Genbrugsguiden - Hillerød Forsyning

Til villa-,række- og sommerhuse i Hillerød Kommune
Genbrugsguiden 2017
MADAFFALD
LÆS MERE PÅ SIDE 6
GENBRUGSSTATIONEN
LÆS MERE FRA SIDE 10
STORSKRALD
LÆS MERE FRA SIDE 8
Værsgo
– DIN NYE GENBRUGSGUIDE
INDHOLD
Hilsen fra bestyrelsesformanden ������������� 3
Din Affaldshåndbog har fået nyt navn������� 3
Her har du 2017-udgaven af det, vi i år har valgt
at kalde Genbrugsguiden. På de næste sider finder du en række nyttige oplysninger om affald
og genbrug i Hillerød Kommune.
Selvbetjening på hjemmesiden
Vær opmærksom på Selvbetjening på vores hjemmeside. Her kan du for eksempel
tilmelde dig vores affaldsløsninger og indberette manglende afhentning af affald.
Læs mere på hillerodforsyning.dk.
Få en miljøboks til dit farlige affald ��������� 4
Aflever dine batterier og småt elektronik � 4
Håndtering af byggeaffald����������������������� 5
Sortering af madaffald ��������������������������� 6
Sortering af plastaffald��������������������������� 7
Sådan afleverer du storskrald������������������ 8
Hvad er storskrald?��������������������������������� 9
Genbrugsstationen���������������������������� 10-12
AFFALDSGEBYRER 2017
Hillerød Forsyning
Ægirsvej 4
3400 Hillerød
Vi udsender opkrævning af affaldsgebyrer
for dagrenovation og genbrugsordninger
én gang om året. Du vil derfor i februar
2017 modtage en opkrævning til betaling i
marts, som gælder for hele året.
[email protected]
hillerodforsyning.dk
Telefon 48 23 10 00
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Du er velkommen til at henvende dig på mail eller via hjemmesiden.
Genbrugsstationen
Lyngevej 2
3400 Hillerød
Åbningstider:
Mandag-søndag kl. 9.00-17.00 - Genbrugshuset lukker kl. 16.30
Lukket påskedag, pinsedag, st. bededag, Kr. himmelfartsdag,
24., 25., 26., 31. december og 1. januar
©: Hillerød Forsyning
Design: Tankegang A/S
Hillerød Forsyning tager forbehold for trykfejl. Ved tvivlsspørgsmål gælder
Hillerød Kommunes regulativ for husholdningsaffald.
2
Tryk: Kailow Tryk, Rødovre
Papir: Cyclus Offset
Hilsen fra bestyrelsesformanden
Affaldssortering begynder i hjemmet, og du er som borger i Hillerød Kommune rigtig god til at sortere
dit affald. Det betyder, at vi nu er meget tæt på at indfri vores mål om at nå en genanvendelse på 50 % i
2018. Derfor vil jeg benytte mig af lejligheden til at sige TAK til dig, fordi du sorterer dit affald.
Vi er kommet et rigtig langt stykke, men vi kan godt
gøre det endnu bedre. Vi mangler bare lige at få de
sidste procenter med for at nå vores mål. Rigtig meget af vores affald kan genanvendes. Hvis vi ikke sorterer vores affald, ender det på forbrændingen, og
værdifulde materialer og ressourcer, som kunne have
været brugt til nye produkter, går tabt. Jo mere vi kan
genanvende, jo mindre CO2 udleder vi.
I 2016 havde jeg fornøjelsen af at indvie vores nye,
Luftfoto af den nye genbrugsstation på Lyngevej 2.
flotte og meget moderne genbrugsstation. Det var en
god dag for vores kunder, for vores medarbejdere og for miljøet. På bagsiden af Genbrugsguiden finder du et
kort over den nye genbrugsstation. Kortet er lige til at klippe ud, så kan du både bruge det, når du pakker bilen,
og når du kører rundt på genbrugsstationen.
I Genbrugsguiden fortæller vi om mad- og plastaffald, og hvad vi gør med det, når du har afleveret det til os.
Du kan også læse om storskrald, og om hvordan du hjælper skraldemanden, så vi kan genanvende dit affald. Vi
fortæller desuden om farligt affald, og hvad du skal gøre, hvis du har noget byggeaffald, du skal af med.
Som sagt: Tak, fordi du sorterer dit affald, og tak, fordi du gør det så godt, men lad os sammen give den en
sidste skalle, så vi når 50 % genanvendelse allerede til næste år.
Med venlig hilsen
Louise Colding Sørensen, bestyrelsesformand
Din Affaldshåndbog har fået nyt navn
I år har vi rykket lidt rundt på tingene og døbt håndbogen ”Genbrugsguiden”. Samtidig skal du nu
vænne dig til at se alle afhentningsdatoer på din affaldsplan på vores hjemmeside.
Ting udvikler sig, og det samme gør vores
årlige håndbog om affald. Vi har i år valgt
at give mere plads til at fortælle om nogle
af vores ordninger f.eks. mad- og plastaffald og storskrald.
Vi har desuden givet mere plads til viden
om vores nye genbrugsstation, og på hæftets bagside finder du et oversigtskort over
genbrugsstationen, som du kan klippe ud.
Så kan du forberede dig, inden du kører
hjemmefra.
Til villa-
,række-
Genbru
og som
merhuse
i Hillerød
Kommun
e
gsguid
Det betyder samtidig, at du ikke længere
kan finde vejregister og afhentingsdatoer
for papir, storskrald, haveaffald og flishugning i hæftet, men du skal i stedet besøge
din affaldsplan på vores hjemmeside.
en 2017
MADA
Tak, fordi du sorterer dit affald.
LÆS MER
FFALD
E PÅ SIDE
6
GENBRU
GSSTATION
EN
LÆS MER
E PÅ SIDE
10
STORSK
LÆS MER
RALD
E PÅ SIDE
8
3
Få en MILJØBOKS til dit farlige affald
Du kan samle dit farlige affald i en rød miljøboks. Vi henter den fire gange om året og sikrer, at
affaldet bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt.
Du kan få en miljøboks, hvor du kan lægge dit farlige affald som f.eks. batterier, mobiltelefoner og småt elektronik samt energisparepærer, kemikalie-, olie- og malingrester og spraydåser. Du kan vælge mellem en miljøboks
på 21 ltr. eller 42 ltr.
Miljøboksen må maksimalt veje 10 kg., og den bliver kun
taget med, hvis der står navn og adresse på klistermærket på boksen.
På tømmedagen skal boksen være synlig og let tilgængelig fx. på låget af din affaldsbeholder eller foran hoveddøren. Boksen kan også stilles frem til skel. Du kan desuden
få tømt miljøboksen på genbrugsstationen.
Tilmeld dig vores sms-service og få besked, når du skal bestille afhentning og/eller
stille miljøboksen frem. Tilmeld dig på vores
hjemmeside.
Tilmed dig for at få afhentet miljøboksen
Vi indsamler boksen og stiller en ny cirka hver tredje måned i forbindelse med afhentning af storskrald. Du
skal tilmelde dig på vores hjemmeside eller ringe til os for at få afhentet din miljøboks.
Aflever dine BATTERIER og SMÅT ELEKTRONIK
Dine batterier og småt elektronik er FARLIGT AFFALD. Læg det i en klar plastpose på låget af din affaldsbeholder, så tager skraldemanden den med.
Vi er dagligt i berøring med mange ting, der indeholder batterier, eller som er småt
elektronik. Vores smartphone, ledninger og høretelefoner er småt elektronik, og der er
batterier i vores ure, børnenes legetøj, værktøj, postkort med lyd og den trådløse mus og
tastatur.
Batterier og elektronik indeholder farlige stoffer
Batterier og elektronik indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Gamle batterier, især små knapcellebatterier, kan indeholde kviksølv. Hvis de ryger i skraldespanden, sendes de til forbrænding, hvor kviksølvet fordamper og ender ude i luften. Andre batterier og elektronikaffald
indeholder værdifulde ressourcer. Hvis det ikke bliver behandlet korrekt, er der risiko for, at
de skadelige stoffer bliver spredt til miljøet, og dermed går de værdifulde ressourcer tabt.
Hvad sker der med affaldet?
Når du afleverer dit brugte elektronik og dine batterier, bliver det sendt videre til miljøbehandling, hvor de skadelige stoffer fjernes, og de værdifulde bliver sendt til genanvendelse.
4
Håndtering af BYGGEAFFALD
Som bygherre er du ansvarlig for, at dit byggeaffald anmeldes og bortskaffes korrekt - også selvom
du bruger rådgivere, håndværkere og entreprenører til at styre og udføre arbejdet.
Før du går i gang med en renovering eller nedrivning,
skal du anmelde til Hillerød Forsyning, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er. Vi skal have
din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang, når:
affaldet stammer fra en renoverings- eller nedrivningsopgave, som omfatter over 10 m2, eller hvis
der er mere end 1 ton affald.
Vi forventer, at du inden anmeldelsen har lavet en vurdering af, om der kan forekomme miljøskadelige stoffer i affaldet, og at vurderingen er dokumenteret.
Fuge i gammelt vindue lavet af et materiale, der indeholder PCB,
som ved nedrivning eller renovering skal anmeldes som byggeaffald.
Arbejdet kan standses, hvis der er mistanke om, at der
sker en utilsigtet spredning af miljøskadelige stoffer til
affaldsstrømmen eller omgivelserne.
SKEMA TIL ANMELDELSE
Find link til skema på www.hillerodforsyning.dk
Skadelige stoffer i bygninger
Der findes flere problematiske stoffer og materialer i byggeaffald, som ikke skal spredes i naturen eller blandes
med uforurenet/rent byggeaffald. Derfor skal affald, der indeholder skadelige stoffer, sorteres for sig, så de ikke
bliver blandet med uforurenet/rent affald. Byggeaffald skal så vidt muligt genbruges eller genanvendes. Derfor
skal affaldet være rent – dvs. fri for miljøbelastende stoffer – og det skal sorteres, inden det bliver kørt væk.
Særlige regler for PCB
Der gælder særlige regler for arbejder, der berører bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden
1950-1977, da der er risiko for, at de indeholder PCB. Derfor skal der foretages en screening og evt. kortlægning
(jf. affaldsbekendtgørelsens §§ 78 og 79).
Grænseværdier for rent, forurenet og farligt affald fra byggeri
Når byggeaffaldet er anmeldt, bliver det anvist som rent, forurenet eller farligt affald alt efter, hvor høj koncentration af stofferne det har. Her kan du se de mest almindelige forekommende stoffer, som du skal være
opmærksom på, og deres grænseværdier. Du skal angive grænseværdierne i anmeldelsen af dit byggeaffald.
Grænseværdier
Rent affald
Forurenet affald
Farligt affald
PCB
< 0,1 mg/kg
0,1 – 50 mg/kg
> 50 mg/kg
Klorparaffiner (Kortkædede)
< 1 % (10.000 mg/kg)
-
> 1 % (10.000 mg/kg)
Asbest
Ikke påvist
-
Påvist
Cadmium
< 0,5 mg/kg
0,5 – 1.000 mg/kg
> 2.500 mg/kg
Chrom
< 500 mg/kg
500 – 1.000 mg/kg
> 1.000 mg/kg
Kobber
< 500 mg/kg
500 – 2.500 mg/kg
> 2.500 mg/kg
Nikkel
< 30 mg/kg
30 – 1.000 mg/kg
> 1.000 mg/kg
Zink
< 500 mg/kg
500 – 2.500 mg/kg
> 2.500 mg/kg
Kviksølv, uorganisk
< 1 mg/kg
1 – 1.000 mg/kg
> 1.000 mg/kg
Bly
< 40 mg/kg
40 – 2.500 mg/kg
> 2.500 mg/kg
PAH'er
< 0,3 mg/kg
0,3 - 1.000 mg/kg
> 1.000 mg/kg
5
Sortering af MADAFFALD
Når du smider dit madaffald i den lille grønne beholder, bliver det til biogas og gødning. Dermed udnytter vi den værdi og de ressourcer, der er i madaffaldet.
Dit affald fra køkkenet indeholder værdifulde ressourcer, der vil gå tabt, hvis vi ikke genanvender dem. Derfor
er det vigtigt, at du smider dit madaffald i den lille grønne beholder med de komposterbare madaffaldsposer,
som du har fået udleveret til dit køkken. En tommelfingerregel er, at madaffald er det, der tidligere har været
levende, og de rester du står tilbage med i køkkenet. Madaffald er derfor ikke haveaffald.
Sommer og madaffald
I sommeren 2017 har du mulighed for at tilmelde dig ugetømning af madaffald i juni, juli og august. Vi åbner for
tilmeldinger i maj 2017, men du kan også tilmelde dig senere i perioden. Prisen er 150 kr. for to-hjulede beholdere
pr. måned og 175 kr. for fire-hjulede beholdere pr. måned. Vi skriver på hjemmesiden, når vi åbner for tilmelding.
JA TAK
• Alt madaffald
uden emballage,
tilberedt og råt
• Frugt og
grøntsager
• Kød, knogler
og ben
• Pålæg
NEJ TAK
• Æggeskaller
• Skaldyr
• Afskårne
blomster
• Brugte
kaffefiltre/
teposer
• Bleer
• Vatpinde
• Engangsklude
• Cigaretskodder
• Karklude og andre
tekstiler
• Mælke- og juicekartoner
• Plastemballage
• Farligt affald
• Metal
• Glas
• Haveaffald
• Jord
• Kattegrus
• Nedfaldsfrugt
Hvad sker der med madaffaldet?
Det madaffald, vi indsamler, kører vi til et bioforgasningsanlæg, hvor madaffaldet både bliver omdannet
til biogas og gødning. Biogassen bliver bagefter omdannet til el og varme, og gødningen bliver spredt på
marker. På den måde kommer næringsstofferne fra
det bearbejdede madaffald tilbage til naturen, som
byggesten til nye fødevarer.
MANGLER DU GRØNNE POSER?
Er du ved at løbe tør for grønne poser til dit madaffald, skal du sætte en tom pose i klemme i låget på din rest- eller madaffaldsbeholder. Næste gang skraldemanden tømmer din
beholder, lægger han en ny rulle poser til dig.
VIDSTE DU, AT...
... et ton organisk madaffald resulterer i cirka 80 kubikmeter biogas og 350 kg renset gødningskompost? I
første halvår af 2016 har vi afleveret 910 ton madaffald til bearbejdning.
6
Sortering af PLASTAFFALD
Dit plast er en værdifuld ressource, som skal genanvendes. Det
bliver nedbrudt og brugt til at lave nye produkter af plast.
Når vi genbruger plast, mindsker vi CO2-udledningen og sparer råstoffer. Ca. 5 % af verdens samlede olieforbrug
går til at producere plast. Olie er dyrt at udvinde, og olieproduktion og forbrug er meget forurenende. Derfor er du
med til at passe på miljøet, når du sorterer dit plastaffald, og smider det til genanvendelse på genbrugsstationen.
Plast findes i utallige farver, former, hårdt og blødt, og det kan være svært at kende forskel på de forskellige typer. Det hårde og det bløde plast skal i hver sin container på genbrugsstationen. En god regel til at kende forskel
på de to typer er, at det hårde plast er det, du ikke kan binde en knude på.
JA TAK
NEJ TAK
• Plastiklåg og -bøtter
• Plastikflasker og -dunke
• Plastikposer
• Plastikspande
• Plastikemballage fra kød, grønt
• Plastfolie
• Husholdningsfilm
• Legetøj (ikke elektronisk legetøj)
• Bobleplast
• Medicinemballage
• Gummi
• Plastikemballage/flasker, der er
mærket med orange faresymboler
• Margretheskåle og andet melamin
• Stort plastik (større end 25 cm )
• PVC (fx regntøj, badedyr, mm.)
• Affald, der er sammensat af forskellige
materialer, som ikke kan skilles ad
Hvad sker der med plasten?
Når du har afleveret dit plast på genbrugsstationen,
kører vi det til en plastfabrik, hvor det bliver sorteret
og vasket. Bagefter bliver det hakket til mindre dele,
som kaldes plastgranulat. Herefter bliver det smeltet
om og brugt til nye produkter f.eks. plastikspande- og
skåle, urtepotter, plastposer, havemøbler, brillestel
og køkkenredskaber. Man kan også lave tøj af gammel
plast f.eks. nylon- og polyesterprodukter, der bruges i
fleecetrøjer og mikrofiber-tekstiler.
Så rent skal plastaffaldet være, når du afleverer det på genbrugsstationen
Dit plastaffald skal som udgangspunkt være så rent som muligt og være tømt for indhold. Emballager, der har
indeholdt mad, skal være drypfri for diverse lage og olie eller skrabet rene. Skyl det eventuelt af i koldt vand eller det sidste opvaskevand. Hvis du bruger varmt vand og sæbe til rengøring af emballagen, går miljøgevinsten
ved at genbruge det tabt.
VIDSTE DU, AT...
... at der går 2 kg olie til at lave 1 kg ren plast? I Danmark bruger vi hvert år 155.000 tons plast til plastemballage. Vi kan altså spare meget olie ved at genbruge vores plast.
7
Sådan afleverer du STORSKRALD
En stor del af dit storskrald kan genanvendes. Korrekt sortering sikrer, at mest muligt af dit storskrald bliver genanvendt.
Stil hver fraktion for sig fx. pap, jern og metal, ting af plast og elektriske ting samt stort forbrændingsegnet affald. Affald må kun afleveres i klare plastsække.
Når du sætter dit storskrald ud til afhentning, er det vigtigt, at du placerer de forskellige affaldstyper hver for sig.
Placering af dit storskrald
Dit storskrald skal stilles på fortovet eller i rabatten inden kl. 06.00 på den først
angivne afhentningsdag, dog tidligst 2 dage inden afhentningsdagen. Storskraldet må ikke genere fodgængere og kørende trafik.
OBS! Storskrald, der er placeret inde på matriklen, bliver ikke taget med. Hvis
lokale forhold hos dig gør, at reglerne for placering ikke kan overholdes, skal storskraldet placeres helt ud til skel og tydeligt være mærket med ”storskrald”.
HUSK at du skal tilmelde dig afhentning
af storskrald senest
mandag i ugen inden
vi kører i dit distrikt.
Når skraldemændene indsamler dit storskrald, gør de det ved håndkraft. Derfor skal dit storskrald let kunne
håndteres af skraldemændene. Hvis du har pap og træ, skal det bundtes, og hvis der er små genstande, skal
det afleveres i klare plastsække.
Ved fælles opsamling af storskrald fra flere husstande f.eks. rækkehus-bebyggelser, SKAL affaldet være sorteret og tydelig opdelt i fraktioner.
Dit storskrald er ikke taget med
Det kan for eksempel skyldes, at du ikke har sorteret dit storskrald i forskellige fraktioner eller har lagt tingene
i sække, der ikke er gennemsigtige. Du må efterfølgende selv bringe affaldet til genbrugsstationen. Vi kommer
ikke tilbage og henter uafhentet affald.
8
Hvad er STORSKRALD?
Definitionen af storskrald i vores regulativ §22.1 er, at storskrald er ”kasseret indbo og inventar (som
ville falde ud, hvis hus og have blev vendt på hovedet, eller som man ville tage med ved flytning)”.
HÅRD PLAST - f.eks. spande, legetøj
og dunke. Dunke skal være tomme og let
skyllede, og der må ikke være faremærke
på. Små genstande skal afleveres i klare
sække.
SMÅT ELEKTRONIK - f.eks. mobiltelefoner, radioer, kameraer video/DVD,
musikanlæg, højttalere, barbermaskiner,
værktøj og køkkenmaskiner. Skal afleveres i klare sække.
PAP OG KARTON - skal være rent, klappet sammen og bundet med snor. HUSK
pizzabakker er dagrenovation og medtages IKKE.
SMÅT BRÆNDBART - max 1 m. - f.eks.
indbo, legetøj, flamingo. Husk, hvis du
bruger sække, skal det være i klare plastsække. Husk, små genstande skal ligeledes afleveres i klare plastsække.
JERN OG METAL - max 2 m. - f.eks. metaldåser, barnevogne, møbler med jernstel
og cykler (sidstnævnte medtages kun, hvis
det er mærket ”storskrald”). Små metalgenstande skal afleveres i klare sække.
STORT BRÆNDBART - max 2,5 m. f.eks. møbler, døre, køkkenelementer,
skabe (skal slås sammen), tæpper (skal
skæres i mindre stykker).
STORT ELEKTRONIK - f.eks. komfurer,
vaskemaskiner, tørretumblere og køleskabe. Skal være tømt for indhold.
BEMÆRK! Andet affald (undtagen dagrenovation), der ikke indsamles via storskraldsordningen, kan du aflevere på genbrugsstationen.
Dette bliver ikke taget med
Vi modtager IKKE affald
i sorte sække hverken
som storskrald eller på
genbrugsstationen. Brug
derfor KUN klare sække.
Byggeaffald (bl.a. vinduer, radiatorer mv), hegn
og hegnspæle skal afleveres på genbrugsstationen.
Stil de forskellige affaldstyper adskilt. Læg små
ting i klare sække. Pap
skal være foldet og bundtet.
Farligt affald skal afleveres på genbrugsstationen
eller i din miljøboks.
BEMÆRK! Tøj og sko bliver ikke genanvendt, hvis det sættes ud til storskrald. Aflever det i stedet i én
af de mange tøjcontainere, der er opstillet rundt om i kommunen eller på genbrugsstationen.
9
GENBRUGSSTATIONEN
På genbrugsstationen kan du aflevere alle typer sorteret affald undtagen dagrenovation og husdyrgødning. Kun biler på højst 3.500 kg plus trailer må komme på pladsen.
Inden du besøger genbrugsstationen
Når du besøger genbrugsstationen
• Når du sorterer affaldet hjemmefra
Det gør det lettere at aflevere affaldet i de rigtige
containere på genbrugsstationen, når affaldet er
sorteret. Du kan f.eks. sortere i disse fraktioner:
• Du skal selv læsse af
Spørg personalet, hvis du er i tvivl om, hvor dit
affald hører til. De kan guide og vejlede dig.
Vi giver dig her et par gode råd til, hvordan du kan
forberede dig, inden dit besøg på genbrugsstationen.
Du kan gøre det nemmere for både os og dig, hvis
du overholder et par gode råd, når du færdes på
genbrugsstationen.
• Ryd op, hvis du spilder
Vi har skovl og kost, du kan låne. Følg altid personalets anvisninger.
• Pak dit affald i klare plastsække
Pladspersonalet kan afvise dit affald, hvis det ikke
er pakket korrekt.
GENBRUGSHUSET
Har du ting, der er for gode til at blive smidt
ud? Så kan du aflevere det i Genbrugshuset på
genbrugsstationen. Det kan f.eks. være møbler,
bøger, porcelæn og legetøj. Tingene kommer
kommunens institutioner og lokale foreninger til
gavn. Genbrugshuset har åbent dagligt mellem
kl. 9.00 og kl. 16.30.
• Klunsning er ikke tilladt
Du må ikke ikke tage ting fra containerne.
Aflever dit affald uden for åbningstid
Vi har introduceret en ny gratis sms-ordning til
vores kunder – i første omgang som et forsøg.
Du kan tilmelde dig med dit mobilnummer
og din bils registreringsnummer, og så kan du
besøge genbrugsstationen UDEN for vores
bemandede åbningstid, hvor du kan aflevere:
• Haveaffald, stød, rødder og jord
• Udendørs og indendørs træ
• Metal, Beton og Mursten
Den ubemandede åbningstid er alle ugens dage
kl. 06.00 - 08.00 og kl. 17.00 - 20.00.
Læs mere om ordningen og tilmeld dig på
www.hillerodforsyning.dk
VIL DU LÆRE OM GENBRUG?
Er du nysgerrig efter at lære, hvad der egentlig sker med affaldet, når du har afleveret det på
genbrugsstationen? Så tilbyder vi skoleklasser, børnehaver, boligselskaber og andre grupper at komme
på rundvisning på genbrugsstationen. Vi kan skræddersy et besøg udfra de enkelte ønsker. Læs mere på
vores hjemmeside.
10
Sortering af affald på genbrugsstationen
Se her, hvilke ting du kan aflevere i de forskellige zoner på genbrugsstationen. Find kort over genbrugsstationen på næste side (bagsiden).
FARLIGT AFFALD (maks. 200 kg pr. år)
BYGGEMATERIALER
BRANDSLUKKER
INDENDØRS TRÆ
ELEKTRONIK
SMÅT ELEKTRONIK
PAP
PAPIR
METAL
PLAST OG GUMMI
GLAS
HAVEAFFALD
INDBO
REST
Aflevering af affald UDEN for genbrugsstationen
INDBO
DE GODE TING
NEDGRAVEDE BEHOLDERE
11
INDBO
GENBRUGSHUSET
REST
FARLIGT AFFALD
ELEKTRONIK
PLAST & GUMMI
METAL
HAVEAFFALD
BYGGEMATERIALER
INDBO
GLAS
PAPIR
PAP
FARLIGT
AFFALD
ELEKTRONIK
PLAST & GUMMI
METAL
INDBO
BYGGE
HAVE
HILLERØD GENBRUGSSTATION
Lyngevej 2, 3400 Hillerød