Magasinet Kvalitet 1-2017

TROMPET
01/17
ERFARINGER MED DEN
NYE ISO 9001:2015
ISO
9001:2015
DFK konference
Torsdag den 2. marts 2017
Hotel Storebælt, Nyborg
Side 15
Kvalitetshåndbogen skal ud af ISOlation
– ”Team Daarbak” hiver Kvalitetshåndbogen ud af ISOlation
Side 06
Certificeringen gav det
afgørende skub
– Standarder og processer er rygraden
Side 10
DFK i nyt universitetssamarbejde
– til gavn for DFKs medlemmer, SDU
og danske virksomheder generelt.
Side 22
indhold
03
06
10
|
DFK ÅRSBERETNING 2016
|
KVALITETSHÅNDBOGEN SKAL UD AF ISOLATION
|
CERTIFICERINGEN GAV DET AFGØRENDE SKUB
01/17
Af Formand for DFK Ib Orlamundt
Interview med kundeservicechef Heidi Hansen, Mogens Daarbak A/S
HØR M
E
KONFE RE PÅ
R
2. MAR ENCEN
TS 201
7
Interview med kvalitetschef Hanne Eschricht Frandsen og
administrerende direktør Henrik Dahl Jeppesen, DEAS A/S
Af Jesper Trampe Kommunikation
15
17
18
|
DFK KONFERENCE TORSDAG DEN 2. MARTS 2017
|
GENERALFORSAMLING
2. MARTS 2017
|
UDVIKLING AF LEDELSESSYSTEMER VED GABRIEL A/S GIVER STOR STRATEGISK VÆRDI
22
|
DFK I NYT UNIVERSITETSSAMARBEJDE,
DER SKAL ØGE KVALITETEN I DANSKE VIRKSOMHEDER
25
26
|
HVORDAN SIKRER DU KVALITET I LEVERANCER?
|
DEN NYE ISO 9001 MEDFØRER STORE ÆNDRINGER
”Erfaringer med den nye ISO 9001:2015” Afholdes på hotel Storebælt, Nyborg.
Af bestyrelsesformand Jørgen K. Jacobsen, Gabriel A/S og
konsulent Anders Chr. Haahr, Milestone Pro ApS.
Af Annemette Schultz Jørgensen, freelancejournalist
DFK Konference på hotel Storebælt Nyborg torsdag den 1. juni 2017
Interview med Quality & Environment Manager Henrik Rudolf, Brunata a/s
og chefkonsulent Niels Madelung, Dansk Standard
Af Lisa Olufson, presseansvarlig i Dansk Standard.
28
31
|
HVORDAN MAN GÅR FRA ISO 9001:2008 TIL ISO 9001:2015 PÅ 50 DAGE
|
FRA KVALITETSLEDELSE TIL FORRETNINGSSYSTEM
– HOS BROEN A/S OG BUDWEG CALIPER A/S
34
|
SIDEN SIDST
36
|
BAGSIDEN
Af Kvalitetsansvarlig Maria Nøhr Pedersen og direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen A/S
Af Brand & Business Developer Jørn Jensen, Bureau Veritas Certification
Oversigt over leverandører
Velkommen til vore nye medlemmer
Jobs via DFK
Beskrivelse af konferencen torsdag den 2. marts 2017:
”Erfaringer med den nye ISO 9001:2015”
2 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
DFK ÅRSBERETNING 2016
DFK ÅRSBERETNING
2016
Af Ib Orlamundt, formand for Dansk Forening for Kvalitet
Det er dejligt og tilfredsstillende endnu engang at kunne indlede årsberetningen med ordene – 2016 blev endnu
et godt år for DFK.
Det samlede deltagerantal på årets fire konferencer viser, at vi i 2016 har
haft det næsthøjeste deltagerantal i
de seneste 5 år – kun overgået af antallet i 2015.
Det er meget tilfredsstillende, at så
mange vælger at deltage
i DFK’s konferencer, og endnu mere
tilfredsstillende at evalueringerne efter konferencerne viser et særdeles
flot resultat.
Efter hver konference bliver deltagerne bedt om at udfylde et evalueringsskema, som udtryk for deres tilfredshed med konferencen. I 2016 udfyldte
og returnerede langt over halvdelen af
deltagerne skemaerne, nemlig 61 %. Af
dem gav hele 89 % udtryk for at de
vurderer helhedsindtrykket af konferencerne til at være i en af de to bedste kategorier, nemlig ”særdeles godt”
og ”godt”.
Det er et overordentligt godt resultat,
som bestyrelsen kan være særdeles
tilfreds med, og som giver gode incitamenter til at fortsætte med at udvikle
og afholde interessante og berigende
konferencer.
Antallet af medlemmer er rimelig stabilt, dog med en svagt vigende tendens. Der er i 2016 kommet mange
nye medlemmer, men samtidig er der
også løbende få medlemmer, der melder sig ud af foreningen.
Medlemstallet dalede med 6 i 2016,
men det er ikke tilfredsstillende at
medlemsantallet er svagt vigende, så
hjælp os med at skaffe nye medlemmer som kan få gavn og glæde af
DFK’s mange fine tilbud.
Glimt fra DFK konference
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 3
DFK ÅRSBERETNING 2016
Husk at hvis du skaffer et nyt firmamedlem kan du deltage i en konference til halv pris.
Ved udgangen af 2016 var der i alt 521
firmamedlemmer og personlige medlemmer.
BESTYRELSEN
Et par bestyrelsesmedlemmer har i
årets løb forladt bestyrelsesarbejdet.
Heldigvis har vi forholdsvis hurtigt
fundet et par gode afløsere, som nu er
med til at løse de mange spændende
opgaver som bestyrelsen arbejder med.
På hjemmesiden www.dfk.dk er der en
samlet oversigt over alle bestyrelsesmedlemmerne.
KONFERENCER
Som nævnt har det været et fint år for
DFK’s konferencer. Der var i alt 342
deltagere på de fire konferencer. Et tilfredsstillende snit på mere end 85 deltagere pr. konference.
Årets første konference blev gennemført under overskriften ”Effektfuld
audit – nye muligheder og metoder”.
I alt 92 deltog i dette arrangement,
som blev afviklet på Hotel Storebælt
i Nyborg den 2. marts.
Konferencen i maj blev afviklet på Hotel Comwell i Middelfart under titlen
”Fra vanetænkning til nytænkning”.
På trods af tilbud om en række inspirerende indlæg kom der til denne konference kun 58 deltagere, som til gengæld efterfølgende gav konferencen
nogle meget fine evalueringer.
”Implementering – fra barrierer til succes” var titlen på konferencen der blev
afholdt den 22. september igen på Hotel Storebælt i Nyborg. Her deltog 95
medlemmer i den meget lærerige og
inspirerende dag. Endnu engang viste
evalueringen stor tilfredshed med arrangementet.
Årets sidste konference satte fokus på
”Muligheder / Risici og Lederskab”.
Deltagerantallet var denne gang 97, og
endnu engang fik konferencen nogle
flotte evalueringer.
Apropos flotte evalueringer bør det også nævnes, at der er meget stor tilfredshed med Hotel Storebælt som
konferencested. Både lokaler og forplejning er i høj kurs blandt deltagerne.
KVALITETSNETVÆRK
De 3 netværksgrupper – 1 i det jysk/
fynske område og 2 på Sjælland, fortsatte også i 2016 med deres aktiviteter,
hvor networking og gensidig inspiration udgør et væsentligt element. I alt
56 medlemmer deltager i DFK’s Kvalitetsnetværk.
KVALITETSDAGE
Også i 2016 tilbød vi arrangementet
Kvalitetsdage, hvor deltagerne i et par
dage får mulighed for at blive revet
Glimt fra DFK konference
4 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
HJÆLP OS MED AT SKAFFE NYE
MEDLEMMER SOM KAN FÅ GAVN
OG GLÆDE AF DFK’S MANGE
FINE TILBUD
lidt ud af hverdagen, og sammen med
kollegaer og gode foredragsholdere få
tilført spændende og nyttig inspiration
til kvalitetsarbejdet i virksomheden.
Emnet der skulle fokuseres på i de to
dage var ”Din rolle som Kvalitetschef –
interessepleje, strategi og evaluering”.
For at gennemføre arrangementet
skulle der som minimum være 15 deltagere. Det lykkedes desværre ikke at
få så mange tilmeldinger, så arrangementet blev aflyst.
Bestyrelsen har efterfølgende drøftet
situationen og besluttet at lægge aktiviteten ”Kvalitetsdage” på hylden, for
måske om nogle år at prøve med et
nyt arrangement.
samt i Magasinet Kvalitet og i vores nyhedsbrev, og ikke mindst i form af udstillingsstandene på konferencerne.
Alt sammen bidrager til at DFK’s medemmer kan få både viden og indsigt i
hvad der tilbydes af produkter og services på kvalitetsområdet.
AFSLUTNING
Som noget nyt har vi i 2016 givet DFK’s
firmamedlemmer mulighed for at annoncere deres kvalitetsaktiviteter, såsom konsulentydelser, seminarer og
andre kvalitetsrettede ydelser på
DFK’s hjemmeside.
Det nye år er i læsende stund godt i
gang med både nye og spændende opgaver for DFK’s bestyrelse, hvor vi som
altid vil bestræbe os på at leve op til
medlemmernes forventninger om interessante og berigende kvalitetsaktiviteter.
LEGATER
De gode relationer til DFK’s samarbejdspartnere fortsatte uændret i det
forgangne år.
Siden 2008 har DFK hvert år uddelt legater til studerende. Det gjorde vi også
i 2016, hvor vi som noget nyt havde
valgt at gennemføre legatoverrækkelsen i forbindelse med DFK’s konference i maj måned i Middelfart.
Samarbejdet kommer bl.a. til udtryk
gennem annoncering på hjemmesiden,
Årets 4 legatmodtagere, som levede op
til kravene om i tilstrækkelig grad at
SAMARBEJDSPARTNERE
beskæftige sig med kvalitetsstyring i
deres studie, blev fundet blandt de 40
ansøgninger vi havde modtaget.
2 af legatmodtagerne kom fra DTU, én
fra Syd Dansk Universitet og den sidste arbejder som sygeplejerske og kvalitetskoordinator.
Følg med i vore nyhedsbreve, som alle
kan tilmelde sig på www.dfk.dk. – og
følg os på LinkedIn og Facebook.
Tak for året der gik, og godt nytår til alle
medlemmer af Dansk Forening for Kvalitet.
Legatmodtagere 2016
sammen med næstformand
i DFK – Vibeke Bagger
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 5
KVALITETSHÅNDBOGEN SKAL UD AF ISOLATION
KVALITETSHÅNDBOGEN
SKAL UD AF ISOLATION
Interview med kundeservicechef Heidi Hansen, Mogens Daarbak A/S
Af digital content assistent Anne Marie Schwensen, Mogens Daarbak A/S
Du står ved en vej. Langt ude i horisonten ser du en bil komme kørende imod dig. Ville
du gå over vejen? Lad os sige, at du venter i 5 minutter, og bilen efterhånden kommer
ret tæt på. Ville du stadig gå over vejen? Så enkelt kan risikovurdering forklares.
Der findes selvfølgelig langt mere detaljerede og præcise beskrivelser af den
komplekse proces, som risikovurdering
er, men de har en alvorlig risiko for hurtigt at blive glemt igen. Derfor er kvaliteten af din kvalitetshåndbog afgørende
for implementeringen af den nye ISO
9001 standard.
RACERBILER OG ROAD MAPS
ISO 9001 er både en standard, men også
et sprog der skal oversættes for alle
medarbejderne i din virksomhed.
Det indebærer meget mere end bare at
skrive en kvalitetshåndbog med korte
og letforståelige sætninger. Hvis ISO
9001 skal integreres i virksomhedskulturen, må standarden også forklares i
virksomhedens jargon.
6 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
Spørger du en medarbejder i Mogens
Daarbak A/S om kvalitetshåndbogen, vil
svaret sandsynligvis være: ”Mener du
ISO-Raceren?”. Vi har nemlig valgt at
oversætte den nye ISO 9001 standard til
en metafor, som allerede er etableret i
vores organisationssprog, nemlig Daarbak Racerbilen. Racerbilen kom til på en
heldags workshop for alle medarbejdere
i virksomheden. Vi ville skabe en fælles
fortælling om den måde, vi arbejder
sammen på, som konkretiserer, hvordan hver medarbejder og hver afdeling
har indflydelse på både hinanden og
hele virksomheden. Racerbilen blev
symbolet på medarbejdernes samlede
indsats og road maps blev symbolet på
planlægningen og optimeringen af processer undervejs.
GØR HÅNDBOGEN TIL EN FORTÆLLING
Da vi begyndte på den nye kvalitetshåndbog i 2015, besluttede vi at sætte
ISO 9001 standarden ind i en kontekst,
som allerede var kendt i organisationen.
Denne kontekst var vores måde at anvende storytelling som et værktøj til at
implementere den nye standard på en
måde, så den ville blive husket.
Storytelling er et effektivt kommunikationsværktøj, fordi det er tilpasset den
måde, vores hjerne fungerer. Vi tænker i
fortællinger, fordi vi er neurologisk indstillede til at finde forklaringer på, hvordan tingene hænger sammen. Fortællinger er skabt af en årsag-effekt sammenhæng, hvorimod ren data ikke giver
meget mening uden en kontekst. Derfor
er det lettere at huske et eventyr end de
HØR M
E
KONFE RE PÅ
RENCE
N
2. MAR
TS 201
7
Kundeservicechef
Heidi Hansen,
Mogens Daarbak A/S
første 15 decimaler af Pi, og derfor husker medarbejderne i Mogens Daarbak
A/S Racerbilens rute fremfor en række
kvalitetsmålsætninger.
FRA HÅNDBOG TIL E-BOG
Bare ordet, kvalitetshåndbog, ville sikkert få de fleste i den senere generation
til at ryste på hovedet.
I vores tilfælde er håndbogen heller ikke
en fysisk bog, men derimod et interaktivt afsnit på intranettet, hvor medarbejdere hurtigt kan finde det, de søger.
Det betyder både, at vi har mulighed for
hurtigt at opdatere kvalitetshåndbogen,
men også at vi kan linke til kvalitetshåndbogen i alle procesbeskrivelser,
manualer og strategiske planer på tværs
af intranettet og fællesdrev.
Kvalitetshåndbogen bliver derfor en integreret del af den daglige drift og er
med til både at understøtte og uddybe
de procesbeskrivelser, vejledninger og
strategier, som er etableret i virksomheden. Det kræver dog, at ISO-systemet er
tilpasningsdygtigt og giver plads til at
prioritere bestemte mål, som stemmer
overens med de øvrige målsætninger
tilhørende virksomheden.
ISO-INTEGRATION FREMFOR
ISOLATION
Virksomheder er forskellige, og deres
behov for kvalitetsstyring er ligeså. Den
nye ISO 9001 standard er ikke en ’one
size fits all’, hvilket har haft stor betydning for en handelsvirksomhed som
Mogens Daarbak A/S.
Vi er blevet i stand til at tage udgangspunkt i vores egne forretningsmål og
bruge ISO-målsætningerne som en måde at supplere og videreudvikle vores
strategier.
Det indebærer fx et øget fokus på salg,
hvor vi nu som en del af vores kvalitetsmål har antallet af nyerhvervede kunder. Det har gjort det muligt for os at
mobilisere vores salgsafdeling i langt
højere grad i forhold til opfyldelsen af
ISO-målsætninger.
Den større tilpasningsdygtighed har
flyttet vores ISO-system fra at være en
isoleret beskrivelse af bestemte processer og mål, som var afskåret fra resten
af virksomhedens strategiske planer, til
at være en integreret del af strategien.
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 7
TROMPET
KVALITETSHÅNDBOGEN SKAL UD AF ISOLATION
Det skal være en
oplevelse at handle
hos Daarbak
Nu spørger vi ikke længere, hvad vi kan
gøre for ISO 9001, men hvad ISO 9001
kan gøre for os.
BLØD KVALITET SKAL MÅLES HÅRDT
Med den nye standard bliver vi konfronteret med nye måder at betragte kvalitet
på. Vores førnævnte målsætning omkring antallet af nyerhvervede kunder
har et salgsstrategisk formål, men udspringer af et underliggende fokus på
kvaliteten i salgsprocessen. Stiller vi
kunderne de rigtige spørgsmål? Giver vi
dem de rigtige svar? I hvilke tilfælde begår vi fejl, og hvor kan vi optimere
salgsprocessen?
Udfordringen er, at kvaliteten i salgsprocessen ikke kan måles på samme
8 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
måde som kvaliteten af et produkt.
Den er subjektiv, og derfor må vi finde
målbare KPI’er, som kan give et validt
udtryk for kvaliteten. Heraf kommer
kvalitetsmålet om flere nyerhvervede
kunder, og det suppleres af et mål om
udvikling af eksisterende kunder. Indsamlingen af disse data gør det muligt
at måle vores indsats og sætte disse
’blødere’ kvalitetsmål.
OM MOGENS DAARBAK A/S
Virksomheden er grundlagt
i 1968 og tilbyder alt lige fra
frugtordninger og kontorartikler til møbler og indretning
til arbejdspladser i hele
Danmark. Virksomheden
har den nye ISO 9001:2015
samt en 14001 miljøcertificering og består i dag af syv
butikker, salgskontor, centrallager samt hovedsæde i
Aalborg.
Læs mere på www.daarbak.dk
IKKE BARE GOD KVALITET,
MEN BEDRE KVALITET
Parallelt med implementeringen af den
nye ISO 9001 standard har vi inkorporeret en LEAN-tilgang i vores arbejdsprocesser for at skabe fokus på konstant
forbedring. Det er denne tilgang, som vi
tager udgangspunkt i, når vi anvender
PDCA-modellen og laver risikoanalyser.
LEAN hjælper os derfor både med at
handle korrigerende og proaktivt med
det altoverskyggende mål hele tiden at
skabe forbedringer.
TROMPET
STÅ STÆRKERE SOM EKSAMINERET KVALITETSLEDER
Få eksamensbevis på dine kompetencer og øg din markedsværdi
Få et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at håndtere alle kvalitetslederens udfordringer. Uddannelsen har fokus på både metode og værktøjer og går i dybden med
emner som ledelsessystemer, processer, implementering, audit, kommunikation, innovation og forretningsudvikling.
Forestil dig en nær fremtid, hvor du proaktivt overvåger og dokumenterer kvaliteten i forhold til jeres ledelsessystemer og skaber de forandringer, der skal til i både adfærd
og processer, for at bringe kvaliteten til det højeste niveau. Det er ambitionen med kvalitetslederuddannelsen.
Læs mere på www.dnvgl.dk/kvalitetsleder
Se hele vores kursuskatalog på www.dnvgl.dk/kursus
SAFER, SMARTER, GREENER
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 9
CERTIFICERINGEN GAV DET AFGØRENDE SKUB
Administrerende direktør/CEO Henrik
Dahl Jeppesen, DEAS (tv), får overrakt
certifikatet af Salgs- og marketingchef
Kaare Appel Weng, DNVGL A/S
CERTIFICERINGEN
GAV DET AFGØRENDE SKUB
For ejendomsforvaltningsselskabet DEAS var det ikke et mål i sig selv at blive
certificeret efter ISO 9001. Certificeringen var en naturlig udløber af den
kvalitetsledelsesindsats, som for alvor blev søsat for fem år siden.
Interview med kvalitetschef Hanne Eschricht Frandsen og administrerende direktør Henrik Dahl Jeppesen, DEAS A/S
Af Jesper Trampe Kommunikation
Som Danmarks førende forvalter af
ejendomme har DEAS til alle tider været optaget af at levere kvalitetsløsninger. Det er netop den høje kvalitet i
ydelserne, der har skabt virksomhedens succes – og det har derfor stået
først i værdikæden, siden virksomheden tog sin begyndelse tilbage i 1989.
arbejde. Det skal sikre sammenhæng
mellem DEAS’ strategi, ledelse i hverdagen og arbejdet i alle led af organisationen. Derfor arbejder vi med kvalitetsledelse og blev i oktober 2016 ISO
9001:2015-certificeret for at få en ekstern godkendelse af vores kvalitetsledelsessystem.”
Standarder og processer er rygraden
”Standarder og processer lyder måske
noget kedeligt, men det er rygraden i
en servicevirksomhed som DEAS. Vi
lever af at have styr på detaljen”, forklarer kvalitetschef Hanne Eschricht
Frandsen og fortsætter:
”Vi har et ønske om at forbedre kvaliteten af vores arbejde, agere proaktivt
og sikre værdiskabelse gennem sam-
Ifølge Hanne Eschricht Frandsen begyndte DEAS for fem år siden at arbejde systematisk og ledelsesbaseret med
kvaliteten. DEAS ønskede en mere klar
definition af opgaver, roller og ansvar
samt en fælles måde at gøre de samme ting på, så alle medarbejdere ved,
’hvordan man gør i DEAS’.
Her blev en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra alle dele af organi-
1 0 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
sationen nedsat til at sikre, at samtlige
arbejdsgange i DEAS blev beskrevet.
Målet var på en ensartet enkel måde at
beskrive de godt og vel 130 procedurer,
som er kernen i DEAS’ arbejdsgange.
FORANKRING I FORRETNINGEN
Arbejdet med udarbejdelsen af struktur og procedurer har fra start været
forankret i forretningen via projektgrupper. Hanne Eschricht Frandsen
har som den eneste centralt sikret
sammenhæng, fremdrift, sparring og
overholdelse af den vedtagne struktur.
Hele vejen rundt har det været medarbejdere i forretningen med op til 40
års erfaring inden for branchen, der
har udarbejdet procedurerne og i dag
vedligeholder dem.
For at sikre ledelsesmæssig commitment er en afdelingsdirektør for bordenden for hver enkelt procedure i dag.
Vedkommende har ansvaret for, at
procedurerne til enhver tid er opdateret, så de matcher den måde, arbejdet
foregår på i praksis. Det er også afdelingsdirektøren, der sørger for, at procedurerne til hver en tid lever op til
’best practice’.
”Vi ønskede at skabe klarhed over procedurerne og finde frem til den bedste
måde at løse de enkelte arbejdsgange
på. Målet var – og er fortsat – at skabe
størst mulig værdi for vores kunder og
vores kunders kunder samt for DEAS
og medarbejderne i hverdagen”, fortæller Hanne Eschricht Frandsen.
ISO 9001 SOM INSPIRATIONSKILDE
Gennem hele processen har ISO 9001
ligget på bordet som en inspirationskilde. Det var ikke et mål at blive certificeret, men hvis behovet senere skulle opstå, ønskede DEAS at være godt
forberedt.
I foråret 2014 var alle procedurer på
plads, men ifølge Hanne Eschricht
Frandsen manglede der stadig noget
afgørende for at forankre de gode intentioner i hverdagen.
”Det første, der hjalp os på vej, var erkendelsen af, at det her var et strategisk forandringsprojekt. Denne erkendelse gjorde, at vi så på kommunikation og fremdrift med andre øjne. Vi be-
gyndte også at udforske standarden
for at blive inspireret til metoder, der
kunne sikre fremdrift og forankring.”
DEAS etablerede ’ledelsens evaluering’
som hjælp til at sikre forankring i organisationen. Man startede med to
møder om året, men efter det første år
efterspurgte deltagerne hyppigere møder for at nå ordentlig i mål med den
omfattende dagsorden. Så nu har ledelsen fire evalueringsmøder om året
og indimellem ad hoc-møder, når det
er relevant.
DEAS fik med hjælp fra Dansk Standard sammensat et selvkørende team
af medarbejdere, der skulle varetage
de interne audits.
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 1 1
CERTIFICERINGEN GAV DET AFGØRENDE SKUB
VI VAR AMBITIØSE
OG VILLE IKKE BARE
CERTIFICERES. DET
SKULLE GØRES
ORDENTLIGT OG IKKE
MINDST GIVE VÆRDI
VEJEN TIL CERTIFICERING
2011
DEAS sætter fokus på kvalitetsindsatsen. Styregruppe bliver
nedsat. for at sikre en ensartet
enkel beskrivelse af de godt og vel
130 procedurer, som er kernen i
DEAS.
2014
Alle procedurer og hovedparten af
de øvrige rammer for kvalitetsledelsessystemet er på plads.
Det gjorde ifølge Hanne Eschricht
Frandsen en forskel, og da DEAS samtidig fik foretaget en GAP-analyse, stod
det klart, at virksomheden faktisk var
godt på vej… men stadig manglede
det sidste for at skabe den tilstræbte
forankring i hverdagen. Arbejdet med
kvalitetsledelse blev stadig betragtet
som ’et projekt’.
TOPLEDELSENS ENGAGEMENT
Ledelsens evaluering afholdes for
første gang.
Samarbejde med Dansk Standard
om etablering af intern audit.
2015
DEAS beslutter sig for at blive certificeret efter ISO 9001:2015
DNV GL vælges til at hjælpe certificeringen på vej
GAP-analyse gennemføres
Januar og maj 2016
DNV GL giver ledelsen en grundig
indføring i standarden
Februar og marts 2016
Sammen med DNV GL afholdes
’kickoff’ møder for samtlige administrative medarbejdere
Oktober 2016
DEAS certificeres efter ISO
9001:2015
1 2 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
Den nye 2015-version af ISO 9001 gav
ifølge Hanne Eschricht Frandsen det
sidste skub med sit store fokus på topledelsens engagement. Samtidig matcher standarden med sine kvalitetsledelsesprincipper om kundefokus, lederskab, personers engagement, procesorientering, forbedringer, vidensbaseret beslutningstagning og styring af
relationer DEAS’ strategi og tilgang til
at drive forretning.
DEAS tog kontakt til DNV GL for at
komme i gang med certificeringen. Og
der blev til en start udført en ny GAPanalyse med udgangspunkt i den nye
standard.
”Vi var ambitiøse og ville ikke bare
certificeres. Det skulle gøres ordentligt
og ikke mindst give værdi. Derfor valgte vi at bruge første halvår af 2016 på
at få de sidste ting på plads - herunder
sikre, at alle medarbejdere var informeret om, hvad det indebærer at være
medarbejder i en virksomhed, der er
ISO 9001:2015-certificeret. Samtidig
var det vigtigt for os, at ledelsen og de
interne auditorer var ordentligt klædt
på til indsatsen”, forklarer Hanne
Eschricht Frandsen.
DEAS godt og vel 400 administrative
medarbejdere blev i hold på 10-30 deltagere indbudt til ’kickoff’ møder, hvor
Henrik Bjørnstrup fra DNV GL deltog
sammen med Hanne Eschricht Frandsen. Her fik medarbejderne en indføring i standarden, og der opstod en
konstruktiv dialog om, hvordan standarden fungerer i praksis, og hvad det
betyder for DEAS og for den enkelte
medarbejder i virksomheden.
På mødet blev der desuden udleveret
et hæfte med de vigtigste budskaber
om ISO 9001:2015, om kvalitetsledelse
generelt og om koblingen til DEAS.
CV
HANNE ESCHRICHT FRANDSEN,
KVALITETSCHEF.
Uddannet i banksektoren.
Skiftede efter 12 år branche
til ejendomsforvaltning, hvor
det indtil nu er blevet til 24 år i
branchen. De seneste 6 år i DEAS.
KORT OM DEAS
DET SIDSTE LILLE SKUB
Ledelsen havde forinden på et seminar
med Henrik Bjørnstrup fra DNV GL fået
en bredere introduktion til standarden.
På tværs af DEAS blev lavet en opgaveliste, så det var synligt for alle chefer,
hvem der skulle levere hvad, før en certificering var mulig. Som opfølgning
blev afholdt endnu et seminar for ledelsen med Henrik Bjørnstrup som optakt til selve certificeringen.
Endelig blev DEAS’ ti interne auditorer
samlet for at blive opdateret på standarden og ikke mindst udveksle tanker og erfaringer - også med Henrik
Bjørnstrup fra DNV GL som facilitator
for processen.
Siden DEAS indførte intern audit, har
de interne auditorer mødtes to gange
årligt til et heldagsseminar med undervisning og erfaringsudveksling.
Det giver stor værdi, og derfor har
DEAS besluttet at fortsætte med seancerne, efter certificeringen er kommet
i hus.
”Selvom vi havde været i gang i 5 år,
var forarbejdet og aktiviteterne op til
certificeringen det sidste lille skub, der
skulle til for at sikre involvering, engagement og commitment i hele organisationen. Om vi vil det eller ej, giver
denne eksterne tilgang en godkendelse af indsatsen, som viser, at vi har fokus på kvalitetsledelse. Nu skal vi via
vores interne og eksterne arbejde vise
over for os selv og for omverdenen, at
vi er berettiget til fortsat at være certificeret”, fastslår Hanne Eschricht
Frandsen.
CERTIFICERINGEN SKAL IKKE BRUGES
TIL AT HVILE PÅ LAURBÆRRENE
Hanne Eschricht Frandsen er især begejstret for standardens holistiske tilgang. Den får virksomheden til at se
rundt om hele forretningen og lægger
op til, at der skal evalueres og skabes
løbende forbedringer.
Det går fint i spænd med DEAS’ egen
filosofi om, at arbejdet med kvalitet aldrig hører op.
Certificeringen skal ikke bruges til at
hvile på laurbærrene - den skal bruges
som et praktisk redskab til at gøre forretningen bedre dag for dag. Skal kvalitetsledelse forankres, virke og have grobund i alle led af forretningen i hverdagen, er det ifølge Hanne Eschricht
Frandsen ikke noget, der implementeres ’over night’ og klares fra central
hånd eller en ekstern konsulent.
Den tolkning erklærer administrerende direktør i DEAS, Henrik Dahl Jeppesen, sig helt enig i:
”Det kræver stor vilje og stort engagement fra alle, lige fra topledelsen til
hver enkelt medarbejder, og det er ikke noget, man lige gør på et par måneder. Vi har en stærk faglig kultur, hvor
vores medarbejdere tager ansvar, og
de har været åbne over for at arbejde
med kvalitetsledelse.
DEAS er Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskab med aktiviteter i
hele landet.
Virksomheden forvalter en ejendomsportefølje på cirka 2.000 erhvervs- og
boligejendomme, som hovedsagelig
ejes af institutionelle investorer,
private investorer samt ejer- og
andelsboligforeninger.
DEAS er et Full Service Property
House med alle ydelser inden for
ejendomsforvaltning - herunder ejendomsadministration, udlejning, byggeteknisk rådgivning, property asset
management, facility services, mæglervirksomhed og derudover offentligprivat partnerskab (OPP).
Alligevel har det krævet meget ledelse
og vedholdenhed at styrke forståelsen
for, hvorfor dette her er vigtigt”, siger
han.
”Certificeringen bidrager til at sikre, at
vores kunder, beboere og samarbejdspartnere oplever høj kvalitet og ensartede leverancer. Og på den lange bane
vil det kunne forbedre vores konkurrenceevne”, fortsætter Henrik Dahl
Jeppesen, som heller ikke tøver på
spørgsmålet om, hvorvidt certificeringen har været arbejdet værd:
”Det er en blåstempling af vores kvalitetsledelsessystem, og det har skabt
en stolthed blandt medarbejderne, at
vi er blevet certificeret, som er det hele
værd. Vi lever også i høj grad på engagement, så det er et værdifuldt skulderklap, og nu er vi i gang med en ny
rejse som ISO-certificeret virksomhed.”.
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 1 3
ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015
Er du klar?
Er du klar til de nye versioner? Ved du, hvad ændringerne bliver? Hvordan
bliver overgangsfasen, og hvad kommer det til at betyde for dig?
Deltag i et af Bureau Veritas' opgraderingsseminarer og få styr på
ændringerne i de nye standarder.
Læs mere og tilmeld dig på www.bureauveritas.dk/kurser
Bureau Veritas Denmark · www.bureauveritas.dk · Tlf. 7731 1000
Oldenborggade 1B
DK-7000 Fredericia
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V
Birkemosevej 7
DK-6000 Kolding
Vestkraftgade 1
DK-6700 Esbjerg
Torsdag den 2. marts 2017
Hotel Storebælt, Nyborg
ERFARINGER MED
DEN NYE ISO 9001:2015
HVAD VAR INTERESSENTERNES
BEHOV OG FORVENTNINGER TIL
DEN NYE ISO 9001
HLS – HVAD OG HVORDAN DET KAN
UNDERSTØTTE ET LEDELSESSYSTEM
INTERESSENTANALYSE / RISIKOVURDERING
OG HANDLINGSPLAN – MED UDGANGSPUNKT
I EN UDVIKLINGSPLAN
”TEAM DAARBAK” HIVER
KVALITETSHÅNDBOGEN UD AF
ISOLATION
LEDELSESVÆRKTØJER OG
LEDELSESSYSTEM ANVENDT TIL
ORGANISATIONSUDVIKLING OG
MÅLOPFYLDELSE I EN OFFENTLIG
ORGANISATION UNDER FORANDRING
PANELDEBAT
ISO
9001:2015
UDSTILLERE:
Praktiske oplysninger:
Tid:
Torsdag den 2. marts 2017 kl. 09.00 – 16.00 (16.25)
Konferencen afholdes:
Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 40 02
www.hotel-storebaelt.dk Konferenceafgift:
Konferenceafgiften inkluderer konferencemateriale
og adgang til foredragsholdernes præsentationer via
www.dfk.dk - samt frokost og forfriskninger.
Betaling:
Der fremsendes faktura som bekræftelse på din tilmelding.
Overnatning:
Hotel Storebælt tilbyder overnatning i forbindelse
med konferencen.
Kr. 699 for et enkeltværelse incl. morgenbuffet pr.
nat. Skal bestilles og afregnes direkte med hotellet
med reference til konferencen.
PROGRAM:
KL. 08.30 – 09.00 REGISTRERING OG KAFFE
KL. 09.00 – 09.05 VELKOMST OG INDLEDNING
v. QA Manager Segment Certification Yitzhak Shoshan, Danfoss Power Electronics A/S
Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet
KL. 09.05 – 09.30HVAD VAR INTERESSENTERNES BEHOV OG FORVENTNINGER
TIL DEN NYE ISO 9001?
Senior Manager, International Affairs Lars Brogaard, Dansk Standard. www.ds.dk
KL. 09.30 – 10.15 HLS – HVAD OG HVORDAN DET KAN UNDERSTØTTE ET LEDELSESSYSTEM.
Direktør Kristian Glæsel, Glaesel HSEQ Management Aps. www.glaesel-hseq.dk
KL. 10.15 – 10.45 PAUSE
KL. 10.45 – 11.30INTERESSENTANALYSE / RISIKOVURDERING OG HANDLINGSPLAN
– MED UDGANGSPUNKT I EN UDVIKLINGSPLAN
Partner og kvalitetsansvarlig Nis Bjerring, KAMI STÅL A/S. www.kami.dk
KL. 11.30 – 12.15 ”TEAM DAARBAK” HIVER KVALITETSHÅNDBOGEN UD AF ISOLATION
Kundeservicechef Heidi Hansen, Mogens Daarbak A/S. www.daarbak.dk
Transport:
Offentlig transport
Kommer du med toget til Nyborg Station, kan du gå
til Sinatur Hotel Storebælt på ca. 20 minutter.
Når du kommer ud ad Nyborg Station, skal du gå til
venstre ned til Statoil tanken, her skal du igen gå til
venstre og følge vejen hen over motorvejen, 200 meter efter motorvejen ligger vi på højre hånd.
OBS: Du skal ikke vælge at gå ad naturstien til konferencehoteller, da denne rute er noget længere.
Ankommer du i bil:
Motorvej E20 - drej fra ved afkørsel 45.
Drej til højre ad Storebæltsvej hvis du kommer fra
Sjælland og til venstre, hvis du kommer fra Jylland/
Fyn. Efter ca. 200 meter ligger Sinatur Hotel Storebælt på højre side. Der er indkørsel fra Hjejlevej.
Konferenceansvarlig:
QA Manager Segment Certification Yitzhak Shoshan,
Danfoss Power Electronics A/S
Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet
KL. 12.15 – 13.15 FROKOST
KL. 13.15 – 14.20LEDELSESVÆRKTØJER OG LEDELSESSYSTEM ANVENDT TIL ORGANISATIONSUDVIKLING OG MÅLOPFYLDELSE I EN OFFENTLIG ORGANISATION UNDER FORANDRING
Kvalitets- og projektleder CME Kristian Lei Kaltoft, Center for Miljø og Energi, Aarhus
Kommune, og Peter Nygaard, Innovationskompagniet. www.innovations-kompagniet.dk
KL. 14.20 – 14.50 ERFARINGSUDVEKSLING OG KAFFEPAUSE
KL. 14.50 – 15.55 PANELDEBAT
Paneldeltagere: Resource Manager Søren Hald, DNV GL Business Assurance Denmark A/S
B.Sc.Eng. Chefkonsulent Jørn Grosbøl, FORCE Technology
Lead Auditor Susanne Lykkeberg, Bureau Veritas Denmark
Global Akkrediterings Manager Niels Madsen, Intertek DIC
KL. 15.55 – 16.00 OPSAMLING & AFRUNDING
v. QA Manager Segment Certification Yitzhak Shoshan, Danfoss Power Electronics A/S
Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet
KL. 16.00 – 16.25 MULIGHED FOR AT TALE MED ÉN AF DE 4 PANELDELTAGERE
SE BESKRIVELSE AF KONFERENCEN PÅ BAGSIDEN AF MAGASINET.
Tag din ledergruppe med og få fælles input til forandringer.
”ERFARINGER MED DEN NYE ISO 9001:2015”
Torsdag den 2. marts 2017
PRIS FOR DELTAGELSE I KONFERENCEN:
ER DU MEDLEM AF DFK KR. 2.950 + MOMS
Er du ikke medlem af DFK, koster det kr. 3.900 + moms.
– Samtidig oprettes du automatisk som prøvemedlem i et halvt år, hvilket includerer, at du får ”Magasinet Kvalitet” 1-2017 og 2-2017.
Ved indmeldelse i DFK samtidig med tilmelding til konference, deltager du til medlemspris.
Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firma opnås 10% rabat.
Læs om konferencen på www.dfk.dk
TILMELDINGSFRIST 21. FEBRUAR 2017
Dansk Forening for Kvalitet, Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand, tlf. 70 20 32 13, email: [email protected]
INDKALDELSE TIL ÅRLIG, ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I DFK
I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 indkaldes til
ordinær generalforsamling
torsdag den 2. marts 2017 kl. 16.25 på
Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Generalforsamlingen finder sted umiddelbart efter
DFK’s konference:
”ERFARINGER MED DEN NYE ISO 9001:2015”
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3.Regnskab til generalforsamlingens
godkendelse og meddelelse af decharge.
4.Indkomne forslag til beslutning
på generalforsamlingen
(modtaget senest 15.12.16)
5.Fremlæggelse og godkendelse af budget.
6.Fastsættelse af kontingent for 2018.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer.
9.Eventuelt.
Bestyrelsens indstilling til de enkelte punkter samt det godkendte regnskab for 2016 kan jf. vedtægternes § 6.2
rekvireres fra DFK’s sekretariat [email protected] .
Begge dele vil efter rekvisition blive fremsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kvalitet - Miljø - Arbejdsmiljø
tlf. 70 20 20 03
www.soludyne.com
Efterlevelse af love, regler,
standarder og krav i
arbejdsprocesserne samt
dokumenthåndtering af
arbejdsprocesser.
Forbedringsforslag
Afvigelser
Reklamationer
Nærved-ulykker
Arbejdsskader mv.
Styring af ansattes data,
kompetencer og kurser.
Kompetencekortlægning
med grafiske
GAP analyser.
Risikoanalyse med
trend-visning. Kan
kobles direkte til arbejdsprocesser og hændelsesrapporter.
Strategiske og operative
mål med kritiske
succesfaktorer og
KPI/nøgletal.
Handlingsplaner for
styring og opfølgning på
virksomhedens aktiviteter
- herunder audit, APV, mv.
Styring af systematisk
vedligehold af udstyr og
anlæg samt kalibrering
af udstyr.
CE mærkning af stål- og
aluminiumskonstruktioner
iht. EN 1090.
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 17
UDVIKLING AF LEDELSESSYSTEMER GIVER STOR STRATEGISK VÆRDI
UDVIKLING AF LEDELSESSYSTEMER GIVER
STOR STRATEGISK VÆRDI
Tekstilvirksomheden Gabriel A/S i Aalborg har arbejdet systematisk med strategi,
kvalitets- og procesudvikling siden slutningen af 1980’erne. I denne artikel over 2 dele
fortælles om virksomhedens arbejde med ledelsessystemer gennem de sidste 28 år,
og hvordan det har understøttet virksomhedens strategiske udvikling og præstationer.
Af bestyrelsesformand Jørgen K. Jacobsen, Gabriel A/S og konsulent Anders Chr. Haahr, Milestone Pro ApS.
I første del af artiklen introduceres
starten på kvalitetsrejsen, herunder de
første milepæle i form af et 1. generations kvalitetssystem med fokus på
ISO-kravene og 2. generations mere
procesorienterede ledelsessystem
”Gabriel AZ”.
I anden del af artiklen fortælles om 3.
generations ledelsessystem med fokus
på Gabriels nye profitcentre (Masters)
og 4. generations system med fokus på
globale værdikæder.
Endvidere orienteres om de resultater,
som Gabriel A/S har opnået gennem
kvalitetsrejsen.
LEDELSESSYSTEMET SOM
STRATEGISTØTTE
Mange virksomheder har taget udgangspunkt i ISO-standarder inden for
kvalitet, miljø, arbejdsmiljø m.v. ved
fastlæggelse af ambitionerne for deres
ledelsessystemer.
strategisk ledelsessystem, der udgør
rygraden i virksomhedens globale styringsindsats.
Det er de færreste, der har strategiske
ambitioner, selv om der ligger en guldgrube gemt i at indrette ledelsessystemet og dets processer, så det understøtter virksomhedens strategi og dermed gøre systemet til en vigtig grundpille i strategiimplementeringen. Og
det er typisk i implementeringen at
virksomhedens strategiarbejde slår
fejl, fordi strategierne ikke omsættes
til konkrete handlinger i virksomhedens afdelinger.
Arbejdet med ledelsessystemerne har
dermed udgjort et vigtigt fundament
for Gabriels strategiske udvikling.
Gabriel A/S har høstet en række strategiske fordele ved at videreudvikle sit
ledelsessystem i flere omgange til i
dag at udgøre et procesorienteret,
Virksomheden er under konstant udvikling og tilpasning til globale konkurrenceforhold. I slutningen af 90’erne skete en total outsourcing af spin-
GABRIEL A/S
Gabriel A/S er stiftet i Aalborg som
Kjærs Mølles Fabrikker allerede i 1851,
som en af de første industrivirksomheder i Danmark. Gabriel A/S designer
og sælger møbelstoffer samt polstring
og får produceret i udlandet primært
på egne fabrikker.
TIDSLINJE FOR GABRIEL A/S’ KVALITETSREJSE.
ISO 9001
certificeret
1988
1991
1. generations
kvalitetssystem
1 8 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
ISO 14001
certificeret
1996
EMASregistrering
1998
2001
deri og væveri, og i 2009 blev udflytning af farveri afsluttet og efterbehandling flyttet til nyetableret farveri i
Litauen. Lageret blev på samme tidspunkt outsourcet til produktionspartnere i Litauen.
Siden 2006 har Gabriel investeret i forskellige produktions­processer i udlandet og beskæftiger ca. 290 medarbejdere i Danmark og i udlandet. Gabriel
ejer en polstervirksomhed, er medejer
af et farveri (Scandye UAB), begge i Litauen samt en polstervirksomhed i Polen og salgskontorer i flere europæiske
lande, Asia Pacific og USA. Gabriel A/S
blev børsnoteret i 1984 og har bl.a.
vundet Innovation Cup i 2007.
Gabriel A/S har arbejdet systematisk
med kvalitets- og procesudvikling si-
den slutningen af 80’erne. I de første
år var der fokus på at skabe øget kvalitetsbevidsthed, men snart opstod der
et ønske om en mere systematisk indsats ved at opbygge et kvalitetssystem.
1. GENERATIONS KVALITETSSYSTEM
Det første kvalitetssystem blev derfor
etableret og Gabriel A/S blev som en af
de første tekstilvirksomheder certificeret i 1991.
Det første kvalitetssystem blev udviklet i årene 1988–91 på baggrund af kravene i ISO 9001:1987. Det foregik i et
samarbejde mellem projektleder og
kvalitetschef Kurt Nedergaard og konsulent Anders Chr. Haahr og med involvering af daværende adm. direktør
Jørgen Kjær Jacobsen og ledergruppen
samt udvalgte medarbejdere.
Stor ledelsesdrive, opbakning og involvering har været afgørende for, at ledelsessystemet i dag er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og EMAS, og at
der er skabt en stærk kultur og et strategisk ledelsessystem. Det har udviklet Gabriel A/S og sikret vækst og stabile, økonomiske resultater samt et
godt samfundsmæssigt image og stor
medarbejdertilfredshed.
Gabriel A/S valgte at opbygge og få
certificeret kvalitetssystemet ud fra et
ønske om bedre systematik og styring
af kvalitetsindsatsen bl.a. for at få færre fejl og reklamationer samt et ønske
om at øge eksporten ved at skabe tillid
til produktkvaliteten. Som led i projektet fastlagde ledelsen kvalitetsmålsætninger og politikker, som stadig er
gældende.
Recertificering
nye ISO-krav
2003
2. generations
kvalitetssystem
2006
3. generations
kvalitetssystem
2013
2016
4. generations
kvalitetssystem
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 1 9
UDVIKLING AF LEDELSESSYSTEMER GIVER STOR STRATEGISK VÆRDI
Det krævede en stor indsats at blive
certificeret, da virksomheden ikke
havde erfaringer med ledelsessystemer, og da der var meget tavs viden
blandt medarbejderne, som skulle dokumenteres for at sikre fastholdelse af
know-how. Der var tale om et 1. generations kvalitetssystem, som primært
afspejlede kravene i ISO 9001. Resultaterne var meget positive, da kvalitetsfokus og bedre systematik, færre fejl
mm. medførte, at projektomkostningerne allerede var tilbagebetalt ved
certificeringen.
Projektets ISO-fokus førte til, at kunderne blev lidt glemt, og derfor ikke
umiddelbart oplevede forbedringer.
Ledelsen indførte derfor krav om businessplaner i hver afdeling for konkret
opfyldelse af Gabriels strategiske og
økonomiske mål. Samtidig blev der
indført en årlig kickoff-dag, hvor strategier og businessplaner blev præsenteret og diskuteret, for at alle medarbejderne forstod og i deres teams tog
ejerskab til de handlinger, der førte til
strategiopfyldelse.
Projektet blev dermed starten på en
rejse, hvor der først kom mere struktur på kvalitetsindsatsen og senere på
miljøindsatsen. Systemet blev således
anvendt som fundament for certificering af miljøledelse efter ISO 14001 i
1996 og EMAS i 1998, og fungerede
med denne struktur frem til 2001, hvor
den adm. direktør ønskede at videreudvikle ledelsessystemet.
2 0 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
2. GENERATIONS LEDELSESSYSTEM
Målet var i første omgang at gøre procesindsatsen mere proaktiv og systematisk inden for salg og produkt­
udvikling. Eksportandelen var på 10 år
steget fra ca. 33 til ca. 75%, og der var
formuleret en topkunde­strategi, hvor
væksten skulle komme fra et begrænset antal nuværende og potentielle
topkunder.
Det gamle kvalitetssystem havde
svært ved at understøtte strategien,
bl.a. fordi det først beskrev indsatsen,
når der blev afgivet et tilbud eller indgået en aftale/ordre med en kunde.
Den proaktive salgsindsats med at
identificere nye kundeemner på prioriterede markeder og bearbejde disse,
indtil der kom kundeordrer var, lige
som indsatsen med at vedligeholde
kunderelationerne, ikke beskrevet i systemet, fordi der ikke var direkte krav
herom i ISO 9001.
Tilsvarende var indsatsen for at udvikle nye produkter for at skabe mersalg
og vækst ikke beskrevet.
Der var i begge tilfælde nærmere tale
om kommercielle behov.
For at forbedre disse områder, blev der
iværksat udviklingsprojekter med fokus på mål, processer og kompetencer
inden for salg og produktudvikling.
Indsatsen skulle fastholdes i et nyt ledelsessystem kaldet Gabriel AZ gennem nye og mere dækkende procesbeskrivelser.
HVILKE PROCESSER SKABER MEST
VÆRDI FOR KUNDERNE ?
Ideen var at gøre ledelsessystemet mere procesorienteret, da det er processer,
der skaber værdien i forhold til kunderne – eller burde gøre det, men i praksis
ofte indeholder en del spild.
Det er f.eks. spild at besøge kunder
uden stort potentiale eller udvikle produkter, der ikke har et stort markedspotentiale (eller skaber kundeinteresse).
I det gamle kvalitetssystem var alle
processer tilsyneladende lige vigtige,
uanset om der var tale om salg, kalibrering, audit eller dokumentstyring.
Det var ikke synligt, at nogle processer
udgjorde eksistensgrundlaget for Gabriel A/S. Hvilke processer skaber mest
værdi for kunderne, og hvordan kan
det synliggøres?
Den adm. direktør og konsulenten udviklede sammen en strategisk procesmodel, hvor det blev synligt hvilke ledelses-, støtte- og kerneprocesser, der
ud fra et strategisk synspunkt i fremtiden skulle findes ved Gabriel A/S for at
sikre en god værdiskabelse.
Gabriels produktion var tidligere blevet defineret som en kerne­
kompetence, men var det reelt en kerneproces – eller var det snarere
”produktfrem­bringelse” (logistik), hvor
produktionen udmærket kunne outsources til partnere, men under Gabriel A/S’ styring og hvor egne kompetencer fortsat blev sikret?
TROMPET
Der var diskussion om kerneprocesserne, og deres omfang og input/output, idet de typisk involverer flere afdelinger.
– Hvornår slutter f.eks. udviklingsprocessen?
– Når der er udviklet et nyt produkt?
– Men hvad så, hvis produktet ikke
sælger?
– Bør udviklingsprocessen derfor også
sikre indsalg af det nye produkt?
potentiale til salgsmodnet produkt
•L
ogistik – fra kundeordre til leveret
produkt
•P
riskonkurrence – løbende optimering af materialer, løn og energi
Og hvordan udvikler vi kerneprocesserne til at blive mere proaktive og
målrettede, så vi bliver ”verdensmestre” hertil? Og hvad med ledelses- og
støtteprocesser, hvordan skal de understøtte kerneprocesserne? Hvordan
kan vi forbedre deres understøttelse af
kerne­processerne?
Modellen blev et godt omdrejningspunkt for det videre arbejde med ledelsessystemet og den efterfølgende
udvikling, dokumentation og implementering af de nye, forbedrede processer frem til 2003.
Diskussionerne endte med følgende
kerneprocesser:
• KAM (”Key Account Management”) –
fra potentiale til løbende kunderelation
• Produktudvikling – fra idé til salgsmodnet produkt
• Sortimentsudvikling – fra erkendt
Alle processerne blev optegnet i Gabriels 1. generations strategiske procesmodel, som blev grundlaget for Gabriel
AZ og udgjorde en indholdsfortegnelse
herfor.
Modellen byggede på den procesorienterede tankegang med fokus på virksomhedens strategi og kunderne, ikke
mindst i de nye kerneprocesser, som
skulle løfte Gabriel A/S’ præstationer
gennem en proaktiv og prioriteret
kundeindsats, effektivitet i udførelsen
og god support fra Gabriels støtte- og
ledelsesprocesser.
CV
ANDERS CHR. HAAHR, MILESTONE
PRO APS
Har arbejdet som konsulent med
ledelsessystemer og forretningsudvikling siden 1986 og har siden den
første certificering i 1988 fået certificeret over 120 organisationer inden
for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø mm.
Anders er specialiseret i integrerede
og strategiske ledelsessystemer,
opbygget med afsæt i virksomhedens
strategier og mål og med en høj
grad af ejerskab i organisationen, så
systemerne understøtter virksomhedens strategiimplementering og
dermed er meget værdiskabende for
virksomheden.
GABRIELS 1. GENERATIONS STRATEGISKE PROCESMODEL
At indsatsen gav resultater beskrives i næste del af artiklen,
som bringes i Magasinet Kvalitet 2-2017.
CV
BESTYRELSESFORMAND JØRGEN
KJÆR JACOBSEN, GABRIEL A/S
1985-2010: CEO of Gabriel A/S and
Gabriel Holding A/S
Bestyrelsesposter:
Gabriel Holding A/S (public company)
(chairman
Roblon A/S (public company)
(chairman)
Mekoprint Holding A/S, Støvring
(chairman)
Dolle A/S, Frøstrup (chairman)
A/S Peder Nielsen Beslagfabrik
(chairman)
Nordjyske Holding A/S (chairman)
BKI Foods A/S, Højbjerg
Mads Eg Damgaards Familiefond,
Herning (chairman)
Raskier A/S, Aalborg
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 2 1
DFK I NYT UNIVERSITETS-SAMARBEJDE
DFK I NYT UNIVERSITETSSAMARBEJDE
DER SKAL ØGE KVALITETEN I DANSKE VIRKSOMHEDER
Som det første af sin slags indgår DFK nu et samarbejde med SDU, der skal skabe
mere forskning og viden om kvalitetssikring og bidrage til nye metoder og redskaber.
Alt sammen til gavn for DFKs medlemmer, SDU og danske virksomheder generelt.
Af Annemette Schultz Jørgensen, freelancejournalist
Syddansk Universitet.
TEK bygningen
Et nyt banebrydende samarbejde mellem DFK og Syddansk Universitet,
SDU, skal som det første af sin slags i
Danmark øge den forskningsbaserede
viden om kvalitetssikring og udvikle
nye kvalitetsmetoder og redskaber.
Samarbejdet skal både være til gavn
for DFKs medlemsvirksomheder og
SDU, der gennem konferencer, netværk, casestudier og praktikophold
skal udvikle og udveksle viden.
”DFKs målsætning er jo at fremme
kendskabet til kvalitet og til det at ar-
2 2 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
bejde med kvalitet, hvilket vi har gjort
i mange år gennem vores konferencer
og medlemsblad. Skal vi gøre det endnu bedre, skal det være gennem partnerskaber. Og der er universitetsverdenen oplagt. Både for at så et tidligt frø
i de studerende om vigtigheden af
kvalitet, som de kan tage med sig, når
de træder ud i erhvervslivet. Men også
for at vi i DFK kan lære noget af universitetsverdenen den anden vej, som
vores medlemmer kan få glæde af. Og
derfor har vi taget initiativet til dette
samarbejde med SDU,” fortæller Hen-
rik Gudme, der arbejder med kvalitetssikring i Vestergaard Company A/S og
er bestyrelsesmedlem i DFK.
Han er ophavsmand til samarbejdet,
som han i første omgang inviterede til
i en bredere kreds af danske universiteter, hvor SDU var det universitet, der
slog til.
SDU VIL BIDRAGE TIL
VIRKSOMHEDERS KVALITETSARBEJDE
”Jeg har længe ønsket mig en tættere
kontakt til virksomheder omkring
TROMPET
kvalitet og kvalitetsstyring, for jeg mener, at det vil være en klar fordel for
både os her på SDU og for virksomhederne,” siger Mads Bruun Larsen, som
er adjunkt på Center for Operational
Management på Det Tekniske Fakultet
på SDU, hvor han underviser diplomog civilingeniører i kvalitet og kvalitetsstyring. Han fortsætter;
”På universitetet arbejder vi jo ofte
med ideer, metoder eller problemstillinger, som det vil være virkelig nyttigt
at få afprøvet i virksomheder. Og vi
har jo ingen interesse i at forske i ting,
der ikke kan bidrage til danske virksomheders eget kvalitetsarbejde. Derfor har vi taget imod denne samarbejdsinvitation med glæde,” siger han.
VIRKSOMHEDER OG SDU KAN BEGGE
LÆRE AF HINANDEN
DFK og SDU har netop givet hinanden
håndslag på det nye samarbejde, som
skal udspille sig omkring en lang række
konkrete aktiviteter, hvoraf mange forventes igangsat i første halvdel af 2017.
Det overordnede formål er at udvikle
og afprøve ny viden til fordel for begge
parter. Dels ved at få integreret universitetets forskningsbaserede viden i
DFK´s medlemsvirksomheders kvalitetsarbejde. Og dels ved at få virksomhedernes egne aktuelle problemstillinger og udfordringer med kvalitetssikring omsat i forskningsverdenen.
”På længere sigt er det håbet at igangsætte både ph.d. projekter og erhvervs-ph.d. projekter som involverer
virksomhederne. Men på kort sigt,
handler det om at starte aktiviteter,
hvor virksomhederne kan få hjælp fra
universitetsverdenen til at løfte deres
kvalitetssikringsproblematikker, og vi
på universitetet omvendt afprøve den
viden, vi udvikler og ligger inde med,”
siger Mads Bruun Larsen.
STUDIEPROJEKTER OG
PRAKTIKOPHOLD
Konkret skal det blandt andet foregå
gennem studieprojekter og praktikforløb på virksomhederne, hvor studerende enten kan bringe egne teoretiske problemstillinger med for at teste
og videreudvikle dem. Eller hvor de
kan bistå DFKs medlemsvirksomheder
med at videreudvikle metoder eller
redskaber, som virksomhederne aktuelt arbejder med og er udfordret af.
”Mange virksomheder har jo et meget
praktisk afsæt for deres arbejde med
kvalitetssikring. Men ved at få nogle
studerende ind, som drømmer om at
få oversat deres teorier til praksis, er
jeg sikker på, at de kan berige virksomhederne og være med til at løfte
dem. Det kender vi jo masser af eksempler på fra mange andre felter, bare ikke inden for kvalitetsarbejdet
endnu. Så det skal vi til at have i gang
nu,” siger Lars Erik Donau, som også er
bestyrelsesmedlem i DFK og en af initiativtagerne til samarbejdet, og til
daglig kvalitetschef i Danfoss Power
Electronic A/S. Han fortsætter;
”Studerende kan give et fantastisk input, hvis de får lov og får de rammer,
der skal til. Men det kræver, at man
som virksomhed også selv rækker ud
og derfor allerede nu begynder at overveje, hvilke projekter og ideer man
kunne tænke sig, at studerende kunne
arbejde med og blive involveret i,”
siger han.
Han suppleres af Mads Bruun Larsen;
”Virksomheder hyrer jo ofte konsulenter, men primært til specifikke problemstillinger. Ved at få studerende ind
i huset, man kan få hjælp til at arbejde
med de mere brede og generelle aspekter omkring kvalitetssikring, og derfor
er det her en mulighed for en anden
slags hjælp,” siger Mads Bruun Larsen,
som både ser samarbejdet udspille sig
omkring projekter, der fokuserer på generelle kvalitetssikringsmetoder, men
også på mere organisatoriske aspekter
ved kvalitetsarbejdet i virksomheder og
på, hvad det eksempelvis er for miljøer,
der bedst understøtter forskellige kvalitetssikringstilgange og metoder. Og
ikke mindst også på viden, der ikke er
afprøvet i Danmark endnu.
”Forhåbentlig kan vi kan kaste nogle
nye ideer og metoder ud til DFKs medlemmer, også nogen som vi ikke har
set i Danmark endnu, og som vi kan
blive de første til at afprøve på danske
forhold. Noget der vil give virksomhederne mulighed for at blive frontløbere på nye kvalitetssikringsmetoder og
være noget, man kan brande sig positivt på,” siger Mads Bruun Larsen og
nævner, at det eksempelvis kunne være avancerede typer af kontrolkort så
CUSUM og EWMA eller statistical engineering som alternativ til Six Sigma.
FLERE GÆSTEFORELÆSNINGER
BEGGE VEJE
Foruden en tættere kobling mellem
studerende og virksomheder, skal
gæsteforelæsninger også udgøre en
del af det nye samarbejde. Både på
SDU og i DFK regi.
”Det er også målet at arrangere gæsteforelæsninger, så vi kan få praktikere
fra virksomhederne ud på universitetet
og holde oplæg om deres konkrete kvalitetssikringsarbejde. Men i lige så høj
grad er det målet at få undervisere fra
universitetsverdenen ud på virksomhederne for at udbrede deres viden her,”
siger Henrik Gudme og fortæller, at
man derudover planlægger en DFK
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 2 3
DFK I NYT UNIVERSITETS-SAMARBEJDE
konference om samarbejdet og om de
forskellige initiativer, som også skal
præsentere konkret viden om nyeste
forskning inden for kvalitetssikring.
KVALITETSWIKIPEDIA OG
FORSKNINGSPANEL PÅ TRAPPERNE
Desuden har samarbejdsparterne taget initiativ til udarbejdelsen af en såkaldt kvalitets-wikipedia, der som en
slags ABC om kvalitetssikring for både
virksomheder og studerende, skal give
en kort indføring i de mange begreber,
der findes inden for kvalitetssikringsarbejdet. Et tiltag som studerende fra
SDU allerede er i gang med i dag.
”Og endelig er det også vores mål at
etablere et forskningspanel med deltagere fra både virksomheder og universitetet. Det skal være et forum, hvor
erhvervslivet kan fortælle, hvor de
kunne ønske sig mere forskning inden
for kvalitetssikring, og hvor SDU også
kan melde ud, hvor og hvordan de
især ser deres teorier og viden afprøvet i praksis. Og på den måde kan vi få
lavet en tættere kobling mellem den
teoretiske og den praktiske verden,” siger Henrik Gudme, som med det nye
samarbejde generelt håber at kunne
skabe et stærkere længerevarende
netværk mellem den akademiske og
praktiske verden.
”Det er vigtigt, at
DFK´s medlemsvirksomheder ser det her
som en mulighed for
Henrik Gudme,
Vestergaard
at få arbejdet med
Company A/S
nogle problemstillinog DFK
ger, som de måske er
udfordret af, og gerne
vil have nogen til at gå
mere i dybden med. Det vil kunne give
ny viden og bidrage til udvikling af nye
ideer, og på længere sigt forhåbentlig
være med til at nedbryde det skarpe
skel der ofte er mellem virksomhedsverdenen og universitetssektoren,” siger han.
MERE FORSKNING OM KVALITET TIL
GAVN FOR ALLE VIRKSOMHEDER
Og endelig er det håbet, at det nye
samarbejde vil få kvalitetsarbejdet højere på dagsordenen i danske virksomheder helt generelt.
”Der er stadig mange virksomheder i
Danmark, som ikke har tilstrækkeligt
fokus på, hvad man egentlig får ud af
at arbejde målrettet med kvalitet.
Mange har måske nok et ISO certifikat
og en kvalitetsafdeling, men for manges vedkommende er det mest for
kundernes og ikke så meget deres
egen skyld. Der er ingen tvivl om, at et
universitetssamarbejde som dette vil
ISO 9001:2015
Bliv fortrolig med den nye standard
Undervisning – Rådgivning – Netværk
FORCE Technology tilbyder hele paletten og mere til...
Ring, skriv eller scan for mere information om,
hvad vi kan gøre for dig.
2 4 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
Lars Erik Donau, w
Danfoss Power
Electronic A/S
Mads Bruun Larsen,
adjunkt på Center for
Operational Management på Det Tekniske Fakultet på SDU
skabe mere forskningsbaseret viden
om kvalitetssikring, hvilket igen vil
øge opmærksomheden omkring arbejdet med kvalitet,” siger Henrik Gudme
og suppleres af Lars Erik Donau:
”Danske virksomheder skal blive mere
opmærksomme på, at det at få nye
kvalitetsmetoder og –redskaber kan
bidrage til at reducere omkostningerne. I Danmark er vi lynhurtige til at
udvikle nye produkter og stærkt innovative, og der er en klar tendens til, at
vi kommer tidligere og tidligere ind i
processerne som underleverandører.
Vi skal huske på, at vi ikke primært
skal leve af stordrift, men af mindre
kvalitetsstærke serier, og derfor kan
kvalitetstankegangen virkelig være en
konkurrencefordel. For kvalitetssikring
bidrager jo netop til, at man gør tingene rigtigt første gang, og at man fra
starten har fokus på, at processen er
sikker og ikke bare effektiv,” slutter
Lars Erik Donau.
Yderligere information
Annette Koch Petersen
[email protected]
tlf. 43 25 16 06
forcetechnology.com
SÆT K
I KALENDRYDS
EREN
TORSDA
1. JUNI 2G DEN
017
P
Å HOTEL
STO
NYBORGREBÆLT
HVORDAN SIKRER DU
KVALITET I LEVERANCER?
LEVERANDØRSTYRING, PARTNERSKABER OG OUTSOURCING
Bruger din virksomhed underleverandører, og ønsker du at optimere samarbejdet med de virksomheder
I modtager ydelser fra – vil denne konference give dig inspiration til og eksempler på løsninger.
I Danmark er chancen for at du arbejder i en virksomhed,
der benytter sig af underleverandører ganske stor.
Det skønnes at interne processer udgør under 30 procent af
værdiskabelsen. De resterende 70 procent skabes gennem
mere eller mindre specificerede leverancer fra leverandører.
LEVERANDØRSTYRING
Uanset hvad underleverandøren leverer – råvarer, sammensatte varer, ikke-materielle ydelser som produktudvikling,
design, marketing eller services som rengøring, rent tøj, etc.
– så er kvaliteten af disse leverancer med til at bestemme
kvaliteten af det færdige produkt eller den ydelse din virksomhed leverer.
Kvalitet i leverancer er kort sagt afgørende for værdiskabelsen.
På konferencen gives eksempler på, hvordan virksomheder
kan stille krav til underleverandører, og vi diskuterer, hvilke
krav der er vigtige.
Der vil blive henvist til hvilke krav, man kan få inspiration
til fra kvalitetsstandarderne om leverandørstyring og outsourcing.
• Set med kvalitetsbriller, hvilke muligheder er der for at
øge værdiskabelsen?
• Hvilke værktøjer er der, og hvordan virker de?
• Leverandørvurdering, hvordan løses det effektivt og med
højkvalitet?
• Skal man selv løse opgaven eller bede andre om det?
HVAD ER ET STRATEGISK PARTNERSKAB?
På konferencen vil du også høre om hvilke udfordringer der
er ved at indgå i et partnerskab, hvor flere komponentleverandører går sammen om at levere en fælles løsning.
• Hvordan håndterer man kulturforskelle (kvalitets-mindset) virksomhederne imellem?
• Hvordan afstemmes forventninger til kvalitetsniveau?
• Hvordan kvalitetssikres den samlede leverance?
• Hvem håndterer support og garanti?
OUTSOURCING SET I PERSPEKTIV AF INDUSTRI 4.0
Industri 4.0 er på alles læber med de muligheder - og risici dette medbringer. Men hvilken betydning har denne udvikling egentlig for den geografiske distribution af en virksomheds aktiviteter?
Vil blive belyst med eksempler på, hvordan man gør det
bedst, og hvilke værktøjer der er bedst til hvad.
WORKSHOP
Vi har sammensat et program med teori og praktiske eksempler og includerer en workshop med erfaringsudveksling om kvalitet i leverancer af ydelser og produkter mellem virksomheder. (Leverandøraudit og Leverandørevaluering)
Få værktøjer og inspiration til hvordan du styrer risikoen i
forsyningskæden i din virksomhed.
Tilmeld dig allerede i dag på www.dfk.dk
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 2 5
DEN NYE ISO 9001 MEDFØRER STORE ÆNDRINGER
DEN NYE ISO 9001
MEDFØRER STORE
ÆNDRINGER
Den nye ISO 9001 har betydet en ny virkelighed for mange kvalitetsansvarlige, der forventes at have en
væsentligt større forståelse for forretningen, end mange har haft tidligere. Det er vurderingen fra Niels
Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard, der underviser og rådgiver danske virksomheder i kvalitetsledelse.
Interview med Henrik Rudolf, Quality & Environment Manager, Brunata a/s og Niels Madelung, chefkonsulent, Dansk Standard
Af Lisa Olufson, presseansvarlig i Dansk Standard.
”Jeg oplever, at den nye ISO 9001 i høj
grad opfattes som noget nyt og noget
andet. Selv den garvede kvalitetsansvarlige kan mærke en stor forskel”,
siger Niels Madelung, chefkonsulent i
Dansk Standard og uddyber:
”Forskellen ligger meget i italesættelsen og i forudsætningen om, at ISO
9001 skal forankres i topledelsen og
understøtte virksomhedens strategi.
Det betyder et helt andet fokus på kvalitetsarbejdet, og det stiller nye krav til
de kvalitetsansvarlige. Der forventes
ikke bare at kende til strategi og forretning, men rent faktisk at forstå dette i
dybden, så de kan integrere kvalitet i
forretningen og ikke ”bare” i organisationen. Man kan sige, at den nye version
søger at understøtte og afspejle den
virkelighed, virksomheden står i.”
PÅ UBETRÅDT LAND
Særligt i forhold til det øgede fokus på
at vurdere og vægte risici i forhold til
bundlinjen frem for indædt at forsøge at
forebygge dem, er det ifølge Niels Madelung tydeligt, at der er sket ændringer:
”Virksomhederne skal forholde sig til de
muligheder, der er for udvikling. De skal
fastlægge mål og styre de risici, som
dermed opstår. På den måde kan man
bedre sikre, at virksomheden når sine
2 6 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
mål, og leverer det, som kunderne med
rette forventer. Derfor vil det blive mere
almindeligt, at den kvalitetsansvarlige
og den forretningsansvarlige mødes ligeværdigt og anerkender, at der er et
fælles svar. De skal finde balancen mellem risici og muligheder sammen – ud
fra virksomhedens strategi og mål.”
Derfor mener Niels Madelung, at det
er nødvendigt, at man som kvalitetsansvarlig tænker mere holistisk og
strategisk end flere nok har gjort tidligere og kender forretningen, markedet
og kunderne. Og det kan godt være en
udfordring for nogen:
”Min erfaring fra min rådgivning og
mine kurser er, at mange oplever, at
det er svært og ubetrådt land pludselig
at skulle forholde sig så direkte til
strategi, bundlinje og konkurrenter.
Men vil man lykkes som virksomhed,
er det en forudsætning, at kvalitetsarbejdet har forretningsfokus.”
MERE FORRETNING – MINDRE
PAPIRARBEJDE
Niels Madelung understreger, at selvom det kan være svært, giver det mange fordele, at kvalitetsarbejdet bliver
mere forretningsnært.
”Kvalitetsarbejdet kommer til at spille
meget bedre sammen med forretnin-
gen. Og risikoen for, at man ender
med en række regler og procedurer,
der ikke giver forretningsmæssig værdi og mening – men alene er udtænkt
fra en kvalitetsstræbende baggrund,
minimeres. Men det kræver selvfølgelig den rette forankring i topledelsen,
og at kvalitetsledelse anerkendes som
et synligt ledelsesredskab, der hænger
sammen med virksomhedens strategi”
Ifølge chefkonsulenten skal ledelsen –
lige såvel som kvalitetschefen skal det –
tilpasse sig den nye version af ISO 9001.
”ISO 9001 har i for mange topledelser
være set som et nødvendigt onde - eller ligefrem alene som en omkostning.
Den forudfattethed skal de give slip
på. Ellers ender den med af blive en
forhindring for udbyttet”, mener Niels
Madelung.
RISIKO- OG PROCESORIENTERING
Vigtigheden af topledelsens engagement kan Henrik Rudolf, Quality & Environment Manager i Brunata a/s nikke genkendende til. Han har både arbejdet med den nye og den gamle ISO
9001 og kan særligt mærke en forskel i
forhold til den risikobaserede og procesorienterede tilgang. Samtidig er
netop den nye risiko- og procesorientering, ifølge Henrik Rudolf, blandt
nogle af de største ændringer, der
BRUNATA A/S
kræver en hel del af kulturen i virksomheden og forståelsen og engagementet hos især topledelsen.
”Den risikobaserede tilgang er en ”udvidelse” af den tidligere beskrevne
præventive tilgang. Udfordringen med
dette punkt er, at det kræver, at ikke
bare den kvalitetsansvarlige, men hele
organisationen evner at kigge i ”krystalkuglen” og se, hvad den bringer af
udfordringer, der skal tages stilling til
og planlægges med rettidig omhu”, siger Henrik Rudolf og fortsætter:
”Den procesbaserede tilgang giver for
alvor muligheden for at bygge et ”forretningsledelsessystem”, fremfor ”bare” endnu et kvalitetssystem. Det giver
i min optik muligheden for et langt
mere moderne system, der væsentligt
bedre beskriver forretningen, og ”hvad
man gør” i de enkelte afdelinger. Samtidig giver det - ved den rette inddragelse af de respektive afdelinger - en
langt bedre overordnet forståelse for
forretningen og forhåbentlig også af
eget arbejdsområde, og hvor man som
person eller afdeling bidrager til den
mere overordnede del af forretningen.”
ET ORGANISATORISK ANSVAR
Henrik Rudolf understreger samtidigt,
at det er vigtigt at have for øje, at det er
topledelsen, der fremhæves yderligere i
den nye udgave af ISO 9001 - og forventningerne til deres engagement og
ansvar er endnu større end tidligere.
”Ansvaret for implementeringen må aldrig komme til at hænge på en enkeltperson, som fx den kvalitetsansvarlige.
Det må og skal være et organisatorisk
ansvar at implementere et forretningsledelsessystem”, slutter han.
CV
NIELS MADELUNG
Chefkonsulent i Dansk Standard, hvor
han siden 2006 har arbejdet med
rådgivning af offentlige og private
virksomheder i bl.a. kvalitetsledelse.
Han er finansuddannet, er certificeret Lean Manager og har arbejdet
13 år i finanssektoren samt 25 år i
konsulentbranchen som såvel konsulent, chef og direktør.
Niels Madelung har deltaget i en
række råd og ekspertgrupper, udgivet
en bog om forretningsorienteret risikoledelse og benyttes hyppigt som
foredragsholder og facilitator.
Brunata a/s er en international, dansk
og familieejet cleantech virksomhed
med næsten 100 års erfaring i at
levere forbrugsregnskaber og målesystemer til boliger og bygninger.
I dag leverer virksomheden skræddersyede løsninger til små som store
ejendomme, og private som offentlige.
Brunatas løsninger sælges i 17 forskellige lande og fokuserer på tre
elementer: måling, visualisering og
servicering.
Vi er i alt 450 engagerede medarbejdere i Brunata med 275 ansatte
i Danmark og 175 fordelt i resten af
verden.
Medarbejderne i Brunata favner bredt –
alt fra ingeniører og teknikere til ansatte
indenfor R&D, eksport, økonomi, IT,
SCM, marketing og HR. Dette skaber
en fleksibel organisation med et stort
engagement ift. at kende, afstemme og
indfri vores kunders behov.
www.brunata.dk
CV
HENRIK RUDOLF
Quality & Environment Manager hos
Brunata a/s og har de sidste 15 år
arbejdet med forskellige kvalitetsledelsessystemer indenfor byggesektoren, civil luftfart samt produktionsvirksomheder af forskellig art. Han
er Kvalitetstekniker og Lead Auditor
og har i de sidste 15 år gennemført
i hundredvis af audits på ISO og CE
mærkningssystemer. Henrik Rudolf
har en fortid som konsulent og auditor
hos certificerende organer, og har
derved haft en stor berøringsflade i
mange forskelligartede brancher.
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 2 7
HVORDAN MAN GÅR FRA ISO 9001:2008 TIL ISO 9001:2015 PÅ 50 DAGE
PÅ 50 DAGE
HVORDAN
MAN GÅR FRA ISO 9001:2008 TIL ISO 9001:2015
Af Maria Nøhr Pedersen, Kvalitetsansvarlig og Kent Friis Petersen, direktør, Vest Administrationen A/S
Kvalitetsstyring har altid fyldt meget for Vest Administrationen
A/S. Vest Administrationen blev inspireret af kvalitetsstyringstankegangen tilbage i 2002-2003. Dengang var det på
baggrund af vores daværende bestyrelsesformand, advokat
Michael Vesthardt, som havde været med til at indføre et
kvalitetsstyringssystem i sit eget advokatfirma.
Vi har været certificeret siden 2004.
Det blev vi som det første ejendomsadministrationsselskab i branchen.
DEAS A/S er det næste ejendomsadministrations­selskab, som har opnået
den attraktive certificering. Dette skete her i oktober 2016.
Vest Administrationen A/S fik opdateret sit certifikat til ISO 9001:2015 her d.
8. december 2016.
Vi hilser certificeringen fra DEAS A/S
velkommen i den lille eksklusive klub.
HVAD HAR
KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET
BETYDET FOR OS?
Kvalitetsstyringssystemet har givet en
klar retning på det at drive vores forretning. Den har betydet, at vi fra starten har haft fokus på stort set hele
værdikæden i service- og produktfrembringelsen.
”Mange taler om kvalitet – men de
færreste gør sig den umage også, at
dokumentere det’”
Specielt inden for servicevirksomheder syntes kvalitetsstyring nemt syn-
2 8 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
tes noget uhåndterligt; ”Det er jo lavet
til produktionsvirksomheder - og det
er altid noget med mange dokumenter
og kontroller. Det er ikke noget, som vi
lige kan se værdien af”. Der er ofte et
udsagn, som vi har mødt hos flere af
mine kollegaer.
Det er synd. For dermed tror vi, at
mange misser hele pointen.
VEJEN FRA DEN GAMLE TIL DEN NYE
STANDARD
Vest Administrationen A/S blev re-certificeret efter den gamle standard
ISO9001:2008 d. 21. september 2016.
Den var som en del af den normale
audit, som vi har været gennem flere
gange. På det tidspunkt havde vi
egentlig besluttet stille og roligt at gå
over til den nye standard i september
2017.
Men da vores kollegaer DEAS A/S kom
på banen med deres certificering efter
den nye standard, så kunne vi dog ikke ’nære’ os at gå efter en re-certificering med den samme.
Vest Administrationens kvalitetsansvarlige Maria Nøhr Pedersen tog fat i
DNV-GL for at høre om mulighederne.
Herunder tog Maria Nøhr Pedersen efterfølgende fat i konsulent Peter Nygaard fra InnovationsKompagniet ligesom Maria Nøhr Pedersen gennemførte et opfølgningskursus hos DNV-GL.
Og med en fantastisk arbejdsindsats,
så fik Maria Nøhr Pedersen sammen
med Peter Nygaard sat en god proces
op:
50-DAGES PLANEN
• Maria Nøhr Pedersen gennemførte opfølgningskursus hos DNV-GL; hvilke krav er der
i forhold til den nye standard
• Det eksisterende kvalitetsstyringssystem
blev analyseret
• Mangler og forbedringsmuligheder blev
identificeret; herunder blev medarbejdere
informeret ved et indledende firmamøde.
• Supplerende dokumentationsbehov blev
udarbejdet og implementeret løbende over
den efterfølgende periode
• Bestyrelsen blev sammen med ledelsen
inddraget i udarbejdelsen af interessent-,
risiko- og SWOT-analyserne.
• Ekstern audit blev gennemført med succes
d. 8. december 2016
Bogføring og
regnskab
Økonomisk
sparring/
budgettering
Områder
Administration
Rådgivning
om drift og vedligeholdelse af
ejendommen
HVORDAN ER DET EGENTLIG MULIGT
PÅ BARE 50 DAGE?
Det kan man nok kun, når man fra
starten har et dokumenteret system
efter den gamle standard. Fordelen er,
at man dermed har en kvalificeret
ramme at bygge på.
Ret hurtigt stod det klart for os, at det
mest effektive ville være at lave et tillæg til det eksisterende system. Dermed ville de ud fra både et ledelsesog et auditeringsmæssigt synspunkt
være enklere og mere transparent at
se skridtet fra den gamle til den nye
standard.
Dette var ikke mindst det gode input,
som Maria Nøhr Pedersen kom med i
forhold til det opfølgningskursus, som
hun gennemførte forud for vores proces. På baggrund af den tankegang,
valgte vi ganske enkelt at ’frede’ den
gamle kvalitetshåndbog i den kommende proces.
Vi valgte at lægge låg på yderligere revideringer af denne, således at vi havde fast udgangspunkt for tillægget til
Rådgivning
ift. bestyrelsen/
beboerne
Juridisk
sparring vedr.
lovgivning,
vedtægter
m.v.
Arbejdsopgaverne for Vest
Administrationen A/S består i
økonomistyring for boligforeningerne, rådgivning om den daglige drift, assistance og sparring
ved større projekter.
det nye kvalitetsstyringssystem.
Knopskydningen gav naturligvis nogle
overlap til det eksisterende system.
Men til gengæld, så var det muligt for
både Maria Nøhr Pedersen og ledelsen
fuldstændigt at have styr på de ændringer, som var nødvendige for at efterleve kravene i den nye standard.
Ret hurtigt oplevede vi derfor en meget velfungerende og effektiv ramme
for udviklingen af det nye system.
Og fra beslutningen var taget, så var
resten så at sige blot et spørgsmål om
at udbygge det eksisterende system
med de nye byggeklodser.
HVAD HAR DEN NYE STANDARD
BETYDET?
Det er nok lidt for tidligt at sige noget
konkret om erfaringerne. Men den nye
standard holder langt bedre styr på ledelsen og dens engagement.
Vi tror, at der er mange historier om,
at ledelsen blot har uddelegeret kvalitetsstyringen til en stabsfunktion, som
så herefter kan stå for arbejdet.
CV
MARIA NØHR PEDERSEN
Stiftede kendskab med ISO certificering
første gang i 2007
Uddannet ejendomsadministrator/EA
Ansat hos Vest Administrationen A/S
siden december 2012
Kvalitetsansvarlig hos Vest Administrationen A/S siden ultimo 2013
CV
KENT FRIIS PETERSEN
Stiftede kendskab med ISO certificering
ved speciale på DTU i 1990
Uddannet civilingeniør i 1992, Executive
MBA I 2001
Stifter af Vest Administrationen A/S i
1991
Administrerende direktør
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 2 9
HVORDAN MAN GÅR FRA ISO 9001:2008 TIL ISO 9001:2015 PÅ 50 DAGE
For ofte er det vores indtryk, at kvalitetsledelsen dermed forsvinder fra topledelsens bord, når kvalitetsstyringssystemet er blevet implementeret.
Dette bliver der for alvor gjort op med
i den nye standard.
Med såvel interessent- og risikoanalyser tages der endnu et af de nødvendige skridt i retning af sikre en større involvering af topledelsen.
Vi har derfor også allerede foreslået
vores brancheorganisation, at der holdes et gå-hjem-møde eller tilsvarende.
Her kan vi så sammen med DEAS A/S
fortælle om de mange muligheder,
som vi ser med kvalitetsstyring.
Ikke mindst kan vi måske her bidrage
med vores mere end 12 års erfaring til
at afmystificere hele området.
de dokumentation. Så kan vi fremadrettet opbygge en platform, som
gør kvalitetsstyringen endnu mere
effektiv.
HVOR ER VI SELV PÅ VEJ HEN?
HVAD KAN DET BETYDE FOR
BRANCHEN?
Sammen med DEAS A/S ser vi muligheden for at være med til at skabe en
øget fokus på værdien af kvalitetsledelse.
For os er der ingen tvivl om, at den
nye standard lægger op til en mere holistisk tilgang til selve det, at drive forretningen.
Det har været hårdt arbejde at gennemføre en re-certificering på blot 50
dage.Efter Peter Nygaards vurdering,
så er der vel nærmest tale om uofficiel
Danmarks rekord!
I den kommende tid glæder vi os til at
samle op på erfaringerne, så vi kan gøre kvalitetsstyringen endnu bedre.
Herunder bliver et naturligt næste
skridt nok at samle på den eksisteren-
VEST ADMINISTRATIONEN A/S
Administrerer ca. 250 ejer- og andelsboligforeninger med ca. 6000 enheder
Administrationen beskæftiger p.t. 19
fuldtidsansatte (ATP-metoden)
Arbejdsopgaverne består i økonomistyring for boligforeningerne, rådgivning
om den daglige drift, assistance og
sparring ved større projekter.
D
EL
LM
TI
G
DI
PÅ
KONFERENCE TIL HALV PRIS
Vi ønsker, at så mange som muligt får glæde af DFK’s store
viden og erfaring. Og det kan du hjælpe os med.
Fortæl andre om vores aktiviteter - og glæd dig til en konference til halv pris, hvis et firma på din opfordring melder sig ind som nyt medlem.
Se mere på www.dfk.dk, hvor nye medlemmer kan tilmelde sig.
Husk at ”dit” nye medlem skal notere, at du har anbefalet
medlemsskabet. Så registrerer vi, at du har en konference
til gode til halv pris.
Et medlemskabet af DFK koster ikke alverden, og vores konferencer er blandt markedets billigste – netop for at prisen ikke skal afholde nogen fra at være med.
3 0 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
K
.D
FK
.D
W
W
W
Hjælp os med at blive endnu stærkere... og få en
FRA KVALITETSLEDELSE TIL FORRETNINGSSYSTEM
FRA KVALITETSLEDELSE
TIL FORRETNINGSSYSTEM
– HOS BROEN A/S OG BUDWEG CALIPER A/S
Af Jørn Jensen, Brand & Business Developer, Bureau Veritas Certification
Interview med Susanne Lykkeberg
Nogle er i gang. Mange vil følge. Og til sidst vil alle certificerede virksomheder være opgraderet til den nye
version af ISO 9001:2015. På DFKs konference den 2. marts 2017 vil et ekspertpanel svare dig på, hvordan du
får mest gavn af opdateringen, men allerede her kan du få input fra én af eksperterne.
Der er åbningsmøde på ISO 9001-audit
hos ventilvirksomheden BROEN A/S,
og 10 personer fra ledelsen er samlet
omkring bordet i mødelokalet ”Mars”.
Stemningen er god, nærmest let, men
der er også en vis sitren i rummet.
Usikkerheden omkring opgraderingen
til den nye 2015-version af standarden
har allerede meldt sin ankomst. Også
selv om deadline først er i 2018. Auditten ledes af Lead Auditor og produktchef Susanne Lykkeberg fra Bureau Veritas. ”Jeg hedder Susanne og har arbejdet ni år for Bureau Veritas. Min
funktion er tredelt: Jeg er Lead Auditor,
underviser og så er jeg produktchef for
ISO 9001. Det er mig, der hos Bureau
Veritas er ansvarlig for alle ændringer
i forbindelse med den nye version af
ISO 9001”, siger Susanne Lykkeberg.
BROEN er i kompetente hænder.
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 3 1
FRA KVALITETSLEDELSE TIL FORRETNINGSSYSTEM
For ventilvirksomheden BROEN A/S har kugleventilen
BALLOFIX® været en guldrandet forretning gennem
mange år – også selv om den blot er lavet af messing. Idéen fra 1950-erne har vist sig særdeles
bæredygtig, og virksomheden eksporterer i dag til
mere end 50 lande
Tjek af kvalitetsregistreringer. Kvalitetsinspektør
Torsten Stroyer (midt) og kvalitets- og miljøchef Kim
Majlund Larsen, BROEN A/S (th) sammen med Lead
Auditor Susanne Lykkeberg, Bureau Veritas (tv).
NYE MULIGHEDER MED ISO
9001:2015
For Susanne Lykkeberg er den største
forbedring med den nye version af
standarden, at den sætter rammerne
for et nyt forretningssystem. ”Med den
nye version er der i langt højere grad
fokus på at integrere kvalitetsledelse
med virksomhedens overordnede forretningsledelse.
Når ledelse og bestyrelse træffer beslutninger, tager kvalitetschefen selv-
CV
SUSANNE LYKKEBERG
Lead Auditor og produktchef Susanne
Lykkeberg, Bureau Veritas, er én af
eksperterne i DFKs panel på konferencen ” Erfaringer med den nye ISO
9001:2015”, hvor hun vil svare på
spørgsmålet ”Hvad kræver auditorerne
i forbindelse med certificeringsaudit?”.
Standard for Food Safety
3 2 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
følgelig disse elementer med i ledelsessystemet.
Interessent- og risikoanalysen kan på
et tidligt tidspunkt nuancere beslutningerne, og når forretnings- og ledelsessystem sammenkøres, vil beslutningernes indflydelse på processerne i
langt højere grad blive tydelige. Med
andre ord skabes rammerne for en
meget mere dynamisk og effektiv udvikling. En virksomhed vil jo heller ikke vente på det foregående års regnskab, inden eventuelle ændringer implementeres. ISO 9001:2015 sætter
netop rammerne for en løbende monitorering og effektiv opfølgning”, siger
Susanne Lykkeberg som optakt til
DFKs konference.
BROEN TIL STØRRE GLOBAL
INTEGRATION
BROEN eksporterer ventilløsninger til
mere end 50 lande og har egne selskaber i Danmark, Sverige, Polen, Rusland
og USA. Virksomheden har også fokus
på opgraderingen af den nye version
af standarden.
”Vi skal først over på den nye standard
i 2018, men vi er allerede nu ved at
planlægge eksterne audits i alle berørte lande. Desuden har vi nu implementeret et fælles webbaseret ledelsessystem, der gør driften meget mere
effektiv”, siger kvalitets- og miljøchef
Kim Majlund Larsen, BROEN A/S. Han
forbereder sig bl.a. ved at deltage på et
ISO 9001:2015 Opgraderingsseminar.
Men der er også andre måder at forberede sig på. – bl.a. at udfylde en ”ISO
9001:2015 fase 1 tjekliste”, som skaber
et godt dialoggrundlag.
INGEN GRUND TIL AT HÆNGE I
BREMSEN
Budweg Caliper A/S er specialister i
genanvendelse af bremsekalibre, men
da det kom til opgradering til den nye
2015-version hang de ikke i bremsen.
”Vi var faktisk i tvivl om timingen i
opgraderingen til det sidste, da vi har
øget omsætningen med 40%, og vi har
opdateret næsten alle processer, siden
vi flyttede i nye lokaler for 4½ år siden.
Vi blev dog overbevist af vores auditor,
og så forberedte vi os grundigt med en
GAP-analyse, hvor forskellene til den
nye version blev synliggjort. Desuden
gennemførte vi et opgraderingssemi-
Selv en virksomhed, som er specialister i genanvendelse af bremsekalibre, har brug for drivkræfter, og da
det kom til opgradering til den nye
2015-version havde Budweg Caliper
hele tre.
Fra venstre er det kvalitetsleder
Margareta Uvalic, kvalitets-/PTA tekniker Martin Pontø, og kvalitets- og
teknikchef Bertel Ravn, Budweg
Caliper A/S.
nar for alle interne auditorer, og det
lykkedes os at komme i mål, selv om
vi endnu ikke er verdensmestre, siger
kvalitetsleder Margareta Uvalic, Budweg Caliper.
Opgraderingen har også understøttet
en større kulturforandring i virksomhe-
den. ”Vi har tidligere haft en meget lavpraktisk kultur, hvor vi har været hurtige til at få truffet beslutninger og lavet
ændringer. I mellemtiden er vi blevet
en af de førende leverandører af bremsekalibre i verden, og videreudvikling af
vores position kræver fokus på vores
interne processer. Implementeringen
af risikoanalysen har været med til lave
vurderingerne up-front, og det har givet os et godt udgangspunkt f.eks. i forbindelse med byggeriet af en ny fabrikshal, siger kvalitets- og teknikchef
Bertel Ravn, Budweg Caliper.
Få ét, centralt og bæredygtigt
kvalitetsledelsessystem
– uanset jeres nuværende setup
IPW er ikke kun webbaseret software til alt-i-ét kvalitetsledelse.
Det er øget konkurrencekraft, mindsket spild – og 99,9% færre
af de fejl, som medarbejderne lige nu irriteres over dagligt.
Så brugervenligt, at ALLE har let ved at bruge det
– også dem, der sjældent gør det.
ipwsystems.dk
Ingen licenser
100% tilpasning
Frustrationsfri integration
BESTIL
IDÈMØDE
Ring nu på
4
70 25 02 1
gør i dag bedre
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 3 3
SIDEN SIDST
JOBS VIA WWW.DFK.DK
Jobannoncer på www.dfk.dk
Søger du en kvalitetsmedarbejder, har du mulighed for at indrykke annonce
på www.dfk.dk, som er rettet direkte mod målgruppen.
Er du interesseret så kontakt sekretariatet på [email protected] for pris mv.
Søger du nye udfordringer?
Medlemmer af DFK, som søger nye udfordringer, kan
ganske gratis lægge sin jobprofil på www.dfk.dk.
tekst, du ønsker skal fremgå stå på hjemmesiden.
(2-3 linier)
Det betyder samtidig, at du, som søger en ny kvalitetsperson til dit firma, nemt kan finde potentielle kandidater der.
Vi linker til den fremsendte jobprofil.
Vil du benytte dig af tilbuddet, sender du din jobprofil
som .pdf fil til [email protected] sammen med den korte
Jobprofilen vil blive taget af efter 3 mdr.,
eller når den ikke længere er aktuel.
GRATIS
medlemsgode
Jobprofilen kan genopslås.
Medlem søger job!
Proaktiv, løsningsorienteret og beslutningsdygtig
kvalitetsansvarlig søger nye udfordringer
Med stor erfaring i kvalitetsledelse
indenfor luftfarten 24/7/365 tilbyder
jeg:
- 6 års erfaring med ISO 9001
- Implementeret ISO 9001:2015
- Lead auditor
- Effektiv mødeleder
- Gode formidlingsevner
DMI de seneste 14 år. I mit virke som
meteorolog har jeg en procesorienteret
tilgang til arbejdet. Jeg analyserer situationen, danner et overblik og agerer.
litetsledelsessystem, vil jeg gribe
udfordringen konstruktivt an og skabe
målbare resultater indenfor den fastlagte tidsramme.
Jeg kan formidle og engagere mine kollegaer, så der bliver skabt et naturligt
omdrejningspunkt for kvalitetsarbejdet.
Ring gerne til mig på 50 58 28 10 –
eller læs om mig på LinkedIn.
Jeg er naturvidenskabelig uddannet
og har arbejdet som meteorolog hos
Har I et kvalitetsledelsessystem eller
skal i gang med at opbygge et kva-
Mette Birkedal Wagner
3 4 M A G A S INE T K VA L I T E T 0 1 / 17
SIDEN SIDST
OVERSIGT OVER LEVERANDØRER
Find link til disse leverandører på www.dfk.dk. Bemærk, at leverandører, som er markeret med en
@
IT-VÆRKTØJER
Leverandører af IT-værktøjer til
håndtering af kvalitets- og
forretningsprocesser.
- Basal Kvalitet og miljø ApS
- D4 Enterprise Solutions ApS
- European House of Quality A/S
- Improvento ApS «
- IPW Systems a.s.
- ISOWARE A/S
- LEKON (Ledoc-system) «
- SoluDyne ApS
- TOPmanager®
KVALITETSKONSULENTER
Konsulenter med speciale
indenfor kvalitetsstyring
1
« giver rabat til DFK medlemmer.
CERTIFICERENDE ORGANER
- Bureau Vertitas Certification A/S
- Cerfidan ApS
- DNVGL Business Assurance A/S
- Dancert A/S
- FORCE Certification
- Dansk Institut for Certificering
- LRQA Danmark
- Dansk Standard «
- European House of Quality A/S
- FORCE Technology
- Lasse Ahm Consult «
- LEKON Rådgivning ApS «
-QMS-Consult «
-SoluDyne «
- Storm Management
- Teknologisk Institut
Listen omfatter kun DFK-
medlemmer, som har valgt at
annoncere på www.dfk.dk
DFK har ikke taget stilling til virksomhedernes produkter og services
VELKOMMEN TIL VORE NYE MEDLEMMER
NYE FIRMA MEDLEMMER:
STØTEK A/S, Vojens
Silkeborg Stigefabrik, Them
Avancert, Ballerup
NYE PERSONLIGE MEDLEMMER:
Bo Nissen, Ringsted
Ulrich Lumholtz, Kgs. Lyngby
Egon Vedel, Mørke
Claus Holm Nielsen, Albertslund
Kim Andersen, Brønderslev
Arslan Nejadi, Ballerup
Magasinet Kvalitet er et medlemsblad for
DFK, Dansk Forening for Kvalitet.
Udkommer kvartalsvis.
Magasinet Kvalitet 2/2017
Udkommer i uge 17, 2017
Deadline for artikler er 20.03.17
Deadline for annoncer er 20.03.17
Bladets indhold afspejler ikke nød­vendigvis
bestyrelsens holdninger.
Daniel Hvidberg, Støvring
Søren Søndergaard, Kastrup
Nina Dyrbye Pedersen, Thisted
Jette Helene Pedersen, Thisted
Chresten Waldemar, Nordborg
Lykke Hansen, Vemmelev
Lars Mortensen, Rønne
Søren Toft Jensen, Nørresundby
Karen Lambæk Olesen, Måløv
Mette Birkedal Wagner, Søborg
Mikkel Lundstrøm, Holbæk
Poul Rand, Fredericia
Ansvarshavende redaktør: Ib Orlamundt.
Henvendelse: DFK’s sekretariat.
DFK / Dansk Forening for Kvalitet har som
formål at udbrede kendskabet til kvalitet i
bred betydning, herunder aspekter ved­rørende
ledelsessystemer, hjælpemidler og metoder,
at formidle udveksling af erfaringer og være
forbindelsesled til beslægtede organisa­tioner
i ind- og udland.
Kontakt DFK via sekretariatet,
Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand
Mandag til fredag kl. 09:00-12:00,
Telefon: 70 20 32 13
Mail: [email protected]
eller besøg www.dfk.dk
Design & tryk: Datagraf Communications
Med­lem af
0 1 / 17 MAGASINET K VA L I T E T 3 5
DFK
Jersie Solvænge 16
2680 Solrød Strand
TI
D
EL
LM
DI
G
PÅ
FK
.D
W
W
W
Står du over for snart at skulle i gang med den nye ISO9001 standard eller har du allerede opgraderet,
så vil denne konference helt sikkert være interessant og udbytterig for dig.
En række virksomheder vil fortælle om deres erfaringer, og
et panel bestående af eksperter fra certificeringsorganerne
vil give deres syn på de nye krav, og hvordan de skal fortolkes og håndteres.
HVAD ER MULIGHEDERNE MED STANDARDEN?
Med udgangspunkt i en global brugerundersøgelse – hvor
1200 ledere har beskrevet, hvilke muligheder de ser med
standarden, vil du få inspiration til hvordan den nye standard kan skabe værdi i egen organisation.
På konferencen vil du få indsigt i:
• Hvordan interessent analysen gik.
• Hvordan standarden understøtter virksomhedens
strategi.
• Topledelsens ansvar
• Hvordan man løbende sikrer sammenhæng mellem
strategi, interessenter og kvalitetsledelse.
• Indflydelse på kundetilfredshed og konkurrencekraft.
• Er procesorienteringen stadig relevant?
Emnerne vil blive belyst af topledere og kvalitetschefer.
RISIKOANALYSER VIL SKABE TÆTTERE KOBLING En af de største ændringer i den nye standard er, at virksomheder fremover skal udarbejde risikoanalyser for både
forretningen, omgivelserne og interessenterne.
Konkret skal alle eksterne og interne problemstillinger og
risici, som er relevante for virksomhedens formål og den
strategiske retning medtages i ledelsessystemet.
I den forbindelse rejser der sig en række spørgsmål som:
• Hvordan er koblingen til PDCA og andre risikoanalyse
værktøjer?
• Hvordan skal de nye muligheder vurderes?
Erfaringer med risikoanalyser vil blive præsenteret og diskuteret under konferencen.
”HIGH LEVEL STRUCTURE” – HVAD OG HVORFOR?
HLS sikrer, at man rykker et yderligere skridt mod at alle ledelsesforhold medtages under certificeringen.
Samtidig er strukturen gennemgående i certificeringsstandardarderne og et ledelsessystem vil derfor understøtte flere emner og sikre koblingen mellem disse. F.eks. kvalitets-,
miljø- og energiledelse.
• Hvordan kan man udvikle kvalitetshåndbogen, når de nye
krav skal implementeres?
• Hvor meget skal dokumenteres?
• Hvilke krav er der til måling af effektiviteten af processerne?
• Hvordan er rollen for kvalitetsmedarbejderne med afsæt i
den nye standard?
Du vil møde erfarne foredragsholdere, der fortæller om deres erfaringer.
HVAD KRÆVER AUDITORERNE I FORBINDELSE MED
CERTIFICERINGSAUDIT?
Et panel bestående af eksperter fra certificeringsorganerne
vil svare på spørgsmål vedrørende de nye krav, og hvordan
kravene skal fortolkes.
Se programmet på side 16!
SÆT X
I KALEND
EREN
TORS
2. MARDTAG DEN
S 2017
DFK AFH
KONFE OLDER
HOTEL SRENCEN PÅ
TORE
NYBORG BÆLT,
K
.D
ERFARINGER MED DEN NYE
ISO 9001:2015