Makrokommentar Danmark

Makrokommentar
Danmark
15.02.2017
Relaterede publikationer:
Update dansk økonomi,
februar
Økonomisk Oversigt, september 2016
Flot afslutning på 2016 i dansk økonomi
Dansk økonomi voksede med 0,4 procent, fra tredje til fjerde kvartal 2016. Dermed sluttede dansk økonomi 2016 af på fin maner på vækstfronten. Det sætter en streg under, at
opsvinget i dansk økonomi fortsat lever i bedste velgående. I hele 2016 voksede dansk
økonomi dog med relativt beskedne 1,1 procent. Den beskedne årsvækst skal dog primært tilskrives en svag afslutning på 2015. Hvis man måler væksten fra fjerde kvartal
2015 til fjerde kvartal 2016 er den nemlig på mere markante 1,9 procent.
Væksten i fjerde kvartal af 2016 sikrer, at dansk økonomi voksede i alle årets kvartaler. Det er
faktisk en sjældenhed i dansk økonomi, for udover 2013 skal vi helt tilbage til 2004 for at finde
et år med vækst i alle årets kvartaler. På trods af den solide kvartalsmæssige udvikling landede væksten i 2016 på beskedne 1,1 procent, og det er faktisk lavere end væksten i både
2014 og 2015. Alligevel var det dog en spids bedre end vores prognose fra september og dermed en positiv overraskelse.
Figur 1: Årlige gennemsnitlige vækstrater i dansk BNP
4%
4%
2%
2%
0%
0%
-2%
-2%
-4%
-4%
-6%
-6%
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Kilde: Thomson Reuters Datastream
Men som nævnt skyldes den svage vækst i store træk teknik. Dansk økonomi var nemlig midlertidigt i bakgear i slutningen af 2015 og det gav et rigtig skidt afsæt ind i 2016. Måler man
derimod væksten fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016, lander væksten på 1,9 procent.
Det minder væsentlig mere om decideret opsvingstempo.
Dagens tal er den første opgørelse af væksten i dansk økonomi i fjerde kvartal af 2016. Vi har
derfor kun fået tal for BNP-udviklingen og kender ikke de underliggende komponenter i nationalregnskabet. Man skal derfor også huske, at dagens tal er behæftet med en større usikkerhed end normalt.
De fleste indikatorer antyder dog, at væksten i fjerde kvartal var bredt funderet. Særligt privatforbruget ser ud til at være kommet op i gear efter et sløjt tredje kvartal, men også eksporten
Denne analyse er udarbejdet af:
Søren V. Kristensen
Makroøkonom
tlf. +45 74 37 44 71
[email protected]
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
1/2
og investeringerne ser ud til at trække i den rigtige retning. Med til historien hører dog, at en
voksende import lægger en dæmper på vækstbidraget fra vores handel med udlandet.
Hvis man kigger i krystalkuglen er vi grundlæggende ganske positive på dansk økonomi. Privatforbruget vil nemlig fortsat være understøttet af et arbejdsmarked, der kræver flere hænder, mens eksporten vil nyde gavn af en svag euro og et tiltagende globalt opsving. Det kan
man lægge oveni det fine afsæt, som dansk økonomi har fået på 2017 og så har man en
cocktail, der sagtens kan nå de vækstniveauer vi så i både 2014 og 2015 og måske endda en
anelse højere.
Vi kommer med vores nye prognose for dansk økonomi i marts, og det kan bestemt ikke udelukkes at vores nuværende vækstskøn for 2017 på 1,3 procent bliver opjusteret en anelse.
Samtidig kommer vi med vores første skøn på væksten i dansk økonomi i 2018.
Dette materiale henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet
på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller
beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Eventuelle anbefalinger i materialet er udtryk for bankens forventninger på grundlag af markedsmæssige forhold, men er ikke baseret på fundamentale analytiske
forhold. Materialet kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som
pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er
baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om
den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover. Hvis det finansielle instrument handles i en anden valuta end danske kroner, er der endvidere en risiko for, at
valutakursudsving kan medføre højere eller lavere afkast.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Banken kan forinden udbredelsen af materialet have handlet på baggrund af dette.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
2/2