kierto kirjekokoelma

POSTI- JA L E N NÄ TI N H AL LI T UK S EN
1969
KIERTO KIRJEKOKOELMA
No 156
N:o 156
Kiertokirje
tilapäisestä erikoisleimasta
POST I - JA LENNÄTINMUSEO
POST-OCH TELEGRAFMUSEET
S S V ENSK FIL A T E L I
S
Ruotsin postimuseon erikoisnäyttelyn erikoisnäyttelyn erikoisleima”, riittävin pos­
johdosta järjestetään posti- ja lennätinmu- timerkein varustettuina tai riittävän posti­
seoon (Tehtaankatu 21, Helsinki 15) ajaksi maksun seuraamina, mieluimmin kirjattuna
28—30. 11. 1969 tilapäinen postitoimipaik­ lähetyksenä posti- ja lennätinhallituksen
ka, johon jätetyt kirjelähetykset leimataan postimerkkeilyjaokseen, os. Postilokero
ylläolevalla erikoisleimalla.
10654, Helsinki 10, mihin niiden on saavut­
Muilla paikkakunnilla asuvat, jotka ha­ tava viimeistään 26. 11. 1969 kuluessa.
luavat, että heidän lähetyksensä leimataan Mainittu jaos huolehtii näiden lähetysten
ko. erikoisleimalla, voivat lähettää ne etu­ leimaamisesta erikoisleimalla ja palauttami­
käteen suljettuina eri koteloon, jonka pääl­ sesta tai edelleen lähettämisestä.
lyksessä on merkintä ”Ruotsin postimuseon
Helsingissä marraskuun 3 päivänä 1969.
Pääjohtajan estyneenä ollessa:
Johtaja M. Honkasalo
Vt. johtaja Mauri Kajo
1 6 3 4 2 —6 9 / 1 7
Postiasemille jakelu n:o 54.