Microsoft Word Viewer - BA12400D.DOC

HØJESTERETS DOM
afsagt torsdag den 16. februar 2017
Sag 124/2016
(1. afdeling)
Frederiksberg Forsyning A/S,
Frederiksberg Kloak A/S,
Frederiksberg Fjernvarme A/S,
Frederiksberg Bygas A/S
og
CTR I/S
(advokat Thomas Bang for alle)
mod
Metroselskabet I/S
(advokat Håkun Djurhuus)
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 6. afdeling den 17. maj 2016.
I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Thomas Rørdam, Jytte Scharling, Marianne
Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen, Jan Schans Christensen og Kurt
Rasmussen.
Påstande
Appellanterne, Frederiksberg Forsyning A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Frederiksberg
Fjernvarme A/S, Frederiksberg Bygas A/S og CTR I/S, har gentaget deres påstand om, at
indstævnte, Metroselskabet I/S, skal anerkende at være forpligtet til at betale omkostninger til
omlægning af appellanternes ledningsanlæg ved – principalt alle og subsidiært færre end alle
– metrostationerne Østerport, Aksel Møllers Have, Frederiksberg og Frederiksberg Allé.
Metroselskabet I/S har påstået stadfæstelse.
- 2 -
Anbringender
Appellanterne har frafaldet anbringendet om, at ledningsejernes eventuelle betalingsforpligtelse ikke bør omfatte fordyrelser (meromkostninger) af anlægsprojektet ved stationen
Aksel Møllers Have som alternativ til ledningsomlægninger.
Højesterets begrundelse og resultat
Af de grunde, som landsretten har anført, stadfæster Højesteret dommen.
Thi kendes for ret:
Landsrettens dom stadfæstes.
I sagsomkostninger for Højesteret skal Frederiksberg Forsyning A/S, Frederiksberg Kloak
A/S, Frederiksberg Fjernvarme A/S, Frederiksberg Bygas A/S og CTR I/S solidarisk betale 1
mio. kr. til Metroselskabet I/S.
De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms
afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.