kiertokirje. cirkulär* kokoelma samling 1931

POSTI» JA LENNÄTINH ALLITUKSEN
POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS
KIERTOKIRJE.
KOKOELMA
CIRKULÄR*
SAMLING
1931
N:o
131
Sisällys: N:o 131. Kiertokirje viran ja toimenhaltijain palkkausten vähentämisestä vuoden 1932
aikana.
Innehåll: N:o 131. Cirkulär angående minskning
av innehavarnas av tjänst och befattning avlö­
ningar under år 1932.
N :o 131.
N:o 131.
Kiertokirje
Cirkulär
viran- ja toimenhaltijain palkkausten vä­
hentämisestä vuoden 1932 aikana.
angående minskning av innehavarnas av
tjänst och befattning avlöningar under
år 1932.
Viran- ja toimenhaltijain palkkausten vä­
hentämisestä vuoden 1932 aikana joulukuun
22 päivänä 1931 annetulla lailla on säädetty
muun muassa seuraavaa:
Genom lag, angående minskning av inne­
havarnas av tjänst och befattning avlönin­
gar under år 1932, given den 22 december
1931 har stadgats bl. a. följande:
1 §•
Sellaiselta viran- ja toimenhaltijalta,
joka saa valtion viroista ja toimista suori­
tettavan palkkauksen perusteista 29 päi­
vänä joulukuuta 1923 annetussa laissa sää­
dettyä peruspalkkaa tai joka ulkomaisessa
edustuksessa palvelevain viran ja pysy­
väisen toimen haltijain palkkauksesta 11
päivänä joulukuuta 1926 annetun lain mu­
kaan saa peruspalkkaa ja paikalliskoroitusta taikka jolle valtionvaroista suori­
tetaan palkkaus hänen kanssaan tehdyn
sopimuksen perusteella, vähennetään palk­
kausta suoritettaessa viisi prosenttia pe­
ruspalkasta tai peruspalkan ja paikalliskoroituksen yhteisestä määrästä taikka sopi­
muksessa määrätystä palkasta, jos viranja toimenhaltija on perheellinen ja per­
heensä pääasiallinen elättäjä, mutta kym­
menen prosenttia sanotusta palkkauksesta,
jos hän on perheellinen olematta perheensä
pääasiallinen elättäjä tai jos hän on per­
heetön.
1 §■
Av sådan innehavare av tjänst eller be­
fattning, som uppbär i lagen den' 29 de­
cember 1923 om grunderna för avlöning i
statens tjänster och befattningar stadgad
grundlön, eller som jämlikt lagen den 11
december 1926 om vid utrikesrepresentationen anställda innehavares av tjänst och
fast befattning avlöning uppbär grundlön
och ortstillägg eller till vilken ur statsmedel
erlägges avlöning på grund av med honom
ingånget avtal, avdrages vid lönens utbe­
talande fem procent av grundlönen eller av
grundlönens och ortstilläggets samman­
lagda belopp eller av den i avtalet fast­
ställda lönen, om innehavare av tjänst eller
befattning har familj och är sin familjs
huvudsakliga försörj are, men tio procent
av sagda avlöning, om han har familj, utan
att vara sin familjs huvudsakliga försörjare, eller om han är utan familj.
4119 —31
2
Jos 1 momentissa mainitun viran- ja toi­
menhaltijan, joka on perheellinen ja per­
heensä pääasiallinen elättäjä, perus- tai so­
pimuspalkka on 15,600 markkaa pienempi,
hän saa nostaa 1 momentissa mainitun palk­
kauksensa vähentämättömänä.
Understiger i första momentet nämnd in­
nehavares av tjänst eller befattning, som
har familj och är sin familjs huvudsakliga
försörjare, grund- eller avtalslön 15,600
mark, får han uppbära sin i första momen­
tet nämnda avlöning oavkortad.
2 §.
2
3 S.
Valtiovarainministeriöllä on oikeus, ottaen
huomioon kussakin erikoistapauksessa esiin­
tyvät kohtuussyyt, määrätä, että sellaiselta
viran- ja toimenhaltijalta, jolta 1 §:n mu­
kaan menisi vähennystä kymmenen prosent­
tia, vähennetään ainoastaan viisi prosenttia
sanotussa pykälässä tarkoitetusta palkasta.
3 §. .
Statsrådet är berättigat att, med beak­
tande av i varje särskilt fall förekommande
billighetsskäl, bestämma, att för sådan inne­
havare av tjänst eller befattning, för vilken
enligt 1 § minskningen vore tio procent, av­
drages endast fem procent av den i sagda
paragraf avsedda lönen.
4
Tarkemmat määräykset tämän lain täy­
täntöönpanosta annetaan asetuksella.
4 §.
Närmare bestämmelser om verkställighe­
ten av denna lag utfärdas genom förord­
ning.
5 §.
5 §■
Denna lag är gällande under år 1932.
Tämä laki on voimassa vuoden 1982.
Joulukuun 22 päivänä 1931 annetulla
asetuksella, joka sisältää tarkemmat mää­
räykset viran- ja toimenhaltijain palkkaus­
ten vähentämisestä vuoden 1932 aikana 22
päivänä joulukuuta 1931 annetun lain täy­
täntöönpanosta on säädetty muun muassa
seuraavaa:
Genom förordning, innefattande närmare
bestämmelser om verkställighet av lagen
den 22 december angående minskning av
innehavarnas av tjänst och befattning av­
löningar under år 1932, given den 22 decem­
ber 1931 har stadgats bl. a. följande:
1 §.
Viran- ja toimenhaltijain palkkausten
vähentämisestä vuoden 1932 aikana 22 päi­
vänä joulukuuta 1931 annetussa laissa sää­
detty vähennys pidätetään kuukausittain
palkkausta suoritettaessa.
1 §•
I lagen den 22 december 1931, angående
minskning av innehavarnas av tjänst och
befattning avlöningar under år 1932, stad­
gat avdrag innehålles månatligen vid av­
löningens utbetalande.
2 §.
*
2
§.
3
3 §.
Palkkausten vähentämisestä säädettyjä
määräyksiä on noudatettava silloinkin kun
virka tai toimi on avoinna ja sitä hoitaa
viransijainen sekä myöskin palkkiotoimiin
nähden.
3 §.
Bestämmelserna angående minskning av
avlöningarna skola lända till efterrättelse
även där tjänst eller befattning är vakant
och bestrides av vikarie samt jämväl med
avseende å arvodesbefattning.
4 §.
Palkkausta suoritettaessa pidätetyillä pe­
ruspalkkojen, paikalliskorotusten ja sopi­
muksella määrättyjen palkkojen vähennys­
ten määrillä samoinkuin ylä- ja alakansa­
koulun opettajien valtiolta tulevasta pal­
kasta ja palkkiotoimista suoritettavista
palkkioista tehtävien vähennysten määrillä
on hyvitettävä tulo- ja menoarvion vas­
taavaa tulomomenttia.
4 §.
De avdrag, vilka innehållits å grundlö­
nerna, ortstilläggen och de på grund av
avtal fastställda lönerna, så ock från lärare
vid högre eller lägre folkskola tillkom­
mande statslön samt från arvode i arvodes­
befattning skola gottskrivas motsvarande
inkomstmoment i statsförslaget.
5 §.
Kun osa peruspalkasta pidätetään palk­
kasäästönä leski- ja orpokassalle, on vähen­
nys kuitenkin laskettava koko perus­
palkasta.
5 §.
Där del av grundlön innehålles i lönebesparing till änke- och pupillkassa, skall
avdraget likväl beräknas för hela grund­
lönen.
6 §.
Viran- tai toimenhaltija, joka haluaa
saada sellaisen edun kuin viran- ja toimenhaltijain palkkausten vähentämisestä anne­
tun lain 3 §:ssä edellytetään, jättäköön
tätä tarkoittavan hakemuksensa tarpeelli­
sine selvityksineen esimiehelleen tai viras­
toon, jossa hän palvelee, ja tulee esimiehen
tai viraston se oman lausuntonsa kera sää­
detyssä järjestyksessä valtiovarainministe­
riölle toimittaa.
6 §.
Önskar innehavare av tjänst eller befatt­
ning komma i åtnjutande av sådan förmån,
som i 3 § av lagen angående minskning av
innehavarnas av tjänst och befattning av­
löningar förutsättes, skall ansökan därom
jämte nödig utredning ingivas till hans
förman eller det ämbetsverk där han tjänst­
gör, och bör förmannen eller ämbetsverket
befordra ansökningen jämte eget utlåtande
i stadgad ordning till finansministeriet.
.7 $.
Tarpeen vaatiessa antakoon valtiovarain­
ministeriö tarkempia ohjeita tämän asetuk­
sen sovelluttamisesta.
7 §.
Vid behov må finansministeriet meddela
närmare anvisningar beträffande denna för­
ordnings tillämpning.
8 §.
Tämä asetus on voimassa vuoden 1932.
8 §.
Denna förordning är gällande under år
1932.
4
Edelläolevan johdosta on posti- ja lennätinhallitus tänään yleisistunnossa tapahtu­
neessa esittelyssä määrännyt että palkkausta
suoritettaessa pidätettävien vähennysten
määrät ovat huomattavat palkkausluettelossa (lom. N :o 17, 17 a ja 17 b) siihen
palkkauksen saajan virkaa tai tointa ja nimeä varten varatun sarekkeen edelle varat­
tavassa otsakkein „Palkkausten vähennyk­
set” varustettavassa sarekkeessa. Tämän
sarekkeen loppusumma on merkittävä toimi­
paikan asianomaisen kuukauden kuukausi­
raportin vastattavaan otsakkeen „Viran- ja
toimenhaltijain peruspalkkain tilapäinen
vähennys” kohdalle.
I
anledning härav har post- och telegraf­
styrelsen vid denna dag i plenum skedd
föredragning förordnat att de avdrag, vilka
skola innehållas vid utbetalning av avlö­
ningarna, skola observeras i avlöningslängden (blank. N :o 17, 17 a och 17 b) uti en
kolumn, som för detta ändamål skall reser­
veras före den för avlöningstagarens tjänst
eller befattning och namn avsedda kolum­
nen och förses med rubrik „Minskning av
avlöningar” . Slutsumman i denna kolumn
skall under rubrik „Tillfällig sänkning av
innehavarenas av tjänster och befattningar
grundlöner” antecknas uti anstaltens månadsrapports debet för behörig månad.
Tämä ilmoitetaan toimipaikoille täten
tiedoksi ja noudatettavaksi. Helsingissä,
joulukuun 23 päivänä 1931.
Detta varder anstalterna till kännedom
och iakttagande härigenom meddelat. Helsingfoi's den 23 december 1931.
G. E. F. Albrecht.
John Palmgren.