kolmas toimintavuosi
meneillään
• Voidaan lisäksi pyytää esim. pitkään jatkuneista hankkeista.
• Ohjelmilla oma raportointisykli, pyydetään joka vuosi.
• Seurantavastaavat analysoivat saadut väliraportit ja lähettävät
verkkoasioinnin kautta jokaisesta raportista erillisen palautteen
avustuksen saajalle.
Sisällölliset muutokset
• Olemme yhtenäistäneet raportointilomakkeita. Hankkeiden
väliraporttilomake muistuttaa jatkossa hyvin paljon TVS-lomaketta.
Jos oikein tarkkaan katsoo, ne ovat täysin samanlaisia. 
• Tiedot raportoidaan kahdelta vuodelta (2016 ja 2015) sekä toiminnan
sisällön että volyymin (osallistujamäärät, indikaattoritiedot,
vapaaehtoisten määrät, työntekijöiden määrä ja htv) osalta.
13.2.2017
14
Mihin kerättyä seurantatietoa
käytetään?
• Arvioimme avustuksen tarkoituksenmukaisuutta suhteessa
aikaansaatuihin tuloksiin ja vaikutuksiin sekä laatuun ja
laajuuteen.
• Hyödynnämme tietoa nostamalla esiin järjestöjen toimintaa
viestinnässä.
• Laadimme yhteenvetoja avustetusta toiminnasta ja
aikaansaaduista tuloksista.
• Edistämme omalta osaltamme hyvien käytäntöjen leviämistä
järjestökentällä.
13.2.2017
15
www.stea.fi/aineistopankki
13.2.2017
16
STEAn avustusten
hakeminen ja myöntäminen
STEAn toimintaa säätelevät
uudet säädökset
• Arpajaislaki (1047/2001)
• Valtionavustuksen myöntämisessä, käytössä ja valvonnassa
noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).
• Tarkempia säännöksiä valtionavustuslain soveltamisesta on
annettu valtioneuvoston asetuksella valtionavustuksista
yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseen (1552/2016) (Avustusasetus tai AvA).
• HUOM! Ennen vuotta 2017 myönnettyihin avustuksiin sovelletaan
myöntämisajankohdan säännöksiä (joiltain osin säännöksiä myös
takautuvasti voimaan)
Haku päällä
2017
18
Valtionavustuksen myöntämisen
yleiset edellytykset
(valtionavustuslaki 688/2001)
• Avustusta voidaan myöntää, jos:
1. tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä;
2. valtionavustuksen myöntäminen on perusteltua
valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden
kannalta;
3. valtionavustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena
valtionavustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä
valtionavustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan
laatu ja laajuus huomioon ottaen; sekä
4. valtionavustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan
muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa
vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa.
Haku päällä
2017
19
STEA-avustuksen myöntämisen
erityiset edellytykset (avustusasetus
1552/2016)
1. avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen
hakijan omat varat, hakijan määräysvallassa olevien taikka
hakijaan taloudellisesti tai toiminnallisesti kiinteässä yhteydessä
olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat ja
avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot huomioon ottaen;
2. avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen
hakijan muun kuin avustettavan toiminnan laatu ja
tuloksellisuus huomioon ottaen;
3. haettaessa investointiavustusta tai hankeavustusta on esitetty
riittävä selvitys hankkeen toiminnallisesta tai teknisestä
suunnitelmasta sekä avustuksen saajan edellytyksistä
rahoittaa hankkeen omarahoitusosuus ja käyttökulut; ja
4. avustus kohdistuu avustustoiminnan linjausten mukaisiin
tavoitealueisiin.
Haku päällä
2017
20
Valtionavustuksen määrä
• Avustus saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta
tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyden määrän, jos
muuta rahoitusta ei ole saatavilla (AvA 5 §).
• Valtionavustuslain 6 §:ssä on asetettu kaikki kustannukset
täysimääräisesti kattavan valtionavustuksen kielto eli saajalta
edellytetään yleensä jotain omarahoitusosuutta.
• Täysimääräinen avustaminen on mahdollista, mutta
valtioapuviranomaisen on pystyttävä esittämään ja
perustelemaan syyt selkeästi ja järkevästi.
• Arpajaislain osittaisuudistukseen liittyvässä hallituksen
esityksessä on kuitenkin säädetty seuraava poikkeus
valtioavustuslakiin:
• Avustus voi kattaa toiminnasta ja hankkeesta aiheutuvien
kokonaiskustannusten täyden määrän, jos muuta rahoitusta ei ole
saatavilla
 Tulee perustella hakemuksessa.
• Varakkailta järjestöiltä edellytetään omarahoitusosuutta kaikkien
avustuslajien osalta (yleisavustuksen osalta vaikuttaa tason
arviointiin)
Haku päällä
2017
21
Valtionavustuksen hakeminen
(AvA 6 §)
• Avustusta haetaan vuosittain avustuksen myöntämisvuotta
edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Uuteen
avustuskohteeseen haetaan avustusta kuitenkin avustuksen
myöntämisvuotta edeltävän vuoden toukokuun loppuun
mennessä.
• Haettaessa avustuksia vuosittaisen avustustenjaon lisäksi
erityisiin tarkoituksiin kuten avustusohjelmiin on avustusta
haettava sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittamaan päivään
mennessä.
 Tällä pyritään vastaamaan entistä joustavammin
ajankohtaisiin rahoitustarpeisiin.
Haku päällä
2017
22
Avustetun omaisuuden
käyttörajoitusehdot
• Jos avustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen ja
rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan, rakentamiseen tai
perusparannukseen, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muussa
kuin avustuspäätöksessä määrätyssä tarkoituksessa 20 vuotena
avustuksen myöntämisestä eikä omaisuuden omistus- tai
hallintaoikeutta saa luovuttaa tänä aikana toiselle (AvA 9.1 §)
• Muissa investointiavustuksissa valtionavustuslain mukaan
määräaika saa olla enintään 10 vuotta.
 STEA on asettanut tietojärjestelmä- ja
käyttöomaisuushankintojen osalta käyttörajoitusehdoksi
5 vuotta.
Haku päällä
2017
23
Selvitys avustuksen käytöstä
(Ava 17 §)
• Avustuksen saajan on avustuksen käyttövuotta seuraavan
toukokuun loppuun mennessä tehtävä kultakin
kalenterivuodelta selvitys avustuksen käytöstä.
• Aikaisemmin määräaika on ollut huhtikuun loppu.
• Jos avustuksia on käytetty yksittäiseen avustuskohteeseen
tilikauden aikana vähintään 100 000 euroa, on avustuksen saajan
lisäksi toimitettava tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä
tilikauden aikana, ellei avustuspäätöksestä muuta johdu
• Tähän saakka noudatettu 50.000 euron raja ehdotettiin
nostettavaksi 100.000 euroon. Lisäksi 100.000 euroa koskisi
yksittäistä avustusta eikä enää kaikkien avustusten
yhteismäärää.
• Aikaisempaa velvoitetta pidettiin tarpeettoman tiukkana ja
epätarkoituksenmukaisena.
• Raportin muoto ei muutu.
Haku päällä
2017
24
Avustuspäätöksen yleisehdot
ja rajoitukset
• Valtionavustuspäätöksestä, jolla valtionavustus myönnetään, tulee
käydä ilmi valtionavustuksen asianmukaisen käyttämisen sekä
valtionavustuksen saajan oikeuksien ja velvollisuuksien
selkeyden edellyttämällä tavalla:
• valtionavustuksen kohteena olevan toiminnan tai hankkeen
hyväksyttävät kustannukset (valtionavustuslaki 11 §)
• Korostetaan avustuksen saajan oikeusturvaa.
• Avustuspäätöksessä annetaan avustuslajikohtaiset yleisehdot ja
rajoitukset.
• Ehtoja on noudatettava ehdottomana.
• Yleisehdoissa ja rajoituksissa määrätään:
•
•
•
•
•
Avustuksen hyväksyttävästä käytöstä
Avustuksen käyttöajasta ja vanhenemisesta
Hyväksyttävistä kustannuksista
Kustannuksista, joita ei hyväksytä
Avustuksensaajan velvollisuuksista
• (mm. kilpailutusvelvollisuus, työajankäytön seuranta, toimitettavat
selvitykset STEAlle ja asiakasvalinnan periaatteet)
Haku päällä
2017
25
Avustushakemus avustuksen
myöntämisen ja käytön perustana
• Hakijan tulee antaa STEAlle oikeat ja riittävät tiedot
valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä muista
seikoista, joita valtionapuviranomainen tarvitsee hakemuksen
ratkaisemiseksi (valtionavustuslaki 10 §).
 Avustettavaksi haettava toiminta tulee kuvata riittävän
selkeästi avustushakemuksessa.
 Viranomainen ei voi myöntää avustusta toimintaan, jota
hakija ei ole avustushakemuksessaan esittänyt.
 Avustusvalmistelijan on pystyttävä tiivistämään olennaiset
tiedot hakemuksesta avustuspäätökseen.
 Avustushakemus ja sen perusteella tehty avustuspäätös
asettavat ehdot ja rajoitukset avustuksen hyväksyttävälle
käytölle.
Haku päällä
2017
26
Avustuslinjausten
toimeenpanosuunnitelma 20172018
13.2.2017
27
Avustuslinjausten
toimeenpanosuunnitelman vuodet
2017-2018
• Vuosi 2017
• lisäjako kolmeen Suomi100-avustusohjelmaan
• uusien ohjelmahankkeiden hakuaika 31.3.2017 mennessä
• avustukset maksuun kesän 2017 jälkeen
• Vuosi 2018
• uusien hankkeiden hakuaika 31.5.2017 mennessä
• jatkorahoitusta olemassa oleville avustuskohteille haetaan
30.9.2017 mennessä
• avustukset maksuun vuoden 2018 puolella
13.2.2017
28
Ihminen on tärkein
• On syytä pitää kirkkaana mielessä peruslähtökohta, että
järjestötoiminnan keskipisteenä ovat ne ihmiset, joiden
hyvinvoinnin edistämistä toiminnalla tavoitellaan.
• Ennaltaehkäisevä toiminta ja avun ja tuen tarjoaminen sitä
tarvitseville ovat järjestötoiminnan keskeisiä elementtejä.
• Tarjottava apu ja tuki tulee kohdentaa sitä tarvitseville.
13.2.2017
29
STEA vastaa ajankohtaisiin
haasteisiin
• Avustustoimintaa kehitetään siten, että se pystyy varmistamaan
järjestöjen rahoituksen pitkäjänteisyyden.
• Avustusjärjestelmän joustavuutta lisätään ja sen valmiuksia tukea
innovatiivisuutta vahvistetaan, jotta avustuksia voidaan aiempaa
joustavammin suunnata ajankohtaisiin haasteisiin ja kansalaisten
muuttuviin tarpeisiin.
• Myönnettävien avustusten lisäksi STEA tukee järjestötoiminnan
kehittämistä myös koulutuksen, neuvonnan ja ohjauksen sekä
viestinnän keinoin
• Esimerkiksi seurantaklinikat ja päivystyspuhelimet
13.2.2017
30
STEA kannustaa järjestöjä
uudistumaan
• STEA haluaa tukea ja kannustaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä
kehittämään aktiivisesti toimintojaan vastaamaan yhteiskunnan jatkuviin
muutoksiin ja yksilöiden muuttuviin tarpeisiin.
• Tämä koskee kaikkia STEAn avustamia toimintoja.
• STEA toimii järjestöjen kehittämiskumppanina.
• Jotta avustuksen myöntämisen yleiset ehdot toteutuvat, tulee avustuksen
hakijoiden panostaa omalta osaltaan:
• toimintaympäristön seuraamiseen sekä aktiiviseen muutostarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistamiseen,
• kohderyhmän osallistamiseen toiminnan sisältöjen suunnitteluun ja
kehittämiseen,
• toiminnan tavoitteellisuuteen ja konkreettisten tavoitteiden asettamiseen
hakemuksen kohteena olevalle toiminnalle,
• arvioivaan ja kehittävään työotteeseen ja
• yhteistyöhakuisuuteen sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden,
julkisen sektorin että yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.
13.2.2017
31
Taloudellisuus ja muiden
rahoituslähteiden hyödyntäminen
• Varojen taloudellinen käyttö ja
toiminnan läpinäkyvyys ovat
perusedellytyksiä avustusten
myöntämiselle.
• STEA kannustaa avustuksen
hakijoita hyödyntämään myös
muita kuin julkisia
rahoituslähteitä sekä
kehittämään omaa
varainhankintaansa.
13.2.2017
32
Järjestö-kunta -yhteistyöllä
pysyviä tuloksia
• STEA korostaa järjestöjen ja kuntien
välisen yhteistyön merkitystä.
• Yhteistyöllä varmistetaan, että
järjestötyö nivoutuu luontevalla
tavalla julkisrahoitteiseen
palvelujärjestelmään.
• Suunnitelmallinen yhteistyö luo
edellytykset kehittämistyön tulosten
hyödyntämiselle ja toimivien
käytäntöjen juurruttamiselle.
13.2.2017
33
13.2.2017
34
Järjestöjen toimintaedellytysten ja
perusrahoituksen turvaaminen
STEA suuntaa avustuksia toimintoihin, joilla edistetään aktiivista
kansalaistoimintaa.
• Uusia avustuksia myönnettäessä STEA painottaa toimintoja,
joissa
• kehitetään toimintaa ja kokeillaan uutta. Myös perustoiminnan
osana voi tehdä kehittämistyötä.
• kehitetään ja luodaan uudenlaista järjestötoimintaa käyttäen
hyväksi digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.
• STEA kannustaa keskusjärjestöjä ja liittoja hakemaan
pienimuotoisia avustuksia, joiden tavoitteena on turvata
vapaaehtoisuuden varassa toimivien pienten jäsenyhdistysten
järjestötoimintaa.
13.2.2017
35
Terveyden ja toimintakyvyn
edistäminen
STEA suuntaa avustuksia toimintoihin ja projekteihin, jotka edistävät
terveyttä, toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä suoriutumista.
Toiminnassa on huomioitava erityisesti:
• ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakyvyn vajeisiin
tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.
• riittävän varhaisen tuen avulla voidaan välttää myös
ongelmien kasautumista.
• Uusia avustuksia myönnettäessä STEA painottaa toimintoja,
joissa:
• hyödynnetään erilaista teknologiaa toimintakyvyn
edistämisessä.
• kehitetään uusia varhaisen tuen tapoja, joilla estetään
lääkkeiden ja alkoholin liiallista käyttöä
• tuetaan perheitä monimuotoisissa tilanteissa, esimerkiksi
erotilanteissa
13.2.2017
36
Erityisryhmien asumisen
tukeminen
STEA suuntaa avustuksia toimintoihin, joissa edistetään
erityisryhmien asumismahdollisuuksia ja -valmiuksia sekä
vähennetään asunnottomuutta.
STEA on sitoutunut valtakunnallisen asunnottomuusohjelman
toteuttamiseen järjestöjen rahoittamisen osalta erityisryhmien
asumisen edistämiseksi.
• Uusia avustuksia myönnettäessä STEA painottaa toimintoja,
joissa
• kehitetään erilaisia etsivän toiminnan muotoja, joiden avulla
järjestöt kykenevät ohjaamaan asumisen tukea tarvitsevat
ihmiset sekä järjestötoiminnan että julkisten palveluiden piiriin.
• Linjauskauden aikana toiminnallisten avustusten painopistettä
vahvistetaan investointien sijaan.
13.2.2017
37
Yhteisöllisyyden ja
osallistumismahdollisuuksien
edistäminen
STEA suuntaa avustuksia toimintoihin ja kehittämishankkeisiin, joilla
luodaan mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiseen, vahvempaan
osallisuuteen ja sosiaalisten taitojen vahvistumiseen.
• Uusia avustuksia myönnettäessä STEA painottaa toimintoja,
joissa
• kiinnitetään huomiota toiminnan saavutettavuuteen. Esim.
• erilaiset ympäristöt ja tilat, joissa ihmiset liikkuvat
• myös toiminnot voivat olla liikkuvia
• järjestötoiminta voidaan integroida muiden palveluiden kanssa
samoihin tiloihin
• järjestetään toimintaa muulloinkin kuin virka-aikaan:
esimerkiksi illalla, yöllä tai viikonloppuisin.
• lisätään eri kohderyhmien välistä yhteisöllisyyttä.
13.2.2017
38
Työelämäosallisuuden vahvistaminen
STEA suuntaa avustuksia toimintoihin, joiden
• tavoitteena on vahvistaa ihmisten työelämävalmiuksia
• kohderyhmänä ovat avoimille työmarkkinoille vaikeasti työllistyvät
• STEAn avustuksista ei ole mahdollista:
• maksaa työtoiminta-, työosuus- tai ahkeruusrahaa järjestötoimintaan
osallistuville
• rahoittaa toimintaa osana työllisyyspoliittisia toimenpiteitä.
• STEAn rahoittamia hankkeita voidaan toteuttaa työllisyyspoliittisten hankkeiden
rinnalla, ja asiakkaita voidaan ohjata niiden välillä.
• Uusia avustuksia myönnettäessä STEA painottaa toimintoja, joissa:
• tuetaan maahanmuuttajia heidän pyrkimyksissään kouluttautua ja työllistyä
uudessa elinympäristössä.
• kiinnitetään huomiota yhteistyöhön julkisen järjestelmän kanssa ja
toimenpideketjujen nivelkohtiin
• pyritään vaikuttamaan ikääntyvien työntekijöiden kokemaan ikäsyrjintään
työmarkkinoilla.
13.2.2017
39
Kriisiauttaminen ja arjen
turvallisuuden edistäminen
STEA suuntaa avustuksia toimintoihin, joissa
• tavoitteena on auttaa ja tukea ihmisiä elämän erilaisissa kriisitilanteissa
sekä ehkäistä arjen turvallisuutta uhkaavien ongelmien ja tapaturmien
syntyä
• järjestetään ja koordinoidaan vapaaehtoistyötä pelastuspalvelutyöhön
liittyen
• Uusia avustuksia myönnettäessä STEA painottaa toimintoja, joissa:
• autetaan kiusaamisen kohteiksi joutuneita henkilöitä ja tarjotaan välineitä
kiusaamisesta selviämiseen.
• tuetaan väkivallan kohteeksi joutuneita henkilöitä ja heidän
perheenjäseniään kokonaisvaltaisesti ja nivotaan järjestölähtöistä
auttamistyötä muihin palveluihin
• kehitetään järjestölähtöistä työtä seksuaalisen väkivallan uhrien
auttamiseksi ja väkivallan ja ahdistelun ennaltaehkäisemiseksi.
• kehitetään uudenlaisia, järjestölähtöisen auttamisen muotoja
kriisitilanteessa oleville turvapaikanhakijoille ja kotouttamisvaiheessa
oleville sekä heidän lähiyhteisöilleen. Avustuksia haettaessa on
kiinnitettävä huomio asiakaspolun toimivuuteen ja rahoittajatyönjakoon.
13.2.2017
40
Suomi 100 -avustusohjelmat
• Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden
vähentämiseksi
• Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn
parantamiseksi
• Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma
yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä
• Hakuaika on 20.2.-31.3.2017
• Hankkeet käynnistyvät kesällä 2017
13.2.2017
41
Teemarahoitus: huono-osaisuus
• Uusien hankkeiden hakuaika toukokuussa.
• Teemarahoituksen piiriin valitaan vuodelle 2018 yhteensä n. 20
hanketta.
• Hankkeen kohderyhmänä kaikkein huono-osaisimmat
• Huono-osaisilla on usein useampia ongelmia ja he kuuluvat
marginaalin marginaaliin
• Hankkeen tavoitteet voivat olla esim.:
• elämänhallinnan ja arjen taitojen parantuminen, huonoosaisuuden syvenemisen estäminen ja päätösvastuun
lisääminen omasta elämästä
• Hankkeissa voidaan luoda uusia toimintatapoja tai hyödyntää jo
olemassa olevia käytäntöjä.
• Verkotamme teemarahoituksen piiriin valittujen projektien toimijoita ja
nostamme hankkeiden toimintaa ja tuloksia esille omissa
viestintäkanavissamme.
13.2.2017
42
STEA-tuki osana ESRhankkeen rahoitusta 1/2
Lähtökohtia
• Tarkoituksena on helpottaa järjestöjen mahdollisuutta saada ESRrahoitusta
• Valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää
Euroopan yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä
valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää
(valtionavustuslaki 688/2001, 6§)
• STEAn avustusta voidaan myöntää ESR-hankkeen
omarahoitusosuudeksi, mikäli
• ESR-hanke täyttää STEA-avustusten myöntämisen kriteerit
• haettavan avustuskohteen sisältö on riittävän yhdenmukainen
ESR-hankkeen kanssa. Kyseeseen tulevat pääsääntöisesti ESRtoimintalinja 5:n hankkeet (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden
torjunta)
• Hakijan on selvitettävä rahoituksen yhteensopivuus ESR-hankkeen
myöntäjätaholta
13.2.2017
43
STEA-tuki osana ESR-hankkeen
rahoitusta 2/2
Mikäli ESR-rahoituksen myöntäjä hyväksyy STEA-avustuksen
omarahoitusosuutena:
• omarahoitusosuutta voidaan hakea STEAlta joko erillisenä
hankeavustuksena tai osana jotakin muuta toimintoa tai hanketta,
mikäli tämä on sisällön puolesta perusteltua
• haku STEAn normaaleina hakuaikoina:
• uutena avustuskohteena 31.5. mennessä
• omarahoitusosuus osana jo olemassa olevaa STEAavustuskohdetta 30.9. mennessä
• hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi, että
• avustusta tai sen osaa haetaan ESR-hankkeen
omarahoitukseksi
• mistä ESR-hanketta haetaan /on haettu
• mikä on ESR-hankkeen päätöksen oletettu aikataulu
13.2.2017
44
Seuraa STEAn viestintää:
www.stea.fi
Facebook: STEA
Twitter: @STEAtekoja
Sähköinen uutiskirje noin kerran kuussa -> tilaa
kirje sähköpostiisi STEAn verkkosivuilta.
13.2.2017
45
Yhteystiedot:
p. 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)
[email protected]
STEA, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki
STEA, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
13.2.2017
46
KIITOS!
13.2.2017
47