6198/17 taa/TAA/hsm 1 DG G 3 B 1. Kommissionen forelagde den

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 13. februar 2017
(OR. en)
6198/17
Interinstitutionel sag:
2016/0327 (NLE)
UD 28
SPG 10
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Komm. dok. nr.:
14186/16 UD 229 SPG 8 + ADD 1
Vedr.:
Vedtagelse af Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Den
Europæiske Union af en aftale i form af brevveksling mellem Den
Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om oprindelseskumulation
mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Norge og
Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning i den
Europæiske Union
1.
Kommissionen forelagde den 21. oktober 2016 Rådet ovennævnte forslag, der bygger på
artikel 207, stk. 4, 1. afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 5, i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde.
2.
På mødet den 23. november 2016 nåede Toldunionsgruppen til enighed om udkastet til
afgørelse 1.
3.
På denne baggrund vil De Faste Repræsentanters Komité kunne
-
bekræfte den enighed, der er opnået i gruppen, og
-
henstille til Rådet, at det vedtager udkastet til afgørelse i dok. 5769/17 UD 12 SPG 4
(efter jurist-lingvisternes gennemgang) som et punkt uden debat på en kommende
samling.
1
Aftalen findes i dok. 5803/17 UD 13 SPG 5.
6198/17
taa/TAA/hsm
DG G 3 B
1
DA