Dagsorden - Foreningen Norden

Foreningen NORDEN
Slagelse Lokalafdeling
www.norden-slagelse.dk
Ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.30
Liselund, Slotsalléen 44, 4200 Slagelse.
Dagsorden
1 Valg af dirigent.
2 Valg af referent.
3 Valg af 2 stemmetællere.
4 Bestyrelsens beretning v/formanden.
5 Det reviderede regnskab v/kassereren.
6 Forslag fra bestyrelsen.
7 Forslag fra medlemmer (indsendt senest 8 dage før generalforsamlingen).
8 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Agnete Berthelsen (modtager genvalg).
Frede Olsen (modtager genvalg).
Carsten Egø Nielsen (modtager genvalg).
9 Valg af suppleanter til bestyrelsen. (For 1 år).
10 Valg af revisor. (For 2 år).
På valg er: Ester Staffe (modtager genvalg).
11 Valg af revisorsuppleant. (For 1 år).
12 Eventuelt.