Læs seneste kredsblad

NYREN
Nyreforeningen, Kreds Sønderjylland
Nr. 86 Blad 1 / 2017
Februar, Marts, April
Julemarked i stalden på Asserballe Præstegård
d. 26 & 27. november 2016
I dette nummer af ”Nyren” finder I både invitation og dagsorden til vores
”Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2017”, samt ansøgning om ferielegat.
Begge dele i løsblade.
1
Telefon liste over Bestyrelsen
Formand
Edith Nielsen
Ribesvej 15 Havnbjerg
6430 Nordborg
mobil: 41 42 36 21
E– mail: [email protected]
Kasserer
Lilly Mogensen
Grundtvigsparken 108
6400 Sønderborg
Mobil: 21 72 03 05
E-mail [email protected]
Sekretær
Else Lorenzen
Enghavevej 69 Løgumgård
6240 Løgumkloster
Mobil: 51 95 44 36
E-mail: [email protected]
Best. Medlem
Marga Nissen
Løkkegårdsvej 159
6230 Rødekro
Mobil: 50 92 14 92
E-mail: [email protected]
Best. Medlem
Jesper Collin
Sebbelev Strandvej 6
6440 Augustenborg
Mobil: 29 10 41 91
E-mail: [email protected]
Best. Medlem
Lars Christensen
Mariavænget 1B
6520 Toftlund
Mobil: 40 51 61 11
E-mail: [email protected]
Bilagskontrollanter:
Einar Steffens
Tlf.: 53 35 21 93
Birgit Ipsen
Tlf.: 74 43 11 99
2
Nyt fra formanden
Kære medlemmer!
Allerførst vil jeg ønske jer alle et rigtigt godt nytår, og tak for det gamle.
Nu er et nyt år begyndt, og spørgsmålet er, hvad vil det bringe os?
Jeg håber at det for jer alle vil blive et dejligt år.
Hvad skal der så ske? Jeg vil starte med at minde jer om at komme til vores generalforsamling d. 25 februar i Sønderborg i vores nye frivillighus. Vores socialrådgiver kommer,
men det kan I læse om i indkaldelsen.
Er der nogle som har lyst til at gøre en indsats hører vi meget gerne fra jer.
Jo flere vi er til at trække læsset jo nemmere og sjovere bliver det. Hold jer ikke tilbage
Kommende arr. for 2017 kommer i næste blad.
Jeg vil til sidst ønske at vi ses i det kommende år.
Edith
Lucia på Dialysen!
I december blev der endnu en gang afviklet
Lucia på dialysen.
Fredag formiddag var det en stor flok piger
og en del musikere fra Friskolen Als
Fredag eftermiddag var det Oksbøl Friskole
Lørdag formiddag var det SFO Tandslet
Søndag eftermiddag var det Kirkekoret
Hørup Kirke De var også en tur på M.14
Jeg vil gerne sige tak til alle, også en tak til
bestyrelsen og andre for servering.
Jeg vil også takke Østergård frugt og grønt for donering af æbler.
Edith
3
Forretningsudvalgets forslag til ny organisering.
1. Kredse bibeholdes uændret.
2. Generalforsamling bibeholdes uændret som foreningens øverste organ. Den vælger
en formand, en 1. næstformand og en 2.næstformand gerne en i aldersgruppen
18-30 år. Generalforsamlingen vedtager ændringer af vedtægt, kontingent og
organisation. Alle medlemmer af foreningen kan fremsætte forslag (uændret).
3. Hovedbestyrelse udgøres af landsformand, 1. næstformænd, 2. næstformand og en
repræsentant fra hver kreds. Hovedbestyrelsen varetager den overordnede ledelse
af foreningen og udgør dens omdrejningspunkt. Landsformanden fungerer som
bestyrelsesformand og de to næstformænd som sådanne. 2. Næstformand er født
medlem af børneudvalget og af ungeudvalget.
Hovedbestyrelsen overtager de nuværende funktioner fra Hovedbestyrelsen og fra
Forretningsudvalget, herunder behandling af forslag fra kredse og fra udvalg.
Hovedbestyrelsen inddrages tidligt i prioritering af sager.
Hovedbestyrelsen mødes mindst fire gange årligt på ikke-arbejdsdage.
4. Forretningsudvalget nedlægges.
5. Hver kreds udpeger blandt kredsbestyrelsens medlemmer et medlem til Hovedbestyrelsen.
6. Hver kreds udpeger blandt kredsbestyrelsens medlemmer en suppleant til Hovedbestyrelsen. Denne kan, hvis kredsen finansierer det, deltage i Hovedbestyrelsens
møder uden stemmeret.
7. Den regionale opgave styrkes. Regionale sager behandles og koordineres i Hoved
bestyrelsen. Der udpeges en regionalpolitiks ansvarlig og denne vare tager, i fællesskab med de øvrige kredsrepræsentanter det regionale arbejde imellem Hovedbestyrelsens møder.
8. Hovedbestyrelsen nedsætter udvalg til at varetage beskrevne ansvarsområder og til
at forberede sager til Hovedbestyrelsen. I hvert udvalg sidder et medlem af Ho ved
bestyrelsen.
4
Forretningsudvalgets forslag til ny organisering
Oven stående er sendt til høring i kredsene. Vi vil gerne have din mening ang. ændringen. Hvis det vedtages betyder det:

vi kun har et HB-medlem. – Kredsen får mindre indflydelse.

HB kan hurtigere behandle sagerne

Ved 4 møder årligt er der besparelser på ca. 50.000 kr.
Efter høringsperioden udarbejdes det endelige forslag, som kommer til afstemning på
Landsforeningens generalforsamling.
Vi tager debatten med jer på generalforsamlingen. Er du forhindret i at deltage der, kan
du sende din mening til undertegnede.
Lilly Mogensen.
Lotto i Dialysen
Søndag d. 20. november holdt Nyreforeningen traditionen tro ”Lotto i dialysen”.
Der blev både spillet på M60 og på M59.
Der var ikke mange patienter i dialysen den dag; men
både pårørende og personale spillede med, så der var
alligevel rift om gevinsterne.
I år herskede der særlig spænding om gevinsterne, for
de var for første gang skaffet af Giving2charity, og så var de pakket ind.
Det øgede spændingen, for ”Hvad gemte der sig
mon i de fine pakker”?
Som det altid går i spil: nogle vandt flere gaver,
mens andre måtte gå tomhændede hjem. Men
et par timers hyggeligt samvær, og en smule
spænding havde vi alle oplevet.
TAK til Giving2charity for gevinsterne.
Else
5
Julemarked i Asserballe
Som vi omtalte i kredsbladet i forrige nummer, har vi lavet nogle aftaler med
Giving2charity, som kunne give os mulighed for at tjene lidt flere penge til
Nyreforeningen.
Vi fik bl.a. en stand på Julemarkedet i Asserballe præstegård 1. søndag i advent, d. 26.
og 27. november, hvor vi havde en TOMBOLA.
Inden da havde alle bestyrelsesmedlemmer været ude og skaffe sponsorgaver.
Ideen med Tombolaen var god, og de folk, der mødte op, var flittige til at støtte os;
men fremmødet var begrænset, ligesom der, især lørdag, var meget få stande.
Søndag var der både flere stande og flere besøgende.
Da var der også familiegudstjeneste i Asserballe kirke, hvorefter mange kirkegængere
kom ned til Julemarkedet i præstegården.
Midt på eftermiddagen serverede Asserballe Private Børnehus gløgg og æbleskiver, og
således sluttede julemarkedet af, som en hyggelig eftermiddag for os alle.
EN STOR TAK TIL ALLE,
SOM GAV SPONSORGAVER TIL
VORES TOMBOLA.
DET GÆLDER BÅDE ERHVERV,
OG PRIVATE PERSONER.
Else
6
Meddelelser
Nyreforeningen har fået nye åbningstider på hovedtelefonen (43 52 42 52).
Vi tager fremover telefonen tirsdag-torsdag kl. 10-15.
Vi vil gerne opfordre dig til at ringe direkte til den medarbejder, du skal tale med. Du
finder vores kontaktoplysninger på nyreforeningen.dk/kontakt. Hvis vi er optagede, når
du ringer, så send en mail eller læg en besked på telefonsvareren, så vender vi tilbage
til dig.
Har du brug for rådgivning, så ring direkte til Jan på tlf. 50 93 59 50.
Har du spørgsmål eller ændringer til dit medlemskab, så ring direkte til Maria på
tlf. 50 93 59 48.
Dialyse på Fanø .
Nu er der mulighed for at få Dialyse på Fanø. I juni åbnede dialysen i den Gamle
Navigationsskole, nu Sundhedshus 5 min fra færgen.
Dialysen arbejder tæt sammen med nyreforeningen, og har et lægefagligt samarbejde
med overlæge Kjeld Erik Otto, Fredericia Sygehus.
Folkene bag er Wolfgang Førster og Mayanne Olsen. Daglig leder er dialysesygeplejerske Kirsten Munk Vesterager.
Der er i første omgang 2 dialysepladser, med maskiner, stole og borde m.v. som senere
vil kunne udvides til 4 pladser.
Har dette din interesse kan du bestille dialyse pr. mail til: [email protected]
Eller tlf. 45 4085 1185 (Mayanne Olsen)
Der modtages gerne bestilling tidligt, således at ferie og ophold kan bestilles samtidig.
LÆS OGSÅ NYRENYT!
Edith
7
LOTTERI 2017
Kære medlem.
Så nærmer tiden sig, hvor vores lotteri starter.
Igen i år er hovedpræmien en bil,
derudover er der mange fine præmier bl.a. rejser, gavekort, Ipad.
Lodsedlerne sælges i perioden: 15. marts – 15. juni
Indtægten fra lotteriet er meget vigtigt for vores foreningsaktiviteter, både
på landsplan og her i Sønderjylland, derfor sender vi dig 5 lodsedler, som
vi håber, at du vil købe.
For at få et vellykket lotteri, har vi brug for mange sælgere
Hvis du i din familie har - børn, børnebørn eller måske oldebørn –
Der gerne vil sælge lodsedler, vil det være en STOR hjælp. Det kan
også være, at du har kendskab til en forening, der lige kunne bruge
nogle ekstra penge.
Du kan tjene penge bl.a. til:
Udstyr på rideskolen.
Lejrtur
Klassefesten
Ekstra lommepenge
Spejderturen
Ferier
8
LOTTERI 2017
Hvis du i 2016 har frabedt dig lodsedler, modtager du ikke nogle i 2017.
Hvis du ønsker:



Flere / mindre end 5 lodsedler pr. medlem
Vil være sælger
Kender nogle, der muligvis vil være sælger
Skal du kontakte:
Enten: Edith Nielsen tlf. 21423621 - mail: [email protected]
Eller: Lilly Mogensen tlf. 21720305 - mail: [email protected]
TAK
Vi modtog til jul en rigtig flot julegave på kr. 10.000 fra
en anonym person.
Da vi ikke kan takke direkte, håber vi, at du ser denne tak. Vi blev utrolig
glade på medlemmernes vegne.
DET VARMER!.
9
Arrangement kalender for 2017
Dato
Lørdag
Lørdag
04-02-17
25-02-17
Arrangement
Hvor
Budgetmøde (bestyrelsen)
Generalforsamling
Perlegade 48, Sønderborg
Mandag 06-03-17
Bestyrelsesmøde & konstituering
Aabenraa Sygehus
Torsdag 20-04-17
Deadline kredsbladet Nyren
[email protected]
Lørdag
27-05-17
Nyrernes dag
Sønderborg
Lørdag
15-7-17
Sønderborg Revy
Sønderborg
Tilbud for medlemmer af Nyreforeningen
10
Kurser 2017
I Nyreforeningen afholdes der i 2017 5 medlemskurser.

Det første kursus er et motionskursus. Det er tilrettelagt, så alle kan deltage
og det plejer at være sjovt at deltage. Dette kursus skifter hvert andet år med
et andet, der hedder Livet er en gave (2018) Tidspunkt 18-19 marts 2017.

Andet kursus er et familiekursus hvor mor eller far er nyresyg. Det foregår i Kr.
Himmelfartsferien og er tilrettelagt på flere niveauer så alle, voksne, nyresyge
børn og søskende under 18 år, får noget ud af det. Tidspunkt 25-28 maj 2017.

Tredje kursus er for donorer og modtagere af en nyre. Her er meget fokus på
faglighed ved læge og sygeplejerske og personlige oplæg ved enten donorer,
modtagere eller pårørende. Et meget givende kursus.
Tidspunkt 23-24 . september 2017.

Fjerde kursus er for Stendannere – også et fagligt kursus som ovenfor.
Tidspunkt 23-24 september 2017.

Femte medlemskursus er for familier hvor barnet er nyresyg. Dette kursus
afholdes i efterårsferien. Tidspunkt 15-18 oktober og som det andet familie
kursus tilrettelagt på flere niveauer så alle får noget ud af at være med.

Alle kurserne er en veksling mellem aktivitet, læring, erfaringsudveksling og
socialt samvær.

Hold øje med Nyreforeningens blad. Kom og vær med – det er først til mølle
princippet.
11
Nyreforeningens Feriehuse
SKALLERUP KLIT
Fra huset i Skallerup Klit er der ca. 5 km til dialysen,
der ligger i Skallerup Seaside Resort.
Huset i Skallerup Klit i Nordjylland er fra 1999 og er 80 kvm stort. Det indeholder vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, TV og internet.
Der er i alt 6 sovepladser; et værelse med 2 enkeltsenge, et værelse med køjesenge og
et værelse med dobbeltseng.
Der er 600 meter til havet og 12 km til Hjørring.
Fra huset i Skallerup Klit er der ca. 5 km til dialysen, der ligger i
Skallerup Seaside Resort.
Begge feriehuse er handicapvenlige og røgfrie.
Førerhunde er velkomne.
12
Nyreforeningens Feriehuse
GRØNBÆK
Der er mulighed for dialyse i huset.
Begge feriehuse er handicapvenlige og røgfrie. Førerhunde er velkomne.
Huset i Grønbæk ligger mellem Silkeborg og Randers, og har siden 1978 været feriebolig for Nyreforeningens medlemmer.
Grønbæk er et rigtig hyggeligt hus med 6 sovepladser, fordelt på 4 værelser og et dobbeltværelse. Der er vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, TV og internet.
BOOKING
Bestilling af begge huse sker gennem Birthe Nielsen,
på mail: [email protected]
eller tlf.: 50 93 59 41.
Prisen ligger mellem 2.100 og 3.500 kr. for en uge + el, varme og rengøring.
Feriehusene udlejes til medlemmer af Nyreforeningen. Dog udlejes Grønbæk
også til ikke-medlemmer i perioden 1. oktober - 1. april.
Læs mere på nyreforeningen.dk/rejser.
13
Næste Kredsblad
Husk at bladet bliver bedst, hvis der kommer indlæg fra forskellig side, med emner
man ønsker debatteret, ideer som vi kan bruge, eller små historier eller oplevelser I vil
fortælle om.
DEADLINE FOR NÆSTE NR: Torsdag d. 20-4-2017
Indlæg sendes til: Arne Lorenzen, Enghavevej 69, Løgumgårde, 6240 Løgumkloster.
Tlf.: 74 74 44 36. Mobil: 30 68 70 36 / Mail: [email protected]
Elektronisk modtagelse af bladet NYREN
I sidste Kredsblad efterlyste foreningen medlemmer som ønskede bladet sendt ud
elektronisk. Det er glædeligt at vi allerede har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, som ønsker dette.
Denne opfordring gælder fortsat.
Vi ridser fremgangsmåden op igen:




Tilmeld jer på min mail: [email protected] med jeres egen mail adr. så jeg kan lave
en mailliste
I vil få svar når jeres tilmelding er registeret.
Hvis I på et tidspunkt ikke længere ønsker at bruge ordningen, giver I blot besked,
og I vil blive slettet af maillisten.
Kredsbladet og andre meddelelser vil blive sendt til Jer som PDF filer.
På hjemmesiden www.nyreforeningen.dk/sonderjylland udgives kredsbladet Nyren i et
læseligt PDF format. Kan hentes ca. 1 uge efter udgivelse af bladet.
Der kan evt. også komme andre meddelelser fra Kredsen.
Arne Lorenzen
14
Hendes kongelige højhed
Kronprinsesse Mary
Protektor for Nyreforeningen
Kontaktoplysninger
Nyreforeningen
Sønderborg Sygehus:
tlf.: 79 97 32 00
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Dialysen M 60:
tlf.: 79 97 32 00 tast 4
Nyre ambulatoriet M 13: tlf.: 79 97 32 00 tast 3
Tlf.: 43 52 42 52
Afdeling M 14:
tlf.: 79 97 32 00 tast 1
(træffes tirsdag - torsdag kl. 10-15)
E-mail.: [email protected]
Hjemmeside Nyreforeningen
www.nyreforeningen.dk
Hjemmeside Ungdomsgruppen
www.nyreung.dk
Socialrådgiver Nyreforeningen
Jan Jensen
Tlf.: 50 93 59 50
E-mail.: [email protected]
OUH
Odense Universitetshospital:
Nyremedicinsk Ambulatorium Y
tlf.: 65 41 16 42
Tlf. tid. 9 -12 og 13 - 15
Nyrelinjen
Har du brug for en at tale med, så ring til
Nyre-linjen på tlf.: 43 52 42 52
15
16