liitteineen

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN TAI
ALENTAMISEN PERIAATTEET 7.3.2017 ALKAEN
Perheen tulojen perusteella määrätty varhaiskasvatuksen asiakasmaksu jätetään perimättä
tai sitä alennetaan noudattaen alla selostettuja periaatteita.
Lakisääteinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perimättä jättäminen tai
alentaminen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 13 §:n mukaan varhaiskasvatuksesta määrätty
asiakasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen
vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman
tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai
perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997)
mukaisen toimeentulotuen myöntämistä.
Kela ohjeistaa perustoimeentulotukiasiakasta hakemaan varhaiskasvatusviranomaiselta
asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista ennen kuin se huomioi
varhaiskasvatusmaksun toimeentulotukilaskelmassa. Kelan tekemän
toimeentulotukilaskelman pohjalta varhaiskasvatusviranomainen tekee päätöksen
varhaiskasvatusmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta.
Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 4 §:n mukaan varhaiskasvatus on
maksutonta lastensuojelulaissa tarkoitettuna lapsen huoltona (avohuollon tukitoimi) sekä
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisena erityishuoltona silloin kun
varhaiskasvatus on mainittu lapsen erityishuolto-ohjelmassa.
Kunnan harkintaan perustuva varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perimättä
jättäminen tai alentaminen
Perheen tulojen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai
sitä voidaan alentaa myös tilanteissa, joissa toimeentulotuen saamisen edellytykset eivät
täyty. Kyse on tilanteesta, jossa perheen maksukyky on heikentynyt erityisen painavasta
syystä (esim. työttömyys). Tällainen syy ei sellaisenaan oikeuta asiakasmaksun perimättä
jättämiseen tai alentamiseen, vaan sillä tulee aina olla vaikutus perheen taloudelliseen
tilanteeseen.
Perheelle tehdään erillinen maksuvaralaskelma perheen taloudellisen tilanteen
arvioimiseksi. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa
elävät molempien alaikäiset lapset. Maksukyvyn laskentaperusteen lähtökohtana on
toimeentulotuen perusosan suuruinen euromäärä perheenjäsentä kohden.
Tuloina huomioidaan nettopalkat, kaikki Kelan maksamat etuudet (esim. työttömyysetuudet,
eläkkeet, elatusavut/elatustuet, asumistuki) sekä muut mahdolliset tulot. Menoina
huomioidaan mm. kohtuullinen vuokra tai yhtiövastike, kohtuullinen sähkö- ja vesimaksu,
asuntolainan ja opintolainan korot (ei kuitenkaan lainan lyhennyksiä) sekä seutulipun hinta.
Menoina ei huomioida mm. vakuutusmaksuja, kulutus- ja joustoluotoja, kiinteistö- ja
perintöveroja, oikeudenkäyntikuluja, takuusäätiön järjestelyluottoa eikä ulosottomaksuja ellei
perhe saa säännöllistä perustoimeentulotukea.
Mikäli maksuvaralaskelman perusteella perheen menot ovat tuloja suuremmat, on perhe
oikeutettu maksuhuojennukseen. Vaikka tulot ylittäisivät menot, on varhaiskasvatusmaksun
huojentaminen kokonaisharkinnan perusteella mahdollista, mikäli toimenpiteellä saadaan
perheen taloudellista tilannetta vakautettua ja mahdollinen toimeentulotuen tarve ehkäistyä.
Hakeminen ja päätöksenteko
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perimättä jättämistä ja alentamista tulee hakea
kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää päätöksentekoon tarvittavat tositteet perheen tuloista
ja menoista. Mikäli varhaiskasvatus toteutetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä
tai erityishuoltona, ei perheen tarvitse hakea maksuttomuutta erikseen.
Päätöksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta
tekee opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja Svenska rum -lautakunnan hyväksymän
varhaiskasvatuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan (ns. delegointipäätös) mukainen
viranhaltija.
Päätös tehdään määräajaksi, enintään vuodeksi kerrallaan. Pääsääntöisesti asiakasmaksun
perimättä jättäminen tai alentaminen myönnetään hakemuksen jättämiskuukauden alusta.
Huojennus voidaan myöntää takautuvasti hakemista edeltävältä kuukaudelta, mikäli
huojennuksen saamisen edellytykset ovat jo tuolloin täyttyneet. Sosiaalisten syiden johdosta
(esim. huoltajan yllättävä laitoshoito) maksualennus tai vapautus voidaan kuitenkin myöntää
enintään yhden vuoden ajalta takautuvasti.
Perheellä on velvollisuus ilmoittaa mahdollisista muutoksista tulotiedoissa kirjallisesti
liitteineen. Jos päätös asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta on perustunut
perheen antamiin virheellisiin tulotietoihin, päätös voidaan kumota ja asiakasmaksut periä
takautuvasti enintään vuoden ajalta.