Til repræsentantskabet og repræsentantskabets suppleanter

Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening
Tilrepræsentantskabetogrepræsentantskabetssuppleanter
Dagsordentilrepræsentantskabsmødet(KKR4)
Bestyrelsesmødetafholdesonsdagden15.februar2017kl.16.15iKantinen
[email protected]
*=Bilagsmateriale.
Forslagtildagsorden:
1. Formalia
a. Valgafdirigent(Forslag:Claas)
b. Valgafreferent(Forslag:MadsK)
c. Valgaffacebookansvarlig
d. Godkendelseafreferat(KKR3)*
e. Godkendelseafdagsorden
2. De10mål*
Gennemgangafhvordanogdelmålkolonerne(sebilag).Hervilværemulighedfor,atsættenyedelmålsamtmeldesigpådegruppermangerne
villæggenogetarbejdei.
3. Repræsentantskabsweekend
Weekendenafholdes24.-25.marts2017.ViskalværeiRoarhytten(tæt
påRoskilde).Derønskesforslag/idéertilhvilkeemnerviskalarbejdemed
påvorestur.
4. Reglerforudlånafkantinen
LinneaogClaasvilfremlæggeetrevideretdokument(påmødet)oglægge
optilendiskussionomkringbrugenafkantinen.
5. TKO-kursus*
Sebilag.
6. Fleksibeltmedlemskab*
Sebilagforbeskrivelseafpunktet.
7. Nationaldag
Afholdes25.-26.februar2017iFADL-husetpåBlegdamsvej26.PræsentationvedTobias.
8. Studiestartkursus
Afholdes22.februar2017.PræsentationvedTobias
9. Støtteansøgninger
Dereraktuelt80.000kr.tilbageistøttepuljen.
a. Kristnemedicinere
Søgerom9.000kr.tilafholdelseafårligweekendlejr.
Dato
11.februar2017
FADLsKredsforening,
København
Blegdamsvej26
2200KøbenhavnN
Tlf 35200253
Mail [email protected]
Webwww.fadl.dk
Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening
b. GOKøbenhavn
Søgerom6.050kr.tilafholdelseafweekendseminarsamtkurseri
gynækologiskundersøgelseogakutobstetrik.
c. SAKS
Søgerom7.000kr.tilafholdelseafbørnekirurgiskforedrag.
d. PIT
Søgerom27.280kr.tiludsendelseaftomedicinstuderendetil
Uganda.
10. Meddelelser
a. Kredsforeningen(KKF)
i. Statuspåigangværendeprojekter
ii. Medlemsfordelsudvalget(MFU)*
Meddelelserforefindesibilag.
iii. Kursusudvalget*
Meddelelserforefindesibilag.
iv. Arrangements-ogforedragsudvalget(AFU)
b. Tillidsrepræsentanter(TR)
c. Vagtbureauet(KVB)
d. Hovedforeningen(HF)
i. Sekretariatet
ii. HBformand
iii. KKFsHB-medlemmer
iv. NationaltMFU
v. Overenskomstudvalget(OU)
vi. Lægevikargruppen(LVG)
vii. UniversitetsansattesUdvalg(UAU)
viii. Arbejdsmarkedspolitiskudvalg(APU)
ix. Uddannelsespolitiskudvalg(UPU)
e. Forlaget
f. Andre
11. Eventuelt
12. Snackansvarligetilnæstemøde
KKR5afholdes25/3-17iforlængelseafrepræsentantskabsweekenden.
Dererikkebehovforsnackansvarlige.
Medvenlighilsen
OssianGundel
Side2af2