Dagsordenen - Nordjyske Bank

Ordinær generalforsamling i Nordjyske Bank den 7. marts 2017
Dagsordenen for ordinær generalforsamling i Nordjyske Bank A/S tirsdag den 7. marts 2017
A
Valg af dirigent efter indstilling fra repræsentantskabet
B
Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
C
Forelæggelse af årsrapport, der består af revideret årsregnskab samt ledelsesberetning,
til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
årsrapport.
D
Behandling af fremkomne forslag
D.1
Godkendelse af bankens lønpolitik
D.2
Bestyrelse og repræsentantskab fremsætter jf. selskabslovens § 198 anmodning
om, at bestyrelsen indtil den 7. marts 2022 bemyndiges til at erhverve/tilbagekøbe
egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens
aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet
beregnede officielle kurs på Nasdaq Copenhagen A/S med mere end 10 %
E
Valg af medlemmer til repræsentantskabet
F
Valg af revisorer
Bankens regnskaber har hidtil været revideret af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.
Bestyrelsen foreslår med repræsentantskabets godkendelse fremover alene valg af én
revisor (Beierholm, Statsautoriseret Revisions-partnerselskab).
Forslaget er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget
oplyser, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
G
Eventuelt