Link til strategisk miljøvurdering af Natura2000

Til rette vedkommende
Vækst og Udvikling
Vand og Natur
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
[email protected]
www.jammerbugt.dk
Marianne Skaarup Lindhardt
Direkte 7257 7204
[email protected]
17-02-2017
Sagsnr.: 01.00.00-P16-1-17
Strategisk miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner 2. planperiode 2016-2021
Jammerbugt Kommune har på baggrund af de statslige Natura 2000-planer for anden planperiode 2016-2021 (Natura 2000 plan nr. 12, 13, 15, 16, 21 og 216) udarbejdet kommunale Natura 2000-handleplaner for samme periode. Denne strategiske miljøvurdering er tilknyttet disse 6 kommunale handleplaner, som listet nedenfor:






Natura 2000 handleplan nr. 12 Store Vildmose
Natura 2000 handleplan nr. 13 Svinkløv Plantage og Grønnestrand
Natura 2000 handleplan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup
Ådal
Natura 2000 handleplan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
Natura 2000 handleplan nr.21 Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med
Underlien
Natura 2000 handleplan nr. 216 Saltum Bjerge
Vurderingen har været i høring hos relevante myndigheder i perioden 10-17. februar 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger der giver anledning til ændringer i
vurderingen eller screeningen.
Afgørelse
Jammerbugt Kommune afgør hermed, at der ikke skal foretages miljøvurdering af
de kommunale Natura 2000-handleplaner. Afgørelsen er truffet i henhold til § 4,
stk. 4 i miljøvurderingsloven.
Natura 2000-handleplanerne
Jammerbugt Kommune har udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner for perioden 2016-2021. Handleplanerne er udarbejdet på grundlag af de statslige Natura 2000-planer for samme periode. Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 20. oktober til 15. december 2016. De kan se på Jammerbugt Kommunes
hjemmeside.
De omtalte handleplaner er:
 Natura 2000 handleplan nr. 12 Store Vildmose
Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, Pandrup





Natura 2000 handleplan nr. 13 Svinkløv Plantage og Grønnestrand
Natura 2000 handleplan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup
Ådal
Natura 2000 handleplan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
Natura 2000 handleplan nr.21 Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med
Underlien
Natura 2000 handleplan nr. 216 Saltum Bjerge
Begrundelse for afgørelsen
For samtlige statslige Natura-2000 planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Natura 2000-handleplanerne har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i Natura 2000-planerne. Kommunen vurderer, at de
kommunale Natura 2000-handleplaner ikke vil få indvirkning på miljøet, som rækker ud over de virkninger på miljøet, der er redegjort for i forbindelse med miljøvurderingen af de statslige Natura 2000-planer. Handleplanerne sætter ikke nye rammer for fremtidige anlægstilladelser, og de vil ikke yderligere kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt.
Lovgrundlag
Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbek.
nr. 1533 af 10. december 2015) og miljømålsloven (Lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovbek. nr. 1531 af 8. december 2015).
Klagevejledning
Afgørelsen om, at planerne ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljømålslovens regler om klage over den kommunale
handleplan, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1. Det betyder, at afgørelsen om ikke at udarbejde en strategisk miljøvurdering kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse, jf. miljømålslovens § 53, nr.
4.
Klageberettiget er følgende:
1) Miljø- og fødevareministeren.
2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3) Offentlige myndigheder.
4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse
af natur og miljø.
6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger
på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, Pandrup
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort
i Klageportalen.
Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 17. februar 2017.
Klagefristen udløber den 11. marts 2017, som er 4 uger efter offentliggørelsen.
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf.
miljømålslovens
Hvis du måtte have yderligere spørgsmål til sagen er du velkommen til at kontakte
undertegnede på telefon 72577204 eller mail [email protected]
Venlig hilsen
Marianne Skaarup Lindhardt
Bilag: screening
Sendt til:
 Naturstyrelsen [email protected]
 Naturstyrelsen Vendsyssel [email protected]
 Naturstyrelsen Himmerland [email protected]
 Kystdirektoratet [email protected]
 Miljøministeriet [email protected]
 Forsvaret [email protected]
 Slots og Kulturarvsstyrelsen: [email protected]
 Energistyrelsen: [email protected]
 Trafik- og byggestyrelsen: [email protected]
 Region Nordjylland: [email protected]
 DN: [email protected]
 Historisk Museum: [email protected]
 Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt: [email protected]
 Dansk Ornitologisk Forening: [email protected]
 Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt: [email protected]
 Friluftsrådet: [email protected]
 Botanisk Forening v/ Mette Due: [email protected]
Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, Pandrup