kiertokir3ekokoelma

P OS T I - J A L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N
K I E R TO KI R 3E KO K OE L MA
1963
N:o 137
N :o 137.
Kiertokirje
ylimääräisten toimien ja viransijaisuuksien julistamisesta haettaviksi.
Posti- ja lennätinhallitus julistaa haetta­
viksi seuraavat ylimääräiset toimet ja viran­
sijaisuudet :
kiinteistötoimistossa
9. yksi ensimmäisen kirjurin viran viran­
sijaisuus ja
A. Ylimääräiset toimet
linjahallinnon
postitehtävissä:
Vampulan posti- ja lennätintoimistossa
10. yksi 3 luokan toimistonhoitajan viran
viransijaisuus sekä
Posti- ja l e n n ä t i n l a i t o k s e n
linjahallinnon
postitehtävissä:
Kannonkosken posti- ja lennätintoimistossa
1. yksi ylimääräinen 4 luokan toimiston­
hoitajan toimi,
Kuopion posti- ja lennätinkonttorissa
2. yksi ylimääräinen ensimmäisen kirjurin
toimi,
puhelintehtävissä :
Mikkelin posti- ja lennätinkonttorissa
3. yksi ylimääräinen toisen puhelinvälittä­
jän toimi,
radiot ehtävissä:
Vaasan radioasemalla
4. yksi ylimääräinen puhelinmestarin ap.
toimi ja
autovarikontehtävissä:
Kajaanin posti- ja lennätinkonttorissa
5. yksi ylimääräinen vanhemman auton­
asentajan toimii.
B. Viransijaisuudet
Posti- ja l e n n ä t i n h a l l i t uksen
postiosastossa
6. yksi osastosihteerin viran viransijaisuus,
hankintaosastossa
7. yksi 2 palkkaluokan teknikon viran vi­
ransijaisuus,
radio-osastossa
8. yksi kirjanpitäjän viran viransijaisuus,
8787— « 3 /5
radiotehtävissä:
ltelsinqin radioasemalla
11. kaksi 1 palkkaluokan radiosähköttäjän
viran viransijaisuutta ja
12. kaksi 2 palkkaluokan radiosähköttäjän
viran viransijaisuutta, asemapaikkoina tois­
taiseksi Keimola.
Hakuaika päättyy marraskuun 5 päivänä
1963 klo 12.00. Hakemukset on osoitettava
posti- ja lennätinhallitukselle ja toimitettava
1.— 6-kohtien hakemukset kansliaosastolle, 7kohdan hankintaosastolle, 8-, 11— 12-kohtien
radio-osastolle, 9-kohdan kiinteistötoimistolle
ja 10-kohdan postiosastolle. Postitse makse­
tussa kirjeessä lähetettävä hakemus katsotaan
annetuksi posti- ja lennätinhallitukselle mää­
räaikana, jos hakemuksen sisältävä postilä­
hetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta
osoitetoimipaikkaan on annettu posti- ja len­
nätinhallitukselle viimeistään edellä mainitun
määräajan viimeisenä päivänä.
Hakija, jolla on nimittämiskirja peruspalk­
kaiseen virkaan tai toimeen, voidaan määrätä
vain virkaatoimittavana hoitamaan härm­
äläistä ylimääräistä tointa, ellei hakija sa­
malla pyydä eroa peruspalkkaisesta virastaan
tai toimestaan.
2
Samalla hakemuksella älköön haettako eri
toimipaikoissa eikä myöskään samassa toimi-
paikassa olevia erilaatuisia ylimääräisiä toi
mia tai viransijaisuuksia.
Helsingissä, lokakuun 22 päivänä 1963.
Posti- ja lennätinhallituksen puolesta:
Toimistopäällikkö Martti Mäenpää.
H elsin k i 1963.
V a ltio n e u v o sto n k irja p a in o