Bilag C1 Løsningsbeskrivelse for Udbudsområde 1

Bilag C1
Løsningsbeskrivelse
for
Udbudsområde 1
Udsatte borgere i Kgs.Enghave/Sydhavnen og Vesterbro
1
1. Oplysninger om tilbudsgiver
For konsortier: Tilbudsgiverens virksomhedsnavn er den for konsortiet befuldmægtigedes virksomhed.
Tilbudsgivers
virksomhedsnavn
Adresse
Postnr.
By
Navn på kontaktperson
Telefonnr. for kontaktperson
2. Løsningsbeskrive
2.1 Vejledning til løsningsbeskrivelse
Løsningsbeskrivelsen skal være i overensstemmelse med kravspecifikationen (bilag A1).
Kravspecifikationen A1 er udformet således, at det er op til tilbudsgiver at beskrive nærmere, hvordan kravene til indsatsen konkret omsættes til praksis, herunder hvordan de indgår og anvendes i forhold til borgerne.
Løsningsbeskrivelser vil blive vurderet ud fra tildelingskriterierne, jf. Udbudsbetingelserne, kap. 6.
Løsningsbeskrivelserne må maksimalt fylde 20 sider sammenlagt (én side er 2.400 anslag inkl. mellemrum).
Løsningsbeskrivelser skal holdes kortfattet og konsistent i anvendelse af navne og/eller begreber. Det er i
den sammenhæng også hensigtsmæssigt ved henvisning til ikke-gængse begreber, -teorier m.v. at uddybe,
hvad der menes hermed, første gang begreb, teori og/eller forfatter angives, f.eks. i form af en fodnote.
Derudover opfordres der til, at når der refereres til et redskab i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at der
henvises til relevant kapitel eller paragraf i loven, f.eks. ”Virksomhedspraktik, LAB kap. 11”.
Alle elementer i indsatsen skal være beskæftigelsesrettede.
Såfremt tilbudsgiver efterfølgende tildeles en kontrakt, vil tilbudsgivers Løsningsbeskrivelse indgå i kontrakten som bilag. Tilbudsgiver vil derfor være forpligtiget til at udføre sin opgave i overensstemmelse med den
afgivne Løsningsbeskrivelse.
Tilbudsgiver kan ikke give flere forskellige tilbudsforslag for Udbudsområde 1. Derimod kan Løsningsbeskrivelsen indeholde mange forskellige aktiviteter.
Der kan ikke gives alternative tilbud (dvs. mere end én Løsningsbeskrivelse) eller tages nogle former for
forbehold over for det i udbudsmaterialet anførte. Løsningsbeskrivelser, der omfatter forbehold og/eller alternative tilbud, vil blive betragtet som ukonditionsmæssige.
Det indskærpes, at det er tilbudsgivers pligt at sikre, at deres tilbud for borgerne kontinuerligt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og de af Københavns Kommune fastsatte politiske målsætninger og
retningslinjer for servicen til borgerne
2
2.2 Løsningsbeskrivelse
2.2.1 Specificering af målgruppe
2.2.2 Formål med indsatsen
3
4
2.2.3 Forløbsbeskrivelse, herunder aktivitetsplan samt metoder og redskaber.
5
2.2.3.1 Priser for udbudsområde 1, Udsatte borgere i Kgs. Enghave/Sydhavnen og Vesterbro
Se bilag B1 for nærmere instruks. Der skal angives en timepris for forløb på i alt 12 timer pr. uge
Udbudsområde 1
Timepris
DKK
12 timer pr. uge
Min. 70
6
Max 110
___ DKK pr. time