CETA – en handelsaftale, der sætter nye standarder for

Europa-Kommissionen - Faktaark
CETA – en handelsaftale, der sætter nye standarder for global handel
Strasbourg, den 15. februar 2017
Den 15. februar godkendte Europa-Parlamentet den samlede økonomi- og handelsaftale
mellem EU og Canada (CETA)
Aftalen vil skabe nye muligheder for at EU-virksomheder kan styrke både handel og de indbyrdes
økonomiske forbindelser. Aftalen vil skabe tættere forretningsmæssige forbindelser med Canada, fjerne
toldafgifter, skabe væsentlige forbedringer, hvad angår adgangen til offentlige kontrakter, åbne op for
nye områder af det canadiske marked for tjenesteydelser, give investorer mere tryghed og beskytte
143 europæiske landbrugsfødevarer af høj kvalitet, kendt for deres geografiske betegnelser.
Virksomheder inden for flere sektorer, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), vil også få
gavn af de fordele, der kan opnås ved eliminering af den såkaldte dobbelte prøvning.
Samtidig er CETA en progressiv aftale, som sætter en ny global standard for, at spørgsmålet om
bæredygtighed inkluderes i handelsaftaler. Det skyldes, at EU og Canada med aftalen forpligter sig til
at sikre, at områderne økonomisk vækst, social udvikling og miljøbeskyttelse skal understøtte og
forstærke hinanden.
Toldafgifter for over 500 mio. EUR om året bliver fjernet, hvilket gavner både store og små
virksomheder
Det giver konkrete fordele for europæiske forbrugere og virksomheder, når der med CETA bliver fjernet
næsten 99 % af alle toldafgifter. I de fleste tilfælde vil det ske, lige så snart aftalen træder i kraft.
Allerede fra den første dag vil Canada fjerne toldafgifter svarende til 400 mio. EUR på varer, der
kommer fra EU. Ved slutningen af den aftalte overgangsperiode for afskaffelse af told vil det beløb
stige til 500 mio. EUR om året. Nogle eksempler på virksomheder, der vil få gavn af disse
toldnedsættelser – eksempelvis polske æbleavlere, spanske og franske vinproducenter eller italienske
slipseproducenter – kan findes her.
EU's 500 millioner forbrugere vil få flere valgmuligheder, samtidig med at europæiske
standarder bliver opretholdt
Når markederne bliver åbnet, vil det give forbrugerne flere valgmuligheder og formentlig også holde
priserne nede. Samtidig vil frihandlen ikke medføre sænkninger eller ændringer af de EU-standarder,
der skal beskytte menneskers sundhed og sikkerhed, sociale rettigheder, deres rettigheder som
forbrugere eller miljøet. Disse standarder vil forblive, som de er i dag, og importen fra Canada skal
uden undtagelse overholde al EU-lovgivning. CETA vil derfor ikke ændre den måde, EU lovgiver
omkring fødevaresikkerhed, eksempelvis hvad angår GMO-produkter eller forbuddet mod
hormonbehandlet oksekød.
Åbning af det canadiske marked for tjenesteydelser og fremme af investeringer
CETA er den mest vidtgående aftale, der nogensinde er blevet indgået af EU inden for tjenesteydelser
og investeringer. Det vil give nye fordele for europæiske virksomheder, når det handler om at få
investeringsprojekter godkendt i Canada. Europæiske virksomheder vil få flere muligheder for at levere
tjenesteydelser, f.eks. særlige maritime tjenester som opmudring, flytning af tomme containere eller
fragt af visse typer gods i Canada. I andre servicesektorer, som f.eks. miljøtjenester,
telekommunikation og finansiering, sikres der adgang til markedet, både på nationalt plan og - for
første gang nogensinde - også på regionalt plan. Lige som i alle EU's andre handelsaftaler beskyttes
offentlige tjenesteydelser fuldt ud med CETA.
Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer
Aftalen skaber en ramme, der skal lette anerkendelsen af kvalifikationer inden for regulerede erhverv,
f.eks. arkitekter, revisorer og ingeniører. De relevante professionelle organisationer i EU og Canada
skal i fællesskab udarbejde de tekniske detaljer for anerkendelsen af deres respektive kvalifikationer
på baggrund af rammeaftalen. De kompetente myndigheder i Canada og EU vil derefter godkende
arbejdet, hvorefter det kan træde i kraft.
Der bliver færre restriktioner for at flytte hen over Atlanten for midlertidigt arbejde
CETA vil gøre det nemmere for personale og andre fagfolk at arbejde på den anden side af Atlanten, og
nemmere for virksomheder midlertidigt at flytte personale mellem EU og Canada. Det betyder at
europæiske virksomheder får mulighed for at drive deres forretning i Canada. Det vil også blive lettere
for andre fagfolk midlertidigt at levere juridisk rådgivning, bogføring, arkitektvirksomhed eller lignende
tjenesteydelser.
Europæiske virksomheder bliver mere konkurrencedygtige på det canadiske marked
CETA vil gøre europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige på det canadiske marked ved at
gøre det lettere for dem at yde eftersalgsservice. Det vil hjælpe EU-virksomheder til at kunne
eksportere udstyr, maskiner og software, når de nu kan sende vedligeholdelsesteknikere og andre
specialister for at yde eftersalgsservice samt dertil knyttede tjenester og support.
Virksomheder i EU får en hidtil uset adgang til offentlige udbud
Canada har i højere grad åbnet sine offentlige udbud for virksomheder i EU end for sine andre
handelspartnere. Virksomheder i EU vil som de første ikke-canadiske virksomheder kunne byde på
levering af varer og tjenesteydelser ikke blot på nationalt plan, men også til de canadiske regioner og
kommuner. Markedet for offentlige udbud i Canadas regioner skønnes at være dobbelt så stort som på
nationalt plan. Canada har også sagt ja til at øge gennemsigtigheden ved at offentliggøre alle offentlige
udbud samlet på én hjemmeside. Adgang til information er en af de største hindringer for, at mindre
virksomheder kan få adgang til internationale markeder, så dette vil især være en gevinst for Europas
små virksomheder. Eksempler på virksomheder, der får gavn af denne hidtil usete adgang til offentlige
udbud, for eksempel en tysk genbrugsvirksomhed, findes her.
Virksomhedernes omkostninger bliver sænket, uden at standarderne følger med
EU og Canada er blevet enige om at acceptere hinandens overensstemmelsesvurderingscertifikater på
områder, som f.eks. elektriske apparater, elektronisk udstyr og radioudstyr, legetøj, maskiner,
apparater eller måleudstyr. Det betyder i visse tilfælde, at et overensstemmelsesvurderingsorgan i EU
kan afprøve produkter fra EU til eksport til Canada i henhold til canadiske regler og omvendt. Dermed
behøver begge parter ikke udføre den samme prøvning, og det vil i høj grad mindske omkostningerne
for både virksomheder og forbrugere. Det er især godt nyt for mindre virksomheder, da det ellers kan
være en uoverkommelig udgift for dem at betale to gange for den samme prøvning.
En reform af ordningen for investeringsbeskyttelse
CETA sikrer, at investeringer bliver beskyttet, samtidig med at regeringernes ret til at lovgive i
offentlighedens interesse bliver bibeholdt, også når lovgivningen berører udenlandske investeringer.
Den almindelige form for tvistbilæggelse mellem investorer og stater, som allerede findes i mange af
de handelsaftaler, der forhandles af medlemsstaterne (kaldet ISDS), er blevet erstattet af et nyt og
forbedret investeringsdomstolssystem (ICS).
Den nye mekanisme vil være offentligt funderet — ikke baseret på ad hoc-tribunaler. EU og Canada vil
udnævne professionelle og uafhængige dommere, og mekanismen vil skulle overholde de højeste
etiske standarder gennem en streng adfærdskodeks. Procedurerne vil være gennemsigtige,
eksempelvis gennem åbne høringer og ved at offentliggøre de dokumenter, der blev fremlagt under
sagerne. Bestemmelserne angående investeringer indsnævrer de tilfælde, hvor en investor kan
anfægte en stat, og der vil ikke være beskyttelse for såkaldte postkasseselskaber eller skuffeselskaber
— kun virksomheder med reelle økonomiske tilknytninger til enten EU eller Canada kan betragtes som
investorer. En offentlig myndighed kan aldrig blive tvunget til at ændre en lov eller betale
pønalerstatning.
Det reformerede ICS er et nyt element i handelsaftaler, og i mange medlemsstater foregår der stadig
en offentlig debat om det. Derfor har medlemsstaterne valgt – støttet af Kommissionen – at
handelsaftalens midlertidige anvendelse ikke også skal gælde for ICS. I stedet vil det først blive
gennemført, når alle medlemsstater har afsluttet deres nationale ratifikationsprocedurer. Det er en del
af aftalen, at Kommissionen i løbet af den periode vil arbejde sammen med Canada om at uddybe visse
parametre for det nye system, eksempelvis udvælgelse af dommere, små og mellemstore
virksomheders adgang til det nye system samt klagemulighederne.
Nye muligheder for landmænd og fødevareproducenter, samtidig med at EU's såkaldte
"geografiske betegnelser" beskyttes
CETA vil skabe nye muligheder for landmænd og fødevareproducenter, mens EU's bekymringer
imødekommes. EU's marked bliver kun åbnet op for nogle få, nøje udvalgte varer, og det bliver
modsvaret af åbninger på det canadiske marked, som er vigtige for europæiske eksportinteresser,
eksempelvis ost, vin og spiritus, frugt og grøntsager, forarbejdede varer samt geografiske betegnelser.
Al import fra Canada skal overholde al EU-lovgivning. For eksempel kan hormonbehandlet kød aldrig
importeres til EU.
CETA gør også en stor forskel for mange små og mellemstore virksomheder i landdistrikter, som
handler med landbrugsprodukter. De kan nu udnytte, at Canada accepterer at beskytte 143 særlige
produkter fra specifikke geografiske regioner i EU. De produkter, som vil blive beskyttet i CETA, er de
mest eksporterede europæiske føde- og drikkevarer lige fra roquefortost til balsamicoeddike fra
Modena samt nederlandsk Goudaost. Fra nu af vil disse europæiske varer blive beskyttet mod
efterligninger på et niveau, der kan sammenlignes med EU-retten, og de vil ikke risikere at blive
betragtet som generiske i Canada.
Beskyttelse af Europas iværksættere og kunstnere
CETA vil skabe mere ensartede vilkår mellem Canada og EU inden for intellektuel ejendomsret. F.eks.
vil beskyttelsen af ophavsrettigheder blive styrket ved at tilpasse de canadiske regler til EU-reglerne
om beskyttelse af tekniske foranstaltninger og forvaltning af digitale rettigheder. Aftalen vil også
forbedre den måde, hvorpå Canadas system for intellektuel ejendomsret beskytter patenter for
farmaceutiske produkter fra EU. Den vil også styrke håndhævelsen ved at tillade mulige midlertidige
foranstaltninger og påbud til formidlere, der er involveret i ulovlige aktiviteter. Canada har også
accepteret at styrke sine foranstaltninger ved grænsen mod varemærkeforfalskede varer,
piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer og varer, hvis geografiske betegnelse er forfalsket.
Både miljøet og arbejdstageres rettigheder vil blive bedre beskyttet
I CETA bekræfter EU og Canada deres forpligtelse til at styrke bæredygtig udvikling. Begge parter er
enige om, at handel og investeringer i højere grad bør fremme miljøbeskyttelsen og
arbejdstagerrettighederne - og ikke finde sted på bekostning af hinanden. EU og Canada forpligter sig
gennem CETA til at sikre, at økonomisk vækst, social udvikling og miljøbeskyttelse forstærker
hinanden gensidigt. CETA integrerer EU's og Canadas forpligtelser inden for internationale regler
vedrørende arbejdstagernes rettigheder og beskyttelsen af miljøet og klimaet. CETA giver
civilsamfundet i EU og Canada en fremtrædende rolle med hensyn til at opfylde forpligtelserne på disse
områder med CETA. CETA fastlægger også en procedure for tvistbilæggelse, herunder konsultationer
på statsplan og i et ekspertpanel.
CETA indeholder et ambitiøst og omfattende kapitel om handel og bæredygtig udvikling – herunder
også om arbejdsmarkedet og miljøet. Disse bestemmelser er bindende: de skaber forpligtelser, der har
samme retsvirkning som enhver anden forpligtelse i aftalen. Disse bestemmelser kan også håndhæves,
da de er underlagt en dedikeret tvistbilæggelsesmekanisme, der har en klar, bindende og tidsfastsat
procedure for at finde en løsning på enhver betænkelighed vedrørende deres overholdelse. Dette vil
samle den offentlige involvering, eksterne evalueringer foretaget af et uafhængigt panel af eksperter,
inddragelse af civilsamfundet og ekspertisen fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).
Resultaterne er offentlige og kan anvendes til at lægge pres på den "krænkende" part, for at denne
skal gøre noget.
Ordningen tager hensyn til forpligtelsernes art og er rettet mod at tage fat om de grundlæggende
årsager til problemerne, indtil de er løst. Civilsamfundet, herunder fagforeninger, er involveret i alle
faser af denne procedure for tvistbilæggelse. Denne mekanisme afspejler EU's nuværende holdning på
dette område.
Fælles fortolkende instrument
Sammen med CETA underskrev EU og Canada også et fælles fortolkende instrument. Dokumentet vil få
retsvirkning, og det vil på en klar og utvetydig måde præcisere, hvad Canada og EU er blevet enige om
i en række CETA-artikler (f.eks. angående det nye investeringsdomstolssystem, om retten til at
lovgive, om offentlige tjenesteydelser eller om arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse).
Baggrund og nye tiltag
Den 30. oktober undertegnede EU og Canada handelsaftalen, og i dag godkendte Europa-Parlamentet
den. Dette baner vejen for, at CETA kan træde i kraft midlertidigt, så snart Canada har afsluttet sine
ratifikationsprocedurer. I overensstemmelse med tidligere EU-praksis har den midlertidige anvendelse
af denne handelsaftale til formål at muliggøre en meningsfuld anvendelse af dens indhold. CETA vil
være fuldt ratificeret, når alle medlemsstaternes parlamenter har godkendt aftalen i overensstemmelse
med deres respektive nationale forfatningsmæssige krav.
Samtidig med at Rådet vedtog afgørelsen om at undertegne CETA, vedtog Rådet en afgørelse mere,
der fastsatte hvilke bestemmelser der ikke er omfattet af midlertidig anvendelse. De vedrører navnlig
følgende områder:
1) Investeringsbeskyttelse.
2) Investeringsmarkedsadgang med hensyn til porteføljeinvesteringer
3) Investeringsdomstolssystemet.
Med hensyn til handel og bæredygtig udvikling, arbejdsmarkedet og miljøet indeholder Rådets
afgørelse formuleringer, der giver mulighed for en midlertidig anvendelse af disse kapitler under
overholdelse af kompetencefordelingen mellem Unionen og medlemsstaterne.
Yderligere oplysninger:
Pressemeddelelse: En ny og stærkere relation mellem EU og Canada
CETA-hjemmesiden (EN): herunder en "forklaring af CETA" og vejledning til aftalen "kapitel-for-kapitel"
Hvilken betydning har CETA for dit hjemland og din by? (EN): herunder landespecifikke faktaark og
datavisualisering af eksport til Canada fra hver medlemsstat
Videoklip (EN): Hvorfor CETA? (Interviews og eksempler)
Publikation: Fordelene ved CETA & eksportørers historier (EN)
Hjemmeside med konkrete eksempler på handelsmæssige fordele for europæiske virksomheder (EN)
Selve aftaleteksten
MEMO/17/271
Pressehenvendelser:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Axel FOUGNER (+32 2 295 72 76)
Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail