6026/17 pfw/PFW/bh 1 DG B 1. Vedtagelse af dagsordenen I 2

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 10. februar 2017
(OR. en)
6026/17
OJ CSA 2
FORELØBIG DAGSORDEN
Vedr.:
1542. møde i Specialkomitéen for Landbrug
Dato:
Kl.:
Sted:
13. februar 2017
11.00
Bruxelles
1.
Vedtagelse af dagsordenen
I
2.
Kortfattet referat af 1541. møde i CSA
5505/17 CRS CSA 1
II
Den fælles landbrugspolitik efter 2020
3.
Høring om modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik
–
Forelæggelse ved Kommissionen
4.
Den Europæiske Revisionsrets særberetning om markidentifikationssystemet (nr. 25/2016) og
om krydsoverensstemmelse (nr. 26/2016)
–
Udveksling af synspunkter
6026/17
pfw/PFW/bh
DG B
1
DA
5.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende
Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1299/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr.
1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr.
1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014,
(EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU
(omnibusforslag) (førstebehandling)
Interinstitutionel sag: 2016/0282 (COD)
–
Udveksling af synspunkter
6049/17 AGRI 64 AGRILEG 37 AGRIFIN 10 AGRISTR 10 AGRIORG 12
Eventuelt
6.
Distribution af fødevareoverskud til de socialt dårligst stillede personer og begrænsning af
madspild
–
Orientering ved den italienske delegation
6008/17 AGRI 62 ENV 107 CLIMA 26
7.
Tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde
6026/17
pfw/PFW/bh
DG B
2
DA