06_17 Styrerepresentasjon i FN

06/17 Styrerepresentasjon i FN-sambandet
Historikk
Vedtak ved forrige Landsmøte endret styresammensetningen i FN-sambandets styre.
Organisasjonsgjennomgangen fra Konsulentnettværket, slo fast følgende:
Ifølge FN-sambandets vedtægter er distrikterne repræsenteret i
bestyrelsen/styret af rådsformændene, og selvom disse principielt er valgt på
Landsmødet, har distriktsrådet lokalt ingen legitimitet, idet distriktsrådene ikke
længere er valgt som de tidligere distriktsbestyrelser. Distriktsrådene er, som
navnet siger, netop rådgivende, og medlemmerne håndplukkes og udpeges af
distriktskontoret, dvs. af FN-sambandets medarbejdere. Der ligger derfor et
legitimitetsproblem og en cirkelslutning i repræsentationen af distrikterne i
styret. På den anden side fungerer distriktsrådets repræsentanter ofte som
nyttig kommunikationskanal til distriktskontorerne. Da det er et anliggende for
Landsmødet at beslutte, må bestyrelsen frem til næste Landsmøde vurdere,
hvordan dette skal tages videre i organisationen.
Forslag til endring
- Øke antallet styremedlemmer fra fire til seks
- Fjerne referanser til vararepresentanter
- Fjerne referanser til distriktsrådsrepresentanter, i tråd med Konsulentnettværkets
gjennomgang
Ny vedtektstekst lyder som følger:
§ 5 FN-SAMBANDETS STYRE
Styret består av styreleder, nestleder, og seks medlemmer fra FN-sambandets
medlemskap. En representant for de ansatte møter i styret med fulle rettigheter.
Minst tre representanter bør være fra områder utenfor Oslo.
Styrerepresentasjon
Et viktig prinsipp er at valgkomiteen skal kunne gjøre sine vurderinger og drøftinger
uten innsyn, innblanding eller utilbørlig påtrykk fra styret. Det er Landsmøtet, og ikke
styret, som er oppdragsgiver.
For å hjelpe valgkomiteen er det allikevel naturlig at FN-sambandets styre ser på
noen vurdering er som ligger til grunn for utvelgelse av styrerepresentanter, i lys av
de endringene som ble gjort på forrige landsmøte.
Det er viktig å sikre en bredde i styresammensetningen, som gjør at mangfoldet i
medlemskapet, nettverkene og målgruppene er representert.
FN-sambandets styre skal:
- gjenspeile mangfoldet i FN-sambandets medlemskap
- ha god sammensetning basert på kjønn, alder og geografi
- ha kjennskap og kunnskap om FN-sambandets kjernevirksomhet og/eller
tematiske prioriteringer, samt være enige i FN-sambandets verdigrunnlag
- ha kompetanse på styrearbeid som supplerer sekretariatets operative
kompetanse
Forslag til vedtak: Styret oversender konklusjonene fra denne diskusjonen til
valgkomiteen.