Se Referat Her - Piece Of Cake

Piece Of Cake Country & Western Dance
Referat af generalforsamling 2017
Formanden bød de fremmødte velkommen og gik videre til valg af ordstyrer.
Til ordstyrer valgtes Paul Sommer, som kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i
henhold til vedtægten.
I formandens beretning kunne han konstatere at foreningen havde haft et ganske glimrende
2016. Medlemstallet ligger stabilt, og var på 35 ved sidste indberetning til det centrale
foreningsregister, ligesom økonomien ser fornuftig ud.
Han kom også ind på den glæde han har ved at vide, at vi har dansere med til en mængde
arrangementer, i løbet af året, herunder Bogensetræffet, som Ann, Tage og Hanne desværre
arrangerer for sidste gang i 2017, ligesom klubben har givet en række opvisninger i det
forgangne år. Af andre fine tiltag kunne nævnes sommer og juleafslutningerne, som var
velbesøgt og rigtig hyggelige.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Herefter fik kasserer Kirsten Pedersen ordet for fremlæggelse af regnskab.
Dette ser rigtig positivt ud, og blev godkendt med et par opklarende spørgsmål/svar.
Næste punkt på dagsordenen var valg.
Kirsten Pedersen blev genvalgt som kasserer uden modkandidat.
Gitte Abildgaard blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidat.
Paul Sommer blev valgt til bestyrelsen (nyvalg).
Ulla Asmussen blev valgt til bestyrelsen for et år (afløser Heidi som ønskede at udtræde).
Suppleant 1 Allan Asmussen
Suppleant 2 Tove Sommer
Revisor Bjarne Nielsen.
Ann-Marie afløser Hanne L i festudvalget.
Punktet indkomne forslag var hurtigt overstået, da der ikke var indkommet nogen forslag.
Eventuelt.
Den nye bestyrelse opfordres til at undersøge om vi kan fortsætte træffet i Bogense, evt. i
samarbejde med andre.
Herefter kunne ordstyreren afslutte generalforsamlingen med en tak for fremmødet samt god ro
og orden.