6186/17 ADD 1 ipj DGC 2A Hermed følger til delegationerne

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 10. februar 2017
(OR. en)
6186/17
ADD 1
CH 24
AELE 24
AGRI 69
MI 118
UD 27
FL 4
WTO 31
IND 33
GAF 8
FØLGESKRIVELSE
fra:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for
Europa-Kommissionen
modtaget:
til:
16. januar 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den
Europæiske Union
Komm. dok. nr.:
C(2017) 74 final - BILAG 1
Vedr.:
BILAG til Kommissionens afgørelse om godkendelse på Den Europæiske
Unions vegne af en ændring af tabel III og tabel IV, litra b), i protokol nr. 2
til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og
Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede
landbrugsprodukter
Hermed følger til delegationerne dokument - C(2017) 74 final - BILAG 1.
Bilag: C(2017) 74 final - BILAG 1
6186/17 ADD 1
ipj
DGC 2A
DA
EUROPAKOMMISSIONEN
Bruxelles, den 16.1.2017
C(2017) 74 final
ANNEX 1
BILAG
til
Kommissionens afgørelse
om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring af tabel III og tabel IV,
litra b), i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om
forarbejdede landbrugsprodukter
DA
DA
BILAG
Udkast til AFGØRELSE Nr. .../2017 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMITÉ EUSCHWEIZ
af … 2017
om ændring af tabel II, III og tabel IV, litra b), i protokol nr. 2 til overenskomsten
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt
angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter
DEN BLANDEDE KOMITÉ —
under henvisning til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og
Schweiz, undertegnet i Bruxelles den 22. juli 1972 1, i det følgende benævnt
"overenskomsten", ændret ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det
Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten for så vidt angår bestemmelserne om
forarbejdede landbrugsprodukter 2, undertegnet i Luxembourg den 26. oktober 2004, og
protokol nr. 2 hertil, særlig artikel 7, og
som erindrer om, at den reviderede protokol nr. 2 blev indgået med henblik på at forbedre den
gensidige markedsadgang for forarbejdede landbrugsprodukter,
som henviser til de betænkeligheder, der blev rejst af Unionen ved den blandede komités 61.
møde den 3. december 2015,
som mener, at det er hensigtsmæssigt at foretage en teknisk tilpasning vedrørende
fastsættelsen af basisbeløbene i tabel IV, litra b), i protokol nr. 2 ved at øge den rabat, der
anvendes på forskellene i referencepriserne for at fastsætte basisbeløbene, fra 15 til 18,5
procent,
som mener, at denne tekniske tilpasning løser EU's betænkeligheder vedrørende
opretholdelsen af de kontraherende parters relative præferencemarginer, jf. artikel 5, stk. 3, i
protokol nr. 2, og at den er i overensstemmelse med aftalens overordnede mål om harmonisk
at udvikle handelen mellem de kontraherende parter,
som bemærker, at de kontraherende parter har til hensigt fortsat at overholde deres respektive
forpligtelser i henhold til protokol nr. 2, særlig at gennemføre revisionen i artikel 5, stk. 2 og
3, mindst en gang om året i overensstemmelse med protokollens mål,
som tager følgende i betragtning:
(1)
Tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten indeholder lister over de produkter,
som protokollen finder anvendelse på. Alle varer henhørende under HS-position
2202.90 falder ind under anvendelsesområdet for protokol nr. 2, undtagen frugt- eller
grøntsagssafter fortyndet med vand eller tilsat kulsyre. Forskelle i fortolkningen af
1
EFT L 300 af 31.12.1972, s. 189.
EUT L 23 af 26.1.2005, s. 19.
2
DA
2
DA
definitionen af frugt- og grøntsagssafter fortyndet med vand eller tilsat kulsyre, har
medført uensartede klassificeringer.
(2)
Beskrivelsen af varerne henhørende under HS-position 2202.90, som er undtaget fra
protokollens anvendelsesområde, bør derfor præciseres i tabel II.
(3)
Med henblik på gennemførelsen af protokol nr. 2 til overenskomsten er der fastsat
hjemmemarkedsreferencepriser for de kontraherende parter.
(4)
Der er sket ændringer i de faktiske priser på de kontraherende parters
hjemmemarkeder for råvarer, for hvilke der anvendes prisudligningsforanstaltninger.
(5)
Det er derfor nødvendigt at ajourføre de referencepriser og beløb, som er anført i tabel
III og tabel IV, litra b), i protokol nr. 2, —
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
I protokol nr. 2 til overenskomsten foretages følgende ændringer:
a)
Tabel II ændres som anført i bilag I til nærværende afgørelse.
b)
Tabel III erstattes af teksten i bilag II til denne afgørelse.
c)
Tabel IV, litra b), erstattes af teksten i bilag III til denne afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den 1. marts 2017 og anvendes fra den dato.
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende den 1. marts 2017.
Udfærdiget i xx, den … 2017,
På den blandede komités vegne
Formand
DA
3
DA
BILAG I
I tabel II affattes teksten for HS-position 2202 således:
"HSkode
Varebeskrivelse
2202
Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller
aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter
henhørende under pos. 2009:
.10
- Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller
aromatiseret
.91
- Alkoholfrit øl
.99
- Andre varer:
ex .99
DA
- - Andre varer end grøntsags- eller frugtsafter henhørende under position 2002 og 2009 og
blandinger heraf, tilsat kulsyre eller fortyndet med vand eller vandige udtræk af te, urter,
kaffe eller maté, og i andre tilfælde end med indhold af mælkebestanddele henhørende
under position 0401 og 0402"
4
DA
BILAG II
"TABEL III
EU's og Schweiz' hjemmemarkedsreferencepriser
Artikel 4, stk. 1
Landbrugsråvarer
Schweiz'
EU's
Anvendes i Schweiz
Anvendes i EU
hjemmemarkedsrefer hjemmemarkedsrefer
Forskellen mellem Forskellen mellem
encepris
encepris
Schweiz' og
Schweiz' og
EU's referencepris EU's referencepris
CHF pr. 100 kg
CHF pr. 100 kg
netto
netto
CHF pr. 100 kg
EUR pr. 100 kg
netto
netto
Blød hvede
52,10
18,37
33,75
0,00
Hård hvede
-
-
1,20
0,00
Rug
42,75
16,35
26,40
0,00
Byg
-
-
-
-
Majs
-
-
-
-
Mel af blød hvede
90,40
40,20
50,20
0,00
Sødmælkspulver
585,00
261,37
323,65
0,00
Skummetmælkspulver
396,20
195,08
201,10
0,00
1 010,90
368,10
642,80
0,00
Hvidt sukker
-
-
-
-
Æg
-
-
38,00
0,00
43,25
17,66
25,60
0,00
-
-
170,00
0,00"
Smør
Friske kartofler
Vegetabilske fedtstoffer
DA
Artikel 3, stk. 3
5
DA
BILAG III
TABEL IV
"b) Følgende basisbeløb for landbrugsråvarer tages i betragtning ved beregningen af
landbrugselementerne:
Basisbeløb anvendt i Schweiz
Artikel 3, stk. 2
Basisbeløb anvendt i EU
Artikel 4, stk. 2
CHF pr. 100 kg netto
EUR pr. 100 kg netto
Blød hvede
27,20
0,00
Hård hvede
1,00
0,00
Rug
20,95
0,00
Byg
-
-
Majs
-
-
Mel af blød hvede
40,90
0,00
Sødmælkspulver
262,65
0,00
Skummetmælkspulver
163,90
0,00
Smør
523,90
0,00
-
-
Æg
30,95
0,00
Friske kartofler
19,90
0,00
Vegetabilske fedtstoffer
138,55
0,00"
Landbrugsråvarer
Hvidt sukker
DA
6
DA