null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 16. helmikuuta 2017
(OR. en)
6410/17
ADD 1
Toimielinten välinen asia:
2017/0020 (NLE)
COLAC 14
PVD 4
WTO 34
UD 35
EHDOTUS
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
8. helmikuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2017) 64 final – LIITE 1
Asia:
LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi EU–Meksikosekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston
päätöksen N:o 2/2000 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli
”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä
koskevan liitteen III muuttamiseen
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 64 final – LIITE 1.
Liite: COM(2017) 64 final – LIITE 1
6410/17 ADD 1
jk
DGC 1
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 8.2.2017
COM(2017) 64 final
ANNEX 1
LIITE
asiakirjaan
Ehdotus neuvoston päätökseksi
EU–Meksiko-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta 23
päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000
käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen
yhteistyön menetelmiä koskevan liitteen III muuttamiseen
FI
FI
LIITE
asiakirjaan
Ehdotus neuvoston päätökseksi
EU–Meksiko-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta 23
päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o
2/2000 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja
hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan liitteen III muuttamiseen
EU–MEKSIKO-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o X/XXXX,
annettu XX XXXXXX XXXX,
23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o
2/2000 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja
hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan liitteen III muuttamisesta
SEKAKOMITEA, joka
ottaa huomioon 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston
päätöksen N:o 2/2000, jäljempänä ’päätös N:o 2/2000’ ja sen liitteen III sekä erityisesti
sen 38 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III vahvistetaan sopimuspuolten alueelta peräisin
olevia tuotteita koskevat alkuperäsäännöt.
(2) Euroopan unionilla on Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan kanssa
tulliliitot, joiden perusteella Meksikosta peräisin olevat tavarat ovat oikeutettuja
etuuskohteluun silloin, kun ne viedään näihin kahteen maahan.
(3) On sovittu, että Meksiko hyväksyy Andorran ruhtinaskunnasta peräisin olevat
harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmään kuuluvat tuotteet sekä San Marinon
tasavallasta peräisin olevat harmonoidun järjestelmän 1–97 ryhmään kuuluvat
tuotteet päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III tarkoitettuina EU:n alkuperätuotteina.
(4) Päätöksen N:o 2/2000 liitteeseen III olisi lisättävä uusi lisäys VI, jotta kyseisiä
tuotteita voitaisiin niiden tuonnissa Meksikoon kohdella samalla tavalla kuin
Euroopan unionista peräisin olevia tuotteita ja jotta vahvistettaisiin säännökset,
jotka koskevat liitteen III soveltamista kyseisiin tuotteisiin.
(5) Sekakomitea hyväksyi XX päivänä XXkuuta 2017 päätöksen N:o 1/2017, jolla
jatketaan neljännen kerran tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen soveltamista
harmonoidun
järjestelmän nimikkeisiin 2914 ja 2915 kuuluviin
kemiallisiin tuotteisiin. Päätöksessä N:o
1/2017
säädettyä
jatkoaikaa
FI
2
FI
sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2019.
(6) On aiheellista jatkaa päätöksen N:o 1/2017 liitteessä I jatkettua tuotekohtaisten
alkuperäsääntöjen soveltamista pysyvästi, sillä ne ovat sopusoinnussa Meksikon ja
Euroopan unionin välisen sopimuksen nykyaikaistamisessa käytettävien
periaatteiden kanssa.
(7) Sen vuoksi EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitettä III olisi
muutettava,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
1 artikla
1. Muutetaan päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäys II tämän päätöksen liitteen I
mukaisesti.
2. Lisätään päätöksen N:o 2/2000 liitteeseen III uusi lisäys VI tämän päätöksen liitteen
II mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä
päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä tarkoitusta varten
tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.
Tehty XXXX XX XXXX 2017.
Sekakomitean puolesta
FI
3
FI
LIITE I
Korvataan päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäyksessä II olevat HS-nimikkeitä 2914 ja
2915 koskevat kohdat seuraavasti:
”HS-nimike
Tuotteen kuvaus
(1)
(2)
ex 2914
2915

diasetonialkoholi

metyyli-isobutyyliketoni

mesityylioksidi
Tyydyttyneet
asykliset
monokarboksyylihapot
sekä
niiden
anhydridit, halogenidit, peroksidit ja
peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- ja nitrosojohdannaiset, lukuun
ottamatta seuraavia:

etikkahappoanhydridi, etyyli- ja nbutyyliasetaatti, vinyyliasetaatti,
isopropyyli- ja metyyliamyyliasetaatti
sekä mono-, di- ja
trikloorietikkahapot, niiden suolat ja
esterit
Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa
alkuperäaseman
(3)
tai
(4)
Valmistus asetonista
Valmistus, jossa tapahtuu
kemiallinen reaktio*
Valmistus minkä tahansa
nimikkeen
aineksista.
Käytettyjen nimikkeen 2915 ja
2916
ainesten
arvo
ei
kuitenkaan saa ylittää 20 %:a
tuotteen vapaasti tehtaalla hinnasta
Valmistus, jossa kaikkien
käytettyjen ainesten arvo ei
ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
Valmistus minkä tahansa
nimikkeen
aineksista.
Käytettyjen nimikkeen 2916
ainesten arvo ei kuitenkaan
saa ylittää 20 %:a tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta
Valmistus, jossa tapahtuu
kemiallinen reaktio*
*
”Kemiallisella reaktiolla” tarkoitetaan (myös biokemiallista) prosessia, jossa
syntyy
uusi
molekyyli siten, että atomienväliset sidokset katkeavat ja muodostuu uusia sidoksia tai
atomien avaruusjärjestys molekyylissä muuttuu.
Seuraavat prosessit olisi jätettävä huomiotta alkuperäsääntöjä sovellettaessa:
a)
veteen tai muihin liuottimiin liuottaminen;
b)
liuottimien, myös liuotinveden, poistaminen; tai
c)
kideveden lisääminen tai poistaminen.
**
”Kemiallisella reaktiolla” tarkoitetaan (myös biokemiallista) prosessia, jossa
syntyy
uusi
molekyyli siten, että atomienväliset sidokset katkeavat ja muodostuu uusia sidoksia tai
atomien avaruusjärjestys molekyylissä muuttuu.
Seuraavat prosessit olisi jätettävä huomiotta alkuperäsääntöjä sovellettaessa:
a)
veteen tai muihin liuottimiin liuottaminen;
b)
liuottimien, myös liuotinveden, poistaminen; tai
c)
kideveden lisääminen tai poistaminen. ”
FI
4
FI
LIITE II
Lisätään päätöksen N:o 2/2000 liitteeseen III lisäys VI seuraavasti:
”Lisäys VI
ANDORRAN RUHTINASKUNTA JA SAN MARINON TASAVALTA
1. Meksiko hyväksyy Andorran ruhtinaskunnasta peräisin olevat harmonoidun
järjestelmän 25–97 ryhmään kuuluvat tuotteet soveltaen niihin samaa tullikohtelua
kuin Euroopan unionista tuotaviin Euroopan unionin alkuperätuotteisiin niin kauan
kuin 26 päivänä marraskuuta 1990 tehdyllä neuvoston päätöksellä 90/680/ETY 1
perustettu tulliliitto on voimassa.
2. Meksikosta peräisin oleviin harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmään kuuluviin
tuotteisiin sovelletaan niiden tuonnissa Andorraan samaa tullietuuskohtelua kuin
Euroopan unionissa niin kauan kuin 26 päivänä marraskuuta 1990 tehdyllä
neuvoston päätöksellä 90/680/ETY1 perustettu tulliliitto on voimassa.
3. Meksiko hyväksyy San Marinon tasavallasta peräisin olevat harmonoidun
järjestelmän 1–97 ryhmään kuuluvat tuotteet soveltaen niihin samaa tullikohtelua
kuin Euroopan unionista tuotaviin Euroopan unionin alkuperätuotteisiin niin kauan
kuin Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 tehty Euroopan talousyhteisön ja San
Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliittoa koskeva sopimus on voimassa.
4. Meksikosta peräisin oleviin harmonoidun järjestelmän 1–97 ryhmään kuuluviin
tuotteisiin sovelletaan niiden tuonnissa San Marinoon samaa tullietuuskohtelua kuin
Euroopan unionissa niin kauan kuin Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 tehty
Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliittoa koskeva
sopimus on voimassa.
5. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kauppaan sovelletaan soveltuvin osin
23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o
2/2000 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja
hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevaa liitettä III.
6. Viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on tehtävä merkintä ”Meksiko” sekä joko
”Andorran ruhtinaskunta” tai ”San Marinon tasavalta” EUR.1-tavaratodistuksen
2 kohtaan tai kauppalaskuilmoitukseen. Kyseinen merkintä on lisäksi tehtävä EUR.1tavaratodistuksen 4 kohtaan tai kauppalaskuilmoitukseen, kun kyseessä ovat
Andorran ruhtinaskunnan tai San Marinon tasavallan alkuperätuotteet.
7. Euroopan unioni lähettää Meksikolle näytteet EUR.1-tavaratodistuksista sekä
leimoista, joita Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan on määrä
käyttää, sekä tarkastamisesta vastaavien Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon
tasavallan viranomaisten osoitteet.
1
FI
Neuvoston päätös 90/680/ETY, tehty 26 päivänä marraskuuta 1990, Euroopan talousyhteisön ja
Andorran ruhtinaskunnan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (EYVL L 374, 31.12.1990, s.
13).
5
FI
8. Jos Andorran ruhtinaskunnan tai San Marinon tasavallan toimivaltainen julkinen
viranomainen ei noudata liitteen III määräyksiä, Meksiko voi viedä asian päätöksen
N:o 2/2000 17 artiklalla perustetun tulliyhteistyön ja alkuperäsääntöjen
erityiskomitean käsiteltäväksi, jotta asian ratkaisemiseksi määritetään asianomaiset
toimenpiteet.”
FI
6
FI