Beholderberegning Flexcon

Dimensionering af ekspansionsbeholdere
Beregning af størrelsen af en Flexcon ekspansionsbeholder med membran eller
udskiftelig sæk i henhold til EN12828 til centralvarme og kølesystemer med yderligere
information fra Flamco, baseret på praktisk erfaring.
Grundlæggende begreber ved beregning af
størrelsen på en Flexcon ekspansionsbeholder
Ekspansionsvolumen Ve
Systemvæsken udvides ved opvarmning. I lukkede
systemer fører dette til et øget tryk. Den øgede
volumen kaldes ekspansionsvolumen. Et øget tryk
forebygges ved at opfange denne volumen i en
ekspansionsbeholder. Reduktionen af volumen ved
køling kaldes sammentrækning. Denne volumen skal
også beregnes ved kølede vandsystemer.
Vandreserve VV
Der kompenseres for tryktab som følge af lækager
eller afgasning ved at have en vandreserve i
ekspansionsbeholderen.
Bemærkninger fra Flamco:
•Lækager skyldes fx afdampning ved tilslutninger
eller diffusion gennem rørerne.
Maksimum (eller netto) acceptabel volumen Vnetto
Dette er den maksimale vandmængde, som
ekspansionsbeholderen kan indeholde på vandsiden
af membranen eller sækken.
Brutto beholdervolume Vbrutto
Dette er Flexcon ekspansionsbeholderens samlede
kapacitet.
Statisk tryk PST
Dette er det tryk, som dannes af systemets statiske
højde Hst, mellem tilslutningspunktet for Flexcon
ekspansionsbeholderen og vandsøjlens højeste punkt
i meter (1 meter vandsøjle = 0,1 bar). Det kaldes også
for anlægshøjden.
systemet hele tiden og overalt i systemet. Det
anbefales at opretholde en overtryk på mindst
0,2 bar.
Trykforskel i cirkulationspumpen ∆Ppumpe
Det kan forekomme, at systemkonstruktionerne ikke
tillader en optimal placering af beholderen i
returstrengen. Trykforskelle forårsaget af
cirkulationspumpen kan i nogle tilfælde påvirke
ekspansionsbeholderens vandindtag positivt eller
negativt.
Flexcon ekspansionsbeholderens fortryk P0
Dette er det tryk, som måles ved
nitrogenpåfyldningsventilen i trykløs tilstand og ved
rumtemperatur. Dette tryk bestemmes på følgende
måde:
P0 = PST + PD + PZ + ∆Ppump ( ≥ 0,5 bar, Pz=0,2)
(rund op til et multiplum på 0,5 bar)
Bemærkninger fra Flamco:
•Da Flamco leverer standard fortryk på
0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 bar, skal det beregnede
fortryk rundes op til multiplum på 0,5 bar.
•En korrektions- (+∆Ppumpe) kan være nødvendig, hvis
den hydrauliske situation ved
ekspansionsbeholderen kræver det (fx placering af
beholderen på tryksiden af pumpen).
•Hvis der ved ekspansionbeholderen er påkrævet et
minimum driftstryk, som er højere end det
beregnede fortryk (fx ved en cirkulationspumpe),
bestemmer dette fortrykket i stedet.
Åbningstryk på sikkerhedsventil PSV
Sikkerhedsventilens åbningstryk er det tryk, der får
ventilen til at åbne for at beskytte systemet mod for
højt tryk. Søg råd hos producenten angående det
indstillede tryks nøjagtige tolerancer, hvilket kan have
indflydelse på sluttrykket.
Endeligt tryk Pe
Dette er systemets maksimalt tilladte tryk på Flexcon
ekspansionsbeholderens område. Det bestemmes på
følgende måde:
Pe = PSv * 0,9 ( ≥ 0,3 bar, ventiltype D/G/H)
Bemærkninger fra Flamco:
•Hvis Prescor sikkerhedsventilen ikke er installeret i
samme højde som Flexcon ekspansionsbeholderen,
eller hvis der er en pumpe mellem Flexcon
ekspansionsbeholderen og Prescor
sikkerhedsventilen, skal det endelige tryk korrigeres.
•Det endelige tryk må aldrig overstige den maksimum
værdi, der vises på ekspansionsbeholderen.
Udnyttelsesgrad ηG
Dette er forholdet mellem brutto og netto
beholderkapacitet. Acceptfaktoren bestemmes af
forholdet mellem fortrykket og endeligt absolut tryk i
bar.
Total systemvolumen VA
Dette er summen af indholdet af:
•Varmekilder (kedler, varmevekslere etc.).
•Bufferbeholdere.
•Manifolder.
•Rørføring.
•Varmegiver (radiatorer, gulvvarme, luftvarmere etc.).
1
0
2
bar
Beregning og valg af ekspansionsudstyr
En ekspansionsberegning består af et antal faste trin.
1) Indsamling af de nødvendige data
•Volumen for systemkomponenterne Va
•Systemets ydelse Qn,tot
•Statisk højde over beholderen Hst
•Maksimal systemtemperatur tmax
•Returløbstemperatur tR
2) Bestemmelse af ekspansionsfaktor n
Vandekspansion som resultat af temperaturændring
kan beregnes ved brug af densiteten:
n = 1- ( ρt, max /ρt, min) => (se også tabellerne senere i
bogen)
Bemærkning fra Flamco:
•Ved centralvarmesystemer bruges den maksimale
fremløbstemperatur til at bestemme ρt, max.
•Da der forekommer mange temperaturforskelle i
moderne systemer (fx gulvvarme kombineret med
radiatorer), tilrådes det at beregne
ekspansionsfaktoren per undersystem.
•Densiteten for vandet i systemet ændres, når der
tilsættes anti-frost midler. Bed producenten af disse
nøjagtige data.
3) Bestemmelse af ekspansionsvolumen Ve
Denne bestemmes ved at multiplicere systemkapacitet
med ekspansionsfaktoren:
Ve = Va x n
4) Vandreserve Vwr
En vandreserve på 0,5% af den samlede
systemvolumen er nødvendig som standard for at
kompensere for tabene. Men ved mindre systemer er
virkningen af et lille tryktab meget større. Af denne
grund overholdes et minimum på 3 liter.
3
4
®
Damptryk PD
Systemvæsken kan nå kogepunktet under driften,
som resultat af de høje temperaturer kombineret med
tilsætningsstoffer. I dette tilfælde vil damtryk også
være en faktor ved driften af ekspansionsbeholderen.
1,0 bar
1
0
2
bar
3
4
®
1,3 bar
1
0
2
bar
3
4
®
Overtryk PZ
Formålet med minimumstrykket er at sikre overtryk i
1,6 bar
Bemærkninger fra Flamco:
•Oprethold et minimum på 6 liter. Forøgelse af
vandreserven betyder, at den problemfri drift for små
systemer kan forlænges betydeligt.
5) Bestemmelse af udnyttelsesgrad ηG
Vist som formel (udledt af Boyles lov):
ηG = (Pe - P0 )/Pe (absolut tryk i bar.)
6) Bruttovolumen for Flexcon ekspansionsbeholder
Vbrutto
Bruttovolumen for Flexcon ekspansionsbeholder
beregnes ved at dividere nettovolumen med
udnyttelsesgraden:
Temperatur i Flexcon ekspansionsbeholderen
Den maksimalt tilladte temperatur på membranen i en
Flexcon ekspansionsbeholderen er 70 °C konstant.
Ved højere temperaturer skal der monteres en mellem/
kølebeholder før ekspansionsbeholderen. Den laveste
tilladte temperatur i Flexcon ekspansionsbeholderen er
-10 °C.
Varmeudvidelse for vand i %
Følgende tabel og graf viser data om vands
volumenforøgelse i procent
ved en stigning i vandtemperaturen fra
4 °C til 105 °C.
Vbrutto = (Ve + Vwr) / ηG
Kilde: George S. Kell (1975), Åke Melinder
Bemærkning fra Flamco:
• Hvis ekspansionsbeholderens maksimale
udnyttelsesgrad overskrides, kan membranen eller
luftpuden blive udsat for trækspænding. Dette kan
medføre beskadigelse af eller enddog brud på
membranen eller luftpuden.
Beregning af kølesystemer
Maksimal udnyttelsesgrad for Flexcon beholdere:
• Flexcon ekspansionsbeholder
med fast membran
: 0,63.
• Flexcon 800 L og 1.000 L
ekspansionsbeholder
: 0,50.
• Flexcon M
: 0,72.
Ved beregning af kølesystemer kan den samme
metode bruges, men en række faktorer skal tages i
betragtning:
• Forsyningstemperaturen tV er den laveste temperatur
i systemet.
• Returløbstemperaturen tR skal ikke bruges som den
højeste temperatur, men brug derimod den
maksimale omgivelsestemperatur tmax, amb, så
sikkerhedsventilen ikke aktiveres unødvendigt, når
systemet ikke er i drift.
• Anti-frost tilsætningsstoffer kan øge
varmeudvidelsen. Angående dette, se leverandørens
oplysninger. Nederst på siden er der en tabel med
vejledende værdier for vand med ethylenglykol.
Beregning af Flexcon ekspansionsautomat
Ved ekspansionsautomater reguleres det
kompenserende volumenflow, som skyldes
ekspansion og sammentrækning, af en pumpe- eller
kompressorstyret kontrolenhed.
Ved kompressorautomater kontrolleres
luftpåfyldningssiden dynamisk, og ved
pumpeautomater er luftsiden helt åben ud til
atmosfærisk tryk. Derfor er en beregning af
udnyttelsesgraden ikke nødvendig. Beholderne er fyldt
op til maksimal udnyttelse, når det er nødvendigt.
Forskellen mellem brutto og netto beholdervolumen
bestemmes her af den maksimale udnyttelsesgrad:
Valg af pumpe eller kompressor baseret på
volumenflow.
Pumpen eller kompressorens kapacitet skal være
korrekt tilpasset til de forventede volumenflows. Alle
parametre og logaritmer findes i vores
beregningsprogram på hjemmesiden. Ved manuel
udvælgelse skal graferne i begyndelsen af kapitel 2
læses.
Vbrutto = (Ve + Vvr) / ηmax
Ekspansionsautomater kan derfor være noget mindre
sammenlignet med membran
trykekspansionsbeholdere med fast fortryk.
Maksimum udnyttelsesgrad for Flexcon automater:
ηmax = 0,85.
Systemvæskers varmeudvidelse
Vand
Vand
+ 10% ethylenglykol
Vand
+ 20% ethylenglykol
Vand
+ 30% ethylenglykol
Vand
+ 40% ethylenglykol
Vand
+ 50% ethylenglykol
4- 5
4 - 10
4 - 15
4 - 20
4 - 25
4 - 30
4 - 35
4 - 40
4 - 45
4 - 50
4 - 55
4 - 60
4 - 65
4 - 70
4 - 75
4 - 80
4 - 85
4 - 90
4 - 95
4 - 100
4 - 105
0.00
0.03
0.09
0.18
0.29
0.43
0.59
0.78
0.98
1.19
1.43
1.68
1.94
2.22
2.51
2.82
3.14
3.47
3.81
4.16
4.53
0.01
0.08
0.16
0.27
0.39
0.54
0.70
0.88
1.08
1.30
1.53
1.78
2.05
2.33
2.62
2.93
3.26
3.60
3.95
4.31
4.68
0.02
0.13
0.26
0.41
0.57
0.75
0.95
1.16
1.38
1.62
1.88
2.15
2.43
2.73
3.04
3.36
3.69
4.04
4.40
4.76
5.14
0.03
0.19
0.36
0.55
0.75
0.97
1.19
1.44
1.69
1.95
2.23
2.52
2.82
3.13
3.45
3.79
4.13
4.48
4.84
5.21
5.59
0.04
0.23
0.44
0.66
0.89
1.13
1.39
1.65
1.93
2.21
2.51
2.81
3.12
3.44
3.77
4.10
4.45
4.80
5.15
5.52
5.88
0.04
0.26
0.49
0.74
0.99
1.25
1.53
1.81
2.10
2.40
2.70
3.02
3.34
3.66
3.99
4.33
4.67
5.01
5.36
5.72
6.07
kilde: G. Kell 1975, Åke Melinder, 2007.
Systemvæskens varmeudvidelse
6,5
Forøgelse af volumen ved andre
temperaturer kan aflæses i grafen.
50% Glyc
6,0
5,5
40% Glyc
5,0
4,5
Tilsætningsstoffer i vandet, såsom antifrost, kan have en positiv virknings for
varmeudvidelsen.
Angående dette, se tekniske data fra
leverandøren af tilsætningsstofferne.
Graferne senere i bogen kan også bruges
som vejledning.
30% Glyc
4,0
Volumen forøgelse i %
Temperatur
Min. - Maks.
[°C]
3,5
20% Glyc
3,0
2,5
10% Glyc
2,0
1,5
H2O
1,0
0,5
0,0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Temperatur i °C
Estimering af den samlede systemvolumen
For at kunne bestemme hvilken Flexcon
ekspansionsbeholder, der er behov for, skal systemets
samlede volumen beregnes. Hvis det ikke er muligt at
beregne systemets størrelse, så kan dets indhold
estimeres ved hjælp af de empiriske figurer ved siden
af, til og med 'Søjleradiatorer' baseret på en
forsynings/retur temperatur på 90/70 °C.
Systemets vandindhold kan estimeres ved at gange
systemets ydelse med de værdier, der vises i tabellen.
Tabellen henviser til nye systemer. Det anbefales, at
der vælges højere værdier til ældre systemer.
Denne metode er vejledende og er ikke nogen garanti
for, at den Flexcon ekspansionsbeholder, der er behov
for, er blevet korrekt bestemt.
Centralvarmesystem med
Vandkapacitet i liter
per 1 kW (860 kcal/h)
Teori
Korrekt påfyldning er en vigtig del af en rigtigt
beregnet ekspansionsbeholder. Ved at tilføre den
korrekte vandmængde til det lukkede system sikres en
minimum vandreserve, derigennem sikres driftstrykket,
og unødvendig aktivering af sikkerhedsventilen
undgås.
5.2
5.5
6.9
8.8
10.0
12.0
15.0
Konvektorer og/eller luftvarmere
Induktionsenheder
Air-condition systemer
Panel radiatorer
Centralvarme kommerciel blanding
Søjleradiatorer
Kølet vand kommerciel blanding
Loftstrålevarme og/eller
gulvvarme
Omfattende rørsystemer
(fjernvarme)
18.5
Hvis systemet ikke er korrekt påfyldt,
kan følgende problemer opstå:
• Hvis der er for meget vand i systemet, opnås
systemets sluttryk for hurtigt og sikkerhedsventilen
aktiveres unødvendigt med det resultat, at kedlen vil
vise en fejlmelding og lukke ned pga. tryktab.
• Utilstrækkelig påfyldning af systemet kan medføre,
at ekspansionsbeholderen løber tør, når systemet
køler ned. Resultatet er, at trykket pludseligt
forsvinder, hvilket får kedlen til at komme med en
fejlmelding og lukke ned. Der kan forekomme
undertryk, hvilket kan medføre problemer med luft i
systemet.
Bestemmelse af fyldningstryk i kold tilstand
Det korrekte fyldningstryk i kold tilstand er nemt at
beregne. Følgende formel præsenteres i EN 12828
Bilag D:
Brugbar effekt
Denne tabel viser den brugbare effekt, som gælder ved de forskellige start- og sluttryk.
Det anbefales at opretholde mindst 1,5 bar mellem starttryk og sluttryk.
3
8
13
18
23
28
33
38
43
48
53
58
63
68
73
78
Starttryk
[bar]
3 / 2.7
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
0.59
0.46
0.32
0.19
0.05
-
Minimum og maksimum fyldningstryk i dit
system
Følgende tilgang tager alle ovenstående bemærkninger i
betragtning.
Det påkrævede minimum fyldningstryk kan bedst
beregnes i relation til den opnåede temperatur i systemet
på fyldningstidpunktet. Beregning af det maksimalt
tilladte fyldningstryk giver et godt billede af de
eksisterende tolerancer ved fyldning.
Definitioner
Pini,min
P0
Vbeholder
Vv
Ve,fill
ΔVe
=
=
=
=
=
=
minimum fyldningstryk
beholderens starttryk
nominel beholdervolumen
vandreserve
ekspansionsvolumen ved fyldningstemperatur
Forskel i ekspansionsvolumen mellem
maksimum og fyldningstemperatur.
Minimum fyldningstryk
Sikkerhedsventil trykindstilling / sluttryk [bar]
6 / 5.4
8 / 7.2
0.69
0.61
0.53
0.45
0.38
0.30
0.22
0.14
-
• Hvis der er behov for en større vandreserve (såsom fx
mindst 6 liter i stedet for 3 liter), så skal dette
medtages i beregningen af fyldningstryk. Det vil sige:
Hvis der skal være mere vand i beholderen, skal der
fyldes op til et højere tryk.
• Hvis et centralvarmesystem allerede har en vis
temperatur, når fyldningstrykket indstilles, så gælder
de forskellige værdier, som også kan findes i vores
beregningsprogram.
25.8
I moderne systemer er alle undersystemer (fx
gulvvarme eller bufferbeholdere) ikke udsat for de
samme minimum og maksiumtemperaturer. I et sådant
tilfælde tilrådes det at beregne ekspansionsvolumen
per undersystem og derefter lægge dem sammen.
Statisk højde
[m]
Tilførsel af tryk til dit system
0.70
0.63
0.57
0.51
0.45
0.39
0.33
0.27
0.21
0.15
0.09
-
10 / 9
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
P0 = starttryk: Fortryk i beholderen i inaktiv tilstand.
Pini = fyldningstryk: Systemtryk efter påfyldning af
systemet
Pini = P0 + 0,3 (≥ 0,5)
Bemærkninger fra Flamco:
• Hvis små systemer suppleres direkte fra
vandforsyningen i kold tilstand, er det nogle gange
svært at ramme nøjagtigt 0,1 bar.
Af denne grund er det meget mere praktisk at
arbejde ud fra et maksimum og minimum
fyldningstryk.
• Sørg for en fyldningstryktolerance ΔPini på mindst
0,25. Hvis dette ikke er muligt, så vælg en større
beholder.
Vbeholder x (P0 +1)
Pini, min = –––––––––––––––– - 1 (≥ P0 + 0,3)
(Vbeholder - Vv - Ve,fill)
Maksimum tilladt fyldningstryk
Vbeholder x (P0 +1)
Pini, max = ––––––––––––––––––––––––––––––– - 1
[Vbeholder x (P0 + 1) / (Pe + 1) + ΔVe]
Driftstryk i automater
Generelt indstilles automaterne til en arbejdsbelastning,
som sikrer et minimum tryk på 1 bar ved det højeste
punkt. Det afhænger naturligvis af systemets
begrænsningsbetingelser.
Beregningseksempler for Flexcon
ekspansionsbeholdere
Eksempel 1: Centralvarmesystem
Data
- System volumen VA
- Maksimum temp. (90/70 ºC) tmax - Systemhøjde
- Trykindstilling på sikkerhedsventil Psv
- Ekspansionsbeholder og kedel installeret
- Så: statisk højde Hst = 3 m.
= 340 L
= 90 ºC
=8m
= 3,0 bar
øverst.
Beregning
Ekspansionsfaktor n = 3,47%
Ekspansionsvolumen Ve= 340 x 3,47% ≈ 11,80 liter
Vandreserve Vwr= 340 liter x 0,5% (≥ 6) = 6 liter
Hst: Da ekspansionsbeholderen er blevet installeret
øverst i systemet, overstiger den statiske højde ikke 3
m.
Eksempel 2: Centralvarmesystem
Eksempel 3: Kølet vandsystem
Data
- Systemvolumen ukendt
- Kedlens ydelse = 280 kW
- Maksimum temp. (80/60 ºC)
= 80 ºC
- Systemhøjde
= 12 m
- Trykindstilling på sikkerhedsventil Psv
= 3,0 bar
- Ekspansionsbeholder og kedel installeret nederst.
- Systemkomponenter: 100% panel radiatorer
Data
- Samlet systemvolumen Va
= 13.889 L
- Systemvæske: Vand med 30% glykol
- Krav: beholder med udskiftelig luftpude
- Det kølede vandsystems ydelse = 1.000 kW
- Laveste køletemperatur (6/12 ºC)
= 6 ºC
- Maksimum omgivelsestemperatur
= 35 ºC
- Systemhøjde
= 30 m
- Trykindstilling på sikkerhedsventil Psv
= 4,0 bar
- Flexcon ekspansionbeholder installeret øverst.
- Så: Statisk højde Hst = 3 m.
Beregning
Samlet systemvolumen = 280 x 8,8 = 2.464 liter
Ekspansionsfaktor n = 2,82%
Beregning
Ekspansionsvolumen Ve = 2.464 x 2,82% = 69,5 liter
Vandreserve Vwr= 2.464 x 0,5% (≥ 6) = 12,32 liter
Statisk højde Hst = 12 m.
Gasladning P0 = (12/10) + 0,2 = 1,4 bar
=> rundet op til 1,5 bar
Sluttryk Pe = 3,0 - 10% = 2,7 bar
Gasladning P0 = (Hst/10) + 0,2 = 0,5 bar
(2,7 + 1) - (1,5 + 1)
Acceptfaktor ηG = –––––––––––––––– = 0,324
(2,7 + 1)
Sluttryk Pe = 3,0 - 10% = 2,7 bar
Påkrævet bruttokapacitet Vbrutto for Flexcon
(2,7 + 1) - (0,5 + 1)
Acceptfaktor ηG = –––––––––––––––– = 0,5945
(2,7 + 1)
Påkrævet bruttokapacitet Vbrutto for Flexcon
(11,80 + 6)
ekspansionsbeholder = –––––––– ≈ 29,94 liter
0,5945
Vælg: En Flexcon 35/0,5.
Bestemmelse af fyldningstryktolerancer ved 20 °C:
340 x 0,18
Ekspansionsvolumen Ve= –––––––––– ≈ 0,6 liter
100
35 x (0,5 + 1)
Pini,min = –––––––––––– - 1 ≈ 0,9 bar
(35 - 0,6 - 6)
35 x (0,5+1)
Pini,max = ––––––––––––––––––––––––––––––––––– - 1
[35 x (0,5 + 1) / (2,7 + 1) + (11,80 - 0,6)]
≈ 1,1 bar.
(69,5 + 12,32)
ekspansionsbeholder = ––––––––––– ≈ 252,5 liter
0,324
Vælg: En Flexcon 300/1,5.
Bestemmelse af fyldningstryktolerancer ved 20 °C:
2.464 x 0,18
Ekspansionsvolumen Ve= –––––––––– ≈ 4,4352 liter
100
300 x (1,5 + 1)
Pini,min= –––––––––––––––––––– - 1 ≈ 1,65 bar
(300 - 4,4352 - 12,32)
Bemærk: 1,65 ≥ P0 + 0,3 => tag P0 + 0,3 = 1,8 bar
300 x (1,5 + 1)
Pini,max = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– - 1
[300 x (1,5 + 1) / (2,7 + 1) + (69,5 - 4,4352)]
≈ 1,8 bar.
Bemærk: T
olerancen er for lav mellem
Pini,min og Pini,max (min. 0,25 bar).
Konklusion: Vælg 425/1,5 og beregn det
maksimale fyldningstryk igen (= 2,0 bar).
Ekspansionsfackor n = 1,19% (4 - 35 ºC)
Ekspansionsvolume Ve= 13.889 x 1,19% ≈ 165,3 liter
Eksempel 4: Ekspansionsautomat til
centralvarmesystem
Data
- Samlet systemvolumen Va = 110 m³.
- Systemets ydelse = 13 MW
- Maksimum temp. (90/70 ºC)
= 90 ºC
- Bygningshøjde = 53 m
- Trykindstilling på sikkerhedsventil Psv
= 8,0 bar
- Flexcon ekspansionsbeholder og kedel installeret
nederst.
Beregning
Ekspansionsfaktor n = 3,47%
Ekspansionsvolumen Ve = 110.000 x 3,47% = 3.817
liter
Vandreserve Vvr= 110.000 x 0,5% (≥ 6) = 550 liter
Minimum driftstryk = (53/10) + 0,8 = 6,1 bar
Sluttryk Pe = 8,0 - 10% = 7,2 bar
Gasladningstryk P0 = (Hst/10) + 0,2 = 0,5 bar
BEMÆRK: V
i vælger en
pumpeekspansionsautomat på basis af
funktionaliteten.
Sluttryk Pe = 4,0 - 10% = 3,6 bar
Påkrævet bruttokapacitet Vbrutto for Flamcomat
(3,6 + 1) - (0,5 + 1)
Acceptfaktor ηG = –––––––––––––––– = 0,6739
(3,6 + 1)
3.817 + 550
ekspansionsautomat = –––––––––––––– ≈ 5.138 liter
0,85
Vandreserve Vvr= 13.889 x 0,5% (≥ 6) = 69,445 liter
Påkrævet bruttokapacitet Vbrutto for Flexcon
165,3 + 69,445
ekspansionsbeholder = –––––––––––– ≈ 348,3 liter
0,6739
Vælg: En Flexcon M 400/0,5
Vælg:
1 x FG 2.800 hovedbeholder
1 x FB 2.800 mellembeholder
Beregning af volumenflow: VDH = fv x Qn,tot
Bestemmelse af fyldningstryktolerancer ved 20 °C:
VDH fv Qn,tot = nødvendigt volumenflow
= volumen flowfaktor i m³/h.MW
= systemets samlede ydelse
13.889 x 0,55
Ekspansionsvolumen Ve= –––––––––––– ≈ 76,4 liter
100
fv =
(1,000 / 965,304) - (1,000 / 977,759)
––––––––––––––––––––––––––––––––– x 3.600
4,21058 x 20
Pini,min =
400 x (0,5 + 1) / (400 - 76,4 - 69,445) - 1
≈ 1,4 bar (≥ P0 + 0,3)
Pini,max =
400 x (0,5+1) / [400 x (0,5 + 1) / (3,6 + 1)
+ (165,3 - 76,4)] - 1
≈ 1,7 bar
≈ 0,5655
VDH = 0,5655 x 13 MW ≈ 7,4 m³/h
Denne beregning findes i online
beregningsprogrammet som standard. Se også
pumpegraferne senere i bogen.
Vælg: Pumpesæt D60 eller D80 (afhænger af
belastning)