Kommissionen foreslår større åbenhed og ansvarlighed

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse
Udvalgsprocedure: Kommissionen foreslår større åbenhed og ansvarlighed i
forbindelse med procedurerne for gennemførelse af EU-lovgivningen
Strasbourg, den 14. februar 2017
Kommissionen har i dag fremsat forslag om ændring af forordningen om udvalgsproceduren
for at skabe større åbenhed og ansvarlighed i forbindelse med procedurerne for
gennemførelse af EU-lovgivningen.
Kommissionens forslag kommer i kølvandet på Kommissionsformand Junckers løfte i sin tale om
Unionens tilstand i september 2016, hvor han anførte følgende: "Det er ikke i orden, at når EU-landene
ikke indbyrdes kan beslutte, om de vil forbyde anvendelsen af glyphosat i ukrudtsbekæmpelsesmidler,
så tvinges Kommissionen af Europa-Parlamentet og Rådet til at træffe en afgørelse. Vi vil derfor ændre
disse regler."
Pakken med fire målrettede ændringer vil øge åbenheden, hvad angår medlemsstaternes holdninger,
gøre det muligt at afstikke mere præcise politiske retningslinjer og sikre mere ansvarlighed i
beslutningsprocessen. De fire foreslåede foranstaltninger er:
- ændring af afstemningsreglerne i sidste fase af udvalgsproceduren (appeludvalget), således at
der kun tages hensyn til stemmer for eller imod en retsakt; det vil mindske det antal gange,
medlemsstaterne afholder sig fra at stemme, og antallet af situationer, hvor udvalget ikke er i
stand til at indtage en holdning, således at Kommissionen er nødt til at handle uden at have fået et
klart mandat fra medlemsstaterne
- inddragelse af nationale ministre ved at gøre det muligt for Kommissionen endnu engang at
henvise til appeludvalget og denne gang på ministerielt niveau, hvis de nationale sagkyndige ikke
indtager en holdning; det vil sikre, at ømtålelige afgørelser drøftes på det rette politiske niveau
- øget åbenhed om, hvem der stemmer hvad i appeludvalget ved at offentliggøre, hvordan
medlemsstaternes repræsentanter har stemt
- sikre politisk input ved at gøre det muligt for Kommissionen at henvise sagen til Ministerrådet
med henblik på en udtalelse, hvis appeludvalget ikke er i stand til at indtage en holdning.
Udvalgsproceduren fungerer godt i forbindelse med langt de fleste afgørelser. I en række
højprofilerede og ømtålelige sager de senere år har medlemsstaterne imidlertid ikke været i stand til at
opnå det nødvendige flertal til at stemme for eller imod bestemte udkast til retsakter, så udvalget har
ikke kunnet indtage en holdning. I disse sager påhviler ansvaret for den endelige afgørelse
Kommissionen, som er tvunget til at træffe afgørelse uden klar politisk opbakning fra
medlemsstaterne. I 2015 og 2016 var Kommissionen retligt forpligtet til at vedtage 17 retsakter, som
vedrørte godkendelsen af følsomme produkter og stoffer såsom glyphosat eller genetisk modificerede
organismer (GMO'er), fordi medlemsstaterne ikke var i stand til at tage stilling for eller imod disse
afgørelser.
Dette forslag blev bebudet som et af de nye vigtige initiativer i Kommissionens arbejdsprogram for
2017. Det vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet.
Yderligere oplysninger:
Spørgsmål og svar: Reform af udvalgsproceduren
Tale om Unionens tilstand 2016
Kommissionens arbejdsprogram for 2017
Forslag til forordning
Komitologiregister
IP/17/264
Pressehenvendelser:
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Aikaterini APOSTOLA (+32 2 298 76 24)
Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail