kiertokirje, kokoelmaan cirkulärsamling

LIITE
A
BIHANG A
POSTEJA LENNÄTINHALLITUKSEN
TILL
KIERTOKIRJE,
KOKOELMAAN
P O S T OCH TELEGRAFSTYRELSENS
CIRKULÄRSAMLING
1931
N:o 4
Muutoksia kansainvälisten puhelujen
taksaan.
Ändringar uti taxan för internationella
telefonsamtal.
(Syyskuu 1930.)
(September 1930.)
Sivu 11. Puhelujen suuntaaminen: Kaikki
tällä sivulla olevat ilmoitukset korvataan
eripainoksella N :o 1.
Sivu 24. Italia, taksataulukko: Sanat
»Vilkasliikenteisenä aikana (8— 2 1 )” muu­
tetaan seuraaviksi: Vilkasliikenteisenä ai­
kana (8— 19). Sanat »Vähäliikenteisenä ai­
kana (21— 8 )” muutetaan seuraaviksi: Vä­
häliikenteisenä aikana (19—8).
Sid. 11. Dirigering av samtal: Samtliga
uppgifter å denna sida ersättas med sär­
trycket N :o 1.
Sid. 24. Italien, taxetabellen: Orden
»Under trafikstark tid (8—211)” ändras
till följande: Under trafikstark tid (8— 19).
Orden »Under trafiksvag tid (21— 8 ) ”
ändras till följande; Under trafiksvag tid
(19—8 ).1
Muutoksia sähkösanomataksaan.
Ändringar i telegramtaxan.
(Huhtikuu 1930.)
(April 1930.)
Sivu 23. Indokiina, Ranskan: Lisätään:
via France TSF— Siam Frcs 3,50, Smk.
28:00.
Sivu 24. Iraq: Kaikki nykyiset ilmoituk­
set korvataan eripainoksella N :o 2.
Sivu 26. Malakka ja Malajivaltiot: Lisä­
tään : via France TSF— Siam Frcs 3,20,
Smk. 25:60.
Sivu 26. Persia: Maksut via Northern—
London—Eastern— Bombay muutetaan seu­
raaviksi :
a) Bushir Frcs 2,00, Smk. 16:00;
h) Bender Abbas Frcs 2,70, Smk. 21: 60;
c) Muut toimistot Frcs 2,00, Smk. 16:00.
Sid. 23. Indokina, Franska: Tillföres:
via France TSF— Siarn Frcs 3,50, Fmk
28:00.
Sid. 24. Iraq: Samtliga nuvarande upp­
gifter ersättas med särtryket N:o 2.
Sid. 26. Malaclca och Malajiska staterna:
Tillföres: via France TSF—Siarn Frcs 3,20,
Fmk 25:60.
Sid. 26. Persien: Avgifterna via Northern
—London— Fastern—Bombay ändras till
följande:
a) Bushir Frcs 2,00, Fmk 16:00;
b) Bender Abbas Frcs 2,70, Fmk 21:60;
c) Övriga stationer Frcs 2,00, Fmk
16 : 00.
Sidorna 27— 28 och 81— 82 ersättas med
de resp. nya sidorna tillhörande sär­
trycket N :o 3.
Sid. 58, Aruba samt sid. 59, Bonaire och
Curagao: Orden »via Haiti tai, eller New
York radio” strykas. Taxorna förbli oför­
ändrade.
Sivut 27— 28 ja 81— 82 vaihdetaan eri­
painokseen N :o 3 kuuluviin vastaaviin
uusiin sivuihin.
Sivu 58, Aruba sekä sivu 59, Bonaire ja
Curasao: Sanat »via Haiti tai, eller New
York radio” pyyhitään. Taksat pysyvät
muuttumattomina.
Hakemisto, sivut II, III ja V I :
pana mainittujen maiden kohdalla,
taan sivunumerot seuraaviksi:
Dominicaine, Rep. kts., se Dominikon tasavalta.................. 59,
Dominikon tasavalta .............. 59,
Haiti .......................................... 60,
Porto— Rico ............................. 62,
Alem­
muute­
82, 83;
82, 83;
82, 83;
82, 83.
Julkaistu helmikuun 21 päivänä 1931.
Uppslagsregister, sid. II, III och V I :
Sidonumrorna ändras betr. nedannämnda
länder till följande:
Dominicaine, Rép. kts., se Dominikon tasavalta................. 59, 82, 83;
Dominikanska Republiken . . . . 59, 82, 83;
Haiti .......................................... 60, 82, 83;
Porto—Rico ............................. 62, 82, 83.
Utgivet den 21 februari 1931.
Särtryck N:o 1.
Eripainos N :o 1.
Puhelujen suuntaaminen.
Dirigering av samtal.
Niistä Suomen B-, G- ja D-vyöhykkei­
siin kuuluvista asemista, joiden rajatarkas­
tusasema on Helsinki (kts. Suomen vyöhyketaulukko, sivut 14 ja 15) suunnataan pu­
helut Saksaan (lukuunottamatta Hampu­
riin ja sen kautta suunnattavaa liikennettä,
joka välitetään Helsingin—Hampurin väli­
sellä suoralla johdolla), Belgiaan, Lu­
xemburgiin, Sveitsiin, Italiaan, Tshekko­
slovakiaan, Itävaltaan, Unkariin, Puolaan,
Danzigiin, Argentiinaan, Brasiliaan, Chi­
leen ja Uruguayhin Helsingin ja Berliinin
välistä suoraa johtoa myöten. Niistä edellämainittuihin vyöhykkeisiin kuuluvista
puhelinasemista, joiden rajatarkastusasema
on Turku sekä A-vyöhykkeeseen kuuluvista
asemista suunnataan puhelut edellämainittuihin maihin Suomen ja Ruotsin välistä
kaapelia myöten Tukholman kautta. Puhe­
lut kaikista Suomen A-, B-, C- ja D-vyöhykkeisiin kuuluvista puhelinasemista Tans­
kaan, Alankomaihin, Ranskaan, Suurbritanniaan ja Pohjois-Irlantiin, Irlannin vapaa­
valtioon, Amerikan Yhdysvaltoihin, Kana­
daan, Kuhaan, Meksikkoon ja Australiaan
suunnataan Suomen ja Ruotsin välistä kaa­
pelia myöten Tukholman kautta.
Puhelut Suomen E-vyöhykkeestä kaikkiin
ylempänä lueteltuihin maihin suunnataan
Tornion—Haaparannan kautta.
Från de telefonstationer tillhörande zo­
nerna B, C och D i Finland, vilkas
gränskontrollstation är Helsingfors (se zon­
tabell för Finland, sid. 14 och 15) diri­
geras samtalen till Tyskland (med undantag
av trafiken till Hamburg och över Ham­
burg, som förmedlas längs direkta ledningen
Helsingfors—Hamburg), Belgien, Luxem­
burg, Schweiz, Italien, Tjeckoslovakien,
Österrike, Ungern, Polen, Danzig, Argen­
tina, Brasilien, Chile och Uruguay längs
direkt ledning mellan Helsingfors—Berlin.
Samtalen från till ovannämnda zoner
hörande telefonstationer, vilkas gräns­
kontrollstation är Åbo samt från stationerna
tillhörande zon A till de ovannämnda
länderna dirigeras över Stockholm medels
kabeln mellan Finland och Sverige. Sam­
talen från alla telefonstationer tillhörande
zonerna A, B, C och D i Finland till
Danmark, Nederländerna, Frankrike, Stor­
britannien och Nord-Irland, Irländska fri­
staten, Amerikas Förenta Stater, Kanada,
Kuba, Mexiko och Australien dirigeras över
Stockholm medels kabeln mellan Finland
och Sverige.
Samtalen från zon E i Finland till
alla ovanuppräknade länder dirigeras via
Tornio—H aparanda.
Särtryck N :o 2.
Eripainos N:o 2.
Iraq.
via Northern—London— Eastern—Bombay ..........
2,10
16:80
via Berlin—I n d o ........................................................
„ U. R. S. S.— I n d o .................................................
„ Northern—London—Marconi ............................
Ch. D. FS. TM. MP. Ouvert. X. 0— 24.
LC; arabian- ja englannink.; arabiska och engelska.
2,10
16:80
16:80
16:80
2,10
2,10
27 —
Särtryck N:o 3.
Eripainos N :o 3.
Sanamaksu
Ordavgift
Frcs
Sanamaksu
Ordavgift
Mk.
Persian lahden asemat — Persiska viken.
a) Bahrein
via Northern—London— Eastern—Bombay
2,60
2,61
20:80
2,61
20:88
via Northern—London— Eastern—Bombay
2,00
via Berlin— I n d o ...........................................
„ U. R. S. S — I n d o ...................................
Ch. D. FS. TM. MP. Ouvert. 0— 12.
LC; englannink.; engelska.
2,01
16:00!
16:08
16:08
via Berlin— I n d o ...........................................
„ U. R. S. S.—I n d o ...................................
20:88
b) Muut toimistot; Övriga stationer
2,01
Sarawak ......................................................................................... 4,98,5 39:88
Oh. D. FS. TM. MP. Ouvert.
L C ; englannink.; engelska.
Siam.
via Northern—London— Eastern—Moulmein ................... 12,40
via U. R. S. S.— Indo—Moulmein .................................
„ Berlin—Jndo—Moulmein .........................................
„ Northern—London—M arconi...................................
„ France TSF.................................................................
Ch. D. FS. TM. MP. Ouvert. 0—24.
L C ; englannin- ja siamink.; engelska och siamesiska.
2.40
2.40
2.40
2.40
[ 19:20
19:20
19:20
19:20
19:20
Sana- Sanamaksu maksu
OrdOrdavgift avgift
Frcs
Mk.
— 28 -
Sana- Sana- Sana- Sanamaksu maksu maksu maksu
■: f,
'■n
■n ;
■. :i :
Ord­
Ord­
Ord­
Ord­
avgift
Frcs
avgift
Mk.
avgift
Frcs
avgift
Mk.
Singapore.
via Northern— London— Eastern......................................... 3.50
via U. R. S. S.— I n d o ............................................................ 3,50
„ Berlin— -In d o.................................................................... 3*50
„ France TSFJ
— S ia m ........................................................ 3/20
Ch. I). FS. TM. MP. Ouvert. 0— 12.
LC; englannin- ja malajink.; engelska och malajiska.
Syyria ja Libanon
—
28:00
28:00
28:00
25:60
M
Syrien och Libanon.
via Northern—London— Eastern— Alexandria................. 2,03
via Northern— London— Marconi ....................................... 1,52
,, Radio France ............................................................ .... .. 1,52
Ch (käytetty saläkirjain- tai koodeavain on kuitenkin
pyynnöstä näytettävä Syyrian ja Libanonin lennätinviranomaisille tai jätettävä heidän huostaansa; den
använda chiffer- eller codenyckeln skall dock på be­
gäran framvisas för eller deponeras hos telegrafmyndigheterna i Syrien och Libanon). D. FS. TM.
MP. Ouvert. 0— 24.
LC; arabian-, englannin-, espanjan-, italian- ja turkink.;
arabiska, engelska, spanska, italienska och turkiska.
Timor (Portugalin; portugisiska) ......................................... 4,65
16:24
12:16
12:16
37:20
Ch. D. FS. TM. MP. Ouvert. X. (X P = 1 fr.). 0—24.
LC; portugalink.; portugisiska.
Sähkösanomat vastaanotetaan ainoastaan lähettäjän vas­
tuulla.
Telegram emottagas endast på avsändarens risk.
Transjordania
—
Transjordanien.
via Northern— London— Eastern—Alexandria ................ 1.93
via Radio France .......................................................
1,67
„ Northern— London— Marconi .............................................. 1*67
Ch. D. FS. TM. MP. X. 0—24,
L C ; englannink.; engelska.
f
15:44
13:36
13:36
- 81
NLT-sähkösanomat — NLT-telegram.
.
Sana- Alin SanaAlin
maksu maksu maksu maksu
Ordavgift avgift avgift ; avgift
Frcs
Mk.
Mk.
Frcs
|
Chile.
j .
, 1
a) Bahia Catalina, Bories, Huafo, Magallanes, Puerto
Natales, Puerto Porvenir, Punta Delgada Magallanes,
Punta Dungeness, Ra per, Rio Aysen, Rio Cisnes
. :
London—Eastern—Frutillar r a d io ..........
London—A t l1)— Frutillar r a d io ............
i
London—Marconi—Frutillar r a d io ..........
' via Northern
Göteborgradio— Frutillar radio ...............
Stavangerradio—Frutillar radio ..............
Radiar— Frutillar radio ...........................
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
25,20
25.20
25,20
25,20
25,20
25,20
10:08
10:08
10:08
10:08
10:08
10:08
201: 60
201:60
201: 60
201: 60
201: 60
201:60
b) Muut toimistot; Övriga stationer
f London— Eastern .......................................
London—A t l*) ..........................................
London—Marconi .......................................
via Northern
Göteborgradio .............................................
Stavangerradio ..........................................
Radiar .........................................................
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
21,20
21,20
21,20
21.20
21,20
21,20
8:48
8:48
8:48
8:48
8:48
8:48
169: 60
169: 60
169: 60
169: 80
169: 60
169: 60
London-—Eastern .......................................
London—A t l*) ..........................................
London—Marconi .......................................
Göteborgradio .............................................
Stavangerradio ............................................
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
21,20
21,20
21.20
21,20
21,20
8:48
8:48
8:48
8:48
8:48
169: 60
169: 60
169: 60
169: 60
169: 60
a) Tacna maa- alue; Tacna territoriet
London— Eastern .......................................
■
London—A tl*) ..........................................
via Northern j London-r-Marconi .......................................
Göteborgradio .............................................
Stavangerradio ............................................
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
21,20
21,20
21,20
21,20
21.20
8:48
8:48
8:48
8:48
8:48
169: 60'
169: 60
169: 60
169: 60
169: 60
b) Muut toimistot; Övriga stationer
f London— Eastern .......................................
| London—A t lx) ..........................................
via Northern \ London—Marconi .......................................
Göteborgradio .............................................
Stavangerradio ............................................
1,23
1,23
1,23
1,23
1.23
24,60
24,60
24,60
24,60
24,60
9:84
9:84
9:84
9:84
9:84
196: 80
196: 80
196: 80
196:80
196:80'
Paraguay.
via Northern
Peru.
0
Ei via Imperial ;,Ioke via Imperial.
— 82 a —
1
NLT-sähkösanomat. — NLT-telegram.
SanaSanaAlin
Alin
maksu maksu maksu maksu
Ord- Minimi­ Ord- Minimi­
avgift
avgift
avgift
avgift
Frcs
Frcs
Mk.
Mk.
Uruguay.
via Northern
London—Eastern .......................................
London— A tl1) ..........................................
London Marconi .......................................
Göteborgradio .............................................
Stavangerradio ............................................
Radiar .........................................................
25,20
25,20
25.20
25.20
25,20
25,20
1,26
1,26
1,26
1.26
1,26
1,26
10:08
10:08
10:08
10:08
10:08
10:08
201:
201:
201:
201:
201:
201:
60
60
60
60
60
60
*
Länsislntia.
—
Väst*Indien.
f Northern—London— Atl
) Göteborgradio
'
Dominikon tasavalta. — Dominikanska republiken (St. Domingo).
a) La Vega, Puerto Plata, Santiago de los Caballeros,
San Domingo, San Pedro de Macoris ......................... 1,25 25,00
b) La Romana ...................................................................... 1,675 33,50
c) Muut toimistot; Övriga stationer ................................. 1,425 28,50
1 0 : - 200: 13:40 268: — i
11:40 228: — 1
Haiti.
a) Cap Haitien, Port au P r in c e ......................................... 1,25 25,00
b) Muut toimistot; Övriga stationer ................................. 1,325 26,50
10: — 200: —
10:60 212: —
Kuba.
!
a) Havana . .
0,80
b) Muut toimistot; Övriga stationer ................................. 1,00
6:40 128: -
16,00
20,00
8 : - 160: —
a) Mayaguez, San Juan, Ponce ......................................... 1,075 21,50
b) Muut toimistot; Övriga stationer ................................. 1,125 22,50
8:60 172: —
9: — 180: -
Porto-Rico.
*) Ei via Imperial;
Icke via Imperial.
NLT-sähkösanomat. — NLT-telegram.
SanaSanaAlin
Alin
maksu maksu maksu maksu
Ord- Minimi- Ord- Minimiavgift avgift avgift avgift
Frcs
Frcs
Mk.
Mk.
Aasia. — Asien.
via Göteborgradio
Filippinit. — Filippinerna.
Manila .............................
Muihin paikkoihin Filippineillä voidaan NLT-sähkösanomia vastaanottaa samasta maksusta, mutta nämä sähkösano­
mat lähetetään postitse edelleen Manilasta ja tulee niissä
olla täydellisen postiosoitteen lisäksi sanat „Post Manila” .
Manilaan ovat rekisteröidyt osoitteet sallitut.
Till övriga orter på Filippinerna kunna NLT-telegram
mottagas enligt samma taxa, men vidaresändas dessa tele­
gram per post från Manila och skola desamma vara försedda
med fullständig postadress kompletterad med orden „Post
Manila” . Till Manila äro inregistrerade adresser tillåtna.
1,54
30,80 12:32 246: 40
— $0'C —
Sanamaksu
Ol davgift
Frcs
[ Alin
) maksu
! Minimiavgift
1 Frcs
SanaAlin
maksu maksu
Ord- Minimiavgift avgift
»Mk.
Mk.
I
Kuuluu posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjekokoelman liitteeseen A N:o 4 1931.
Hör tili post- och telegrafstyrelsens cirkulärsamlings bihang A N:o 4 1931.