6235/17 mn/MN/ikn 1 GIP 1B Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter 1

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 16. februar 2017
(OR. en)
6235/17
PTS A 9
LISTE OVER A-PUNKTER
Vedr.:
3518. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
(uddannelse, ungdom, kultur og sport)
Dato:
Sted:
17. februar 2017
Bruxelles
Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter
1.
Bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Rådets afgørelse om udnævnelse af to medlemmer for Den Tjekkiske Republik og Portugal
=
Vedtagelse
5400/1/17 REV 1 SOC 23 EMPL 18
5399/17 SOC 22 EMPL 17
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
2.
Bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Rådets afgørelse om udnævnelse af en suppleant for Portugal
=
Vedtagelse
5491/17 SOC 33 EMPL 25
5490/17 SOC 32 EMPL 24
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
3.
Bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Udnævnelse af Minna ETU-SEPPÄLÄ til finsk medlem som efterfølger for Jenni
RUOKONEN, der træder tilbage
=
Vedtagelse
5476/17 SOC 29 EMPL 21
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
6235/17
mn/MN/ikn
GIP 1B
1
DA
4.
Bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Udnævnelse af Mika KÄRKKÄINEN til suppleant for Finland som efterfølger for
Minna ETU-SEPPÄLÄ, der træder tilbage
=
Vedtagelse
5477/17 SOC 30 EMPL 22
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
5.
Bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Udnævnelse af Régis BAC til fransk medlem som efterfølger for Yves STRUILLOU, der
træder tilbage
=
Vedtagelse
5514/17 SOC 34 EMPL 26
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
6.
Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed
Udnævnelse af Petra NÉTRYOVÁ, suppleant for Slovakiet, som efterfølger for
Jaroslav KOVÁČ, der træder tilbage
=
Vedtagelse
5560/17 SOC 37 EMPL 27
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
7.
Bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Udnævnelse af Maria TODOROVA (BG), medlem i kategorien regeringsrepræsentanter
=
Vedtagelse
5688/17 EDUC 22 SOC 48
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
8.
Bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Udnævnelse af Mirja HANNULA (FI), medlem i kategorien arbejdsgiverrepræsentanter
=
Vedtagelse
5829/17 EDUC 28 SOC 59
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
9.
Rådets afgørelse af 1. december 2011 om praktiske foranstaltninger og procedurer for Rådets
udnævnelse af fire medlemmer af den europæiske jury for EU-tiltag vedrørende det
europæiske kulturarvsmærke (afgørelse 2011/831/EU)
=
Udnævnelse af efterfølgeren for et østrigsk medlem af den europæiske jury
6022/17 CULT 11
godkendt af Coreper 1 den 15.2.2017
6235/17
mn/MN/ikn
GIP 1B
2
DA
10.
Kommissionens forordning (EU) …/... af XXX om ændring og berigtigelse af forordning
(EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer
=
Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen
5506/17 DENLEG 5 AGRI 28 SAN 35
5397/17 DENLEG 4 AGRI 24 SAN 31
+ ADD 1
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
11.
Ændret forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den multilaterale
aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien,
Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, den tidligere
jugoslaviske republik Makedonien, Republikken Island , Republikken Montenegro,
Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige
administrative mission i Kosovo( ∗) om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde
(FELO)
=
Anmodning om Europa-Parlamentets godkendelse
5141/17 AVIATION 5 RELEX 15
15654/16 AVIATION 254 RELEX 1083
+ COR 1 (de)
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
12.
Ændret forslag til Rådets afgørelse om lufttransportaftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden
side
=
Anmodning om Europa-Parlamentets godkendelse
13448/1/16 REV 1 AVIATION 214 USA 58 RELEX 861
13419/16 AVIATION 211 USA 57 RELEX 857
+ COR 1 (cs)
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
13.
Ændret forslag til Rådets afgørelse om indgåelse, på Unionens vegne, af Euro-Middelhavsaftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side
og Kongeriget Marokko på den anden
=
Anmodning om Europa-Parlamentets godkendelse
5140/17 AVIATION 4 RELEX 14 MA 1
15653/16 AVIATION 253 RELEX 1082 MA 3
+ COR 1 (cs)
godkendt af Coreper 1 den 8.2.2017
14.
Udkast til Rådets afgørelse om beskikkelse af to medlemmer af og to suppleanter til
Regionsudvalget efter indstilling fra Den Slovakiske Republik
=
Vedtagelse
5631/17 CDR 12
5630/17 CDR 11
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
∗
Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i
overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos
uafhængighedserklæring.
6235/17
mn/MN/ikn
GIP 1B
3
DA
15.
Fælles tilgang til udveksling af EU's klassificerede informationer med EU-institutioner,
‑agenturer,‑ kontorer og ‑ organer
6074/17 CSC 42
godkendt af Coreper 2 den 2.12.2015
16.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2016/005
NL/Drenthe Overijssel Retail)
og
Forslag til bevillingsoverførsel nr. DEC 01/2017 inden for sektion III – Kommissionen – i det
almindelige budget for regnskabsåret 2017
5792/17 FIN 54 INST 45 PE-L 2
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
17.
Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… af 20.12.2016 om ændring af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår forlængelsen af
overgangsperioderne vedrørende pensionsordninger
=
Hensigt om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt
5772/17 EF 15 ECOFIN 54 DELACT 19
15761/16 EF 395 ECOFIN 1202 DELACT 261
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
18.
Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret
forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og
transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for
risikoreduktionsteknikker med hensyn til OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central
modpart
=
Hensigt om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt
5773/17 EF 16 ECOFIN 55 DELACT 17
5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
19.
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af afgørelse 2009/935/RIA for så vidt
angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler
=
Vedtagelse
5819/17 ENFOPOL 45 JAIEX 7 JAI 80
15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113
godkendt af Coreper 2 den 15.2.2017
20.
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling om afhjælpning af de mangler,
der blev konstateret ved evalueringen i 2016 af Grækenlands anvendelse af Schengenreglerne
på området den fælles visumpolitik
=
Vedtagelse
5759/17 SCH-EVAL 37 VISA 33 COMIX 72
5758/17 SCH-EVAL 36 VISA 32 COMIX 71
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
6235/17
mn/MN/ikn
GIP 1B
4
DA
21.
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling om afhjælpning af de mangler,
der blev konstateret ved evalueringen i 2016 af Grækenlands anvendelse af Schengenreglerne
på området forvaltning af de ydre grænser
=
Vedtagelse
5761/17 SCH-EVAL 39 FRONT 40 COMIX 74
5760/17 SCH-EVAL 38 FRONT 39 COMIX 73
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
22.
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling om afhjælpning af de mangler,
der blev konstateret ved evalueringen i 2016 af Grækenlands anvendelse af Schengenreglerne
på området Schengeninformationssystemet
=
Vedtagelse
5777/17 SCH-EVAL 41 SIRIS 20 COMIX 77
5764/17 SCH-EVAL 40 SIRIS 19 COMIX 76 RESTREINT UE/EU
RESTRICTED
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
23.
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om fastsættelse af en henstilling om afhjælpning af
de mangler, der blev konstateret ved evalueringen i 2016 af, om Kroatien opfylder de
nødvendige betingelser for at anvende Schengenreglerne for så vidt angår den fælles
visumpolitik
=
Vedtagelse
5786/17 SCH-EVAL 47 VISA 36 COMIX 83
5785/17 SCH-EVAL 46 VISA 35 COMIX 82
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
24.
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om fastlæggelse af en henstilling om afhjælpning
af de mangler, der blev konstateret ved evalueringen i 2016 af Italiens anvendelse af
Schengenreglerne for så vidt angår databeskyttelse
=
Vedtagelse
5779/17 SCH-EVAL 43 COMIX 79
5778/17 SCH-EVAL 42 COMIX 78
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
25.
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling om afhjælpning af de mangler,
der blev konstateret ved evalueringen i 2016 af Italiens anvendelse af Schengenreglerne på
området forvaltning af de ydre grænser
5783/17 SCH-EVAL 45 FRONT 43 COMIX 81
5781/17 SCH-EVAL 44 FRONT 42 COMIX 80
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
26.
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling om afhjælpning af de mangler,
der blev konstateret ved evalueringen i 2016 af Italiens anvendelse af Schengenreglerne på
området tilbagesendelse
=
Vedtagelse
5854/17 SCH-EVAL 50 MIGR 16 COMIX 87
5721/17 SCH-EVAL 30 MIGR 12 COMIX 65
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
6235/17
mn/MN/ikn
GIP 1B
5
DA
27.
Udkast til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/2005 om forlængelse af
mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan
=
Vedtagelse
5245/17 CORLX 5 CFSP/PESC 14 COASI 4 CSC 8
15587/16 CORLX 493 CFSP/PESC 1022 COASI 239 CSC 376
godkendt af Coreper 2 den 25.1.2017
28.
Administrativ ordning mellem Den Europæiske Rumorganisation og EU-Satellitcentret
(Satcen) med henblik på etablering af et indbyrdes samarbejde
=
Rådets godkendelse
15582/16 CORLX 492 COEST 335 CSDP/PSDC 713 POLARM 10
IND 270 RECH 350 ECO 82
godkendt af Coreper 2 den 20.12.2016
29.
Udkast til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive
foranstaltninger over for Zimbabwe
og
Udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive
foranstaltninger over for Zimbabwe
=
Vedtagelse
5702/17 CORLX 38 CFSP/PESC 64 RELEX 58 COAFR 32 COARM 19 FIN 48
5542/17 CORLX 33 CFSP/PESC 51 COAFR 24 COARM 11 FIN 35
5544/17 CORLX 35 CFSP/PESC 53 RELEX 46 COAFR 26 COARM 13 FIN 37
godkendt af Coreper 2 den 1.2.2017
30.
Udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige
repræsentant for Sahel
=
Vedtagelse
5846/17 CORLX 48 CFSP/PESC 79 COAFR 37 CSC 34
5458/17 CORLX 26 CFSP/PESC 43 COAFR 16 CSC 22
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
31.
Udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige
repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien
=
Vedtagelse
5835/17 CORLX 42 CFSP/PESC 73 COEST 27 CSC 32
5453/17 CORLX 22 CFSP/PESC 39 COEST 18 CSC 18
+ COR 1 (sk)
+ REV 1 (de)
godkendt af Coreper 2 den 9.2.2017
32.
Udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige
repræsentant for Afrikas Horn
=
Vedtagelse
5836/17 CORLX 43 CFSP/PESC 74 COAFR 36 CSC 33
5456/17 CORLX 24 CFSP/PESC 41 COAFR 15 CSC 20
godkendt af Coreper 2 den 15.2.2017
6235/17
mn/MN/ikn
GIP 1B
6
DA
33.
Udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige
repræsentant for Centralasien
=
Vedtagelse
5858/17 CORLX 49 CFSP/PESC 80 COEST 28 CSC 36
5322/17 CORLX 11 CFSP/PESC 46 COEST 20 CSC 25
godkendt af Coreper 2 den 15.2.2017
6235/17
mn/MN/ikn
GIP 1B
7
DA