Ukkini Vinski

 Ukkini Vinski
Ukkini Vinski asuu korttelissa, jossa sukupolvet sekoittuvat. Ukki asui sellaisessa myös pienenä poikana ja muistaa vielä menneen maailman sekä kaapunnin vanhat umpipihat, joilla lapset ja aikuiset,
vanhuksetkin, olivat ja elivät sulassa sovussa. Nyt ukki katselee asunnostaan modernia versiota sukupolvien elämät yhdistävästä korttelista. Ukin naapuritaloissa asuu lapsiperheitä ja opiskelijoita ja
aikuisia pariskuntia. On siellä omanikäisiäkin, jotka asuvat omien lastensa yläkerrassa. Ukki asuu
senioritalossa, johon saa palveluita kukin tarpeensa mukaan. Onpa mukava mennä tarpeen mukaan
pihan poikki vanhaan puutaloon palvelujen ääreen. Toisaalta on mukava katsella omalta parvekkeelta hienoja taloja tai kaikessa rauhassa istuskella pihalla kivenheiton päässä torilta muiden ihmisten
eloa ja oloa seuraillen. Niin lähellä ja silti rauhassa saa ukki olla, elämän keskellä, monipuolisen ja
elävän kaupunkikorttelin keskellä. Ukkini Vinski on onnellinen.
Perusajatus
Ehdotuksen kortteli koostuu kolmesta osasta. Ne liittyvät kukin viihtyisään kaksitasoiseen pihaan. Puistokadun varren uudisrakennus täydentää kaupunkirakenteen aukon modernilla kaksikerroksisella rivitalolla. Torikadun ja Hatsalankadun kulman kerrostalo muovaa katutilaa ja rajaa kansipihan pohjois‐ ja itäreunaa. Suojeltavien puutalo‐
jen ja Hatsalankadun uudisrakennuksen rajaama piha muistuttaa vanhasta ja tarjoaa palveluille suojaisan keitaan. Uudisrakentaminen on modernia, mutta sisältää selkeitä viitteitä ympäröiviin läntisen ruutukaavan rakennuksiin. Kaupunkikuva ja liittyminen kaupunkirakenteeseen
Ehdotus on luonteeltaan kaupunkirakennetta täydentävä. Puistokadun itäreunan puutalorivin mittakaavaa nou‐
dattava moderni kaupunkirivitalo liittää Puistokoulusta alkavan puurakennusten rivin Voiportin ja Pikku Pietarin Torikujan rakennusryhmään kontrastisen modernilla tavalla. Vahvasti nykyhetkeen tarttuvat ja kuitenkin lähira‐
kennushistoriasta ammentavat myös Torikadun ja Hatsalankadun varren kerrostalot. Torikadun luonne muuttuu välittäväksi linkiksi ydinkeskustan rakennuksien sekä Puistokadun ja Sairaalakadun vanhempien lamellirakennus‐
ten välille. Korttelin uudisrakentamisen mittakaava huomioi säilyvät Kauppakadun varren puutalot ja jättää niille arvoisensa roolin korttelikokonaisuudessa ja tutussa kaupunkikuvassa. Arkkitehtuuri
Uusi on uutta ja vanha säilyy vanhana. Uudisrakentaminen ei ujostele vanhojen rakennusten keskellä, eikä koeta naamioitua tai piiloutua. Vahvat värit, nykyaikaiset materiaalit ja sisätilojen toiminnallisuutta peilaava reilu ikkuna‐
aukotus sijoittavat rakennukset vahvasti aikaansa. Julkisivut ovat Puistokadun puolella puuta; joko maalattuna leveänä vaakapaneelina tai käsittelemättömänä lehtikuusipaneelina. Lehtikuusipaneeli toistuu myös harjakattois‐
ten osien julkisivumateriaalina, missä vahva kontrasti mustien rapattujen päätyjen kanssa antaa korttelille oman erityisen persoonan. Rapatut oranssinruskeat uudisosat toistuvat pihan ympärillä ja sitovat kokonaisuutta yhteen suojaavaksi korttelikehäksi. Toiminnallisuus
Suurin osa esitetystä laajuudesta on asuntorakentamista eri muodoissaan. Ehdotuksen teeman mukaisesti kortte‐
lissa on perheasuntoja, pienasuntoja, elinkaariasuntoja sekä senioriasuntoja. Kaikkien asukasryhmien elämät lo‐
mittuvat luontevaksi yhdessäoloksi. Torikadun ja Hatsalankadun kulmaukseen on osoitettu liiketila, joka olisi luon‐
teva liiketoiminnalle, johon liittyy näyttelytoiminta ja jonne varta vasten tullaan; esim. kiinteistövälitys, galleria, erikoistuotekauppa tai erilainen palveluliiketoiminta. Suojeltavien rakennusten tuleva käyttö on ajateltu yksityi‐
seksi sosiaalisektorin palveluliiketoiminnaksi, joko senioriasumiseen liittyviksi tukipalveluiksi ja/tai lasten päiväko‐
titoiminnaksi. Vaihtoehtoisesti ne voidaan osoittaa asumiskäyttöön. Ekologia
Pysäköintihallissa huomioidaan sähköautojen latauspisteet. Yhtenä mahdollisuutena liikkumisvaihtojen monipuo‐
listamisessa varustaudutaan taloyhtiöiden yhteiskäyttöisiin varattaviin sähköautoihin. Polkupyörille varataan väljät säilytys‐ ja huoltotilat, jolloin autolla liikkumisen tarve edelleen vähenee. Harjakattoiste
H
en rakennustten etelän ja lännen suunntaisilla lappeilla varaudu
utaan aurinkooenergian hyyödyntämiseen esimerkiksi lä
e
ämpimän ved
den tuotanno
on tai kiinteisstösähkön tarpeisiin. Alem
mpaan pihaaan liittyen on esitetty toteeu‐
tettavaksi korrttelin huleveesien viivytykkseen tarkoittettu kosteikkopuutarha. Vanhoja puiita pyritään ssäilyttämään. Yhteisöllisy
Y
yys
Vahvana teem
V
mana ehdotu
uksessa on erri sukupolvieen kohtaamin
nen ja siitä se
euraava luonntainen yhteisöllisyys. Eri‐‐
tyyyppisten asumisratkaisu
ujen limittäm
minen ja yhdisstäminen tuo
ovat eri ikäpo
olvet ja erilaiisissa tilanteiissa elävät ih‐
miset lähelle m
toisiaan. Sam
malla se vahvvistaa halua oosallistua, ollla kontaktissa ja välittää m
muista. Asunnot
A
Rivitalo R
Puistokadun v
P
varren rivitalloon on sijoittettu tilavia pperheasuntoja. Pienet kaupunkipihat ja niihin avautuvat oleskke‐
lu
utilat tarjoavvat asumismaahdollisuuden jota Kuopioon keskustasssa ei vielä olle. Suora käyynti omasta aasunnosta pyy‐
säköintihalliin
n on ylellisyytttä siinä misssä aivan torinn kupeessa asuminenkin. Elinkaariasun
E
not Torikadun var
T
rren kerrostaaloasunnot o
ovat enimmä kseen kompakteja kaupu
unkikoteja. PPihan puolelle on sijoitetttu elinkaariasun
e
toja, jotka on
n suunniteltu
u mukautum
maan muuntuviin elämänttilanteisiin suukupolvien kierrossa. Lapsi‐
perheille ne o
p
ovat kaksikerrroksisia avarria koteja joisssa teinit voivvat vallata om
malla sisäänkkäynnillä olevan yläkerran. Omien lasten
O
muuttaessaa muualle voi sukulaisper heen opiskellija asua yläkerrassa melkkein kuin omassaan tai ku
un laapset tarvitseevat oman tilavamman asunnon, voi kenties yksin
n jäänyt isä ta
ai äiti asettuaa yläkerran p
pikkuasuntoo
on. Senioriasunno
S
ot Hatsalankadu
H
un varren ja p
puutalojen pihan puoleiseet asunnot o
ovat ikääntyvän väestön ttarpeiden mu
ukaisia. Esteeet‐
tömyys, turvaallisuus ja yhtteisöllisyys korostuvat tavvanomaiseen
n kerrostaloa
asumiseen veerrattuna. Assunnoissa ei pääsääntöise
p
sti ole huoneeistosaunoja, vaan ullakkkokerrokseen
n on sijoitettu
u yhteiset vä ljät saunatilaat, tarvittaesssa vaikka koko k
v
korttelin asukkkaiden käytttöön. Pihat
P
Korttelissa on
K
n kaksi erillisttä toisiinsa liittyvää pihaaa. Alempi piha vanhojen rrakennusten edustalla on
n puistomainen alue lapsille ja
a
a ikääntyneille. Uudisrake
ennusten raj aama piha raakennetaan pysäköintihaallin kannelle. Sinne on huoltoajoyhte
h
eys Torikadun ja Puistokaadun kulmastta ja kävely‐yyhteys rakennuksen ali Toorikadulta se
ekä seremonial‐
linen porrasyhteys Hatsalankadulta. Piha‐alueella on laaja laitu
urimainen lavvakansi, johoon liittyy olesskelukatos, hiekkaleikkipa
h
aikat, kevyitää leikkivarustteita sekä silm
mäniloksi kivvikkopuutarha ja allasistuttuksia. Kadut
K
Kansipihan ja
K
Torikadun liittymässä on
n pieni puisti kko, joka puuistutuksinee
en täydentäää Puistokadu
un bulevardi‐
maisuutta. To
m
orikadun luon
nne on ehdo
otuksessa esittetty muutetttavaksi ränn
nikatujen parrannussuunnitelmassa esi‐
tettyyn suunttaan. Pintarakenteet, istu
utukset ja pyssäköintijärjesstelyt sekä ka
adun uusi linnjaus tekevät Torikadusta rauhallisen vaaihtoehtoreittin ja miellytttävän pyöräi lyväylän torilta Puistokad
dulle ja edelleeen Niiralaan
n tai Saaristo
o‐
kaupunkiin. H
k
Hatsalankadu
ulla säilytetäään huolto‐ ja pysäköintiliikenne sen m
molemmilla ppuolilla oleville pihoille. Saa‐
malla kuitenk
m
kin estetään kkaturakenteilla läpiajoliikkenne Kauppakadulle ja T
Tulliportinkaddulle. Osa Haatsalankadusta muutetaan ja
m
alankulkualueeeksi. Toteutettav
T
vuus ja vaih
heistaminen
n
Rakentamine
R
n voi tapahtua kerralla m
mutta todennnäköisesti vaiiheistettuna. Vaiheistamiinen voidaan
n toteuttaa eri öintihallin to
tavoin. Pysäkö
oteutus voidaaan tehdä myyös vaiheittaain, jolloin ajo
o halliin voidaaan osoittaa tilapäistä reeit‐
oin toteuttaaa viimeisenä.. tiä pitkin. Puisstokadun varrren rivitalokkokonaisuus on todennäkköisesti helpo
Runkoraken
R
nteet ja materiaalit
Asuinrakennu
A
usten runkoratkaisut ovatt perinteisiä ja varmoiksi koettuja ratkaisuja. Runkkorakenteena on paikallaa valettu tai sei
v
inäelementeeistä koottu b
betonirunko. Ulkoseinärakenteena on
n kerrostaloisssa lämpörap
ppaus paikalla tehtynä tai yh
hdistettynä eelementtitote
eutukseen. LLehtikuusijulkkisivu on kuorirakenne, joonka taustasssa on palamaa‐
ton kivirakentteinen ulkoseeinä. Puistokkadun rivitaloo sekä kerrosstalojen parvvekkeiden tauustapinnat jaa parve‐
kesäleiköt ova
k
at maalattuaa puuta. Pysääköintikansi oon suunnitelttu pääosin elementtirakeenteiseksi. Tilastot T
brutto‐‐m2 kerross‐m2 Puistokatu P
710 500
Torikatu T
2600 2400
0 Hatsalankat
H
u 1600 1300
0 Autohalli A
1455 ‐ Yhteensä Y
6365 4200
0 Pysäköinti o
P
on mitoitettu seuraavassti: 1ap/as Puistokatu ‐
P
Torikatu ‐ 2a
T
ap/3as Hatsalankat
H
0kem2 u – 1ap/200
hsto‐‐m2 liike‐‐m2 as‐lkm ap‐‐lkm pp
p‐lkm 4600 18200 9455 ‐
‐
100
0 ‐
‐
5
36
24
‐
39 9 10
0 30
0 20
0 70
0 32255 100
0 65
39 9 13
30