null

13.2.2017
B8-0146/1
Tarkistus 1
Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo,
Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato,
Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, Laura Ferrara
EFDD-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
PPE, ECR, ALDE
EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen
B8-0146/2017
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
Päätöslauselmaesitys
Tarkistus
F. ottaa huomioon neuvotteluiden tulosten
osoittavan, että sen 8. kesäkuuta 2011
annetussa päätöslauselmassa esitetyt
ensisijaiset tavoitteet on otettu huomioon;
F. ottaa huomioon neuvotteluiden tulosten
osoittavan, että sen 8. kesäkuuta 2011
annetussa päätöslauselmassa esitetyt
ensisijaiset tavoitteet on otettu huomioon
lukuun ottamatta kulttuurin, koulutuksen,
kansallisen puolustuksen ja
kansanterveyden kaltaisten herkkien
alojen jättämistä investointeja koskevien
määräysten ulkopuolelle ja yhtä
kunnianhimoisen lähestymistavan
soveltamista kestävään kehitykseen sekä
täytäntöönpanomekanismiin;
Or. en
AM\1117306FI.docx
FI
PE598.472v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen
FI
13.2.2017
B8-0146/2
Tarkistus 2
Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo,
Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato,
Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, Laura Ferrara
EFDD-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
PPE, ECR, ALDE
EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen
B8-0146/2017
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale
Päätöslauselmaesitys
Tarkistus
G. ottaa huomioon, että CETA-neuvottelut
käynnistettiin vuonna 2009 kaikkien
jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymien
valtuuksien pohjalta;
G. ottaa huomioon, että CETA-neuvottelut
käynnistettiin vuonna 2009 kaikkien
jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymien
valtuuksien pohjalta ja niitä on käyty
salassa siihen asti, kun sopimuksen
oikeudellinen hienosäätö alkoi;
Or. en
AM\1117306FI.docx
FI
PE598.472v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen
FI
13.2.2017
B8-0146/3
Tarkistus 3
Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo,
Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato,
Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, Laura Ferrara
EFDD-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
PPE, ECR, ALDE
EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen
B8-0146/2017
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)
Päätöslauselmaesitys
Tarkistus
G a. ottaa huomioon, että eri
hallintotasoilla toimivilla
parlamentaarikoilla Atlantin molemmin
puolin sekä kansalaisyhteiskunnalla,
toimittajilla, tutkijoilla ja kansalaisilla ei
ole täysiä mahdollisuuksia tutustua
keskeisiin neuvotteluasiakirjoihin, mikä
on johtanut puutteisiin demokraattisen
osallistumisen kannalta;
Or. en
AM\1117306FI.docx
FI
PE598.472v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen
FI
13.2.2017
B8-0146/4
Tarkistus 4
Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo,
Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato,
Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, Laura Ferrara
EFDD-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
PPE, ECR, ALDE
EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen
B8-0146/2017
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)
Päätöslauselmaesitys
Tarkistus
H a. toteaa, että CETA ei sisällä pkyrityksiä koskevaa lukua;
Or. en
AM\1117306FI.docx
FI
PE598.472v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen
FI
13.2.2017
B8-0146/5
Tarkistus 5
Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo,
Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato,
Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, Laura Ferrara
EFDD-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
PPE, ECR, ALDE
EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen
B8-0146/2017
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale
Päätöslauselmaesitys
K. ottaa huomioon, että sen jälkeen kun
kansalaisyhteiskunta ja Euroopan
parlamentti olivat tuoneet esille sijoittajan
ja valtion väliseen riitojenratkaisuun
(ISDS) liittyviä huolenaiheita,
sopimuspuolet sopivat sen poistamisesta
tekstistä ja sen korvaamisesta uudella
investointeja koskevan riitojenratkaisun
mallilla eli
investointituomioistuinjärjestelmällä
(ICS);
Tarkistus
K. ottaa huomioon, että huolimatta siitä,
että kansalaisyhteiskunta ja Euroopan
parlamentti olivat tuoneet esille sijoittajan
ja valtion väliseen riitojenratkaisuun
(ISDS) ja
investointituomioistuinjärjestelmään
(ICS) liittyviä huolenaiheita,
sopimuspuolet pitivät silti molemmat
tekstissä;
Or. en
AM\1117306FI.docx
FI
PE598.472v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen
FI
13.2.2017
B8-0146/6
Tarkistus 6
Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo,
Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato,
Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, Laura Ferrara
EFDD-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
PPE, ECR, ALDE
EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen
B8-0146/2017
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)
Päätöslauselmaesitys
Tarkistus
N a. katsoo, että on yhä epävarmuutta
CETAn yhteensopivuudesta EU:n
perussopimusten kanssa eikä se selviä
Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa
2/15 koskevalla tulevalla lausunnolla,
joka koskee EU:n ja Singaporen välisen
vapaakauppasopimuksen
toimivaltakysymyksiä;
Or. en
AM\1117306FI.docx
FI
PE598.472v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen
FI
13.2.2017
B8-0146/7
Tarkistus 7
Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo,
Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato,
Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, Laura Ferrara
EFDD-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
PPE, ECR, ALDE
EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen
B8-0146/2017
Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys
Tarkistus
1 a. ei hyväksy CETAn tekemistä;
Or. en
AM\1117306FI.docx
FI
PE598.472v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen
FI
13.2.2017
B8-0146/8
Tarkistus 8
Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo,
Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato,
Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, Laura Ferrara
EFDD-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
PPE, ECR, ALDE
EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen
B8-0146/2017
Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys
Tarkistus
1 b. pitää valitettavana sitä, että terveys- ja
kasvinsuojelutoimien, kuten
muuntogeenisiä organismeja ja
hormoninaudanlihaa koskevien toimien,
vastaavuuden määritelmää koskevasta
liitteestä 5D sopiminen jätetään
myöhäisempään ajankohtaan;
Or. en
AM\1117306FI.docx
FI
PE598.472v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen
FI
13.2.2017
B8-0146/9
Tarkistus 9
Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo,
Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato,
Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, Laura Ferrara
EFDD-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
PPE, ECR, ALDE
EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen
B8-0146/2017
Päätöslauselmaesitys
9 kohta
Päätöslauselmaesitys
9. korostaa kaupan ja kestävän kehityksen
merkitystä CETA-sopimuksessa sekä
sopimuspuolten yhteisessä tulkitsevassa
välineessä antamia asiaan liittyviä
sitoumuksia sopimuksen määräysten
vahvistamiseksi;
Tarkistus
9. korostaa kaupan ja kestävän kehityksen
merkitystä CETA-sopimuksessa sekä
sopimuspuolten yhteisessä tulkitsevassa
välineessä antamia asiaan liittyviä
sitoumuksia sopimuksen määräysten
vahvistamiseksi; ehdottaa, että komissio
tekee CETA-sekakomiteassa aloitteen
keskusteluista, jotka koskevat seuraavia
toimia kauppaa, kestävää kehitystä sekä
terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien
määräysten täytäntöönpanon
varmistamiseksi;
Or. en
AM\1117306FI.docx
FI
PE598.472v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen
FI