Program for Øvre Suså Vandløbslaugs Generalforsamling 2017

Øvre Suså Vandløbslaug indbyder hermed til
Generalforsamling i Herlufmagle Hallen.
Torsdag den 2. marts 2017
Kl. 18.00 til 19.00 : Spisning (gratis for medlemmer).
Kl. 19.00 til 19.50 : Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne:










Velkomst ved formand.
Valg af dirigent og referent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Indkomne forslag behandles.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse og suppleanter:
På valg er; Erik Larsen (modtager genvalg)
Finn Laustsen (modtager genvalg)
Niels Henrik Andersen (modtager genvalg)
Peter Kristensen (modtager genvalg)
Peter Kiær (modtager genvalg)
Valg af revisorer og suppleant:
På valg er; Jørgen Mortensen (modtager genvalg)
Lars Andersen (modtager genvalg)
Suppleant Torben Jensen (modtager genvalg)
Eventuelt og debat.
Kl. 19.50 til 20.00:
Kaffe pause.
Kl. 20.00 til 20.20 :
Opmåling/vandafledning og Øvre Susås regulativer.
v. Charlotte Weber og Søren Madsen, Næstved Kommune.
Kl. 20.20 til 20.50:
Suså’ens betydning for jordbrugets indtjening efter
2018. v. Erik Blegmand Hansen, Gefion.
Kl. 20.50 til 21.05:
Perspektiver/muligheder af et Samlet datasystem for
Suså’ens opland. v. Jacob Gudbjerg, HydroInform.
Kl. 21.05:
Medlemmerne har ordet;
Kritik/ønsker til ålaugets arbejde. Afslutning.
www.susaalaug.dk