6130/17 ht/BMC/hm 1 DG D 1 A 1. Efter Rådets vedtagelse af

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 13. februar 2017
(OR. en)
6130/17
Interinstitutionel sag:
2016/0353 (NLE)
SCH-EVAL 55
COMIX 101
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.:
6129/17
Vedr.:
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling om
afhjælpning af de mangler, der blev konstateret ved evalueringen i 2015 af
Østrigs anvendelse af Schengenreglerne på området databeskyttelse
1.
Efter Rådets vedtagelse af forordning (EU) nr. 1053/2013 om indførelse af en evaluerings- og
overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne har et team bestående af
eksperter fra medlemsstaterne og Kommissionen i 2015 foretaget en evaluering af Østrigs
gennemførelse af Schengenreglerne på området databeskyttelse.
2.
I overensstemmelse med nævnte forordning har Kommissionen forelagt Rådet et forslag til
Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling, der er udformet med henblik på at afhjælpe de
mangler, der blev konstateret ved evalueringen, og sikre, at Østrig anvender alle Schengenreglerne
vedrørende databeskyttelse korrekt og effektivt.
6130/17
ht/BMC/hm
DG D 1 A
1
DA
3.
Gruppen vedrørende Schengenspørgsmål (Schengenevaluering), herunder partnerne i Det
Blandede Udvalg Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein, godkendte den 8. februar 2017 forslaget
til Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling.
4.
De Faste Repræsentanters Komité opfordres derfor til at henstille til Rådet, at det som A-
punkt på en kommende samling vedtager det udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse, der findes i
dok. 6129/17.
6130/17
ht/BMC/hm
DG D 1 A
2
DA